Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Rusko
Viimeisin 4 tuntia
Välikylän ja Ruskon teollisuusalueiden väliin suunnitellaan uutta isoa työpaikka-aluetta – myös kauppakeskus on tarkastelussa, kun Toivo Sukarin Titanic-hankkeen kaatumisesta on 14 vuotta

Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta isoa työ­paik­ka-aluet­ta – myös kaup­pa­kes­kus on tar­kas­te­lus­sa, kun Toivo Sukarin Ti­ta­nic-hank­keen kaa­tu­mi­ses­ta on 14 vuotta

18:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Hallirakennus syttyi palamaan tulitöiden seurauksena Oulun Ruskossa

Hal­li­ra­ken­nus syttyi pa­la­maan tu­li­töi­den seu­rauk­se­na Oulun Rus­kos­sa

25.07.2022 17:41 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­syn­kin, ketä Posti pal­ve­lee? – tui­ra­lais­ten luon­nol­li­set asioin­ti­mat­kat eivät suun­tau­du Ruskoon

29.01.2022 18:00 8
Tilaajille
Tuuli puhaltaa lisää töitä Ouluun – Wind Controller huolehtii tuulipuistoista ja niiden sähköverkoista myös ulkomailla

Tuuli pu­hal­taa lisää töitä Ouluun – Wind Cont­rol­ler huo­leh­tii tuu­li­puis­tois­ta ja niiden säh­kö­ver­kois­ta myös ul­ko­mail­la

08.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Ruskon aluetta palveleva bussilinja aloittaa tammikuussa 2022 – linjalla liikennöidään talvikausina arkisin 60 minuutin vuorovälillä

Ruskon aluetta pal­ve­le­va bus­si­lin­ja aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2022 – lin­jal­la lii­ken­nöi­dään tal­vi­kau­si­na arkisin 60 mi­nuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä

21.04.2021 19:29 9
Tilaajille
Onnikat palaavat tuhansien ihmisten työpaikka-alueelle vuosien tauon jälkeen, mutta korona lykkäsi Ruskon pilottilinjan aloituksen ensi vuoteen

Onnikat pa­laa­vat tu­han­sien ih­mis­ten työ­paik­ka-alueel­le vuosien tauon jäl­keen, mutta korona lykkäsi Ruskon pi­lot­ti­lin­jan aloi­tuk­sen ensi vuoteen

07.04.2021 06:12 21
Pienelektroniikkaa sisältävässä kontissa syttyi tulipalo Oulun Ruskossa – Lajitteluareena jouduttiin sulkemaan sammutustöiden ajaksi

Pien­elekt­ro­niik­kaa si­säl­tä­väs­sä kon­tis­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Rus­kos­sa – La­jit­te­lu­aree­na jou­dut­tiin sul­ke­maan sam­mu­tus­töi­den ajaksi

22.03.2021 17:07
Polttoaineaseman tankkausjärjestelmään tuli vika – öljyvahinko marketin pihassa sotki autoja Oulun Ruskossa

Polt­to­ai­ne­ase­man tank­kaus­jär­jes­tel­mään tuli vika – öl­jy­va­hin­ko mar­ke­tin pihassa sotki autoja Oulun Rus­kos­sa

15.03.2021 17:45 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rus­kos­sa ha­ka­taan mo­ni­muo­tois­ta metsää – alueen vä­häi­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta kertoo ettei do­ku­men­teis­sa ole mai­nin­taa pe­si­vis­tä le­pa­kois­ta

22.02.2021 07:30 3
Tilaajille
Oulun Ruskossa avataan uusi Alkon myymälä

Oulun Rus­kos­sa avataan uusi Alkon myymälä

03.02.2021 11:53 4
Ruskoon suunnitteilla uusi Alkon myymälä – tarkoitus avata helmikuussa, odottaa vielä aluehallintoviraston lupaa

Ruskoon suun­nit­teil­la uusi Alkon myymälä – tar­koi­tus avata hel­mi­kuus­sa, odottaa vielä alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lupaa

23.12.2020 14:02 17
Tilaajille
Ruskon K-Citymarket tyhjennettiin palohälytyksen vuoksi – hälytys johtui laitteiston testauksesta

Ruskon K-Ci­ty­mar­ket tyh­jen­net­tiin pa­lo­hä­ly­tyk­sen vuoksi – hälytys johtui lait­teis­ton tes­tauk­ses­ta

27.11.2020 18:08 3
Ruskoon suunnitellaan parempia bussiyhteyksiä – uusi työmatkalinja voisi kulkea Ritaharjusta Ruskon kautta Kivikkokankaalle

Ruskoon suun­ni­tel­laan pa­rem­pia bus­si­yh­teyk­siä – uusi työ­mat­ka­lin­ja voisi kulkea Ri­ta­har­jus­ta Ruskon kautta Ki­vik­ko­kan­kaal­le

27.10.2020 10:37 12
Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toimitilan rakentaminen Ruskoon tai Linnanmaalle on yksi vaihtoehto

Nokia hakee uutta tonttia Oulusta – Yhtiön mukaan uuden toi­mi­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen Ruskoon tai Lin­nan­maal­le on yksi vaih­to­eh­to

03.09.2020 21:20 69
Tilaajille
Korona kasvatti Keskon ja S-Ryhmän kauppakassipalveluiden suosiota räjähdysmäisesti – Ruskon Citymarketissa palvelu ruuhkautui jopa kahdeksi viikoksi

Korona kas­vat­ti Keskon ja S-Ryh­män kaup­pa­kas­si­pal­ve­lui­den suo­sio­ta rä­jäh­dys­mäi­ses­ti – Ruskon Ci­ty­mar­ke­tis­sa palvelu ruuh­kau­tui jopa kah­dek­si vii­kok­si

05.07.2020 17:00
Tilaajille
Noin 500 neliön teollisuushallissa syttyi tulipalo Ruskossa – ei henkilövahinkoja

Noin 500 neliön teol­li­suus­hal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo Rus­kos­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

12.06.2020 22:08
Oulun kaupungin ateriatuotantoa keskitetään Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle - 63 kaupungin henkilökunnan jäsentä siirtyy Oulun Tuotantokeittiö Oy:n palvelukseen

Oulun kau­pun­gin ate­ria­tuo­tan­toa kes­ki­te­tään Oulun Tuo­tan­to­keit­tiö Oy:lle - 63 kau­pun­gin hen­ki­lö­kun­nan jäsentä siirtyy Oulun Tuo­tan­to­keit­tiö Oy:n pal­ve­luk­seen

29.05.2020 16:50 2