Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Uusiutuva energia
Vihreä siirtymä perustettava osaamiseen ja oikeudenmukaisuuteen
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä pe­rus­tet­ta­va osaa­mi­seen ja oi­keu­den­mu­kai­suu­teen

04.02.2024 14:00 9
Tilaajille
Maanantaiaamuna syntyi uusi tuulivoimaennätys, ja tuulivoimayhdistys ennustaa lisää kasvua

Maa­nan­taiaa­mu­na syntyi uusi tuu­li­voi­maen­nä­tys, ja tuu­li­voi­mayh­dis­tys en­nus­taa lisää kasvua

29.01.2024 14:54 5
Tilaajille
Fingrid arvioi tuuli- ja aurinkovoiman tuplaavan kolmessa vuodessa, ja se on hyvä uutinen kahdesta syystä

Fingrid arvioi tuuli- ja au­rin­ko­voi­man tup­laa­van kol­mes­sa vuo­des­sa, ja se on hyvä uutinen kah­des­ta syystä

21.01.2024 21:28 14
Tilaajille
Haapavedelle suunnitellaan vihreän metanolin tuotantolaitosta

Haa­pa­ve­del­le suun­ni­tel­laan vihreän me­ta­no­lin tuo­tan­to­lai­tos­ta

12.12.2023 11:48
Oulun Energian toimitusjohtaja energiayhtiö Ilmattaren operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja ener­giayh­tiö Il­mat­ta­ren ope­ra­tii­vi­sek­si joh­ta­jak­si ja joh­to­ryh­män jä­se­nek­si

16.08.2023 13:21 3
Oululaisen Kauko Varangan keksinnöllä keittää kahvit missä tahansa, missä ei ole sähköverkkoa – Asiakkaat saavat ensimmäiset laitteet tänä kesänä

Ou­lu­lai­sen Kauko Va­ran­gan kek­sin­nöl­lä keittää kahvit missä ta­han­sa, missä ei ole säh­kö­verk­koa – Asiak­kaat saavat en­sim­mäi­set lait­teet tänä kesänä

02.07.2023 06:00 41
Tilaajille
Tornioon kaavaillaan noin sadan hehtaarin aurinkovoimalaa moottoritien lähelle

Tor­nioon kaa­vail­laan noin sadan heh­taa­rin au­rin­ko­voi­ma­laa moot­to­ri­tien lähelle

08.05.2023 14:08 12
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­ta­voit­tei­siin on ra­ken­net­ta­va polku, joka tukee Suomen ta­lou­den elin­voi­maa

05.05.2023 07:00 5
Tilaajille
Pohjanlahden rannikosta voi tulla myös merituulivoiman mekka
Pääkirjoitus

Poh­jan­lah­den ran­ni­kos­ta voi tulla myös me­ri­tuu­li­voi­man mekka

06.03.2023 20:00 25
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – Kun Kalevan toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – Kun Kalevan toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 06:00 82
Tilaajille
Suomalaisille tärkeä puun poltto piinasi EU-parlamentissa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiukentumassa

Suo­ma­lai­sil­le tärkeä puun poltto piinasi EU-par­la­men­tis­sa – antaa palaa, mutta ehdot ovat tiu­ken­tu­mas­sa

25.09.2022 10:31 38
Tilaajille
Muhokselta Pohjois-Ruotsiin rakentuva uusi voimajohto herättää toivoa  lähestyvien pakkasten kohmettamissa lämmittäjissä  – Fingridin päällikkö: "Sähkön kuluttajahintoihin tulee laskua"

Mu­hok­sel­ta Poh­jois-Ruot­siin ra­ken­tu­va uusi voi­ma­joh­to he­rät­tää toivoa lä­hes­ty­vien pak­kas­ten koh­met­ta­mis­sa läm­mit­tä­jis­sä – Fing­ri­din pääl­lik­kö: "Sähkön ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin tulee laskua"

22.09.2022 06:31 21
Tilaajille
Aurinkopaneelien aiheuttaman autotallipalon syttymissyyksi vahvistui turvakytkin Ylivieskassa –  "Aurinkovoimalaa ei pystytä sammuttamaan turvallisesti"

Au­rin­ko­pa­nee­lien ai­heut­ta­man au­to­tal­li­pa­lon syt­ty­mis­syyk­si vah­vis­tui tur­va­kyt­kin Yli­vies­kas­sa – "Au­rin­ko­voi­ma­laa ei pystytä sam­mut­ta­maan tur­val­li­ses­ti"

15.08.2022 06:00 24
Tilaajille
Tornion biokaasulaitos näyttäisi toteutuvan: "Tavoitteena on, että kaasun tuotanto alkaa vuonna 2024"

Tornion bio­kaa­su­lai­tos näyt­täi­si to­teu­tu­van: "Ta­voit­tee­na on, että kaasun tuo­tan­to alkaa vuonna 2024"

30.06.2022 21:03 4
Tilaajille
Poronhoito ei ole ainoa tuulivoimasta valittaja, mutta nyt se kaventaa omaa elintilaansa – jotenkin ilmastonmuutos on ratkaistava tai päädymme Mad Maxiin
Kolumni

Po­ron­hoi­to ei ole ainoa tuu­li­voi­mas­ta va­lit­ta­ja, mutta nyt se ka­ven­taa omaa elin­ti­laan­sa – jo­ten­kin il­mas­ton­muu­tos on rat­kais­ta­va tai pää­dym­me Mad Maxiin

10.02.2022 18:17 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On suo­ra­nai­nen häpeä, ettei korkean tek­no­lo­gian Suo­mes­sa ole vielä päästy ko­ko­naan uu­siu­tu­vaan säh­kön­tuo­tan­toon

04.06.2021 07:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man hintaa las­ket­taes­sa on kat­sot­ta­va su­ku­pol­vien päähän – EU toteaa, ettei uu­siu­tu­vaa ener­giaa saa tuottaa luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den kus­tan­nuk­sel­la

17.05.2021 07:00 11
Tilaajille
UPM suunnittelee suurta biopolttoainetehdasta Kotkaan – Kaidin tunnelissa ei näy valoa Kemissä

UPM suun­nit­te­lee suurta bio­polt­toai­ne­teh­das­ta Kotkaan – Kaidin tun­ne­lis­sa ei näy valoa Kemissä

28.01.2021 13:41 2
Tilaajille
Fennovoima aikoo pärjätä tuulivoimalle: Ydinvoimalan koko tuotanto kuluisi Raahen vähäpäästöiseksi uudistuvassa terästehtaassa

Fen­no­voi­ma aikoo pärjätä tuu­li­voi­mal­le: Ydin­voi­ma­lan koko tuo­tan­to kuluisi Raahen vä­hä­pääs­töi­sek­si uu­dis­tu­vas­sa te­räs­teh­taas­sa

15.11.2020 06:00 7
Tilaajille
EU:n miljardielvytyspottia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydinkohteet ja hakea oikeasti jotain uutta
Pääkirjoitus

EU:n mil­jar­diel­vy­tys­pot­tia ei pidä roiskia sinne tänne – on syytä valita ydin­koh­teet ja hakea oi­keas­ti jotain uutta

23.09.2020 20:00 6
Tilaajille