Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Teemat-Terveys
Tanssia voi pitää liikunnan kuningaslajina, joka kuntouttaa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tärkeintä tanssin terveysvaikutusta

Tanssia voi pitää lii­kun­nan ku­nin­gas­la­ji­na, joka kun­tout­taa niin aivoja kuin kehoa – tässä 10 tär­kein­tä tanssin ter­veys­vai­ku­tus­ta

01.01.2024 06:30 9
Tilaajille
”Tämä sairaus ei näy ulospäin” – Annika Varho, 22, on kärsinyt teinivuosista asti kovista vatsakivuista, joihin löytyi lopulta kaksi syytä

”Tämä sairaus ei näy ulos­päin” – Annika Varho, 22, on kär­si­nyt tei­ni­vuo­sis­ta asti kovista vat­sa­ki­vuis­ta, joihin löytyi lopulta kaksi syytä

26.12.2023 12:00 7
Tilaajille
Nopea reagointi lasten uniongelmiin on tuonut rauhan Rouhiaisten kotiin – näillä kolmella keinolla voi parantaa lapsen nukkumista

Nopea rea­goin­ti lasten uni­on­gel­miin on tuonut rauhan Rou­hiais­ten kotiin – näillä kol­mel­la kei­nol­la voi pa­ran­taa lapsen nuk­ku­mis­ta

18.12.2023 06:30 2
Tilaajille
Yllättävän harva nainen hakeutuu virtsankarkailun vuoksi lääkäriin, vaikka tiedossa olisi apua – tässä neljä erilaista karkailumuotoa

Yl­lät­tä­vän harva nainen ha­keu­tuu virt­san­kar­kai­lun vuoksi lää­kä­riin, vaikka tie­dos­sa olisi apua – tässä neljä eri­lais­ta kar­kai­lu­muo­toa

11.12.2023 06:30
Tilaajille
Tapani Halme löysi harjoittelun ilon yli 60-vuotiaana – Missä iässä viimeistään lihaksia pitäisi alkaa vahvistaa kuntosalilla?

Tapani Halme löysi har­joit­te­lun ilon yli 60-vuo­tiaa­na – Missä iässä vii­meis­tään li­hak­sia pitäisi alkaa vah­vis­taa kun­to­sa­lil­la?

04.12.2023 06:30 3
Tilaajille
Näin selvität, onko ahdistus sittenkin jotain muuta – "Käsite on liestynyt reunoiltaan", Pirjo Hassinen sanoo, mutta yhtä tunnetta hän oikeasti pelkää

Näin sel­vi­tät, onko ah­dis­tus sit­ten­kin jotain muuta – "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan", Pirjo Has­si­nen sanoo, mutta yhtä tun­net­ta hän oi­keas­ti pelkää

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Reilusti yli tarpeen nautitut antioksidantit voivat kiihdyttää syövän kasvua – hiirikokeissa tehokkaimmin etäpesäkkeitä levitti tuttu vitamiini

Rei­lus­ti yli tarpeen nau­ti­tut an­ti­ok­si­dan­tit voivat kiih­dyt­tää syövän kasvua – hii­ri­ko­keis­sa te­hok­kaim­min etä­pe­säk­kei­tä levitti tuttu vi­ta­mii­ni

20.11.2023 06:30 6
Tilaajille
Oululainen Hanna Karhu havahtui pitkään jatkuneeseen ylirasitukseen, kun lapsen syntymä pakotti treenitauolle – Pakkoliikunnassa kehon kuuntelu unohtuu, tässä varoitusmerkkejä

Ou­lu­lai­nen Hanna Karhu ha­vah­tui pitkään jat­ku­nee­seen yli­ra­si­tuk­seen, kun lapsen syntymä pakotti tree­ni­tauol­le – Pak­ko­lii­kun­nas­sa kehon kuun­te­lu unoh­tuu, tässä va­roi­tus­merk­ke­jä

06.11.2023 06:30 6
Tilaajille
Seksitaidoilla on väliä: vain viisi prosenttia naisista saa orgasmin emätinyhdynnässä – näin kannattaa lähteä lisäämään nautintoa ja poistamaan häpeää

Sek­si­tai­doil­la on väliä: vain viisi pro­sent­tia nai­sis­ta saa or­gas­min emä­tin­yh­dyn­näs­sä – näin kan­nat­taa lähteä li­sää­mään nau­tin­toa ja pois­ta­maan häpeää

23.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Ällässä kieli menee tänne – Wäinö on oppinut vuodessa satoja sanoja puheterapeutilla, jonka apua saattavat tarvita jo vauvat

Ällässä kieli menee tänne – Wäinö on oppinut vuo­des­sa satoja sanoja pu­he­te­ra­peu­til­la, jonka apua saat­ta­vat tarvita jo vauvat

16.10.2023 06:30
Tilaajille
Kun kuivaksi oppinut Emilia alkoi kastella uudelleen, äiti tiesi, ettei kaikki ollut kunnossa – krooninen sairaus voi oireilla lapsella epätyypillisesti

Kun kui­vak­si oppinut Emilia alkoi kas­tel­la uu­del­leen, äiti tiesi, ettei kaikki ollut kun­nos­sa – kroo­ni­nen sairaus voi oi­reil­la lap­sel­la epä­tyy­pil­li­ses­ti

09.10.2023 06:30 1
Tilaajille
”Kaikki luulivat, että minulla oli kavereita, kun olin niin puhelias” – Johanna Vuori-Karvia sai diagnoosin erilaisuutensa syystä vasta nelikymppisenä

”Kaikki luu­li­vat, että minulla oli ka­ve­rei­ta, kun olin niin pu­he­lias” – Johanna Vuo­ri-Kar­via sai diag­noo­sin eri­lai­suu­ten­sa syystä vasta ne­li­kymp­pi­se­nä

02.10.2023 06:30
Tilaajille
Pelko ja ahdistus varjostivat Lauri Nurmisen elämää, kun kriisien kierre alkoi jo lapsuudessa – opi erottamaan kolme erilaista kriisiä

Pelko ja ah­dis­tus var­jos­ti­vat Lauri Nur­mi­sen elämää, kun krii­sien kierre alkoi jo lap­suu­des­sa – opi erot­ta­maan kolme eri­lais­ta kriisiä

25.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Suolistohormonilääkkeestä on edelleen kova pula, mutta Julia Lehto on onnistunut saamaan sitä – uusi, entistä tehokkaampi laihdutuslääke tulee kalliiksi

Suo­lis­to­hor­mo­ni­lääk­kees­tä on edel­leen kova pula, mutta Julia Lehto on on­nis­tu­nut saamaan sitä – uusi, entistä te­hok­kaam­pi laih­du­tus­lää­ke tulee kal­liik­si

11.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Voimamies Mika Törrö vetää metsäkonetta ja kannattelee satoja kiloja – Ääriurheilu on omien rajojen ylittämistä, luonnonvoimien kokemista ja riskienhallintaa

Voi­ma­mies Mika Törrö vetää met­sä­ko­net­ta ja kan­nat­te­lee satoja kiloja – Ää­ri­ur­hei­lu on omien rajojen ylit­tä­mis­tä, luon­non­voi­mien ko­ke­mis­ta ja ris­kien­hal­lin­taa

04.09.2023 06:30
Tilaajille
Oululaisella Miriam Kankaalla on adhd ja kotona neljä neurokirjon lasta, joten arkipäivä vaatii erikoistaitoa – "Diagnoosini on auttanut minua olemaan omanlaiseni äiti"

Ou­lu­lai­sel­la Miriam Kan­kaal­la on adhd ja kotona neljä neu­ro­kir­jon lasta, joten ar­ki­päi­vä vaatii eri­kois­tai­toa – "Diag­noo­si­ni on aut­ta­nut minua olemaan oman­lai­se­ni äiti"

28.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30 5
Tilaajille
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30 5
Tilaajille
"Yhtä monta syytä kuin on ihmisiäkin" – Seksuaaliterapiaan hakeutumisen taustalla on usein kommunikointivaikeuksia ja häpeää

"Yhtä monta syytä kuin on ih­mi­siä­kin" – Sek­suaa­li­te­ra­piaan ha­keu­tu­mi­sen taus­tal­la on usein kom­mu­ni­koin­ti­vai­keuk­sia ja häpeää

17.07.2023 06:30
Tilaajille