Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Eläkkeet
Tulevassa eläkeuudistuksessa haetaan täysremontin sijaan kymmenvuotishuoltoa – Varman Risto Murto: "Kannattaako sijoitussalkkujen heilunta ottaa nyt vastaan?"

Tu­le­vas­sa elä­ke­uu­dis­tuk­ses­sa haetaan täys­re­mon­tin sijaan kym­men­vuo­tis­huol­toa – Varman Risto Murto: "Kan­nat­taa­ko si­joi­tus­salk­ku­jen hei­lun­ta ottaa nyt vas­taan?"

28.09.2023 17:46 6
Tilaajille
Työmarkkinalähteet: Hallitus aloittaa eläkeuudistuksen keskiviikkona ­– EK:n Jyri Häkämies: ”Siellä käydään lähtötilanne läpi”

Työ­mark­ki­na­läh­teet: Hal­li­tus aloit­taa elä­ke­uu­dis­tuk­sen kes­ki­viik­ko­na – EK:n Jyri Hä­kä­mies: ”Siellä käydään läh­tö­ti­lan­ne läpi”

25.09.2023 17:39 6
Tilaajille
Kolumni: Onneksi eläkkeitä ei Suomessa tarvitse koristella sirkustempuilla ja zombeilla
Kolumni

Ko­lum­ni: Onneksi eläk­kei­tä ei Suo­mes­sa tar­vit­se ko­ris­tel­la sir­kus­tem­puil­la ja zom­beil­la

15.05.2023 10:24 18
Tilaajille
Osittaista vanhuuseläkettä hakeneiden määrä pomppasi loppuvuonna – ryntäyksen syynä hulppea korotus

Osit­tais­ta van­huus­elä­ket­tä ha­ke­nei­den määrä pomp­pa­si lop­pu­vuon­na – ryn­täyk­sen syynä hulppea korotus

18.01.2023 09:00 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­eläk­kei­siin ko­ro­tus, miten en­na­kon­pi­dä­tys?

14.12.2022 05:15 4
Tilaajille
Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrä tänä vuonna ennätyskorkea – nousu voi kiihtyä loppuvuonna, koska ensi vuonna eläke on pienempi

Osit­tai­sel­le van­huus­eläk­keel­le siir­ty­vien määrä tänä vuonna en­nä­tys­kor­kea – nousu voi kiihtyä lop­pu­vuon­na, koska ensi vuonna eläke on pie­nem­pi

15.09.2022 12:55 10
Tilaajille
Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Edus­kun­nan sote-va­lio­kun­ta alkaa kä­si­tel­lä ko­hut­tua yel-lain uu­dis­tus­ta – ko­koo­muk­sen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että ha­lu­taan kerätä val­tiol­le lisää rahaa"

29.08.2022 18:30 6
Tilaajille
Oululainen galleristi Hanna Manninen haluaisi enemmän vapautta päättää, miten eläkkeensä rahoittaa – Yrittäjäeläkkeissä muhii aikapommi ja lakiuudistuksessa ansa

Ou­lu­lai­nen gal­le­ris­ti Hanna Man­ni­nen ha­luai­si enemmän va­paut­ta päät­tää, miten eläk­keen­sä ra­hoit­taa – Yrit­tä­jä­eläk­keis­sä muhii ai­ka­pom­mi ja la­ki­uu­dis­tuk­ses­sa ansa

21.08.2022 18:30 15
Tilaajille
Monet eläkkeet ja etuudet kasvavat elokuun alusta, tarkoituksena turvata maksukykyä hintojen noustessa

Monet eläk­keet ja etuudet kas­va­vat elokuun alusta, tar­koi­tuk­se­na turvata mak­su­ky­kyä hin­to­jen nous­tes­sa

31.07.2022 15:00 27
Suomalainen tarttuu eläkkeeseen kuin pelastusrenkaaseen samaan aikaan kun työurien jatkolle on kasvava tarve
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­nen tarttuu eläk­kee­seen kuin pe­las­tus­ren­kaa­seen samaan aikaan kun työ­urien jat­kol­le on kasvava tarve

25.05.2022 20:00 20
Tilaajille
Elinkustannusten nousu koettelee nyt monia
Kolumni

Elin­kus­tan­nus­ten nousu koet­te­lee nyt monia

17.05.2022 16:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eläk­keen­saa­jien­kin ti­lan­net­ta on nyt pakko tar­kas­tel­la uu­del­leen

29.03.2022 05:30
Tilaajille
Ministeri Hanna Sarkkinen esittää ylimääräistä korotusta kansaneläkeindeksiin – paikkaisi hintojen nousua pienituloisille

Mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen esittää yli­mää­räis­tä ko­ro­tus­ta kan­san­elä­ke­in­dek­siin – paik­kai­si hin­to­jen nousua pie­ni­tu­loi­sil­le

19.03.2022 14:07 9
Eläkeikä nousee, leskeneläke määräaikaiseksi mutta myös avopuolisoille – nämä ja muut muutokset tulevat vuonna 2022

Elä­ke­ikä nousee, les­ken­elä­ke mää­rä­ai­kai­sek­si mutta myös avo­puo­li­soil­le – nämä ja muut muu­tok­set tulevat vuonna 2022

28.12.2021 08:23 44
Tilaajille
Suomen eläkejärjestelmä seitsemänneksi paras kansainvälisessä vertailussa – parhaat pisteet luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä

Suomen elä­ke­jär­jes­tel­mä seit­se­män­nek­si paras kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa – ­par­haat pisteet luo­tet­ta­vuu­des­ta ja lä­pi­nä­ky­vyy­des­tä

19.10.2021 08:35 10
Tilaajille
Halutaanko hyvinvointiyhteiskunnasta pitää kiinni?
Kolumni

Ha­lu­taan­ko hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­nas­ta pitää kiinni?

04.09.2021 16:00 44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuor­tem­me tu­le­vai­suus vaa­ras­sa elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiöi­den kehnon si­joit­ta­mis­osaa­mi­sen takia

11.08.2021 07:00 5
Tilaajille
Eläkkeiden leikkaus saa suomalaiselta täystyrmäyksen ja työperäinen maahanmuutto jakaa mielipiteitä – Kiander: "Helppoja ratkaisuja meillä ei ole"

Eläk­kei­den leik­kaus saa suo­ma­lai­sel­ta täys­tyr­mäyk­sen ja työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to jakaa mie­li­pi­tei­tä – ­Kian­der: "Help­po­ja rat­kai­su­ja meillä ei ole"

13.07.2021 07:39 19
Tilaajille
1960-luvulla syntyneet – ikäsyrjittynä kaiken ikää

1960-lu­vul­la syn­ty­neet – ikä­syr­jit­ty­nä kaiken ikää

19.03.2021 11:30 15
Tilaajille

Elä­ke­iät nou­se­vat vuoden alussa – ylin elä­ke­ikä on jat­kos­sa 69 vuotta

28.12.2020 08:19 11