Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

twitter
Yölinjasta suomalaisille tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrittämiseen riitelyn keskellä – "Ahdistus puolittuu jakamalla"

Yö­lin­jas­ta suo­ma­lai­sil­le tutuksi tullut Pekka Sauri uskoo sovun yrit­tä­mi­seen rii­te­lyn kes­kel­lä – "Ah­dis­tus puo­lit­tuu ja­ka­mal­la"

29.07.2023 12:00
Tilaajille
Twitteriä uhkaa uusi sosiaalinen media nimeltään Threads – "Kova haastaja tavallisen käyttäjän näkökulmasta"

Twit­te­riä uhkaa uusi so­siaa­li­nen media ni­mel­tään Threads – "Kova haas­ta­ja ta­val­li­sen käyt­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta"

04.07.2023 21:19 1
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille
Oulun poliisilaitos muistuttaa perheväkivallan uhasta jouluna – "Suunnittele, mitä teet oman ja lasten turvallisuuden eteen"

Oulun po­lii­si­lai­tos muis­tut­taa per­he­vä­ki­val­lan uhasta jouluna – "Suun­nit­te­le, mitä teet oman ja lasten tur­val­li­suu­den eteen"

21.12.2022 13:47 5
Yle: Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen sai osakseen eniten vihapuhetta Marinin hallituksen ministereistä, tutkimuksesta selviää

Yle: Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen sai osak­seen eniten vi­ha­pu­het­ta Marinin hal­li­tuk­sen mi­nis­te­reis­tä, tut­ki­muk­ses­ta selviää

14.12.2022 14:50 21
Analyysi: Maailman rikkain mies puhaltaa kaaosta hiipuvaan Twitteriin – Järjestöjen ja mainostajien vastarinta pitää Trumpin pannassa USA:n vaalien yli

Ana­lyy­si: Maail­man rikkain mies pu­hal­taa kaaosta hii­pu­vaan Twit­te­riin – Jär­jes­tö­jen ja mai­nos­ta­jien vas­ta­rin­ta pitää Trumpin pan­nas­sa USA:n vaalien yli

02.11.2022 17:12 6
Tilaajille
Toimittajalle luettiin syyte Junes Lokkaan kohdistuneesta kunnianloukkauksesta – "Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan"

Toi­mit­ta­jal­le luet­tiin syyte Junes Lokkaan koh­dis­tu­nees­ta kun­nian­louk­kauk­ses­ta – "Niin metsä vastaa kuin sinne huu­de­taan"

13.10.2022 16:37 7
Tilaajille
Skuuttisuma Oulun torinrannassa, poliisi muistutti oikeaoppisesta pysäköinnistä – Helsingissä on lautaparkkeja ja sähköpotkulautojen siirtelijöitä

Skuut­ti­su­ma Oulun to­rin­ran­nas­sa, poliisi muis­tut­ti oi­kea­op­pi­ses­ta py­sä­köin­nis­tä – Hel­sin­gis­sä on lau­ta­park­ke­ja ja säh­kö­pot­ku­lau­to­jen siir­te­li­jöi­tä

27.05.2022 16:37 28
Tilaajille
Kenen ääni kuuluu somemaailmassa – paradoksaalisesti olemme siirtyneet digimaailmassa eräänlaiseen yksinvaltiaiden aikaan
Kolumni

Kenen ääni kuuluu so­me­maail­mas­sa – pa­ra­dok­saa­li­ses­ti olemme siir­ty­neet di­gi­maail­mas­sa erään­lai­seen yk­sin­val­tiai­den aikaan

30.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Elon Musk osti Twitterin 44 miljardilla dollarilla

Elon Musk osti Twit­te­rin 44 mil­jar­dil­la dol­la­ril­la

25.04.2022 22:35 1
Halla-aho nousemassa ulkoasiainvaliokunnan johtoon – Mika Niikko erosi tehtävästä huolimattoman tviittauksen seurauksena

Hal­la-aho nou­se­mas­sa ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan johtoon – Mika Niikko erosi teh­tä­väs­tä huo­li­mat­to­man tviit­tauk­sen seu­rauk­se­na

09.02.2022 10:41 35
Oulun terveysjohtajan twiitistä kanneltiin oikeusasiamiehelle – huomauttaa ratkaisussaan kirjoituksen kielenkäytöstä, muttei määrää jatkotoimenpiteitä

Oulun ter­veys­joh­ta­jan twii­tis­tä kan­nel­tiin oi­keus­asia­mie­hel­le – huo­maut­taa rat­kai­sus­saan kir­joi­tuk­sen kie­len­käy­tös­tä, muttei määrää jat­ko­toi­men­pi­tei­tä

18.08.2021 16:23 28
Tilaajille
Seksuaalisesta ahdistelusta syytetty oululaiskoomikko Zaani: "Itse tiedän miten asian oikea laita on"

Sek­suaa­li­ses­ta ah­dis­te­lus­ta syy­tet­ty ou­lu­lais­koo­mik­ko Zaani: "Itse tiedän miten asian oikea laita on"

18.06.2021 11:44 19
Tilaajille
Turkki kielsi mainonnan Twitterissä, Periscopessa ja Pinterestissä

Turkki kielsi mai­non­nan Twit­te­ris­sä, Pe­ris­co­pes­sa ja Pin­te­res­tis­sä

19.01.2021 12:05 1
Öinen tviitti on huomiota korostavan hybridimedian aikakaudella politiikkaa ja journalismin polttoainetta – Poliitikot käyttävät sitä myös hyväkseen

Öinen tviitti on huo­mio­ta ko­ros­ta­van hyb­ri­di­me­dian ai­ka­kau­del­la po­li­tiik­kaa ja jour­na­lis­min polt­to­ai­net­ta – Po­lii­ti­kot käyt­tä­vät sitä myös hy­väk­seen

15.10.2020 16:07
Tilaajille
Facebook poisti julkaisun, jossa Trump vertasi koronavirusta flunssaan – ainakin 13 Trumpin lähipiirissä on saanut tartunnan

Fa­ce­book poisti jul­kai­sun, jossa Trump vertasi ko­ro­na­vi­rus­ta fluns­saan – ainakin 13 Trumpin lä­hi­pii­ris­sä on saanut tar­tun­nan

06.10.2020 22:19
Oululaisbändin sanoitukset saivat kaupunginvaltuutetun poistumaan terassikeikalta – Teija Ruokamon twiittauksesta seurasi somemyrsky, jonka näkyvyyden Oiva väre käytti edukseen

Ou­lu­lais­bän­din sa­noi­tuk­set saivat kau­pun­gin­val­tuu­te­tun pois­tu­maan te­ras­si­kei­kal­ta – Teija Ruo­ka­mon twiit­tauk­ses­ta seurasi so­me­myrs­ky, jonka nä­ky­vyy­den Oiva väre käytti eduk­seen

17.08.2020 22:50 15
Tilaajille
Trump vaatii uutta kuolemantuomiota – Oikeus kumosi Bostonin pommimiehen tuomion valamiehistön vuoksi, todisteena muun muassa panettelevat Twitter-viestit

Trump vaatii uutta kuo­le­man­tuo­mio­ta – Oikeus kumosi Bos­to­nin pom­mi­mie­hen tuomion va­la­mie­his­tön vuoksi, to­dis­tee­na muun muassa pa­net­te­le­vat Twit­ter-vies­tit

03.08.2020 08:42 1
Asiantuntija NYT:lle: Twitter-hyökkäyksessä ei ilmeisesti varastettu salasanoja, tileille päästiin palvelun sisältä

Asian­tun­ti­ja NYT:l­le: Twit­ter-hyök­käyk­ses­sä ei il­mei­ses­ti va­ras­tet­tu sa­la­sa­no­ja, ti­leil­le pääs­tiin pal­ve­lun sisältä

16.07.2020 09:40
Twitterissä laaja hyökkäys tunnetuilla tileillä – kohteina esimerkiksi Barack Obama ja Bill Gates

Twit­te­ris­sä laaja hyök­käys tun­ne­tuil­la ti­leil­lä – koh­tei­na esi­mer­kik­si Barack Obama ja Bill Gates

16.07.2020 07:17 1