Suomi
Viimeisin 4 tuntia
Jääkiekon ensi vuoden MM-kisat järjestetään Tampereella ja Latvian Riiassa

Jää­kie­kon ensi vuoden MM-ki­sat jär­jes­te­tään Tam­pe­reel­la ja Latvian Riiassa

13:50 1
Uusi tietokirja pureutuu selkokielen käyttöön viestinnässä – jopa 750 000 ihmistä Suomessa voisi hyötyä arjessaan selkokielisistä teksteistä

Uusi tie­to­kir­ja pu­reu­tuu sel­ko­kie­len käyt­töön vies­tin­näs­sä – jopa 750 000 ihmistä Suo­mes­sa voisi hyötyä ar­jes­saan sel­ko­kie­li­sis­tä teks­teis­tä

12:32
Tilaajille
Kuukausi
Kaasuyhtiö Gasum: Venäjä on lauantaiaamuna sulkenut kaasuhanat Suomeen

Kaa­su­yh­tiö Gasum: Venäjä on lauan­tai­aa­mu­na sul­ke­nut kaa­su­ha­nat Suomeen

21.05.2022 08:30 42
Sopimus LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta allekirjoitettu – Venäjä katkaisee kaasuhanat lauantaina

Sopimus LNG-ter­mi­naa­li­lai­van vuok­raa­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tu – Venäjä kat­kai­see kaa­su­ha­nat lauan­tai­na

20.05.2022 17:36 25
Suomen ja Ruotsin yhteistyö puolustushankinnoissa laajentuu – maat aloittavat valmistelut käsiaseiden yhteishankinnasta

Suomen ja Ruotsin yh­teis­työ puo­lus­tus­han­kin­nois­sa laa­jen­tuu – maat aloit­ta­vat val­mis­te­lut kä­si­asei­den yh­teis­han­kin­nas­ta

18.05.2022 15:43
Eduskunnan selvä enemmistö äänesti Nato-hakemuksen puolesta – vastaehdotuksessa esitettiin, että Suomi pysyisi liittoutumattomana

Edus­kun­nan selvä enem­mis­tö äänesti Na­to-ha­ke­muk­sen puo­les­ta – vas­ta­eh­do­tuk­ses­sa esi­tet­tiin, että Suomi pysyisi liit­tou­tu­mat­to­ma­na

17.05.2022 18:24 21
Näkökulma: "Ei enää koskaan yksin" – tavallinen Suomen kansalainen saa syystä presidentiltä kiitosta historiallisessa Nato-päätöksessä

Nä­kö­kul­ma: "Ei enää koskaan yksin" – ta­val­li­nen Suomen kan­sa­lai­nen saa syystä pre­si­den­til­tä kii­tos­ta his­to­rial­li­ses­sa Na­to-pää­tök­ses­sä

15.05.2022 18:04 11
Tilaajille
Analyysi: Suomen päätöshetki lähenee – Historiallisia Nato-askeleita otettiin Ruotsissa: Demarit tekevät oman ratkaisunsa Nato-myönteisen selonteon pohjalta

Ana­lyy­si: Suomen pää­tös­het­ki lähenee – His­to­rial­li­sia Na­to-as­ke­lei­ta otet­tiin Ruot­sis­sa: Demarit tekevät oman rat­kai­sun­sa Na­to-myön­tei­sen se­lon­teon poh­jal­ta

13.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Venäjän kybervaikuttaminen voi lisääntyä Suomessa – Esimerkiksi sähköjen meno pysäyttäisi arjen: "Evästä ja pikkuisen käteistä on hyvä pitää varalla"

Venäjän ky­ber­vai­kut­ta­mi­nen voi li­sään­tyä Suo­mes­sa – Esi­mer­kik­si säh­kö­jen meno py­säyt­täi­si arjen: "Evästä ja pik­kui­sen kä­teis­tä on hyvä pitää va­ral­la"

13.05.2022 15:00 3
Tilaajille
Suomi lähettää lisää puolustustarvikeapua Ukrainaan – sisällöstä tai aikataulusta ei kerrota

Suomi lä­het­tää lisää puo­lus­tus­tar­vi­ke­apua Uk­rai­naan – si­säl­lös­tä tai ai­ka­tau­lus­ta ei kerrota

05.05.2022 14:11 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jät pant­taa­vat Na­to-kan­to­jaan

05.05.2022 07:30 4
Tilaajille
Myös Natosta voidaan käydä avointa, moniäänistä keskustelua
Kolumni

Myös Natosta voidaan käydä avoin­ta, mo­ni­ää­nis­tä kes­kus­te­lua

03.05.2022 16:00 25
Tilaajille
Liittokansleri Scholz: Suomi ja Ruotsi voivat luottaa Saksan tukeen turvallisuuspäätöksissään

Liit­to­kans­le­ri Scholz: Suomi ja Ruotsi voivat luottaa Saksan tukeen tur­val­li­suus­pää­tök­sis­sään

03.05.2022 14:42 14
Suomi varautuu voimakkaampiin maastopaloihin – Ruotsin sammutuslentokoneet tulevat tarvittaessa avuksi

Suomi va­rau­tuu voi­mak­kaam­piin maas­to­pa­loi­hin – Ruotsin sam­mu­tus­len­to­ko­neet tulevat tar­vit­taes­sa avuksi

03.05.2022 14:04
Suomen ja Ruotsin turvallisuuspalvelut ovat varuillaan Venäjän vaikutusyrityksistä Nato-päätösten alla

Suomen ja Ruotsin tur­val­li­suus­pal­ve­lut ovat va­ruil­laan Venäjän vai­ku­tus­yri­tyk­sis­tä Na­to-pää­tös­ten alla

27.04.2022 18:12 6
Vanhemmat
Haavisto: On mahdollista että Suomen ja Ruotsin Nato-päätökset ajoittuvat samalle viikolle

Haa­vis­to: On mah­dol­lis­ta että Suomen ja Ruotsin Na­to-pää­tök­set ajoit­tu­vat samalle vii­kol­le

26.04.2022 15:29 9
Suomen ensimmäinen tiedesatelliitti paljastettiin – tältä se näyttää

Suomen en­sim­mäi­nen tie­de­sa­tel­liit­ti pal­jas­tet­tiin – tältä se näyttää

12.04.2022 14:33
MTV:n kysely: Jo 68 prosenttia suomalaisista kannattaa Nato-jäsenyyttä

MTV:n kysely: Jo 68 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa Na­to-jä­se­nyyt­tä

11.04.2022 15:41 7
Analyysi: Keskusta otti suunnan kohti Natoa, vaikka puoluejohto ei vielä kertonut kantaansa – Puolustusliittoa Ruotsin kanssa ei pidetä riittävänä

Ana­lyy­si: Kes­kus­ta otti suunnan kohti Natoa, vaikka puo­lue­joh­to ei vielä ker­to­nut kan­taan­sa – Puo­lus­tus­liit­toa Ruotsin kanssa ei pidetä riit­tä­vä­nä

10.04.2022 14:30 24
Tilaajille
Valtioneuvoston ja ministeriöiden nettisivuille kohdistettu palvelunestohyökkäys tältä erää ohi

Val­tio­neu­vos­ton ja mi­nis­te­riöi­den net­ti­si­vuil­le koh­dis­tet­tu pal­ve­lun­es­to­hyök­käys tältä erää ohi

08.04.2022 15:53 7