Kärpät: Pyörälä hur­jas­sa vi­rees­sä juh­la­pe­lis­sään

Työtaistelu: Hoi­ta­jat jat­ka­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la

Pikisaari
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen Pi­ki­saa­ri on ou­lu­lai­sil­le ar­vok­kain?

04.09.2021 07:00 13
Tilaajille

Si­vel­ti­men vetojen äänet ja jäljet –  yh­tey­den tunne saattoi ää­ni­tai­tei­li­ja Dave Sponden Päivi Pus­si­lan luo metsään

01.09.2021 13:00 2
Tilaajille

Sivakan Pi­ki­saa­ren vuok­ra­ta­lo­han­ke etenee: osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le

31.08.2021 21:11 14

OSAOn Pi­ki­saa­ren entinen pää­ra­ken­nus pu­re­taan – ai­nut­laa­tui­sen tontin tuleva käyttö auki

25.08.2021 20:58 33
Tilaajille
Vanhemmat

Atte Kek­ko­sen ja Simo Kaar­teen kotona Pi­ki­saa­res­sa parasta on tun­nel­ma, naa­pu­rit ja ym­pä­ris­tön kau­neus: "Tämä on kuin Oulun Suo­men­lin­na, vaik­ka­kin tänne pääsee kä­vel­len"

14.08.2021 07:00 1
Tilaajille

Ko­ti­seu­tu­mark­ki­nat täyt­tä­vät Oulun kes­kus­tan vii­kon­lop­pu­na mu­sii­kil­la ja pe­rin­ne­kult­tuu­ril­la

13.08.2021 16:32 5
Tilaajille

90-lu­vul­la Pi­ki­saa­ren vi­deo­ku­vaus­lin­jal­la elo­ku­via tehtiin yötä päivää: koulun alum­nei­hin lu­keu­tuu kol­min­ker­tai­nen Can­nes-voit­ta­ja ja ko­ti­mai­sen hit­ti­sar­jan oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja

01.08.2021 08:00 2
Tilaajille

Kult­tuu­ri­bin­go täyttää 10 vuotta: mo­ni­tai­tei­li­joi­den atel­jees­sa toi­vo­taan li­sään­ty­vää pa­nos­tus­ta kult­tuu­riin Oulu2026-hank­keen hen­ges­sä

12.07.2021 20:00
Tilaajille

Sivakka haluaa ra­ken­taa Pi­ki­saa­reen uusia asun­to­ja – ny­kyi­set asuk­kaat va­ruil­laan: "Onhan se uhka"

01.07.2021 06:12 28

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin vi­sios­sa Oulun Pi­ki­saa­ri on kult­tuu­ri­saa­ri ja urbaani kylä, mutta hil­jais­ta on ollut – "Nyt odo­te­taan pää­tök­siä"

20.06.2021 09:00 2
Tilaajille

Ko­ro­na-ai­ka kas­vat­ti ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly Pikisen Polun kä­vi­jä­mää­rää, joten tänä vuonna teokset ovat esillä pi­dem­pään – "Ins­tag­ram laulaa ja ihmiset löy­tä­vät sitä kautta pai­kal­le"

10.06.2021 10:00
Tilaajille

Hai­luo­don Panimo avaa ra­vin­to­lan Oulun Pi­ki­saa­reen, oluen pano pysyy jat­kos­sa­kin ko­ti­luo­dos­sa

03.06.2021 10:00 16
Tilaajille

Mitä reiästä näkyy? – ou­lu­lai­nen ku­va­tai­tei­li­ja Aini Pih­la­ja­nie­mi parsii ja tikkaa di­gi­taa­li­sia kuvia tai vaikka sukkia

12.03.2021 09:00
Tilaajille

Ana­lyy­si: Oulu tarjoaa neljä vaih­to­eh­tois­ta paikkaa erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le – 25 kuntaa kisaa val­ta­kun­nal­li­ses­ta mu­seos­ta

02.02.2021 19:00 13
Tilaajille

Sy­dä­mes­tä löytyy metsä – "Minun suh­tee­ni pu­si­koi­hin on ra­kas­ta­va", ku­va­tai­tei­li­ja Päivi Pussila Oulusta kertoo

12.01.2021 17:00 2
Tilaajille

Yhä useam­man ou­lu­lai­sen ik­ku­nas­ta kim­mel­tää meri: Esit­te­lem­me kuvin ja videoin kah­dek­san me­rel­lis­tä kau­pun­gi­no­saa, joissa ennen ku­kois­ti teol­li­suus

19.12.2020 17:11 36
Tilaajille

Vanha Kaleva: Oulun orpolan Sanni ja Tuu­lik­ki odot­ta­vat jou­lu­lah­jo­ja

15.12.2020 10:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu­lai­sil­le ar­vok­kai­ta alueita ei tule liikaa yk­si­tyis­tää – säi­ly­te­tään Vän­man­nin­saa­ri ko­ko­naan jul­ki­se­na tilana

27.10.2020 07:00 2
Tilaajille

Te­ras­sin ra­ken­nus­töi­den kes­key­tys pysyi voi­mas­sa Pi­ki­saa­res­sa

12.08.2020 21:19 1