Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pikisaari
Satavuotiaasta talosta Oulun Pikisaaressa tuli koti aikuisten ehdoilla: yksiö vieraille, persoonallisia piharakennuksia ja luksusunelmia arkeen

Sa­ta­vuo­tiaas­ta talosta Oulun Pi­ki­saa­res­sa tuli koti ai­kuis­ten eh­doil­la: yksiö vie­rail­le, per­soo­nal­li­sia pi­ha­ra­ken­nuk­sia ja luk­sus­unel­mia arkeen

01.05.2023 15:00 7
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tarkat passimääräykset voimaan pohjoisimmissa pitäjissä

Vanha Kaleva: Tarkat pas­si­mää­räyk­set voimaan poh­joi­sim­mis­sa pi­tä­jis­sä

18.04.2023 10:00
Tilaajille
"Venäjän armeija ei ole voimakas vaan pitkä – Ukraina tarvitsee yhä kipeästi apua", ukrainalaissyntyinen oululaistaiteilija Vasili Reskalenko toteaa

"Ve­nä­jän armeija ei ole voi­ma­kas vaan pitkä – Ukraina tar­vit­see yhä ki­peäs­ti apua", uk­rai­na­lais­syn­tyi­nen ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Vasili Res­ka­len­ko toteaa

17.03.2023 14:00 2
Syömässä: Olutta ja tapaksia illan alkajaisiksi Pikisaarentien päässä

Syö­mäs­sä: Olutta ja ta­pak­sia illan al­ka­jai­sik­si Pi­ki­saa­ren­tien päässä

25.01.2023 10:05
Tilaajille
Kysyimme oululaisilta kulttuurivaikuttajilta, miltä Pikisaaren Villatehtaan alueen juuri julkaistut suunnitelmat vaikuttavat

Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jil­ta, miltä Pi­ki­saa­ren Vil­la­teh­taan alueen juuri jul­kais­tut suun­ni­tel­mat vai­kut­ta­vat

14.01.2023 08:00 10
Tilaajille
Oulun Pikisaaren Luovaan Kylään hotelli purettavan koulurakennuksen paikalle – Liikenteen lisääntyminen saaressa huolettaa taiteilijaa

Oulun Pi­ki­saa­ren Luovaan Kylään hotelli pu­ret­ta­van kou­lu­ra­ken­nuk­sen pai­kal­le – Lii­ken­teen li­sään­ty­mi­nen saa­res­sa huo­let­taa tai­tei­li­jaa

10.01.2023 18:00 29
Tilaajille
Pikisaareen avattiin uusi muotoilun designmyymälä – "Haluamme tuoda kaikin mahdollisin tavoin pohjoissuomalaista muotoilua näkyväksi ja kuuluvaksi"

Pi­ki­saa­reen avat­tiin uusi muo­toi­lun de­sign­myy­mä­lä – "Ha­luam­me tuoda kaikin mah­dol­li­sin tavoin poh­jois­suo­ma­lais­ta muo­toi­lua nä­ky­väk­si ja kuu­lu­vak­si"

20.12.2022 17:20 2
Kansalaisjärjestö haluaa pelastaa Pikisaaren idyllisen kujan – "Tuntuu uskomattomalta, ettei sen arvoa haluta nähdä"

Kan­sa­lais­jär­jes­tö haluaa pe­las­taa Pi­ki­saa­ren idyl­li­sen kujan – "Tuntuu us­ko­mat­to­mal­ta, ettei sen arvoa haluta nähdä"

10.12.2022 13:35 38
Oululainen Lasse Oikarinen tarjoaa kokopitkää komiikkaa isännöimässään stand up -klubissa

Ou­lu­lai­nen Lasse Oi­ka­ri­nen tarjoaa ko­ko­pit­kää ko­miik­kaa isän­nöi­mäs­sään stand up -k­lu­bis­sa

01.12.2022 19:00 4
Tilaajille
Oulun kaupungin omistama Potential Toimitilat Oy osti OSAOn Pikisaaren kiinteistön: "Ylläpidämme puitteita, jotta kulttuuritoiminta kukoistaisi"

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ma Po­ten­tial Toi­mi­ti­lat Oy osti OSAOn Pi­ki­saa­ren kiin­teis­tön: "Yl­lä­pi­däm­me puit­tei­ta, jotta kult­tuu­ri­toi­min­ta ku­kois­tai­si"

01.12.2022 15:18 23
Tilaajille
Pikisaari on ainutlaatuinen ja historiallinen paikka Oulussa – ollaanko sitä nyt muokkaamassa peruuttamattomasti?

Pi­ki­saa­ri on ai­nut­laa­tui­nen ja his­to­rial­li­nen paikka Oulussa – ol­laan­ko sitä nyt muok­kaa­mas­sa pe­ruut­ta­mat­to­mas­ti?

24.11.2022 13:20 62
Pikisaaren merimiehenkotimuseossa tarjontaa syysviikkoina – lomalaisilla mahdollisuus osallistua bingoon ja kuunnella oikeiden merimiesten tarinoita

Pi­ki­saa­ren me­ri­mie­hen­ko­ti­mu­seos­sa tar­jon­taa syys­viik­koi­na – lo­ma­lai­sil­la mah­dol­li­suus osal­lis­tua bingoon ja kuun­nel­la oi­kei­den me­ri­mies­ten ta­ri­noi­ta

18.10.2022 16:41
Oulu Sinfonian Kamarimuusikot ja Oamkin tanssinopettajakoulutuksen opiskelijat juhlistavat Kaija Saariahoa  Pikisaaressa

Oulu Sin­fo­nian Ka­ma­ri­muu­si­kot ja Oamkin tans­sin­opet­ta­ja­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­jat juh­lis­ta­vat Kaija Saa­ri­ahoa Pi­ki­saa­res­sa

14.10.2022 10:30
Oulun Pikisaareen Vanhalle Villatehtaalle avautuvasta Proton muotoilukeskuksesta halutaan kohtaamispaikka yleisölle ja muotoilijoille

Oulun Pi­ki­saa­reen Van­hal­le Vil­la­teh­taal­le avau­tu­vas­ta Proton muo­toi­lu­kes­kuk­ses­ta ha­lu­taan koh­taa­mis­paik­ka ylei­söl­le ja muo­toi­li­joil­le

06.10.2022 08:42
Tilaajille
"Tämä on vielä vähän vaiheessa..." Uusi oululainen kirjallisuustapahtuma Luonnosklubi uhoaa, että keskeneräistäkin tekstiä kehtaa muille näyttää

"Tämä on vielä vähän vai­hees­sa..." Uusi ou­lu­lai­nen kir­jal­li­suus­ta­pah­tu­ma Luon­nos­klu­bi uhoaa, että kes­ken­eräis­tä­kin tekstiä kehtaa muille näyttää

06.10.2022 06:00
Tilaajille
Pohjoisten korujen tarina jatkuu Oulun Pikisaaressa – "Hyppäsimme suuriin saappaisiin"

Poh­jois­ten korujen tarina jatkuu Oulun Pi­ki­saa­res­sa – "Hyp­pä­sim­me suuriin saap­pai­siin"

01.10.2022 06:00 3
Kuvataidearvio: Havaintoja läheltä kuunnellen ja katsoen – myös oven narina toimii osana teosta

Ku­va­tai­dear­vio: Ha­vain­to­ja läheltä kuun­nel­len ja katsoen – myös oven narina toimii osana teosta

03.09.2022 13:10
Tilaajille
Trendijuomaksi noussut kuplatee on uusi tuttavuus ja currykastike vie kielen mennessään – Pikisaaren monikultuurinen toritapahtuma rohkaisee ottamaan ensiaskeleen yrittäjyyteen

Tren­di­juo­mak­si noussut kup­la­tee on uusi tut­ta­vuus ja cur­ry­kas­ti­ke vie kielen men­nes­sään – Pi­ki­saa­ren mo­ni­kul­tuu­ri­nen to­ri­ta­pah­tu­ma roh­kai­see ot­ta­maan en­si­as­ke­leen yrit­tä­jyy­teen

27.08.2022 17:30
Tilaajille
Autopaikat ratkaisevat, miten paljon Sivakka voi rakentaa Pikisaareen – "Ei voida ajatella niin, että asukkaiden autot olisivat kaduilla"

Au­to­pai­kat rat­kai­se­vat, miten paljon Sivakka voi ra­ken­taa Pi­ki­saa­reen – "Ei voida aja­tel­la niin, että asuk­kai­den autot oli­si­vat ka­duil­la"

26.08.2022 07:47 58
Tuoreiden taiteilijoiden ensimmäinen oma näyttely Pikisaaressa – mustikalla värjätty mekko on tehty käytetyistä teepusseista

Tuo­rei­den tai­tei­li­joi­den en­sim­mäi­nen oma näyt­te­ly Pi­ki­saa­res­sa – mus­ti­kal­la vär­jät­ty mekko on tehty käy­te­tyis­tä tee­pus­seis­ta

05.08.2022 18:45
Tilaajille