Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

elokuvateatterit
Oululaisen Kinodrome ry:n aktiivit Seppo Paakkari ja Esa Paloniemi todistavat, että dokumenttielokuvan tekeminen taittuu vaikka kännykällä

Ou­lu­lai­sen Ki­nod­ro­me ry:n ak­tii­vit Seppo Paak­ka­ri ja Esa Pa­lo­nie­mi to­dis­ta­vat, että do­ku­ment­ti­elo­ku­van te­ke­mi­nen taittuu vaikka kän­ny­käl­lä

25.02.2022 16:45
Tilaajille
Kulttuuririennot avautuvat nyt pikavauhtia: Oulu Sinfonia konsertoi torstaina, perjantaina pääsee elokuvateattereihin, Oulun musiikkikeskus aloittaa sunnuntaina – Oulun teatterissa esitykset jatkuvat parin viikon päästä

Kult­tuu­ri­rien­not avau­tu­vat nyt pi­ka­vauh­tia: Oulu Sin­fo­nia kon­ser­toi tors­tai­na, per­jan­tai­na pääsee elo­ku­va­teat­te­rei­hin, Oulun mu­siik­ki­kes­kus aloit­taa sun­nun­tai­na – Oulun teat­te­ris­sa esi­tyk­set jat­ku­vat parin viikon päästä

01.02.2022 13:55 9
Tilaajille
Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilttinä miehenä elokuva-alalla, jossa raha ja valta määräävät kaikesta

Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilt­ti­nä miehenä elo­ku­va-alal­la, jossa raha ja valta mää­rää­vät kai­kes­ta

25.01.2022 17:15
Tilaajille
Korona vei toisen kerran yli puolet elokuvateattereiden katsojista – kävijämäärä koko tilastoidun ajan surkein

Korona vei toisen kerran yli puolet elo­ku­va­teat­te­rei­den kat­so­jis­ta – kä­vi­jä­mää­rä koko ti­las­toi­dun ajan surkein

03.01.2022 13:00 5
Kotimaisen elokuvan surkea hyvä vuosi 2021: "Oma ironiansa toki on siinä, että yksikään näistä elokuvista ei kuvaa Suomea"
Kolumni

Ko­ti­mai­sen elo­ku­van surkea hyvä vuosi 2021: "Oma iro­nian­sa toki on siinä, että yk­si­kään näistä elo­ku­vis­ta ei kuvaa Suomea"

01.01.2022 06:00
Tilaajille
Bio Kiistolasta tuli aikoinaan teinien kantapaikka Oulun keskustassa – "Elokuvissa käynti oli tyypillistä sen ajan nuorten ajanvietettä"

Bio Kiis­to­las­ta tuli ai­koi­naan teinien kan­ta­paik­ka Oulun kes­kus­tas­sa – "E­lo­ku­vis­sa käynti oli tyy­pil­lis­tä sen ajan nuorten ajan­vie­tet­tä"

24.12.2021 14:35 6
Tilaajille
Varsin väkevä hajuefekti ja muita elämyksiä – näytöksissä on tullut vastaan yllättäviäkin sattumuksia, kertovat oululaisten elokuvateattereiden "kasvot"

Varsin väkevä ha­ju­efek­ti ja muita elä­myk­siä – näy­tök­sis­sä on tullut vastaan yl­lät­tä­viä­kin sat­tu­muk­sia, ker­to­vat ou­lu­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rei­den "kas­vot"

12.12.2021 12:00 2
Tilaajille
Oulu oli jo sata vuotta sitten vireä elokuvakaupunki – ensimmäiset elävät kuvat näytettiin Seurahuoneella, jo alkuvuosina teattereita pyöritti kaksi tarkkavainuista perhettä

Oulu oli jo sata vuotta sitten vireä elo­ku­va­kau­pun­ki – en­sim­mäi­set elävät kuvat näy­tet­tiin Seu­ra­huo­neel­la, jo al­ku­vuo­si­na teat­te­rei­ta pyö­rit­ti kaksi tark­ka­vai­nuis­ta per­het­tä

23.12.2021 10:05 10
Tilaajille
Bond veti elokuviin lähes 150 000 suomalaiskatsojaa – myös Oulussa Elokuvateatteri Starissa ja Finnkino Plazassa ollaan tyytyväisiä yleisömääriin

Bond veti elo­ku­viin lähes 150 000 suo­ma­lais­kat­so­jaa – myös Oulussa Elo­ku­va­teat­te­ri Sta­ris­sa ja Finn­ki­no Pla­zas­sa ollaan tyy­ty­väi­siä ylei­sö­mää­riin

04.10.2021 13:34 2
Tilaajille
Täysiä saleja odotellessa: tapahtumajärjestäjät avaavat syyskauttaan – elokuvateatterit uskovat James Bondiin, Oulun teatterissa ja Oulu Sinfoniassa yleisökapasiteettia voidaan nostaa nopeasti, jos lupa tulee

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Rajoitukset rampauttavat elokuva-alaa – "Kuulopuheen mukaan juuri kulttuuri- ja näytöstoimintaa onkin pidetty suljettuna, koska 'se on niin helppoa'"
Kolumni

Ra­joi­tuk­set ram­paut­ta­vat elo­ku­va-alaa – "Kuu­lo­pu­heen mukaan juuri kult­tuu­ri- ja näy­tös­toi­min­taa onkin pidetty sul­jet­tu­na, koska 'se on niin help­poa'"

17.07.2021 06:00
Tilaajille
Elokuvakävijöiden määrä on yli 90 prosenttia kahden vuoden takaista pienempi, mutta tulevaisuus näyttää valoisalta: "Rakkaus elokuvaa kohtaan on se suurin juttu"

Elo­ku­va­kä­vi­jöi­den määrä on yli 90 pro­sent­tia kahden vuoden ta­kais­ta pie­nem­pi, mutta tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Rak­kaus elo­ku­vaa kohtaan on se suurin juttu"

16.07.2021 15:20
Tilaajille
Finnkino kieltää omat eväät teattereissaan – taustalla pandemian aiheuttamat menetykset

Finn­ki­no kieltää omat eväät teat­te­reis­saan – taus­tal­la pan­de­mian ai­heut­ta­mat me­ne­tyk­set

15.06.2021 14:03 20
Ei ole ollenkaan varmaa, miten pitkään juuri teatteriensi-iltansa saaneet elokuvat pysyvät ohjelmistossa
Kolumni

Ei ole ol­len­kaan varmaa, miten pitkään juuri teat­te­ri­en­si-il­tan­sa saaneet elo­ku­vat pysyvät oh­jel­mis­tos­sa

22.05.2021 06:00
Tilaajille
Oulun Finnkino Plaza sekä elokuvateatteri Star avaavat ovensa perjantaista 21. toukokuuta alkaen

Oulun Finn­ki­no Plaza sekä elo­ku­va­teat­te­ri Star avaavat ovensa per­jan­tais­ta 21. tou­ko­kuu­ta alkaen

14.05.2021 12:43 5
Kolumni: Raahelaisetkin kaipaavat sirkushuveja ja popcornin kutsuvaa tuoksua
Kolumni

Ko­lum­ni: Raa­he­lai­set­kin kai­paa­vat sir­kus­hu­ve­ja ja pop­cor­nin kut­su­vaa tuoksua

07.05.2021 10:06 4
Tilaajille
Kulttuurielämä koronarajoitusten kärsijänä: "Absurdeimmassa tilanteessa ruokailutilasta täytyy poistaa kymmenittäin henkilöitä, jos paikalla on vaikkapa pianisti"
Kolumni

Kult­tuu­ri­elä­mä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kär­si­jä­nä: "Ab­sur­deim­mas­sa ti­lan­tees­sa ruo­kai­lu­ti­las­ta täytyy poistaa kym­me­nit­täin hen­ki­löi­tä, jos pai­kal­la on vaik­ka­pa pia­nis­ti"

07.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Kulttuurin korona- ja katastrofivuosi taustapeilissä
Kolumni

Kult­tuu­rin korona- ja ka­tast­ro­fi­vuo­si taus­ta­pei­lis­sä

01.01.2021 20:00
Tilaajille
Elokuvalevityksen mannerlaatat liikkeessä – korona-aika pistänyt alan myllerrykseen
Kolumni

Elo­ku­va­le­vi­tyk­sen man­ner­laa­tat liik­kees­sä – ko­ro­na-ai­ka pis­tä­nyt alan myl­ler­ryk­seen

11.12.2020 20:00
Tilaajille
Miten käy teattereiden, kun korona hivuttaa elokuvaa kotiruutuihin?
Kolumni

Miten käy teat­te­rei­den, kun korona hi­vut­taa elo­ku­vaa ko­ti­ruu­tui­hin?

27.11.2020 19:00 1
Tilaajille