Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Teemat-Terveys
Kuukausi
Tarua vai totta: kahvi auttaa painonhallinnassa tai teenjuonnilla on yhteys matalampaan kuolemanriskiin – Näin erotat tutkitun terveystiedon huuhaasta

Tarua vai totta: kahvi auttaa pai­non­hal­lin­nas­sa tai teen­juon­nil­la on yhteys ma­ta­lam­paan kuo­le­man­ris­kiin – Näin erotat tut­ki­tun ter­veys­tie­don huu­haas­ta

05.06.2023 06:30
Tilaajille
"Voiko jooga olla niin ihmeellistä", Ida Holmberg mietti ennen kuin kokeili oululaisella studiolla – suosikkilajiin liittyy myös ennakkoluuloja, mutta vaikein asia hätkähdyttää

"Voiko jooga olla niin ih­meel­lis­tä", Ida Holm­berg mietti ennen kuin kokeili ou­lu­lai­sel­la stu­diol­la – suo­sik­ki­la­jiin liittyy myös en­nak­ko­luu­lo­ja, mutta vaikein asia hät­käh­dyt­tää

29.05.2023 06:30
Tilaajille
22-vuotias opiskelija on ollut jo viidenlaisessa terapiassa – Asiakkaat ja terapeutit paljastavat, mitä vastaanotolla tapahtuu

22-vuo­tias opis­ke­li­ja on ollut jo vii­den­lai­ses­sa te­ra­pias­sa – Asiak­kaat ja te­ra­peu­tit pal­jas­ta­vat, mitä vas­taan­otol­la ta­pah­tuu

24.05.2023 10:20 5
Tilaajille
Näihin sairauksiin saatetaan lähiaikoina käyttää rasvaa lääkkeenä –  Suomessa on juuri hyväksytty ensimmäinen omega-3-valmiste lääketarkoitukseen

Näihin sai­rauk­siin saa­te­taan lä­hi­ai­koi­na käyttää rasvaa lääk­kee­nä – Suo­mes­sa on juuri hy­väk­syt­ty en­sim­mäi­nen ome­ga-3-val­mis­te lää­ke­tar­koi­tuk­seen

15.05.2023 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Se näkyy jo jalkaterän asennosta – lue mikä on pielessä, jos jalat ja selkä kipeytyvät rasituksessa, ja opettele kolme helppoa harjoitusliikettä

Se näkyy jo jal­ka­te­rän asen­nos­ta – lue mikä on pie­les­sä, jos jalat ja selkä ki­pey­ty­vät ra­si­tuk­ses­sa, ja opet­te­le kolme helppoa har­joi­tus­lii­ket­tä

08.05.2023 06:30 2
Tilaajille
Oululaistaustaisen Liina Putkosen karmean väsymyksen syy selvisi – jopa miljoona suomalaista voi kärsiä nukkuessaan vaivasta, jolla on pahetessaan vakavia seurauksia

Ou­lu­lais­taus­tai­sen Liina Put­ko­sen karmean vä­sy­myk­sen syy selvisi – jopa mil­joo­na suo­ma­lais­ta voi kärsiä nuk­kues­saan vai­vas­ta, jolla on pa­he­tes­saan vakavia seu­rauk­sia

01.05.2023 17:00 16
Tilaajille
Suomalaiset nauttivat terveyspalveluista myös Espanjassa – näillä järjestelyillä ikääntyvät pärjäävät pitkään, mutta moni palaa lopulta kotimaahan

Suo­ma­lai­set naut­ti­vat ter­veys­pal­ve­luis­ta myös Es­pan­jas­sa – näillä jär­jes­te­lyil­lä ikään­ty­vät pär­jää­vät pit­kään, mutta moni palaa lopulta ko­ti­maa­han

17.04.2023 06:30
Tilaajille
Intuitiivinen syöminen on uusi tie hyvinvointiin –  kaksi syömishäiriöistä kärsinyttä kertoo, miten alkoi taas luottaa oman kehon viesteihin

In­tui­tii­vi­nen syö­mi­nen on uusi tie hy­vin­voin­tiin – kaksi syö­mis­häi­riöis­tä kär­si­nyt­tä kertoo, miten alkoi taas luottaa oman kehon vies­tei­hin

10.04.2023 06:30 7
Tilaajille
"Joillekin kipuklinikoille ei pääse ennen kuin opioidilääkitys on ajettu alas" – kipupotilas Pia Kirvesoja tietää, että opioidit ovat kuuma aihe Suomessakin

"Joil­le­kin ki­pu­kli­ni­koil­le ei pääse ennen kuin opioi­di­lää­ki­tys on ajettu alas" – ki­pu­po­ti­las Pia Kir­ves­oja tietää, että opioi­dit ovat kuuma aihe Suo­mes­sa­kin

03.04.2023 06:30
Tilaajille
Ilta Kauhanen unohteli tavallisia sanoja ja sovittuja tapaamisia – Nuorten muistioireilun takana on yleensä monen tekijän summa

Ilta Kau­ha­nen unoh­te­li ta­val­li­sia sanoja ja so­vit­tu­ja ta­paa­mi­sia – Nuorten muis­ti­oi­rei­lun takana on yleensä monen tekijän summa

27.03.2023 06:30
Tilaajille
Siitepölyallergian ja katupölyn aiheuttamat oireet voivat tehdä olon tukalaksi keväällä – Lue asiantuntijan vinkit oireiden helpottamiseksi

Sii­te­pö­ly­al­ler­gian ja ka­tu­pö­lyn ai­heut­ta­mat oireet voivat tehdä olon tu­ka­lak­si ke­vääl­lä – Lue asian­tun­ti­jan vinkit oi­rei­den hel­pot­ta­mi­sek­si

20.03.2023 06:30
Tilaajille
Outo kipu iski yhtäkkiä lihaksiin ja vartalo jäykistyi nopeasti päivä päivältä – Nanna Rintala ei päässyt lopulta enää hevosen selkään

Outo kipu iski yht­äk­kiä li­hak­siin ja vartalo jäy­kis­tyi no­peas­ti päivä päi­väl­tä – Nanna Rintala ei päässyt lopulta enää hevosen selkään

13.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Maksakirroosi uhkaa suomalaisia ennätyksellisen usein, kun jatkuvasta juomisesta on tullut uusi normaali – yhä useammin alkoholismista kärsivä käy töissä

Mak­sa­kir­roo­si uhkaa suo­ma­lai­sia en­nä­tyk­sel­li­sen usein, kun jat­ku­vas­ta juo­mi­ses­ta on tullut uusi nor­maa­li – yhä useam­min al­ko­ho­lis­mis­ta kärsivä käy töissä

04.03.2023 12:15 21
Tilaajille
Virpi Palomäki oli parantunut jo kerran syövästä, mutta vuosien päästä tuli kipu, joka yltyi – moni syöpä pysyy aisoissa uusien lääkkeiden ansiosta

Virpi Pa­lo­mä­ki oli pa­ran­tu­nut jo kerran syö­väs­tä, mutta vuosien päästä tuli kipu, joka yltyi – moni syöpä pysyy ai­sois­sa uusien lääk­kei­den an­sios­ta

27.02.2023 06:30
Tilaajille
Oikeus ratkoo nyt, menivätkö omat ja valtuuttajan rahat sekaisin – "Melkoinen viidakko", sanoo tunnettu geriatri muistisairaiden asioiden hoidosta

Oikeus ratkoo nyt, me­ni­vät­kö omat ja val­tuut­ta­jan rahat se­kai­sin – "Mel­koi­nen vii­dak­ko", sanoo tun­net­tu ge­riat­ri muis­ti­sai­rai­den asioi­den hoi­dos­ta

20.02.2023 06:30 4
Tilaajille
Näitä arvoja pitäisi seurata tarkemmin – itsekin riskit kokenut 60 vuotta täyttävä lääkäri Jyrki Taurio antaa terveysvinkit varttuneille miehille

Näitä arvoja pitäisi seurata tar­kem­min – itsekin riskit kokenut 60 vuotta täyt­tä­vä lääkäri Jyrki Taurio antaa ter­veys­vin­kit vart­tu­neil­le mie­hil­le

13.02.2023 06:30 19
Tilaajille
Sietämättömät vatsakivut piinaavat Kati Peltosta – silti niitä vähätellään: "Minut otetaan todesta vasta, kun kuumeilen"

Sie­tä­mät­tö­mät vat­sa­ki­vut pii­naa­vat Kati Pel­tos­ta – silti niitä vä­hä­tel­lään: "Minut otetaan todesta vasta, kun kuu­mei­len"

06.02.2023 06:30 7
Tilaajille
Vatsa täynnä perhosia ja kroppa räjähtämässä – Saana Rötkönen koki voimakkaan tunteen, joka joskus voi jopa sairastuttaa

Vatsa täynnä per­ho­sia ja kroppa rä­jäh­tä­mäs­sä – Saana Röt­kö­nen koki voi­mak­kaan tun­teen, joka joskus voi jopa sai­ras­tut­taa

30.01.2023 06:30 1
Tilaajille
Hämäränäkö heikkenee kaikilla vähitellen, mutta joskus kyse on sairaudesta – hämäräsokea Ari-Pekka Saarela kertoo, miten pimeällä liikkuminen helpottuu

Hä­mä­rä­nä­kö heik­ke­nee kai­kil­la vä­hi­tel­len, mutta joskus kyse on sai­rau­des­ta – hä­mä­rä­so­kea Ari-Pek­ka Saarela kertoo, miten pi­meäl­lä liik­ku­mi­nen hel­pot­tuu

16.01.2023 06:30
Tilaajille
Pätkäpaasto on parantanut Seija Kadeniuksen unta – trendikäs 16:8 voi olla helppo dieetti, jos et kuulu riskiryhmiin

Pät­kä­paas­to on pa­ran­ta­nut Seija Ka­de­niuk­sen unta – tren­di­käs 16:8 voi olla helppo dieet­ti, jos et kuulu ris­ki­ryh­miin

09.01.2023 06:30 7
Tilaajille