Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Henkilöt
Vaikka kitarasta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyttävä Juha Tapio löysi nuorena musiikista tavan ilmaista asioita, joista ei muuten uskaltanut puhua

Vaikka ki­ta­ras­ta olisi pari kieltä poikki, laulu pitää voida esittää – 50 vuotta täyt­tä­vä Juha Tapio löysi nuorena mu­sii­kis­ta tavan il­mais­ta asioi­ta, joista ei muuten us­kal­ta­nut puhua

05.02.2024 20:41 2
Tilaajille
Äiti hylkäsi iiläisen JP:n synnytyslaitokselle, mutta se oli hänen onnensa – Vasta kolmas isä otti pojan omakseen

Äiti hylkäsi ii­läi­sen JP:n syn­ny­tys­lai­tok­sel­le, mutta se oli hänen onnensa – Vasta kolmas isä otti pojan omak­seen

28.01.2024 06:00 26
Tilaajille
Muusikko Pedro Hietanen on kuollut 74-vuotiaana

Muu­sik­ko Pedro Hie­ta­nen on kuollut 74-vuo­tiaa­na

06.12.2023 18:06 2
Lääkäri ei ottanut hillityn ja meikatun naisen kipuja vakavasti – Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä Krista Staufferin lähimuistin, mutta hän ajaa potilaan asiaa niin kauan kuin voi

Lääkäri ei ottanut hil­li­tyn ja mei­ka­tun naisen kipuja va­ka­vas­ti – Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä Krista Stauf­fe­rin lä­hi­muis­tin, mutta hän ajaa po­ti­laan asiaa niin kauan kuin voi

15.11.2023 06:00 15
Tilaajille
Kun maailmalla tapahtuu jotain hirveää, Vesa Karjalainen tietää odottaa puhelua – Lähtö voi tulla koska vaan, joten välttämättömät tavarat ovat aina mukana

Kun maail­mal­la ta­pah­tuu jotain hir­veää, Vesa Kar­ja­lai­nen tietää odottaa puhelua – Lähtö voi tulla koska vaan, joten vält­tä­mät­tö­mät tavarat ovat aina mukana

17.10.2023 11:00 2
Tilaajille
Presidentin viestintää ideoinut Jussi Lähde Ahtisaaren merkityksestä: "Maailmassa on eletty turvallisemmin, päästy kouluun ja osallistuttu vaaleihin"

Pre­si­den­tin vies­tin­tää ideoi­nut Jussi Lähde Ah­ti­saa­ren mer­ki­tyk­ses­tä: "Maail­mas­sa on eletty tur­val­li­sem­min, päästy kouluun ja osal­lis­tut­tu vaa­lei­hin"

16.10.2023 12:30
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaari on kuollut 86-vuotiaana

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri on kuollut 86-vuo­tiaa­na

16.10.2023 11:07 12
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 18:00 4
Tilaajille
Rotuaarin kestohahmo Markus H. Korhonen laihtui nopeasti niin paljon, ettei miestä meinaa tunnistaa – 15 vuotta sitten kolarissa menetetty muistikin on alkanut palailla pätkittäin

Ro­tuaa­rin kes­to­hah­mo Markus H. Kor­ho­nen laihtui no­peas­ti niin paljon, ettei miestä meinaa tun­nis­taa – 15 vuotta sitten ko­la­ris­sa me­ne­tet­ty muis­ti­kin on alkanut pa­lail­la pät­kit­täin

17.08.2023 19:30 47
Tilaajille
Kivimies Lasse Nousiainen on opettanut pari tuhatta ihmistä hakemaan itselleen korukivet maastosta

Ki­vi­mies Lasse Nou­siai­nen on opet­ta­nut pari tuhatta ihmistä ha­ke­maan it­sel­leen ko­ru­ki­vet maas­tos­ta

08.08.2023 18:30
Tilaajille
Pudasjärven suositun eräliikkeen perustaja Ano Tenhunen täyttää sata vuotta – syntymäpäivälahjaksi sotaveteraani toivoo Suomen pikaista pääsyä Natoon

Pu­das­jär­ven suo­si­tun erä­liik­keen pe­rus­ta­ja Ano Ten­hu­nen täyttää sata vuotta – syn­ty­mä­päi­vä­lah­jak­si so­ta­ve­te­raa­ni toivoo Suomen pi­kais­ta pääsyä Natoon

01.03.2023 18:12 15
Tilaajille
Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Rovaniemeltä kadonneesta 15-vuotiaasta pojasta – nähty viikonloppuna Vantaalla

Poliisi kaipaa edel­leen ha­vain­to­ja Ro­va­nie­mel­tä ka­don­nees­ta 15-vuo­tiaas­ta pojasta – nähty vii­kon­lop­pu­na Van­taal­la

27.02.2023 10:53
"Voi sanoa niin, että elämä pelasti minut", kertoo 60 vuotta täyttävä oululaislähtöinen näyttelijä, tanssija ja koreografi Mikko Rasila

"Voi sanoa niin, että elämä pelasti minut", kertoo 60 vuotta täyt­tä­vä ou­lu­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä, tans­si­ja ja ko­reo­gra­fi Mikko Rasila

29.10.2022 19:00
Tilaajille
Kaija Saariaho oli lopettaa säveltämisen jo lapsena, koska ei pystynyt samaan kuin Mozart, mutta lopulta mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut – "Se pakon tunne ilmaista on minussa edelleen"

Kaija Saa­ri­aho oli lo­pet­taa sä­vel­tä­mi­sen jo lap­se­na, koska ei pys­ty­nyt samaan kuin Mozart, mutta lopulta mitään muuta vaih­to­eh­toa ei ollut – "Se pakon tunne il­mais­ta on minussa edel­leen"

14.10.2022 09:00 1
Tilaajille
Alli Huovinen jaksaa saarnata matematiikan tärkeydestä, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään – "Matematiikka voi olla myös valtava pelastus, ja minut se on pelastanut varmasti"

Alli Huo­vi­nen jaksaa saar­na­ta ma­te­ma­tii­kan tär­key­des­tä, vaikka kaikki eivät siitä pi­dä­kään – "Ma­te­ma­tiik­ka voi olla myös valtava pe­las­tus, ja minut se on pe­las­ta­nut var­mas­ti"

17.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Kuusamolainen Eila Tenhunen, 90, oli ensimmäinen naistoiminnanjohtaja urheiluseuran johdossa Suomessa – "Epäilyksiä oli monella, että mitenkähän tuossa käy"

Kuu­sa­mo­lai­nen Eila Ten­hu­nen, 90, oli en­sim­mäi­nen nais­toi­min­nan­joh­ta­ja ur­hei­lu­seu­ran joh­dos­sa Suo­mes­sa – "E­päi­lyk­siä oli mo­nel­la, että mi­ten­kä­hän tuossa käy"

05.08.2022 11:16
Tilaajille
Kokoomuksen entinen puheenjohtaja Ilkka Suominen on kuollut

Ko­koo­muk­sen entinen pu­heen­joh­ta­ja Ilkka Suo­mi­nen on kuollut

23.05.2022 22:04
”Kyllä tässä liikkuvaan junaan hypittiin”, sanoo 70 vuotta täyttävä Aki Lindén siirtymisestään perhe- ja peruspalveluministeriksi

”Kyllä tässä liik­ku­vaan junaan hy­pit­tiin”, sanoo 70 vuotta täyt­tä­vä Aki Lindén siir­ty­mi­ses­tään perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rik­si

18.04.2022 10:00 11
Tilaajille
Myös konkarinäyttelijä on potenut  ramppikuumetta – kun muistelee teinivuosien uimahyppykoetta, auttaa se pääsemään yli ensi-illan jännityksen, 80 vuotta täyttävä Oiva Lohtander sanoo

Myös kon­ka­ri­näyt­te­li­jä on potenut ramp­pi­kuu­met­ta – kun muis­te­lee tei­ni­vuo­sien ui­ma­hyp­py­koet­ta, auttaa se pää­se­mään yli en­si-il­lan jän­ni­tyk­sen, 80 vuotta täyt­tä­vä Oiva Loh­tan­der sanoo

18.04.2022 00:15 3
Tilaajille
Oikaiseva juttu: Kenneth Gregginä tunnettu mies esiintyi haastattelussamme väärillä tiedoilla – Suomalaishuijari on kertonut medialle kouluttavansa sotilaita Ukrainassa

Oi­kai­se­va juttu: Kenneth Greg­gi­nä tun­net­tu mies esiin­tyi haas­tat­te­lus­sam­me vää­ril­lä tie­doil­la – Suo­ma­lais­hui­ja­ri on ker­to­nut me­dial­le kou­lut­ta­van­sa so­ti­lai­ta Uk­rai­nas­sa

02.04.2022 10:44 2