Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rusko
Energiajätekasa syttyi uudestaan tuleen Ruskon jätekeskuksella Oulussa – palo saatiin nopeasti sammutettua

Ener­gia­jä­te­ka­sa syttyi uu­des­taan tuleen Ruskon jä­te­kes­kuk­sel­la Oulussa – palo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua

21.10.2023 09:30
Polttokelpoinen energiajäte syttyi palamaan jätteiden lajittelulaitoksella Ruskossa

Polt­to­kel­poi­nen ener­gia­jä­te syttyi pa­la­maan jät­tei­den la­jit­te­lu­lai­tok­sel­la Rus­kos­sa

20.10.2023 06:51 4
Generaattorista valui öljyä tielle ja sadevesikaivoon Oulun Ruskossa

Ge­ne­raat­to­ris­ta valui öljyä tielle ja sa­de­ve­si­kai­voon Oulun Rus­kos­sa

28.09.2023 16:01 1
Kiertokaaren asiakas voi saada lentokenttäkyydin tai autonsa korjauksen – oululaistunut laitosmies Said Kadouri tekee työtään marokkolaisen hotellin opein

Kier­to­kaa­ren asiakas voi saada len­to­kent­tä­kyy­din tai autonsa kor­jauk­sen – ou­lu­lais­tu­nut lai­tos­mies Said Kadouri tekee työtään ma­rok­ko­lai­sen ho­tel­lin opein

18.08.2023 05:00 19
Tilaajille
Oulun kaupunki ostaa yli kahdella miljoonalla eurolla maata Ruskon pohjoispuolelta – aikeissa on hankkia satoja hehtaareja maata teollisuustonteiksi

Oulun kau­pun­ki ostaa yli kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla maata Ruskon poh­jois­puo­lel­ta – ai­keis­sa on hankkia satoja heh­taa­re­ja maata teol­li­suus­ton­teik­si

15.08.2023 19:28 25
Tilaajille
Jätekasa syttyi palamaan Ruskon jätekeskuksella Oulussa

Jä­te­ka­sa syttyi pa­la­maan Ruskon jä­te­kes­kuk­sel­la Oulussa

06.08.2023 22:13 4
Oululainen Sakari Paussu, 31, ajaa Ruskotunturia alas pimeäntuloon asti – Kavereita ilmaantuu aina paikalle, vaikka mitään ei ole sovittu

Ou­lu­lai­nen Sakari Paussu, 31, ajaa Rus­ko­tun­tu­ria alas pi­meän­tu­loon asti – Ka­ve­rei­ta il­maan­tuu aina pai­kal­le, vaikka mitään ei ole sovittu

25.06.2023 17:00
Tilaajille
Mopomiittien järjestäjä toivoo laillista ajopaikkaa – Oulun mopomiitti kokoontui jälleen Ruskossa, jossa tapahtui toukokuinen onnettomuus

Mo­po­miit­tien jär­jes­tä­jä toivoo lail­lis­ta ajo­paik­kaa – Oulun mo­po­miit­ti ko­koon­tui jälleen Rus­kos­sa, jossa ta­pah­tui tou­ko­kui­nen on­net­to­muus

18.06.2023 18:00 49
Tilaajille
Tyhjyyttään ammottava oikeus- ja poliisitalo alkaa kadota katukuvasta kesäkuussa – Rata-aukiolla sijaitseva talo hylättiin sisäilmaongelmien vuoksi

Tyh­jyyt­tään am­mot­ta­va oikeus- ja po­lii­si­ta­lo alkaa kadota ka­tu­ku­vas­ta ke­sä­kuus­sa – Ra­ta-au­kiol­la si­jait­se­va talo hy­lät­tiin si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi

10.05.2023 16:08 41
Tilaajille
Kaleva seurasi, kun oululaisperhe pääsi testaamaan VR:n uutta makuuvaunua – Puusta rakennetut testivaunut löytyvät teollisuusalueelta Ruskosta

Kaleva seu­ra­si, kun ou­lu­lais­per­he pääsi tes­taa­maan VR:n uutta ma­kuu­vau­nua – Puusta ra­ken­ne­tut tes­ti­vau­nut löy­ty­vät teol­li­suus­alueel­ta Rus­kos­ta

10.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Oululaisten lähiapteekkipalveluihin voi tulla isojakin muutoksia, apteekkarit voivat etsiä parempaa sijaintipaikkaa vaikka heti – Tutki kartalta Oulun apteekkeja

Ou­lu­lais­ten lä­hi­ap­teek­ki­pal­ve­lui­hin voi tulla iso­ja­kin muu­tok­sia, ap­teek­ka­rit voivat etsiä pa­rem­paa si­jain­ti­paik­kaa vaikka heti – Tutki kar­tal­ta Oulun ap­teek­ke­ja

18.04.2023 05:00 47
Tilaajille
Välikylän ja Ruskon teollisuusalueiden väliin suunnitellaan uutta isoa työpaikka-aluetta – myös kauppakeskus on tarkastelussa, kun Toivo Sukarin Titanic-hankkeen kaatumisesta on 14 vuotta

Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta isoa työ­paik­ka-aluet­ta – myös kaup­pa­kes­kus on tar­kas­te­lus­sa, kun Toivo Sukarin Ti­ta­nic-hank­keen kaa­tu­mi­ses­ta on 14 vuotta

29.03.2023 09:47 62
Tilaajille
Hallirakennus syttyi palamaan tulitöiden seurauksena Oulun Ruskossa

Hal­li­ra­ken­nus syttyi pa­la­maan tu­li­töi­den seu­rauk­se­na Oulun Rus­kos­sa

25.07.2022 17:41 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­syn­kin, ketä Posti pal­ve­lee? – tui­ra­lais­ten luon­nol­li­set asioin­ti­mat­kat eivät suun­tau­du Ruskoon

29.01.2022 18:00 8
Tilaajille
Tuuli puhaltaa lisää töitä Ouluun – Wind Controller huolehtii tuulipuistoista ja niiden sähköverkoista myös ulkomailla

Tuuli pu­hal­taa lisää töitä Ouluun – Wind Cont­rol­ler huo­leh­tii tuu­li­puis­tois­ta ja niiden säh­kö­ver­kois­ta myös ul­ko­mail­la

08.10.2021 06:00 4
Tilaajille
Ruskon aluetta palveleva bussilinja aloittaa tammikuussa 2022 – linjalla liikennöidään talvikausina arkisin 60 minuutin vuorovälillä

Ruskon aluetta pal­ve­le­va bus­si­lin­ja aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2022 – lin­jal­la lii­ken­nöi­dään tal­vi­kau­si­na arkisin 60 mi­nuu­tin vuo­ro­vä­lil­lä

21.04.2021 19:29 9
Tilaajille
Onnikat palaavat tuhansien ihmisten työpaikka-alueelle vuosien tauon jälkeen, mutta korona lykkäsi Ruskon pilottilinjan aloituksen ensi vuoteen

Onnikat pa­laa­vat tu­han­sien ih­mis­ten työ­paik­ka-alueel­le vuosien tauon jäl­keen, mutta korona lykkäsi Ruskon pi­lot­ti­lin­jan aloi­tuk­sen ensi vuoteen

07.04.2021 06:12 21
Pienelektroniikkaa sisältävässä kontissa syttyi tulipalo Oulun Ruskossa – Lajitteluareena jouduttiin sulkemaan sammutustöiden ajaksi

Pien­elekt­ro­niik­kaa si­säl­tä­väs­sä kon­tis­sa syttyi tu­li­pa­lo Oulun Rus­kos­sa – La­jit­te­lu­aree­na jou­dut­tiin sul­ke­maan sam­mu­tus­töi­den ajaksi

22.03.2021 17:07
Polttoaineaseman tankkausjärjestelmään tuli vika – öljyvahinko marketin pihassa sotki autoja Oulun Ruskossa

Polt­to­ai­ne­ase­man tank­kaus­jär­jes­tel­mään tuli vika – öl­jy­va­hin­ko mar­ke­tin pihassa sotki autoja Oulun Rus­kos­sa

15.03.2021 17:45 9