Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Miksi en käytä saksan kieltä Sak­sas­sa­kaan?

Pääkirjoitus: Sekavaa joh­ta­mis­ta, mo­raa­li­ton­ta jul­muut­ta – ve­nä­läi­sen so­ta­voi­man taso yli­ar­vioi­tiin

Puolustusvoimien tietovuoto
STT:n tiedot: Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoffin epäillään syyllistyneen tietovuotoon luovuttamalla muistitikun HS:n toimittajalle – vuoto saattoi olla tahaton

STT:n tiedot: Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zof­fin epäil­lään syyl­lis­ty­neen tie­to­vuo­toon luo­vut­ta­mal­la muis­ti­ti­kun HS:n toi­mit­ta­jal­le – vuoto saattoi olla tahaton

25.05.2022 19:19 2
Syyttäjä: Viestikoekeskus-tapauksessa oli konkreettinen uusien salassa pidettävien tietojen julkistamisen vaara – HS:n päätoimittaja: Syyte "ei kestä mitään tarkastelua"

Syyt­tä­jä: Vies­ti­koe­kes­kus-ta­pauk­ses­sa oli konk­reet­ti­nen uusien salassa pi­det­tä­vien tie­to­jen jul­kis­ta­mi­sen vaara – HS:n pää­toi­mit­ta­ja: Syyte "ei kestä mitään tar­kas­te­lua"

07.11.2021 10:36 11
Miksi HS:n päätoimittaja jäi vaille syytettä Viestikoekeskus-jutussa? – "Vanha ajatus siitä, että päätoimittaja vastaa aina, ei nykyään toteudu", sanoo professori

Miksi HS:n pää­toi­mit­ta­ja jäi vaille syy­tet­tä Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa? – "Vanha ajatus siitä, että pää­toi­mit­ta­ja vastaa aina, ei nykyään to­teu­du", sanoo pro­fes­so­ri

30.10.2021 19:27 2
KKO: Viestikoekeskus-tutkinnassa lähdesuojaan vedonneella toimittajalla ei ollut oikeutta olla vastaamatta poliisin kysymyksiin

KKO: Vies­ti­koe­kes­kus-tut­kin­nas­sa läh­de­suo­jaan ve­don­neel­la toi­mit­ta­jal­la ei ollut oi­keut­ta olla vas­taa­mat­ta po­lii­sin ky­sy­myk­siin

24.03.2021 10:48
Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoff kiisti tietovuotoa koskevan rikosepäilyn Ylen ohjelmassa

Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zoff kiisti tie­to­vuo­toa kos­ke­van ri­ko­se­päi­lyn Ylen oh­jel­mas­sa

12.05.2020 11:12
Keskusrikospoliisi sai luvan tutkia Helsingin Sanomien toimittajalta takavarikoidut laitteet

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si sai luvan tutkia Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­ta ta­ka­va­ri­koi­dut lait­teet

07.03.2018 14:45 2
Käräjäoikeus hylkäsi toimittajan vaatimukset takavarikkotavaroiden palauttamisesta — KRP aikoo hakea lupaa tietolaitteiden tutkimiseksi

Kä­rä­jäoi­keus hylkäsi toi­mit­ta­jan vaa­ti­muk­set ta­ka­va­rik­ko­ta­va­roi­den pa­laut­ta­mi­ses­ta — KRP aikoo hakea lupaa tie­to­lait­tei­den tut­ki­mi­sek­si

27.02.2018 15:22 4
Käräjäoikeus: Poliisi sai tehdä kotietsinnän Helsingin Sanomien toimittajan kotiin joulukuussa

Kä­rä­jäoi­keus: Poliisi sai tehdä ko­tiet­sin­nän Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jan kotiin jou­lu­kuus­sa

27.02.2018 13:11 4
HS:n toimittaja pitää kotietsintää sananvapauden rajoittamisena – KRP: ”Työvälineiden takavarikointi haittaa muitakin ammattiryhmiä”

HS:n toi­mit­ta­ja pitää ko­tiet­sin­tää sa­nan­va­pau­den ra­joit­ta­mi­se­na – KRP: ”Työ­vä­li­nei­den ta­ka­va­ri­koin­ti haittaa mui­ta­kin am­mat­ti­ryh­miä”

13.02.2018 13:46 13
HS:n toimittajan kotiin tehty kotietsintä käsitellään käräjillä julkisesti

HS:n toi­mit­ta­jan kotiin tehty ko­tiet­sin­tä kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä jul­ki­ses­ti

13.02.2018 11:05 1
Tiedustelupäällikkö: Sotilastiedustelu voisi kertoa toiminnastaan ja osallistua julkiseen keskusteluun tietyin reunaehdoin

Tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö: So­ti­las­tie­dus­te­lu voisi kertoa toi­min­nas­taan ja osal­lis­tua jul­ki­seen kes­kus­te­luun tietyin reu­naeh­doin

31.01.2018 14:53 7

Poliisi vaatii HS:n toi­mit­ta­jan kotiin tehdyn et­sin­nän edel­ly­tys­ten tut­ki­mis­ta sul­je­tuin ovin

18.01.2018 15:58 12
Helsingin Sanomien toimittaja riitauttaa kotiinsa tehdyn etsinnän ja takavarikot - "Etsinnälle ei ollut lainmukaisia perusteita"

Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­ja rii­taut­taa ko­tiin­sa tehdyn et­sin­nän ja ta­ka­va­ri­kot - "Et­sin­näl­le ei ollut lain­mu­kai­sia pe­rus­tei­ta"

15.01.2018 09:53 20
Poliisi aloittaa todennäköisesti loppiaisen jälkeen kuulustelut HS:n tiedustelulakiuutisoinnin tutkinnassa

Poliisi aloit­taa to­den­nä­köi­ses­ti lop­piai­sen jälkeen kuu­lus­te­lut HS:n tie­dus­te­lu­la­kiuu­ti­soin­nin tut­kin­nas­sa

05.01.2018 13:36 4

Hel­sin­gin Sanomat pe­rus­taa tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa seu­raa­van ryhmän

02.01.2018 16:08 6

Uu­ti­sa­na­lyy­si: So­ti­las­tie­dus­te­lu­ju­pa­kas­sa luetaan useam­paa kuin yhtä pykälää

28.12.2017 20:14 2
Sanoman hallitus: Päätoimittaja Kaius Niemellä hallituksen varaukseton luottamus Viestikoekeskus-jutussa

Sanoman hal­li­tus: Pää­toi­mit­ta­ja Kaius Nie­mel­lä hal­li­tuk­sen va­rauk­se­ton luot­ta­mus Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

22.12.2017 15:19 10
Jokisipilä kakkoskierroksesta: Vaatisi Niinistön epäonnistumista ja kahden muun huippuonnistumista

Jo­ki­si­pi­lä kak­kos­kier­rok­ses­ta: Vaatisi Nii­nis­tön epäon­nis­tu­mis­ta ja kahden muun huip­puon­nis­tu­mis­ta

22.12.2017 05:00 1

Toi­mit­ta­jat ilman rajoja -jär­jes­tön Suomen pu­heen­joh­ta­ja erosi - ar­vos­te­li HS:n tie­to­vuo­touu­ti­soin­tia

21.12.2017 22:36 8

Poliisi ei ole vielä alkanut tutkia HS:n toi­mit­ta­jal­ta ta­ka­va­ri­koi­tua ai­neis­toa

21.12.2017 16:40 1