Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­käai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Viestikoekeskus
Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Alafuzoff sai syytteen törkeästä palvelusrikoksesta – "Hallussa oikeinkin huomattava määrä salassa pidettävää tietoa"

Puo­lus­tus­voi­mien entinen tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zoff sai syyt­teen tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta – "Hal­lus­sa oi­kein­kin huo­mat­ta­va määrä salassa pi­det­tä­vää tietoa"

03.03.2023 14:35 3
Suomen sotilastiedustelun ex-päällikköä Georgij Alafuzoffia epäillään törkeästä palvelusrikoksesta Viestikoekeskus-jutussa

Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­köä Georgij Ala­fu­zof­fia epäil­lään tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

15.02.2023 15:34 3
Tuomitut Helsingin Sanomien toimittajat ja Sanoma Media ilmoittivat tyytymättömyyttä Viestikoekeskus-tuomioon

Tuo­mi­tut Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jat ja Sanoma Media il­moit­ti­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Vies­ti­koe­kes­kus-tuo­mioon

31.01.2023 16:12
Viestikoekeskusjupakka heijastuu toimituksiin, mutta sotilaallinen turvallisuus ei saa muodostua tabuksi
Kolumni

Vies­ti­koe­kes­kus­ju­pak­ka hei­jas­tuu toi­mi­tuk­siin, mutta so­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei saa muo­dos­tua tabuksi

28.01.2023 10:00 43
Tilaajille
Kahdelle Helsingin Sanomien toimittajalle tuomio lehden Viestikoekeskus-artikkelista – toiselle sakkoja, toinen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Kah­del­le Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le tuomio lehden Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta – toi­sel­le sak­ko­ja, toinen jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

27.01.2023 14:47 2
HS:n Viestikoekeskus-uutisoinnista oikeuden ratkaisu tänään – kolmelle toimittajalle vaaditaan rangaistusta

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­nis­ta oi­keu­den rat­kai­su tänään – kol­mel­le toi­mit­ta­jal­le vaa­di­taan ran­gais­tus­ta

27.01.2023 06:32 1
Tällainen on Viestikoekeskus-jutun tietovuodosta epäilty Suomen sotilastiedustelun ex-päällikkö  – Rinnassa Venäjän kaksipäinen kotka, "ei ymmärtänyt mitään tietotekniikka-asioista"

Täl­lai­nen on Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun tie­to­vuo­dos­ta epäilty Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­kö – Rin­nas­sa Venäjän kak­si­päi­nen kotka, "ei ym­mär­tä­nyt mitään tie­to­tek­niik­ka-asiois­ta"

23.12.2022 09:42 25
Tilaajille
Tutkinta on osittain lopetettu Viestikoekeskus-asiaan liittyvästä tietovuodosta

Tut­kin­ta on osit­tain lo­pe­tet­tu Vies­ti­koe­kes­kus-asiaan liit­ty­väs­tä tie­to­vuo­dos­ta

22.12.2022 15:38
HS:n entiselle vastaavalle päätoimitoimittajalle Kaius Niemelle ei edelleenkään syytettä Viestikoekeskus-asiassa

HS:n en­ti­sel­le vas­taa­val­le pää­toi­mi­toi­mit­ta­jal­le Kaius Nie­mel­le ei edel­leen­kään syy­tet­tä Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa

16.12.2022 10:08
Perjantaina saatetaan antaa päätös siitä, perutaanko HS:n entisen vastaavan päätoimittajan syyttämättä jättäminen Viestikoekeskus-asiassa vai ei

Per­jan­tai­na saa­te­taan antaa päätös siitä, pe­ru­taan­ko HS:n entisen vas­taa­van pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa vai ei

15.12.2022 13:07
HS:n puolustusasianajaja loppulausunnossa: "Jos Puolustusvoimat olisi hoitanut  tonttinsa asianmukaisesti, eikä siellä olisi ollut tietovuotoa, emme mekään täällä istuisi"

HS:n puo­lus­tus­asian­aja­ja lop­pu­lau­sun­nos­sa: "Jos Puo­lus­tus­voi­mat olisi hoi­ta­nut tont­tin­sa asian­mu­kai­ses­ti, eikä siellä olisi ollut tie­to­vuo­toa, emme mekään täällä is­tui­si"

14.12.2022 14:01 5
Uudelleen kuulusteltu Kaius Niemi sanoo tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista viimeistään päivää ennen julkaisua – "Toimituksen johto on tehnyt julkaisupäätöksen"

Uu­del­leen kuu­lus­tel­tu Kaius Niemi sanoo tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta vii­meis­tään päivää ennen jul­kai­sua – "Toi­mi­tuk­sen johto on tehnyt jul­kai­su­pää­tök­sen"

13.12.2022 17:34 1
Vastatiedustelu sai todistajan mukaan Viestikoekeskus-jutun luonnoksen jo marras–joulukuussa 2017 – puolustus kyseenalaistaa upseerin motiivin tavata toimittajaa: "Hän on ollut tiedustelutehtävällä"

Vas­ta­tie­dus­te­lu sai to­dis­ta­jan mukaan Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun luon­nok­sen jo mar­ras–­jou­lu­kuus­sa 2017 – puo­lus­tus ky­seen­alais­taa up­see­rin mo­tii­vin tavata toi­mit­ta­jaa: "Hän on ollut tie­dus­te­lu­teh­tä­väl­lä"

19.10.2022 16:29
"Päällimmäinen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Viestikoekeskus-jutusta syytetty HS:n toimittaja kertoo saaneensa kollegaltaan pinon salaisia papereita vappuna 2017

"Pääl­lim­mäi­nen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta syy­tet­ty HS:n toi­mit­ta­ja kertoo saa­neen­sa kol­le­gal­taan pinon sa­lai­sia pa­pe­rei­ta vappuna 2017

18.10.2022 16:55
Jutun takaa: Sotilastiedustelu ja journalistinen sananvapaus vastakkain käräjillä

Jutun takaa: So­ti­las­tie­dus­te­lu ja jour­na­lis­ti­nen sa­nan­va­paus vas­tak­kain kä­rä­jil­lä

08.10.2022 16:00 3
Tilaajille
"Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja" – syytetyt toimittajat ovat syyttäjän mukaan vastuussa Viestikoekeskus-jutusta, vaikka julkaisupäätöksen olisi Helsingin Sanomien toimituksessa tehnyt joku muu

"Kaikki me olemme tämän ri­kok­sen uhreja" – syy­te­tyt toi­mit­ta­jat ovat syyt­tä­jän mukaan vas­tuus­sa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta, vaikka jul­kai­su­pää­tök­sen olisi Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tuk­ses­sa tehnyt joku muu

05.10.2022 18:29
HS:n Viestikoekeskus-uutisointia koskevan oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi – puolustus nimesi uusiksi todistajiksi Kaius Niemen ja päätoimittaja Antero Mukan

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­tia kos­ke­van oi­keu­den­käyn­nin pää­kä­sit­te­ly alkoi – puo­lus­tus nimesi uusiksi to­dis­ta­jik­si Kaius Niemen ja pää­toi­mit­ta­ja Antero Mukan

05.10.2022 09:41 2