Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Eläke
Tervetuloa, kiinnostava kolmas ikä
Kolumni

Ter­ve­tu­loa, kiin­nos­ta­va kolmas ikä

23.10.2023 06:00 13
Tilaajille
Varman Risto Murto kertoo, minkä ikäisenä tulevaisuudessa pitäisi päästä eläkkeelle – "Ei kannata säikähtää"

Varman Risto Murto kertoo, minkä ikäi­se­nä tu­le­vai­suu­des­sa pitäisi päästä eläk­keel­le – "Ei kannata säi­käh­tää"

07.10.2022 06:00 28
Tilaajille
Pankkien maksuliikennehäiriöt viivyttivät eläkkeitä ja Kela-etuuksia – OP:n mukaan syy oli kansainvälisissä tietoliikenneyhteyksissä

Pank­kien mak­su­lii­ken­ne­häi­riöt vii­vyt­ti­vät eläk­kei­tä ja Ke­la-etuuk­sia – OP:n mukaan syy oli kan­sain­vä­li­sis­sä tie­to­lii­ken­ne­yh­teyk­sis­sä

01.07.2022 15:12 9
Joustava eläkeikä ei toiminut Suomessa – "Uudistus kasvatti ennen 65 ikävuoden ikää eläkkeelle jääneiden osuutta peräti 47 prosenttiyksikköä"

Jous­ta­va elä­ke­ikä ei toi­mi­nut Suo­mes­sa – "Uu­dis­tus kas­vat­ti ennen 65 ikä­vuo­den ikää eläk­keel­le jää­nei­den osuutta peräti 47 pro­sent­tiyk­sik­köä"

13.06.2022 10:09 37
Tilaajille
Vain Utsjoella miehet ja naiset saavat keskimäärin yhtä suurta eläkettä – naisten eläke viidenneksen pienempi

Vain Uts­joel­la miehet ja naiset saavat kes­ki­mää­rin yhtä suurta elä­ket­tä – naisten eläke vii­den­nek­sen pie­nem­pi

30.03.2022 08:33 3
Kevan ennuste: Kolmannes Pohjois-Pohjanmaan kunta-alan henkilöstöstä jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana

Kevan en­nus­te: Kol­man­nes Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta-alan hen­ki­lös­tös­tä jää eläk­keel­le seu­raa­van kym­me­nen vuoden aikana

15.03.2022 06:00 6
Suomalaisten eläkeikä on noussut – työkyvyttömyyseläkkeet laskeneet yllättävästi, ikääntyneiden töissä käynti lisääntynyt

Suo­ma­lais­ten elä­ke­ikä on noussut – työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­keet las­ke­neet yl­lät­tä­väs­ti, ikään­ty­nei­den töissä käynti li­sään­ty­nyt

09.02.2022 11:34 1

Kevan kysely: Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka kuudes elä­ke­läi­nen tekee työtä eläk­keen ohella

09.11.2021 06:00 15
Tilaajille
Keskieläke  on 1 762 euroa kuukaudessa – Limingasta löytyy vähiten eläkeläisiä

Kes­ki­elä­ke on 1 762 euroa kuu­kau­des­sa – Li­min­gas­ta löytyy vähiten elä­ke­läi­siä

31.03.2021 08:00 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­don tuki sub­jek­tii­vi­sek­si oi­keu­dek­si

15.01.2021 04:30
Tilaajille

Elä­ke­iät nou­se­vat vuoden alussa – ylin elä­ke­ikä on jat­kos­sa 69 vuotta

28.12.2020 08:19 11
Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Elä­ke­put­ki poistuu vuo­des­ta 2023 alkaen – tilalle kuu­kau­den yli­mää­räi­nen ir­ti­sa­no­mis­kor­vaus ja mah­dol­li­suus palk­ka­tu­keen yli 55-vuo­tiail­le työt­tö­mil­le

17.12.2020 19:26 55
Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pääsivät yhteisymmärrykseen eläkeputkesta – putken poistuminen astuisi voimaan vuonna 2023

Hal­li­tus­puo­luei­den edus­kun­ta­ryh­mät pää­si­vät yh­teis­ym­mär­ryk­seen elä­ke­put­kes­ta – putken pois­tu­mi­nen astuisi voimaan vuonna 2023

17.12.2020 17:02 13
Noin 400 000 kunta-alan eläkettä saavan tammikuun eläkkeet maksetaan etuajassa torstaina – Keva: Syynä inhimillinen virhe

Noin 400 000 kun­ta-alan elä­ket­tä saavan tam­mi­kuun eläk­keet mak­se­taan etu­ajas­sa tors­tai­na – Keva: Syynä in­hi­mil­li­nen virhe

16.12.2020 18:27 3