Sosiaali- ja terveysministeriö
Koronatilanne on Suomessa edelleen vakaa, vaikka uusien tartuntojen laskusuunta on pysähtynyt

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Suo­mes­sa edel­leen vakaa, vaikka uusien tar­tun­to­jen las­ku­suun­ta on py­säh­ty­nyt

23.07.2020 12:47 2
Lukijalta Mielipide Esa Iivonen, Jaana Vastamäki

Ko­ro­na­krii­si uhkaa hei­ken­tää nuorten työ­elä­mään pääsyä – työ­elä­mään siir­ty­mis­tä voidaan tukea jul­ki­sil­la pal­ve­luil­la, kuten työ­pa­ja- tai oh­jaa­mo­toi­min­nal­la

16.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Hallitus pyrkii nyt saumattomaan koronakontrolliin Suomen ulkorajoilla – Helsinki-Vantaan keväisten sekaannusten ei haluta toistuvan

Hal­li­tus pyrkii nyt sau­mat­to­maan ko­ro­na­kont­rol­liin Suomen ul­ko­ra­joil­la – Hel­sin­ki-Van­taan ke­väis­ten se­kaan­nus­ten ei haluta tois­tu­van

15.07.2020 06:00 0
Maakunnille 190 miljoonaa sote-palveluiden kehittämiseen, Pohjois-Pohjanmaalle yksi suurimmista poteista – "Tulosta on tultava"

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen, Poh­jois-Poh­jan­maal­le yksi suu­rim­mis­ta po­teis­ta – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 19:56 1
"Tässä oli talvisodan henkeä" – Koronainfoon tulleiden kyselyjen määrä on laskenut, eivätkä Länsi-Pohjassa havaitut tapaukset ole lisänneet yhteydenottoja

"Tässä oli tal­vi­so­dan henkeä" – Ko­ro­na­in­foon tul­lei­den ky­se­ly­jen määrä on las­ke­nut, eivätkä Län­si-Poh­jas­sa ha­vai­tut ta­pauk­set ole li­sän­neet yh­tey­den­ot­to­ja

27.06.2020 15:13 4
Lukijalta Mielipide Olli Kohonen

Ko­ro­na­krii­si on hoi­det­tu hyvin – jos ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia palaa toisen aallon myötä Suo­meen, olemme jo paljon pa­rem­min va­rau­tu­neet

27.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Virus osoitti viestinnän puutteet – erityisen hapuilevaa on ollut sosiaali- ja terveysministeriön toiminta
Pääkirjoitus

Virus osoitti vies­tin­nän puut­teet – eri­tyi­sen ha­pui­le­vaa on ollut so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön toi­min­ta

22.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Kansliapäällikkö Varhila: Hoivakotien vierailurajoituksiin palataan kesän lopulla

Kans­lia­pääl­lik­kö Var­hi­la: Hoi­va­ko­tien vie­rai­lu­ra­joi­tuk­siin pa­la­taan kesän lopulla

19.06.2020 06:00 2
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:22 0
Koronaa jäljittävä mobiilisovellus käyttöön arviolta elokuun aikana – koronavirusepidemia on edelleen hidastunut Suomessa

Koronaa jäl­jit­tä­vä mo­bii­li­so­vel­lus käyt­töön ar­viol­ta elokuun aikana – ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia on edel­leen hi­das­tu­nut Suo­mes­sa

04.06.2020 12:19 1
Analyysi: Maski on kannanotto siinä missä vaate on aate – Suomessa poliittinen johto näyttää esimerkkiä olemalla käyttämättä maskia

Ana­lyy­si: Maski on kan­nan­ot­to siinä missä vaate on aate – Suo­mes­sa po­liit­ti­nen johto näyttää esi­merk­kiä ole­mal­la käyt­tä­mät­tä maskia

02.06.2020 14:22 5
Tilaajille
THL ja STM kertoivat Suomen koronavirustilanteesta – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

THL ja STM ker­toi­vat Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

28.05.2020 09:50 0
STM esittää, että maskeja ja muita suojavarusteita hankitaan sadalla miljoonalla eurolla lisää – "Varaudumme siihen, että tautitilanne voi jatkossa muuttua ja suojavarusteiden kysyntä kasvaa nykyisestä"

STM esit­tää, että maskeja ja muita suo­ja­va­rus­tei­ta han­ki­taan sadalla mil­joo­nal­la eurolla lisää – "Va­rau­dum­me siihen, että tau­ti­ti­lan­ne voi jat­kos­sa muuttua ja suo­ja­va­rus­tei­den kysyntä kasvaa ny­kyi­ses­tä"

25.05.2020 14:11 2