Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

SAK
Viimeisin 12 tuntia
MT:n tiedot: SAK:n ammattiliitot suunnittelevat poliittisia lakkoja lähiviikoille

MT:n tiedot: SAK:n am­mat­ti­lii­tot suun­nit­te­le­vat po­liit­ti­sia lakkoja lä­hi­vii­koil­le

04.03.2024 23:23 20
Vanhemmat
Lakkojuna Oulusta kuljetti satoja pohjoissuomalaisia työntekijöitä mielenosoitukseen Helsinkiin

Lak­ko­ju­na Oulusta kul­jet­ti satoja poh­jois­suo­ma­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä mie­len­osoi­tuk­seen Hel­sin­kiin

01.02.2024 12:27 46
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set an­sait­se­vat pa­rem­paa kuin komp­ro­mis­si­ky­vyt­tö­myy­des­tä joh­tu­via, arkea häi­rit­se­viä lak­ko­päi­viä

30.01.2024 17:00 67
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ilmoittivat ensi torstain työnseisauksista – listoilla satoja yrityksiä, joista osa myös Oulussa

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti­vat ensi tors­tain työn­sei­sauk­sis­ta – lis­toil­la satoja yri­tyk­siä, joista osa myös Oulussa

07.12.2023 15:11 55
Analyysi: SAK:n yhtenäisyyteen ei usko pian enää kukaan – JHL:n eroilmoituksen jälkeen Hakaniemen kulissiavioliiton säröt tulivat näkyviin kaikille

Ana­lyy­si: SAK:n yh­te­näi­syy­teen ei usko pian enää kukaan – JHL:n ero­il­moi­tuk­sen jälkeen Ha­ka­nie­men ku­lis­si­avio­lii­ton säröt tulivat nä­ky­viin kai­kil­le

24.11.2023 20:13 19
Tilaajille
Hallituksen suunnitelmia vastaan on lupa lakkoilla, mutta seuraukset osuvat taas ennen kaikkea viattomiin sivullisiin
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia vastaan on lupa lak­koil­la, mutta seu­rauk­set osuvat taas ennen kaikkea viat­to­miin si­vul­li­siin

06.11.2023 17:00 75
SAK:n liittojen lakkokohteita runsaasti Pohjois-Suomessa – työnseisausten ensimmäinen kierros osuu Ylen mukaan isosti Oulun seudulle

SAK:n liit­to­jen lak­ko­koh­tei­ta run­saas­ti Poh­jois-Suo­mes­sa – työn­sei­saus­ten en­sim­mäi­nen kierros osuu Ylen mukaan isosti Oulun seu­dul­le

02.11.2023 16:02 150
Nyt alkavat lakot – Ay-liikkeen ulosmarssit olivat lämmittelyä, SAK aloittaa täysimittaiset poliittiset lakot tiistaina

Nyt alkavat lakot – Ay-liik­keen ulos­mars­sit olivat läm­mit­te­lyä, SAK aloit­taa täy­si­mit­tai­set po­liit­ti­set lakot tiis­tai­na

31.10.2023 19:09 79
Tilaajille
SAK tiukentaa ruuvia hallituksen työmarkkinalinjaa vastaan – vuorokauden mittaisten lakkojen sarja alkaa ensi tiistaina

SAK tiu­ken­taa ruuvia hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­lin­jaa vastaan – vuo­ro­kau­den mit­tais­ten lak­ko­jen sarja alkaa ensi tiis­tai­na

31.10.2023 13:17 45
SAK kytkee lakkovaihteen päälle – JHL asettaa satamaratoja päiväksi poliittiseen lakkoon: "Tarvittaessa laitetaan Suomi seis"

SAK kytkee lak­ko­vaih­teen päälle – JHL asettaa sa­ta­ma­ra­to­ja päi­väk­si po­liit­ti­seen lak­koon: "Tar­vit­taes­sa lai­te­taan Suomi seis"

06.10.2023 17:39 58
Tilaajille
Järjestöt ja hallitus kinaavat, mutta puhalletaanko työpaikoilla samaan hiillokseen?
Kolumni

Jär­jes­töt ja hal­li­tus ki­naa­vat, mutta pu­hal­le­taan­ko työ­pai­koil­la samaan hiil­lok­seen?

30.09.2023 10:45 19
Tilaajille
Sata Nokian työntekijää marssi ulos työpaikaltaan Ruskossa – Hallituksen suunnitelmia vastustavia mielenilmauksia nähdään tänään ympäri Pohjois-Suomea

Sata Nokian työn­te­ki­jää marssi ulos työ­pai­kal­taan Rus­kos­sa – Hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­via mie­len­il­mauk­sia nähdään tänään ympäri Poh­jois-Suo­mea

26.09.2023 13:29 98
Tilaajille
SAK:n toimet toistaiseksi odotettua lievempiä –  EK:n Häkämies huojentuneena, ministeri Satosen mukaan mielenilmaukset kuuluvat demokratiaan

SAK:n toimet tois­tai­sek­si odo­tet­tua lie­vem­piä – EK:n Hä­kä­mies huo­jen­tu­nee­na, mi­nis­te­ri Satosen mukaan mie­len­il­mauk­set kuu­lu­vat de­mok­ra­tiaan

22.09.2023 16:42 7
Tilaajille
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 56
Tilaajille
SAK ja jäsenliitot aloittavat poliittiset työtaistelutoimet ensi viikolla – EK:n Häkämies toimintapäivistä: Äärimmäisen huolestuttavaa

SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

21.09.2023 17:01 58
SAK:n väki kokoontui Ouluun – Puheenjohtaja Jarkko Elorannan terveiset hallitukselle: "Nyt on viimeinen hetki lähteä käymään vuoropuhelua palkansaajaliikkeen kanssa"

SAK:n väki ko­koon­tui Ouluun – Pu­heen­joh­ta­ja Jarkko Elo­ran­nan ter­vei­set hal­li­tuk­sel­le: "Nyt on vii­mei­nen hetki lähteä käymään vuo­ro­pu­he­lua pal­kan­saa­ja­liik­keen kanssa"

09.09.2023 20:17 75
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huo­mioi­ta hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le – su­ju­vien työ­mark­ki­noi­den poh­jal­la on aina Suo­mes­sa ollut so­pi­mi­nen

06.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­elä­män hy­väk­si­käy­töl­le piste – mil­lai­sen kuvan nuoret saavat työe­lä­mäs­tä, jos heidän en­sim­mäi­nen ko­ke­muk­sen­sa työstä on ve­dä­te­tyk­si tu­le­mi­nen

24.11.2021 05:30
Tilaajille
Eloranta haluaa varmistaa vähimmäisehdot murrosalojen työntekijöille – näin SAK muuttaisi yleissitovuuden kriteereitä

Elo­ran­ta haluaa var­mis­taa vä­him­mäis­eh­dot mur­ros­alo­jen työn­te­ki­jöil­le – näin SAK muut­tai­si yleis­si­to­vuu­den kri­tee­rei­tä

03.10.2021 06:30 3
Tilaajille