Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Henkilöt
Alli Huovinen jaksaa saarnata matematiikan tärkeydestä, vaikka kaikki eivät siitä pidäkään – "Matematiikka voi olla myös valtava pelastus, ja minut se on pelastanut varmasti"

Alli Huo­vi­nen jaksaa saar­na­ta ma­te­ma­tii­kan tär­key­des­tä, vaikka kaikki eivät siitä pi­dä­kään – "Ma­te­ma­tiik­ka voi olla myös valtava pe­las­tus, ja minut se on pe­las­ta­nut var­mas­ti"

17.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Kuusamolainen Eila Tenhunen, 90, oli ensimmäinen naistoiminnanjohtaja urheiluseuran johdossa Suomessa – "Epäilyksiä oli monella, että mitenkähän tuossa käy"

Kuu­sa­mo­lai­nen Eila Ten­hu­nen, 90, oli en­sim­mäi­nen nais­toi­min­nan­joh­ta­ja ur­hei­lu­seu­ran joh­dos­sa Suo­mes­sa – "E­päi­lyk­siä oli mo­nel­la, että mi­ten­kä­hän tuossa käy"

05.08.2022 11:16
Tilaajille
Kokoomuksen entinen puheenjohtaja Ilkka Suominen on kuollut

Ko­koo­muk­sen entinen pu­heen­joh­ta­ja Ilkka Suo­mi­nen on kuollut

23.05.2022 22:04
”Kyllä tässä liikkuvaan junaan hypittiin”, sanoo 70 vuotta täyttävä Aki Lindén siirtymisestään perhe- ja peruspalveluministeriksi

”Kyllä tässä liik­ku­vaan junaan hy­pit­tiin”, sanoo 70 vuotta täyt­tä­vä Aki Lindén siir­ty­mi­ses­tään perhe- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rik­si

18.04.2022 10:00 11
Tilaajille
Myös konkarinäyttelijä on potenut  ramppikuumetta – kun muistelee teinivuosien uimahyppykoetta, auttaa se pääsemään yli ensi-illan jännityksen, 80 vuotta täyttävä Oiva Lohtander sanoo

Myös kon­ka­ri­näyt­te­li­jä on potenut ramp­pi­kuu­met­ta – kun muis­te­lee tei­ni­vuo­sien ui­ma­hyp­py­koet­ta, auttaa se pää­se­mään yli en­si-il­lan jän­ni­tyk­sen, 80 vuotta täyt­tä­vä Oiva Loh­tan­der sanoo

18.04.2022 00:15 3
Tilaajille
Oikaiseva juttu: Kenneth Gregginä tunnettu mies esiintyi haastattelussamme väärillä tiedoilla – Suomalaishuijari on kertonut medialle kouluttavansa sotilaita Ukrainassa

Oi­kai­se­va juttu: Kenneth Greg­gi­nä tun­net­tu mies esiin­tyi haas­tat­te­lus­sam­me vää­ril­lä tie­doil­la – Suo­ma­lais­hui­ja­ri on ker­to­nut me­dial­le kou­lut­ta­van­sa so­ti­lai­ta Uk­rai­nas­sa

02.04.2022 10:44 2
"Aika pitkälti ne asiat, jotka olen ehdottomasti halunnut saada aikaan, olen saanut aikaan" – 50 vuotta täyttävän professori Alf Rehnin mielestä energiaa ei kannata kaataa asioihin, jotka eivät kiinnosta

"Aika pit­käl­ti ne asiat, jotka olen eh­dot­to­mas­ti ha­lun­nut saada aikaan, olen saanut aikaan" – 50 vuotta täyt­tä­vän pro­fes­so­ri Alf Rehnin mie­les­tä ener­giaa ei kannata kaataa asioi­hin, jotka eivät kiin­nos­ta

20.03.2022 16:30
Tilaajille
"Jonkinlainen riippuvuus siihen on tullut", tunnustaa 50 vuotta täyttävä Markku Jokisipilä suhteensa soutuun –  harrastus on peräisin nuoruudesta, mistä tuli myös kipinä ryhtyä tutkimaan historiaa ja politiikkaa

"Jon­kin­lai­nen riip­pu­vuus siihen on tul­lut", tun­nus­taa 50 vuotta täyt­tä­vä Markku Jo­ki­si­pi­lä suh­teen­sa soutuun – har­ras­tus on pe­räi­sin nuo­ruu­des­ta, mistä tuli myös kipinä ryhtyä tut­ki­maan his­to­riaa ja po­li­tiik­kaa

04.02.2022 19:00
Tilaajille
"Loitsu toimii, jos sen uskoo toimivan" – kemiläinen Biritta Fröblom on ollut puolet elämästään wicca, mutta on pitänyt uskonsa piilossa leimaantumisen pelon vuoksi

"Loitsu toimii, jos sen uskoo toi­mi­van" – ke­mi­läi­nen Biritta Fröblom on ollut puolet elä­mäs­tään wicca, mutta on pitänyt uskonsa pii­los­sa lei­maan­tu­mi­sen pelon vuoksi

31.12.2021 19:35 1
Tilaajille
Oululaisartisti Inga Söder tekee paluuta esiintymislavoille muuttuneena naisena – sunnuntaina luvassa sinivalkoisia säveliä Musiikkikeskuksessa

Ou­lu­lais­ar­tis­ti Inga Söder tekee paluuta esiin­ty­mis­la­voil­le muut­tu­nee­na naisena – sun­nun­tai­na luvassa si­ni­val­koi­sia säveliä Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa

04.12.2021 06:40
Mika Lähteenmäki otti käsiinsä viinatehtaan ohjakset – "Otan tämän mielenkiintoisena haasteena"

Mika Läh­teen­mä­ki otti kä­siin­sä vii­na­teh­taan oh­jak­set – "Otan tämän mie­len­kiin­toi­se­na haas­tee­na"

28.11.2021 06:40 11
Marimekon kukoistukseen nostanut Kirsti Paakkanen on kuollut – "Lupaamme viedä arvokasta perintöäsi ympäri maailman"

Ma­ri­me­kon ku­kois­tuk­seen nos­ta­nut Kirsti Paak­ka­nen on kuollut – "Lu­paam­me viedä ar­vo­kas­ta pe­rin­töä­si ympäri maail­man"

05.11.2021 20:52 6
”En ole kovin optimistinen ihminen, joten yli odotusten on mennyt", sanoo 50 vuotta täyttävä Fingerporin isä Pertti Jarla

”En ole kovin op­ti­mis­ti­nen ih­mi­nen, joten yli odo­tus­ten on men­nyt", sanoo 50 vuotta täyt­tä­vä Fin­ger­po­rin isä Pertti Jarla

23.10.2021 16:00
Tilaajille
Oulunsalolainen Mika Rajala on yksi TikTokin supersuosikki – huumorivideot toivat elämään rakkauden ja roolin televisiosarjassa

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Mika Rajala on yksi Tik­To­kin su­per­suo­sik­ki – huu­mo­ri­vi­deot toivat elämään rak­kau­den ja roolin te­le­vi­sio­sar­jas­sa

20.08.2021 10:50 1
Tilaajille
"Olen yhä pöljän innoissani siitä, että saan opettaa ruotsin kieltä" – oululainen Eero Talonen haluaa opettaa sellaista kielen taitoa, jolla on oikeasti käyttöä

"Olen yhä pöljän in­nois­sa­ni siitä, että saan opettaa ruotsin kieltä" – ou­lu­lai­nen Eero Talonen haluaa opettaa sel­lais­ta kielen taitoa, jolla on oi­keas­ti käyttöä

04.05.2021 09:00 3
Tilaajille
Huhtikuinen kilpailu haastaa lisäämään naisia Wikipedian henkilöartikkeleihin – wikipedisti Veikko Seppänen: "Pelkästään Oulun yliopistossa on useampia tiedenaisia, joista voisi kirjoittaa"

Huh­ti­kui­nen kil­pai­lu haastaa li­sää­mään naisia Wi­ki­pe­dian hen­ki­lö­ar­tik­ke­lei­hin – wi­ki­pe­dis­ti Veikko Sep­pä­nen: "Pel­käs­tään Oulun yli­opis­tos­sa on useam­pia tie­de­nai­sia, joista voisi kir­joit­taa"

17.04.2021 17:00 4
Tilaajille
Oululaisen Tomi Väisäsen soololevyllä soi rytmikäs folk-kupletti ja tehdään kunniaa vanhoille hyville ajoille, jolloin tupakkaakin sai vielä polttaa

Ou­lu­lai­sen Tomi Väi­sä­sen soo­lo­le­vyl­lä soi ryt­mi­käs folk-kup­let­ti ja tehdään kunniaa van­hoil­le hyville ajoil­le, jolloin tu­pak­kaa­kin sai vielä polttaa

28.03.2021 18:00
Tilaajille
"Valmentaja ei ole koskaan valmis", sanoo estejuoksu-uran taakseen jättänyt ja nykyään muiden juoksijoiden harjoittelua ohjaava Jukka Keskisalo, 40

"Val­men­ta­ja ei ole koskaan val­mis", sanoo es­te­juok­su-uran taak­seen jät­tä­nyt ja nykyään muiden juok­si­joi­den har­joit­te­lua ohjaava Jukka Kes­ki­sa­lo, 40

26.03.2021 19:00
Tilaajille
"Selvisimme pahimmasta tehtyämme töitä 24/7" – 60 vuotta täyttävä ravintoloitsija Maija Silvennoinen luottaa siihen, että asiat järjestyvät myös koronaoloissa

"Sel­vi­sim­me pa­him­mas­ta teh­tyäm­me töitä 24/7" – 60 vuotta täyt­tä­vä ra­vin­to­loit­si­ja Maija Sil­ven­noi­nen luottaa siihen, että asiat jär­jes­ty­vät myös ko­ro­na­olois­sa

26.02.2021 19:00
Tilaajille
60 vuotta täyttävän Tapio Korjuksen voittoresepti Soulin olympialaisissa: Kaasu pohjaan ja henki pintaan

60 vuotta täyt­tä­vän Tapio Kor­juk­sen voit­to­re­sep­ti Soulin olym­pia­lai­sis­sa: Kaasu pohjaan ja henki pintaan

10.02.2021 09:05
Tilaajille