Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Käräjätuomiot
Kuukausi

Li­min­gas­sa saatuja yli­no­peus­sak­ko­ja puitiin oi­keu­des­sa asti – sa­ko­tet­tu väitti, että autossa vuo­ro­tel­tiin kuskia

16.09.2021 14:52 6
Tilaajille

Maa­han­tu­lo­kiel­toon mää­rät­ty saapui Ita­lias­ta Ka­jaa­niin – vetosi oi­keu­des­sa Italian huonoon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

16.09.2021 11:22
Tilaajille

Potilas kuoli saa­tuaan al­ler­gi­sen reak­tion an­ti­bioo­tis­ta, lää­kä­ril­le sakot kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

14.09.2021 22:17

Ar­ka­luon­toi­sel­la ma­te­riaa­lil­la uhannut ki­ris­tä­jä sai pum­pat­tua uh­ril­taan liki 40 000 euroa, Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

10.09.2021 14:40 6
Tilaajille

Vi­ta­mii­ni­va­ras mää­rät­tiin va­pau­tet­ta­vak­si – anas­te­li eri kau­pois­ta vi­ta­mii­ni­tuot­tei­ta, vei hau­ki­pu­taa­lais­kau­pas­ta peräti 190 vi­ta­mii­ni­purk­kia

10.09.2021 11:14 4
Tilaajille

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

07.09.2021 11:04 2
Tilaajille

Kaksi kiin­teis­tön­hoi­ta­jaa sai sakot lah­juk­sen ot­ta­mi­ses­ta – ti­la­si­vat kun­nal­le tuot­tei­ta ja saivat lah­ja­kor­tit

25.08.2021 13:40 17
Tilaajille
Vanhemmat

Timo Soinin pa­hoin­pi­te­lyä yrit­tä­nyt mies tuo­mit­tiin yli puolen vuoden eh­dol­li­seen van­keus­ran­gais­tuk­seen

08.06.2021 10:22 1

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pas­sit­ti pa­ri­kymp­pi­sen miehen vuosien van­keu­teen useista lapseen koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

17.05.2021 20:28 2
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Ekorre tuo­mit­tiin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta

17.05.2021 14:04 2
Tilaajille

Kaahaus tuli kal­liik­si – Oulun kä­rä­jä­oi­keus jakoi päi­vä­sak­ko­tuo­mioi­ta tör­keäs­ti lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­neil­le

27.04.2021 12:03
Tilaajille

IS: Hä­mees­tä Kuu­sa­moon mat­kan­neen Teslan au­to­maat­ti­oh­jaus ohjasi yl­lät­täen vää­räl­le tielle, seu­rauk­se­na ris­teys­ko­la­ri – kus­kil­le yli 3 000 euron sakot

14.04.2021 12:40 20

Kah­del­le mie­hel­le eh­dot­to­mat van­keus­tuo­miot Oulussa teh­dys­tä tör­keäs­tä ryös­tös­tä

13.04.2021 22:44 1
Tilaajille

Mies pääs­te­li rajua yli­no­peut­ta Ne­los­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la, kä­rä­jä­oi­keus lät­käi­si päi­vä­sak­ko­ja

22.03.2021 13:53 6
Tilaajille

Oulun yli­opis­to kom­men­toi niu­kas­ti pro­fes­so­rin­sa graf­fi­teis­ta saamaa tuo­mio­ta

22.02.2021 14:17 17
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi syyt­teet ju­tus­sa, jossa poliisi kertoi ton­tin­vuok­raa­jik­si pyr­ki­vien lii­vi­jen­gi­yh­teyk­sis­tä

16.02.2021 14:23 1

Kä­rä­jä­oi­keus julisti ri­kol­lis­jär­jes­tö United Brot­her­hoo­din lak­kau­te­tuk­si

15.02.2021 15:45 1

Kuopion tur­ma­bus­sin poh­jois­suo­ma­lai­nen kul­jet­ta­ja lähes kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen – Suur­on­net­to­muu­des­sa kuoli neljä, kun bussi syöksyi ju­na­rai­teil­le

18.12.2020 12:49

Naisten alp­pi­hiih­to­maa­jouk­kueen val­men­ta­ja­na toi­mi­nut mies eh­dol­li­seen van­keu­teen kuo­lon­ko­la­ris­ta Ra­nual­la – Oi­keu­den mukaan mies nukahti rattiin

16.12.2020 15:04 6
Tilaajille

Ou­lai­sis­sa nau­ta­kar­jaa pitänyt mies eh­dol­li­seen van­keu­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Tilalla eli ali­ra­vit­tu­ja lehmiä omissa ulos­teis­saan, alueel­ta löytyi 17 kuol­lut­ta eläintä

10.11.2020 08:00 2
Tilaajille