Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Luonnonsuojelu
Kuusamossa rengastetuilla satelliittikotkilla kovat kohtalot: Lennon on päättänyt salametsästäjä, voimalinja tai nälkä

Kuu­sa­mos­sa ren­gas­te­tuil­la sa­tel­liit­ti­kot­kil­la kovat koh­ta­lot: Lennon on päät­tä­nyt sa­la­met­säs­tä­jä, voi­ma­lin­ja tai nälkä

09.02.2024 09:00 3
Tilaajille
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

01.02.2024 08:31 8
Tilaajille
Neljä pesää ja 25 pentua: Naalin pesintä onnistui Suomessa, mutta naapurimaissa kärsittiin huonosta myyrävuodesta

Neljä pesää ja 25 pentua: Naalin pesintä on­nis­tui Suo­mes­sa, mutta naa­pu­ri­mais­sa kär­sit­tiin huo­nos­ta myy­rä­vuo­des­ta

22.01.2024 12:01 2
Tilaajille
Yhtäkkiä suot alkoivat vetää retkeilijöitä puoleensa – Liminkalainen Mika Honkalinna kertoo, miksi palaa Peurakaaroille yhä uudestaan

Yht­äk­kiä suot al­koi­vat vetää ret­kei­li­jöi­tä puo­leen­sa – Li­min­ka­lai­nen Mika Hon­ka­lin­na kertoo, miksi palaa Peu­ra­kaa­roil­le yhä uu­des­taan

06.01.2024 18:00 6
Tilaajille
Ranualle rakennetaan ainutlaatuista maantiesiltaa sammakoille – "Eihän tällaisia siltoja normaalisti kuivalle maalle tehdä"

Ra­nual­le ra­ken­ne­taan ai­nut­laa­tuis­ta maan­tie­sil­taa sam­ma­koil­le – "Eihän täl­lai­sia siltoja nor­maa­lis­ti kui­val­le maalle tehdä"

02.01.2024 18:00 37
Tilaajille
Näkökulma: Nokia perusti mailleen suuren suojelualueen – Voisivatko yritykset ostaa Oulun seudun luontokohteita suojeluun?

Nä­kö­kul­ma: Nokia perusti mail­leen suuren suo­je­lu­alueen – ­Voi­si­vat­ko yri­tyk­set ostaa Oulun seudun luon­to­koh­tei­ta suo­je­luun?

11.12.2023 13:00 8
Tilaajille
Syötteen kansallispuiston suosituin retkikohde säästyi liito-oravan ansiosta – Kiistellyn lajin suojelusta on yllättäviä hyötyjä ihmisille: Jopa talon arvo voi nousta

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuin ret­ki­koh­de säästyi lii­to-ora­van an­sios­ta – Kiis­tel­lyn lajin suo­je­lus­ta on yl­lät­tä­viä hyötyjä ih­mi­sil­le: Jopa talon arvo voi nousta

10.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Oululaisessa Pihalinnun hoitolassa on autettu satoja loukkaantuneita lintuja – "Ihmisten empatia lintuja kohtaan kasvaa koko ajan"

Ou­lu­lai­ses­sa Pi­ha­lin­nun hoi­to­las­sa on autettu satoja louk­kaan­tu­nei­ta lintuja – "Ih­mis­ten empatia lintuja kohtaan kasvaa koko ajan"

22.10.2023 06:15 10
Uu­ti­sa­na­lyy­si: Metsästrategia laistaa suojelusta – Tutkijat suosittelevat luontokartoittajien työn hyödyntämistä ja metsien lisäsuojelua

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Met­sä­stra­te­gia laistaa suo­je­lus­ta – Tut­ki­jat suo­sit­te­le­vat luon­to­kar­toit­ta­jien työn hyö­dyn­tä­mis­tä ja metsien li­sä­suo­je­lua

20.10.2023 06:00
Tilaajille
Poromiehet ajoivat mönkijöillä luonnonpuistossa Pudasjärvellä, joutuvat maksamaan satasia luonnonsuojelurikkomuksesta

Po­ro­mie­het ajoivat mön­ki­jöil­lä luon­non­puis­tos­sa Pu­das­jär­vel­lä, jou­tu­vat mak­sa­maan satasia luon­non­suo­je­lu­rik­ko­muk­ses­ta

22.09.2023 15:43 17
Tilaajille
Sanginjoen luonnonsuojelualueen rakennustyöt kilpailutetaan – Loppulaan saadaan 800-metrinen esteetön elämyspolku

San­gin­joen luon­non­suo­je­lu­alueen ra­ken­nus­työt kil­pai­lu­te­taan – Lop­pu­laan saadaan 800-met­ri­nen es­tee­tön elä­mys­pol­ku

13.09.2023 15:44 7
Naalin pesintä onnistui Suomessa toista vuotta peräkkäin – tällä kertaa kahdessa paikassa ja ainakin 16 pennun verran

Naalin pesintä on­nis­tui Suo­mes­sa toista vuotta pe­räk­käin – tällä kertaa kah­des­sa pai­kas­sa ja ainakin 16 pennun verran

11.09.2023 07:12 5
Kimalaisille jalkapalloa opettanut oululainen Olli Loukola lähti Kalevan oppaaksi luontoon - ysärin lapsi on nähnyt muutoksen, ja siksi tutkijan oma kaupunkipiha rehottaa nyt puolivillinä

Ki­ma­lai­sil­le jal­ka­pal­loa opet­ta­nut ou­lu­lai­nen Olli Loukola lähti Kalevan op­paak­si luon­toon - ysärin lapsi on nähnyt muu­tok­sen, ja siksi tut­ki­jan oma kau­pun­ki­pi­ha re­hot­taa nyt puo­li­vil­li­nä

26.08.2023 06:30 8
Tilaajille
Ilmastopaneeli houkutti skeptikonkin Iin metsään – Iissä on hyvä toteuttaa ilmastotoimia keskellä omaa arkea, kehuu kuntalainen

Il­mas­to­pa­nee­li hou­kut­ti skep­ti­kon­kin Iin metsään – Iissä on hyvä to­teut­taa il­mas­to­toi­mia kes­kel­lä omaa arkea, kehuu kun­ta­lai­nen

25.08.2023 20:42 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den vaa­li­mi­ses­sa katseet suun­nat­ta­va ta­ka­pi­hoil­le

25.08.2023 08:00 3
Tilaajille
Hallitusohjelman Saaristomeri-kirjaus nähdään tärkeäksi, mutta merialueiden suojelemiseksi tarvitaan vaikuttavia toimia, ei vain kirjauksia

Hal­li­tus­oh­jel­man Saa­ris­to­me­ri-kir­jaus nähdään tär­keäk­si, mutta me­ri­aluei­den suo­je­le­mi­sek­si tar­vi­taan vai­kut­ta­via toimia, ei vain kir­jauk­sia

06.08.2023 18:30
Tilaajille
Millainen kohuttu Aalistunturi on retkikohteena? Hiljaisella ja syrjäisellä tunturilla käyvät vain harvat

Mil­lai­nen kohuttu Aa­lis­tun­tu­ri on ret­ki­koh­tee­na? Hil­jai­sel­la ja syr­jäi­sel­lä tun­tu­ril­la käyvät vain harvat

18.07.2023 19:00
Tilaajille
Tältä näyttää Muhoksella Ilkka Pöyryn metsässä, jonka tulipalo muutti suojelukohteeksi – Nyt riesana ovat läskipyöräilijät ja luvattomat mönkijäkuskit

Tältä näyttää Mu­hok­sel­la Ilkka Pöyryn met­säs­sä, jonka tu­li­pa­lo muutti suo­je­lu­koh­teek­si – Nyt riesana ovat läs­ki­pyö­räi­li­jät ja lu­vat­to­mat mön­ki­jä­kus­kit

17.07.2023 06:00 18
Tilaajille
Visit Oulu tukee arktisen luonnon suojelua yhteistyössä WWF:n kanssa

Visit Oulu tukee ark­ti­sen luonnon suo­je­lua yh­teis­työs­sä WWF:n kanssa

16.06.2023 10:06 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun metsien hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta on unoh­det­tu tärkein asia

09.05.2023 08:00 10
Tilaajille