Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tietomaa
Tietomaan rakennustyöt alkavat purku- ja maansiirtotöillä

Tie­to­maan ra­ken­nus­työt alkavat purku- ja maan­siir­to­töil­lä

17.08.2023 10:27 6
Tietomaahan rakennetaan toinen torni, mutta kukaan ei vielä tiedä mitä sinne tulee – Vuosia kestävän remontin aikana myös tiedekeskuksen nimi muuttuu

Tie­to­maa­han ra­ken­ne­taan toinen torni, mutta kukaan ei vielä tiedä mitä sinne tulee – Vuosia kes­tä­vän re­mon­tin aikana myös tie­de­kes­kuk­sen nimi muuttuu

05.08.2023 14:00 6
Tilaajille
Kun Ouluun perustettiin Suomen ensimmäistä tiedekeskusta, siitä piti tulla ”Tietokonemaa” – Tornissa yritettiin järjestää cocktail-tilaisuuksia, mutta se päättyi huonosti

Kun Ouluun pe­rus­tet­tiin Suomen en­sim­mäis­tä tie­de­kes­kus­ta, siitä piti tulla ”Tie­to­ko­ne­maa” – Tor­nis­sa yri­tet­tiin jär­jes­tää cock­tail-ti­lai­suuk­sia, mutta se päättyi huo­nos­ti

05.08.2023 06:00 8
Tilaajille
Oulun tietomaa oli viimeistä päivää auki maanantaina – Tiedekeskus on seuraavan kerran auki vuonna 2026

Oulun tie­to­maa oli vii­meis­tä päivää auki maa­nan­tai­na – Tie­de­kes­kus on seu­raa­van kerran auki vuonna 2026

01.08.2023 09:32 19
Tilaajille
Kerro meille: Millaisia muistoja sinulla on Oulun Tietomaasta?

Kerro meille: Mil­lai­sia muis­to­ja sinulla on Oulun Tie­to­maas­ta?

31.07.2023 14:36 22
Tietomaa menee elokuussa remonttiin kolmeksi vuodeksi, ja sillä aikaa koulut voivat tilata näyttelyn omaan käyttöönsä – osa näyttelykohteista ei palaa enää remontin jälkeen

Tie­to­maa menee elo­kuus­sa re­mont­tiin kol­mek­si vuo­dek­si, ja sillä aikaa koulut voivat tilata näyt­te­lyn omaan käyt­töön­sä – osa näyt­te­ly­koh­teis­ta ei palaa enää re­mon­tin jälkeen

21.06.2023 17:29 16
Tilaajille
Huomasitko sinä, että Triceratops olikin Stegosauruksen poikanen? Kuusivuotias oululainen Jalmari Aikio huomasi ja Tietomaan Dinosauria-näyttelyyn lipsahtanut virhe korjattiin oitis

Huo­ma­sit­ko sinä, että Tri­ce­ra­tops olikin Ste­go­sau­ruk­sen poi­ka­nen? Kuu­si­vuo­tias ou­lu­lai­nen Jalmari Aikio huomasi ja Tie­to­maan Di­no­sau­ria-näyt­te­lyyn lip­sah­ta­nut virhe kor­jat­tiin oitis

07.02.2023 08:00 7
Tilaajille
Arkkitehtuurikilpailun voittajatyöstä Loggia tehdään Myllytulliin uusi Oulun museo- ja tiedekeskus Luuppi

Ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­lun voit­ta­ja­työs­tä Loggia tehdään Myl­ly­tul­liin uusi Oulun museo- ja tie­de­kes­kus Luuppi

12.01.2023 17:47 13
Tilaajille
Alli Huovinen jaksaa saarnata matematiikan tärkeydestä, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään – "Matematiikka voi olla myös valtava pelastus, ja minut se on pelastanut varmasti"

Alli Huo­vi­nen jaksaa saar­na­ta ma­te­ma­tii­kan tär­key­des­tä, vaikka kaikki eivät siitä pi­dä­kään – "Ma­te­ma­tiik­ka voi olla myös valtava pe­las­tus, ja minut se on pe­las­ta­nut var­mas­ti"

17.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Kalaportailla hyppelyä ja maailman tarkkailua pörriäisten silmin – projektipäällikkö Anna Taskinen suunnittelee jo kovaa kyytiä Tietomaan Eläinten jäljillä -näyttelyä

Ka­la­por­tail­la hyp­pe­lyä ja maail­man tark­kai­lua pör­riäis­ten silmin – p­ro­jek­ti­pääl­lik­kö Anna Tas­ki­nen suun­nit­te­lee jo kovaa kyytiä Tie­to­maan Eläin­ten jäl­jil­lä -näyt­te­lyä

25.06.2022 06:08 2
Yhdyskuntalautakunta päätti Tietomaan laajennuksesta ja suojelurakennusten myynnistä

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päätti Tie­to­maan laa­jen­nuk­ses­ta ja suo­je­lu­ra­ken­nus­ten myyn­nis­tä

12.04.2022 20:35
Pohjois-Pohjanmaan museolle rakennetaan tilat Tietomaan uudisosan yhteyteen ja Ainolan museokäytöstä luovutaan – Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys esittää Ainolaa ja ympäröivää puistoa suojeltaviksi

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seol­le ra­ken­ne­taan tilat Tie­to­maan uu­dis­osan yh­tey­teen ja Ainolan mu­seo­käy­tös­tä luo­vu­taan – ­Luon­non­suo­je­lu­lii­ton Oulun yh­dis­tys esittää Ainolaa ja ym­pä­röi­vää puistoa suo­jel­ta­vik­si

21.02.2022 19:50 65
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­no­la-pro­ses­sia on tar­kas­tel­ta­va – miksi Oulun kau­pun­ki ei esi­mer­kik­si ole ollut lah­ja­kir­jan an­ta­neen suvun jä­se­niin yh­tey­des­sä?

11.11.2021 05:15 5
Tilaajille
Analyysi: Oulu tarjoaa neljä vaihtoehtoista paikkaa erä- ja luontokulttuurimuseolle – 25 kuntaa kisaa valtakunnallisesta museosta

Ana­lyy­si: Oulu tarjoaa neljä vaih­to­eh­tois­ta paikkaa erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le – 25 kuntaa kisaa val­ta­kun­nal­li­ses­ta mu­seos­ta

02.02.2021 19:00 13
Tilaajille
Tietomaassa päivitetään koronaohjeistusta ja varaudutaan syyslomaruuhkaan epätietoisena tulevasta –  "Jotakin olemme tehneet oikein ja onneakin on ollut mukana"

Tie­to­maas­sa päi­vi­te­tään ko­ro­na­oh­jeis­tus­ta ja va­rau­du­taan syys­lo­ma­ruuh­kaan epä­tie­toi­se­na tu­le­vas­ta –  "Jo­ta­kin olemme tehneet oikein ja on­nea­kin on ollut mukana"

14.10.2020 18:02
Tilaajille
Arvio: Tietomaan uusi jättielokuva näyttää, miten eläimet ovat oppineet lentämään

Arvio: Tie­to­maan uusi jät­ti­elo­ku­va näyt­tää, miten eläimet ovat op­pi­neet len­tä­mään

09.07.2020 16:30 1
Tilaajille
Tietomaassa voi ajaa vaijeripyörällä
Lukijalta

Tie­to­maas­sa voi ajaa vai­je­ri­pyö­räl­lä

02.07.2020 18:00
Tietomaan avautuminen on vaarassa siirtyä – tiedekeskuksessa odotellaan aluehallintoviraston tarkennuksia

Tie­to­maan avau­tu­mi­nen on vaa­ras­sa siirtyä – tie­de­kes­kuk­ses­sa odo­tel­laan alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­ken­nuk­sia

12.05.2020 17:12 1