Luonnonsuojelu
Kuukausi
Selvä enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen – "Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti"

Selvä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta kiel­täi­si uhan­alais­ten lajien met­säs­tyk­sen – "Met­säs­tys­lain mukaan met­säs­tys­tä on har­joi­tet­ta­va kes­tä­vän käytön pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti"

14.01.2021 14:05 12
Suojelu etenee Sanginjoella – ympäristöneuvos ei näe kansallispuistoverkoston laajentamiseen erityisiä verkostollisia tarpeita

Suojelu etenee San­gin­joel­la – ym­pä­ris­tö­neu­vos ei näe kan­sal­lis­puis­to­ver­kos­ton laa­jen­ta­mi­seen eri­tyi­siä ver­kos­tol­li­sia tar­pei­ta

12.01.2021 20:14 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Raimo Tuomas Akolahti

Kenelle Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­lai­tos­ta ra­ken­ne­taan?

11.01.2021 05:30 3
Tilaajille
Haukiputaalla asuva ympäristöaktivisti Jalmari Suutari elää niin kuin opettaa: ”Ihmisten pitäisi palata alkutuotannon piiriin ja vähentää koneistusta”

Hau­ki­pu­taal­la asuva ym­pä­ris­tö­ak­ti­vis­ti Jalmari Suutari elää niin kuin opet­taa: ”Ih­mis­ten pitäisi palata al­ku­tuo­tan­non piiriin ja vä­hen­tää ko­neis­tus­ta”

02.01.2021 19:00 30
Tilaajille
Kysyimme, miten Sanginjoen ulkometsän myynti Koneen Säätiölle etenee – "Oululle on merkittävää, että Sanginjoki olisi vakavasti otettava vaihtoehto kansallispuistoksi"

Ky­syim­me, miten San­gin­joen ul­ko­met­sän myynti Koneen Sää­tiöl­le etenee – "Ou­lul­le on mer­kit­tä­vää, että San­gin­jo­ki olisi va­ka­vas­ti otet­ta­va vaih­to­eh­to kan­sal­lis­puis­tok­si"

29.12.2020 06:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Isojalka pelastaa luonnonpuistoa öljynporauksen tuhoilta – tällaista animaatiota Disney ei tekisi

Arvio: Iso­jal­ka pe­las­taa luon­non­puis­toa öl­jyn­po­rauk­sen tu­hoil­ta – täl­lais­ta ani­maa­tio­ta Disney ei tekisi

23.10.2020 11:00
Tilaajille
Suomen lännettäjä ja metsien suojelija on epätoivoinen, mutta onnellinen – Pertti Salolainen: "Olen rajattoman huolissani Suomen luonnon tilanteesta"

Suomen län­net­tä­jä ja metsien suo­je­li­ja on epä­toi­voi­nen, mutta on­nel­li­nen – Pertti Sa­lo­lai­nen: "Olen ra­jat­to­man huo­lis­sa­ni Suomen luonnon ti­lan­tees­ta"

18.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Muoviroskan kerääjien saaliina Oulun Nallikarissa eniten tupakantumppeja – "Osittain kysymys on tiedon puutteesta ja osittain siitä, että tottumus on niin vahva"

Muo­vi­ros­kan ke­rää­jien saa­lii­na Oulun Nal­li­ka­ris­sa eniten tu­pa­kan­tump­pe­ja – "O­sit­tain kysymys on tiedon puut­tees­ta ja osit­tain siitä, että tot­tu­mus on niin vahva"

22.09.2020 16:15 5
Tilaajille
Muhoksella sijaitseva Kivisuo sai päätöksen suojelusta – "Kivisuo on luontoarvoiltaan erittäin arvokas suoalue"

Mu­hok­sel­la si­jait­se­va Kivisuo sai pää­tök­sen suo­je­lus­ta – "Ki­vi­suo on luon­to­ar­voil­taan erit­täin arvokas suoa­lue"

21.09.2020 11:38
Iin edustan Krunneilta löytyy Perämeren luontoaarre – Kaleva nousi maihin saarella, jonne on pääsy vain harvoilla

Iin edustan Krun­neil­ta löytyy Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Kaleva nousi maihin saa­rel­la, jonne on pääsy vain har­voil­la

19.09.2020 17:29 2
Tilaajille
Loppulan talon luontoväki jännittää kaupungin päätöstä, neljä tahoa jättänyt tarjouksen

Lop­pu­lan talon luon­to­vä­ki jän­nit­tää kau­pun­gin pää­tös­tä, neljä tahoa jät­tä­nyt tar­jouk­sen

12.09.2020 20:00 13
Tilaajille
Pääkirjoitus: Sanginjoelle luvassa uusi aamu – Oulun ei pidä päästää käsistään Koneen säätiön miljoonatarjousta arvoalueen suojelemiseksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: San­gin­joel­le luvassa uusi aamu – Oulun ei pidä päästää kä­sis­tään Koneen säätiön mil­joo­na­tar­jous­ta ar­vo­alueen suo­je­le­mi­sek­si

10.09.2020 20:00 6
Tilaajille
Koneen Säätiö tarjosi neljä miljoonaa Sanginjoen ulkometsästä – "Olemme alustavasti todenneet, että arvio on asianmukaisesti laadittu"

Koneen Säätiö tarjosi neljä mil­joo­naa San­gin­joen ul­ko­met­säs­tä – "Olemme alus­ta­vas­ti to­den­neet, että arvio on asian­mu­kai­ses­ti laa­dit­tu"

08.09.2020 15:44 13
Tilaajille
Sanginjoen suojelualue voi kasvaa vaikka kansallispuistoksi – Koneen Säätiö teki Oulun kaupungille ostotarjouksen ulkometsän toistaiseksi suojelemattomasta osasta

San­gin­joen suo­je­lu­alue voi kasvaa vaikka kan­sal­lis­puis­tok­si – Koneen Säätiö teki Oulun kau­pun­gil­le os­to­tar­jouk­sen ul­ko­met­sän tois­tai­sek­si suo­je­le­mat­to­mas­ta osasta

08.09.2020 14:11 5
Tilaajille
Ympäristön puolesta -mielenosoitus vaati ilmastohätätilan julistamista Ouluun

Ym­pä­ris­tön puo­les­ta -mie­len­osoi­tus vaati il­mas­to­hä­tä­ti­lan ju­lis­ta­mis­ta Ouluun

05.09.2020 16:40 2
Tilaajille
Lajin uhanalaisuus johtaa harvoin rauhoitukseen metsästykseltä – oululaisen Iikka Kiven ajama kansalaisaloite ehdottaa metsästyslakiin muutosta

Lajin uhan­alai­suus johtaa harvoin rau­hoi­tuk­seen met­säs­tyk­sel­tä – ou­lu­lai­sen Iikka Kiven ajama kan­sa­lais­aloi­te eh­dot­taa met­säs­tys­la­kiin muu­tos­ta

27.08.2020 12:01 1
Tilaajille
50 vuotta täyttävä Tanja Karpela löysi unelmatyönsä luonnosta ja koirien seurasta: "Kannattaa suunnata energiansa ja aikansa asioihin, joihin voi vaikuttaa"

50 vuotta täyt­tä­vä Tanja Karpela löysi unel­ma­työn­sä luon­nos­ta ja koirien seu­ras­ta: "Kan­nat­taa suun­na­ta ener­gian­sa ja aikansa asioi­hin, joihin voi vai­kut­taa"

21.08.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Marja Kostamojärvi, Anne Laurila, Markku Laurila, Erkki Saarinen, Heli Saarinen

Itä-La­pin vah­vuu­det ovat luon­nos­sa – kai­vok­set eivät tue hal­li­tuk­sen ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­ta

02.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jari-Petteri Suutari

Elin­ta­som­me täällä kuuluu laskea rei­lus­ti – Jul­ki­nen il­mas­to­kir­je vih­reil­le

31.07.2020 07:00 4
Tilaajille
Suojelluilla soilla ja Hailuodon rannoilla on ajeltu mönkijöillä – Ely-keskus: Luonnonsuojelualueille ei ole asiaa moottoriajoneuvoilla

Suo­jel­luil­la soilla ja Hai­luo­don ran­noil­la on ajeltu mön­ki­jöil­lä – Ely-kes­kus: Luon­non­suo­je­lu­alueil­le ei ole asiaa moot­to­ri­ajo­neu­voil­la

22.07.2020 12:59 18