Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kuvagalleria: Näin vaa­li­tu­los­ta juh­lit­tiin Oulussa

twitter
Oulun terveysjohtajan twiitistä kanneltiin oikeusasiamiehelle – huomauttaa ratkaisussaan kirjoituksen kielenkäytöstä, muttei määrää jatkotoimenpiteitä

Oulun ter­veys­joh­ta­jan twii­tis­tä kan­nel­tiin oi­keus­asia­mie­hel­le – huo­maut­taa rat­kai­sus­saan kir­joi­tuk­sen kie­len­käy­tös­tä, muttei määrää jat­ko­toi­men­pi­tei­tä

18.08.2021 16:23 28
Tilaajille
Seksuaalisesta ahdistelusta syytetty oululaiskoomikko Zaani: "Itse tiedän miten asian oikea laita on"

Sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta syy­tet­ty ou­lu­lais­koo­mik­ko Zaani: "Itse tiedän miten asian oikea laita on"

18.06.2021 11:44 19
Tilaajille
Turkki kielsi mainonnan Twitterissä, Periscopessa ja Pinterestissä

Turkki kielsi mai­non­nan Twit­te­ris­sä, Pe­ris­co­pes­sa ja Pin­te­res­tis­sä

19.01.2021 12:05 1
Öinen tviitti on huomiota korostavan hybridimedian aikakaudella politiikkaa ja journalismin polttoainetta – Poliitikot käyttävät sitä myös hyväkseen

Öinen tviitti on huo­mio­ta ko­ros­ta­van hyb­ri­di­me­dian ai­ka­kau­del­la po­li­tiik­kaa ja jour­na­lis­min polt­to­ai­net­ta – Po­lii­ti­kot käyt­tä­vät sitä myös hy­väk­seen

15.10.2020 16:07
Tilaajille
Facebook poisti julkaisun, jossa Trump vertasi koronavirusta flunssaan – ainakin 13 Trumpin lähipiirissä on saanut tartunnan

Fa­ce­book poisti jul­kai­sun, jossa Trump vertasi ko­ro­na­vi­rus­ta fluns­saan – ainakin 13 Trumpin lä­hi­pii­ris­sä on saanut tar­tun­nan

06.10.2020 22:19
Oululaisbändin sanoitukset saivat kaupunginvaltuutetun poistumaan terassikeikalta – Teija Ruokamon twiittauksesta seurasi somemyrsky, jonka näkyvyyden Oiva väre käytti edukseen

Ou­lu­lais­bän­din sa­noi­tuk­set saivat kau­pun­gin­val­tuu­te­tun pois­tu­maan te­ras­si­kei­kal­ta – Teija Ruo­ka­mon twiit­tauk­ses­ta seurasi so­me­myrs­ky, jonka nä­ky­vyy­den Oiva väre käytti eduk­seen

17.08.2020 22:50 15
Tilaajille
Trump vaatii uutta kuolemantuomiota – Oikeus kumosi Bostonin pommimiehen tuomion valamiehistön vuoksi, todisteena muun muassa panettelevat Twitter-viestit

Trump vaatii uutta kuo­le­man­tuo­mio­ta – Oikeus kumosi Bos­to­nin pom­mi­mie­hen tuomion va­la­mie­his­tön vuoksi, to­dis­tee­na muun muassa pa­net­te­le­vat Twit­ter-vies­tit

03.08.2020 08:42 1
Asiantuntija NYT:lle: Twitter-hyökkäyksessä ei ilmeisesti varastettu salasanoja, tileille päästiin palvelun sisältä

Asian­tun­ti­ja NYT:l­le: Twit­ter-hyök­käyk­ses­sä ei il­mei­ses­ti va­ras­tet­tu sa­la­sa­no­ja, ti­leil­le pääs­tiin pal­ve­lun sisältä

16.07.2020 09:40
Twitterissä laaja hyökkäys tunnetuilla tileillä – kohteina esimerkiksi Barack Obama ja Bill Gates

Twit­te­ris­sä laaja hyök­käys tun­ne­tuil­la ti­leil­lä – koh­tei­na esi­mer­kik­si Barack Obama ja Bill Gates

16.07.2020 07:17 1
Sauli Niinistö osallistui Twitterissä vitsailuun MTV:n Suomi-Areena-haastattelustaan – "Ylimainostettu"

Sauli Nii­nis­tö osal­lis­tui Twit­te­ris­sä vit­sai­luun MTV:n Suo­mi-Aree­na-haas­tat­te­lus­taan – "Y­li­mai­nos­tet­tu"

15.07.2020 13:21 1
Pääkirjoitus: Facebook laistaa vastuutaan – se ei ole ihmisten somepäivitysten ilmoitustaulu vaan media ja maailmanlaajuinen vaikuttaja
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Fa­ce­book laistaa vas­tuu­taan – se ei ole ih­mis­ten so­me­päi­vi­tys­ten il­moi­tus­tau­lu vaan media ja maail­man­laa­jui­nen vai­kut­ta­ja

03.07.2020 20:00 1
Tilaajille
Keksitty väite Sanna Marinin puheista leviää pikavauhtia Twitterissä – Marinin väitettiin naljailleen Trumpille

Kek­sit­ty väite Sanna Marinin pu­heis­ta leviää pi­ka­vauh­tia Twit­te­ris­sä – Marinin väi­tet­tiin nal­jail­leen Trum­pil­le

28.06.2020 18:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo on maail­man­kir­jat se­kai­sin

28.06.2020 05:30
Tilaajille
Greg Glassman on rakentanut crossfit-brändiä pitkään ja hartaasti, mutta imagon vakavaan kolhiintumiseen ei tarvittu kuin yksi Twitter-keskustelu

Greg Glass­man on ra­ken­ta­nut cross­fit-brän­diä pitkään ja har­taas­ti, mutta imagon va­ka­vaan kol­hiin­tu­mi­seen ei tar­vit­tu kuin yksi Twit­ter-kes­kus­te­lu

14.06.2020 18:00
Tilaajille
Twitter puuttui taas Trumpin kirjoituksiin – rajoitti presidentin twiittiä, jonka katsoi ihannoivan väkivaltaa

Twitter puuttui taas Trumpin kir­joi­tuk­siin – ra­joit­ti pre­si­den­tin twiit­tiä, jonka katsoi ihan­noi­van vä­ki­val­taa

29.05.2020 14:32 2
Trump yrittää saada sosiaalisen median alustat kuriin uudella lainsäädännöllä

Trump yrittää saada so­siaa­li­sen median alustat kuriin uudella lain­sää­dän­nöl­lä

29.05.2020 08:24
Sosiaalisen median alustat sallivat valtaapitävien valehdella ja räyhätä vapaasti, sanoo uusi solvaamisen historiaa käsittelevä tietokirja – "Se muistuttaa aateliston erioikeuksia ennen Ranskan vallankumousta"

So­siaa­li­sen median alustat sal­li­vat val­taa­pi­tä­vien va­leh­del­la ja räyhätä va­paas­ti, sanoo uusi sol­vaa­mi­sen his­to­riaa kä­sit­te­le­vä tie­to­kir­ja – "Se muis­tut­taa aa­te­lis­ton eri­oi­keuk­sia ennen Ranskan val­lan­ku­mous­ta"

28.05.2020 19:00
Tilaajille
Twitterille suuttunut Trump aikoo allekirjoittaa sosiaaliseen mediaan liittyvän presidentin asetuksen

Twit­te­ril­le suut­tu­nut Trump aikoo al­le­kir­joit­taa so­siaa­li­seen mediaan liit­ty­vän pre­si­den­tin ase­tuk­sen

28.05.2020 08:27 1
Trump uhkasi jopa sulkea sosiaalisen median yhtiöitä Twitterin kehotettua lukijoita tarkistamaan tämän esittämät faktat

Trump uhkasi jopa sulkea so­siaa­li­sen median yh­tiöi­tä Twit­te­rin ke­ho­tet­tua lu­ki­joi­ta tar­kis­ta­maan tämän esit­tä­mät faktat

27.05.2020 15:27 4