Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Vihapuhe
Lauri Nikula antoi törkypuheen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen – nyt oululainen nettipoliisi kertoo, mikä sai hänet tekemään tutkintapyyntöjä Junes Lokasta

Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen – nyt ou­lu­lai­nen net­ti­po­lii­si kertoo, mikä sai hänet te­ke­mään tut­kin­ta­pyyn­tö­jä Junes Lokasta

08.12.2023 08:43 50
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

29.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Oululainen Sumaya Ahmed, 21, taistelee rasismia vastaan, vaikka välillä pelottaakin – Yhteiskunnallinen vaikuttaja hänestä tuli lähes vahingossa

Ou­lu­lai­nen Sumaya Ahmed, 21, tais­te­lee ra­sis­mia vas­taan, vaikka välillä pe­lot­taa­kin – Yh­teis­kun­nal­li­nen vai­kut­ta­ja hänestä tuli lähes va­hin­gos­sa

17.11.2023 06:00 29
Tilaajille
"Käskettiin varoa, missä liikun" – Näin voi käsitellä vihapostin herättämiä tunteita, someammattilaiset Maria ja Tommi Kangaskortet neuvovat

"Käs­ket­tiin varoa, missä liikun" – Näin voi kä­si­tel­lä vi­ha­pos­tin he­rät­tä­miä tun­tei­ta, so­me­am­mat­ti­lai­set Maria ja Tommi Kan­gas­kor­tet neu­vo­vat

30.10.2023 06:30
Tilaajille
Jutun takaa: Vakaumuksellinen kirjoitus voi loukata erilaisen vakaumuksen omaavia, mutta vihapuhetta Kalevan mielipidekirjoituksissa ei julkaista

Jutun takaa: Va­kau­muk­sel­li­nen kir­joi­tus voi loukata eri­lai­sen va­kau­muk­sen omaa­via, mutta vi­ha­pu­het­ta Kalevan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­sis­sa ei jul­kais­ta

21.10.2023 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he rikkoo lasten oi­keuk­sia

04.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pus­kis­ta am­pu­mi­nen ra­paut­taa kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria

02.08.2023 07:00 8
Tilaajille
Solvaamista, vääristelyä ja valehtelua – keskustelun kierrokset nousseet hälyttävälle tasolle
Pääkirjoitus

Sol­vaa­mis­ta, vää­ris­te­lyä ja va­leh­te­lua – kes­kus­te­lun kier­rok­set nous­seet hä­lyt­tä­väl­le tasolle

22.07.2023 10:26 67
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­noil­la luodaan to­del­li­suut­ta – Orpo va­lit­see laa­jen­taa Over­to­nin ikkunaa ja hor­jut­taa Suo­mi-ku­vaa

15.07.2023 06:00 53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi en käytä so­siaa­lis­ta mediaa – ai­vo­tut­ki­jat ovat syys­tä­kin huo­lis­saan siitä, että in­for­maa­tio­pom­mi­tus tappaa luo­vuu­den

14.07.2023 06:00 20
Tilaajille
Henkinen sisällissota saapui Suomeen: asenteet ja äänenpainot ovat radikalisoituneet niin, että nyt väännetään arvoista ja sanojen merkityksistä
Kolumni

Hen­ki­nen si­säl­lis­so­ta saapui Suo­meen: asen­teet ja ää­nen­pai­not ovat ra­di­ka­li­soi­tu­neet niin, että nyt vään­ne­tään ar­vois­ta ja sanojen mer­ki­tyk­sis­tä

08.07.2023 09:00 21
Tilaajille
Visertävä lintu toi someen ahdistavan räyhäareenan
Pääkirjoitus

Vi­ser­tä­vä lintu toi someen ah­dis­ta­van räy­häa­ree­nan

05.07.2023 20:00 9
Tilaajille
Sananvapaus vaatii sietokykyä jokaiselta, sillä se voi myös iskeä kipeästi
Pääkirjoitus

Sa­nan­va­paus vaatii sie­to­ky­kyä jo­kai­sel­ta, sillä se voi myös iskeä ki­peäs­ti

03.07.2023 20:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­len­käyt­töm­me kuvaa asen­net­tam­me ih­mi­soi­keuk­siin, ta­sa-ar­voon ja lä­him­mäi­siin

02.07.2023 06:00 6
Tilaajille
Suomi juostiin ja sodittiin maailmankartalle katkeruuden ja vihan voimalla – kun oikein jurppii, syntyy suuria tekoja, kertoo oululaissyntyisen Timo J. Tuikan uusi tietokirja

Suomi juos­tiin ja so­dit­tiin maail­man­kar­tal­le kat­ke­ruu­den ja vihan voi­mal­la – kun oikein jurp­pii, syntyy suuria tekoja, kertoo ou­lu­lais­syn­tyi­sen Timo J. Tuikan uusi tie­to­kir­ja

23.03.2023 16:00 2
Tilaajille
Oululaisen Sanan pääseminen 50 Centin Suomen-kiertueen lämmittelijäksi nostatti kateutta ja naisvihaa

Ou­lu­lai­sen Sanan pää­se­mi­nen 50 Centin Suo­men-kier­tueen läm­mit­te­li­jäk­si nos­tat­ti ka­teut­ta ja nais­vi­haa

27.01.2023 10:00 8
Tilaajille
Vihapuhe puhuttaa: "Antiikista lähtien yhteiskunnalliseen vääntöön on kuulunut iva, pilkka, halveksunta, tahallinen väärinymmärrys ja solvaukset"
Kolumni

Vi­ha­pu­he pu­hut­taa: "An­tii­kis­ta lähtien yh­teis­kun­nal­li­seen vään­töön on kuu­lu­nut iva, pilkka, hal­vek­sun­ta, ta­hal­li­nen vää­rin­ym­mär­rys ja sol­vauk­set"

17.12.2022 06:00 11
Tilaajille
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21
Someyhteisöt synnyttävät herkästi vihaa ja vastakkainasettelua – "Viha on vahingollisin tunne ihmiskunnan historiassa, sillä se motivoi tuhoamiseen"

So­me­yh­tei­söt syn­nyt­tä­vät her­käs­ti vihaa ja vas­tak­kain­aset­te­lua – "Viha on va­hin­gol­li­sin tunne ih­mis­kun­nan his­to­rias­sa, sillä se motivoi tu­hoa­mi­seen"

29.07.2022 18:38 6
Tilaajille
Valtioneuvoston tilaama Verkkoviha-tutkimushanke heittää kevyet mullat sananvapaudelle
Kolumni

Val­tio­neu­vos­ton tilaama Verk­ko­vi­ha-tut­ki­mus­han­ke heittää kevyet mullat sa­nan­va­pau­del­le

24.06.2022 06:00 10
Tilaajille