Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Puolustusvoimien tietovuoto
Vastatiedustelu sai todistajan mukaan Viestikoekeskus-jutun luonnoksen jo marras–joulukuussa 2017 – puolustus kyseenalaistaa upseerin motiivin tavata toimittajaa: "Hän on ollut tiedustelutehtävällä"

Vas­ta­tie­dus­te­lu sai to­dis­ta­jan mukaan Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun luon­nok­sen jo mar­ras–­jou­lu­kuus­sa 2017 – puo­lus­tus ky­seen­alais­taa up­see­rin mo­tii­vin tavata toi­mit­ta­jaa: "Hän on ollut tie­dus­te­lu­teh­tä­väl­lä"

19.10.2022 16:29
"Päällimmäinen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Viestikoekeskus-jutusta syytetty HS:n toimittaja kertoo saaneensa kollegaltaan pinon salaisia papereita vappuna 2017

"Pääl­lim­mäi­nen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta syy­tet­ty HS:n toi­mit­ta­ja kertoo saa­neen­sa kol­le­gal­taan pinon sa­lai­sia pa­pe­rei­ta vappuna 2017

18.10.2022 16:55
"Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja" – syytetyt toimittajat ovat syyttäjän mukaan vastuussa Viestikoekeskus-jutusta, vaikka julkaisupäätöksen olisi Helsingin Sanomien toimituksessa tehnyt joku muu

"Kaikki me olemme tämän ri­kok­sen uhreja" – syy­te­tyt toi­mit­ta­jat ovat syyt­tä­jän mukaan vas­tuus­sa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta, vaikka jul­kai­su­pää­tök­sen olisi Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tuk­ses­sa tehnyt joku muu

05.10.2022 18:29
HS:n Viestikoekeskus-uutisointia koskevan oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi – puolustus nimesi uusiksi todistajiksi Kaius Niemen ja päätoimittaja Antero Mukan

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­tia kos­ke­van oi­keu­den­käyn­nin pää­kä­sit­te­ly alkoi – puo­lus­tus nimesi uusiksi to­dis­ta­jik­si Kaius Niemen ja pää­toi­mit­ta­ja Antero Mukan

05.10.2022 09:41 2
HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa STT:n Holopaisen kritiikkiin: Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti

HS:n vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi vastaa STT:n Ho­lo­pai­sen kri­tiik­kiin: Lop­pu­tu­lok­ses­ta käsin on mah­dol­lis­ta katsoa ti­lan­net­ta mus­ta­val­koi­ses­ti

29.09.2022 16:38 1
STT:n päätoimittaja Minna Holopainen jää sivuun Päätoimittajien yhdistyksen johdosta – kritisoi HS:n päätoimittajan toimintaa Viestikoekeskus-jutussa

STT:n pää­toi­mit­ta­ja Minna Ho­lo­pai­nen jää sivuun Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tyk­sen joh­dos­ta – kri­ti­soi HS:n pää­toi­mit­ta­jan toi­min­taa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

29.09.2022 10:46 3
Apulaisvaltakunnansyyttäjä: HS:n päätoimittajan syyttämättäjättämistä ei syytä arvioida uudelleen

Apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä: HS:n pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­tä ei syytä ar­vioi­da uu­del­leen

26.09.2022 11:31
Yle: Helsingin Sanomat hyllytti toimittajan, jonka epäillään vuotaneen toimituksesta tietoja Puolustusvoimille

Yle: Hel­sin­gin Sanomat hyl­lyt­ti toi­mit­ta­jan, jonka epäil­lään vuo­ta­neen toi­mi­tuk­ses­ta tietoja Puo­lus­tus­voi­mil­le

30.08.2022 07:31
STT:n tiedot: Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoffin epäillään syyllistyneen tietovuotoon luovuttamalla muistitikun HS:n toimittajalle – vuoto saattoi olla tahaton

STT:n tiedot: Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zof­fin epäil­lään syyl­lis­ty­neen tie­to­vuo­toon luo­vut­ta­mal­la muis­ti­ti­kun HS:n toi­mit­ta­jal­le – vuoto saattoi olla tahaton

25.05.2022 19:19 2
Syyttäjä: Viestikoekeskus-tapauksessa oli konkreettinen uusien salassa pidettävien tietojen julkistamisen vaara – HS:n päätoimittaja: Syyte "ei kestä mitään tarkastelua"

Syyt­tä­jä: Vies­ti­koe­kes­kus-ta­pauk­ses­sa oli konk­reet­ti­nen uusien salassa pi­det­tä­vien tie­to­jen jul­kis­ta­mi­sen vaara – HS:n pää­toi­mit­ta­ja: Syyte "ei kestä mitään tar­kas­te­lua"

07.11.2021 10:36 11
Miksi HS:n päätoimittaja jäi vaille syytettä Viestikoekeskus-jutussa? – "Vanha ajatus siitä, että päätoimittaja vastaa aina, ei nykyään toteudu", sanoo professori

Miksi HS:n pää­toi­mit­ta­ja jäi vaille syy­tet­tä Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa? – "Vanha ajatus siitä, että pää­toi­mit­ta­ja vastaa aina, ei nykyään to­teu­du", sanoo pro­fes­so­ri

30.10.2021 19:27 2
KKO: Viestikoekeskus-tutkinnassa lähdesuojaan vedonneella toimittajalla ei ollut oikeutta olla vastaamatta poliisin kysymyksiin

KKO: Vies­ti­koe­kes­kus-tut­kin­nas­sa läh­de­suo­jaan ve­don­neel­la toi­mit­ta­jal­la ei ollut oi­keut­ta olla vas­taa­mat­ta po­lii­sin ky­sy­myk­siin

24.03.2021 10:48
Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoff kiisti tietovuotoa koskevan rikosepäilyn Ylen ohjelmassa

Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zoff kiisti tie­to­vuo­toa kos­ke­van ri­kos­epäi­lyn Ylen oh­jel­mas­sa

12.05.2020 11:12
Keskusrikospoliisi sai luvan tutkia Helsingin Sanomien toimittajalta takavarikoidut laitteet

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si sai luvan tutkia Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­ta ta­ka­va­ri­koi­dut lait­teet

07.03.2018 14:45 2
Käräjäoikeus hylkäsi toimittajan vaatimukset takavarikkotavaroiden palauttamisesta — KRP aikoo hakea lupaa tietolaitteiden tutkimiseksi

Kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi toi­mit­ta­jan vaa­ti­muk­set ta­ka­va­rik­ko­ta­va­roi­den pa­laut­ta­mi­ses­ta — KRP aikoo hakea lupaa tie­to­lait­tei­den tut­ki­mi­sek­si

27.02.2018 15:22 4
Käräjäoikeus: Poliisi sai tehdä kotietsinnän Helsingin Sanomien toimittajan kotiin joulukuussa

Kä­rä­jäoi­keus: Poliisi sai tehdä ko­ti­et­sin­nän Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jan kotiin jou­lu­kuus­sa

27.02.2018 13:11 4
HS:n toimittaja pitää kotietsintää sananvapauden rajoittamisena – KRP: ”Työvälineiden takavarikointi haittaa muitakin ammattiryhmiä”

HS:n toi­mit­ta­ja pitää ko­ti­et­sin­tää sa­nan­va­pau­den ra­joit­ta­mi­se­na – KRP: ”Työ­vä­li­nei­den ta­ka­va­ri­koin­ti haittaa mui­ta­kin am­mat­ti­ryh­miä”

13.02.2018 13:46 13
HS:n toimittajan kotiin tehty kotietsintä käsitellään käräjillä julkisesti

HS:n toi­mit­ta­jan kotiin tehty ko­ti­et­sin­tä kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä jul­ki­ses­ti

13.02.2018 11:05 1
Tiedustelupäällikkö: Sotilastiedustelu voisi kertoa toiminnastaan ja osallistua julkiseen keskusteluun tietyin reunaehdoin

Tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö: So­ti­las­tie­dus­te­lu voisi kertoa toi­min­nas­taan ja osal­lis­tua jul­ki­seen kes­kus­te­luun tietyin reu­na­eh­doin

31.01.2018 14:53 7

Poliisi vaatii HS:n toi­mit­ta­jan kotiin tehdyn et­sin­nän edel­ly­tys­ten tut­ki­mis­ta sul­je­tuin ovin

18.01.2018 15:58 12