elokuvateatterit

Täysiä saleja odo­tel­les­sa: ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät avaavat syys­kaut­taan – elo­ku­va­teat­te­rit uskovat James Bon­diin, Oulun teat­te­ris­sa ja Oulu Sin­fo­nias­sa ylei­sö­ka­pa­si­teet­tia voidaan nostaa no­peas­ti, jos lupa tulee

07.09.2021 15:00 3
Tilaajille
Kolumni

Ra­joi­tuk­set ram­paut­ta­vat elo­ku­va-alaa – "Kuu­lo­pu­heen mukaan juuri kult­tuu­ri- ja näy­tös­toi­min­taa onkin pidetty sul­jet­tu­na, koska 'se on niin help­poa'"

17.07.2021 06:00
Tilaajille

Elo­ku­va­kä­vi­jöi­den määrä on yli 90 pro­sent­tia kahden vuoden ta­kais­ta pie­nem­pi, mutta tu­le­vai­suus näyttää va­loi­sal­ta: "Rak­kaus elo­ku­vaa kohtaan on se suurin juttu"

16.07.2021 15:20
Tilaajille

Finn­ki­no kieltää omat eväät teat­te­reis­saan – taus­tal­la pan­de­mian ai­heut­ta­mat me­ne­tyk­set

15.06.2021 14:03 20
Kolumni

Ei ole ol­len­kaan varmaa, miten pitkään juuri teat­te­ri­en­si-il­tan­sa saaneet elo­ku­vat pysyvät oh­jel­mis­tos­sa

22.05.2021 06:00
Tilaajille

Oulun Finn­ki­no Plaza sekä elo­ku­va­teat­te­ri Star avaavat ovensa per­jan­tais­ta 21. tou­ko­kuu­ta alkaen

14.05.2021 12:43 5
Kolumni

Ko­lum­ni: Raa­he­lai­set­kin kai­paa­vat sir­kus­hu­ve­ja ja pop­cor­nin kut­su­vaa tuoksua

07.05.2021 10:06 4
Tilaajille
Kolumni

Kult­tuu­ri­elä­mä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten kär­si­jä­nä: "Ab­sur­deim­mas­sa ti­lan­tees­sa ruo­kai­lu­ti­las­ta täytyy poistaa kym­me­nit­täin hen­ki­löi­tä, jos pai­kal­la on vaik­ka­pa pia­nis­ti"

07.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Kolumni

Kult­tuu­rin korona- ja ka­tast­ro­fi­vuo­si taus­ta­pei­lis­sä

01.01.2021 20:00
Tilaajille
Kolumni

Elo­ku­va­le­vi­tyk­sen man­ner­laa­tat liik­kees­sä – ko­ro­na-ai­ka pis­tä­nyt alan myl­ler­ryk­seen

11.12.2020 20:00
Tilaajille
Kolumni

Miten käy teat­te­rei­den, kun korona hi­vut­taa elo­ku­vaa ko­ti­ruu­tui­hin?

27.11.2020 19:00 1
Tilaajille

En­si-il­ta­elo­ku­vien tekijät tulevat nyt Hol­ly­woo­din sijasta vaik­ka­pa Kau­ha­joel­ta tai Rii­hi­mäel­tä

15.10.2020 11:00
Tilaajille

Finn­ki­no Plazan uusi teat­te­ri­pääl­lik­kö Janina Tuisku odottaa Tenetin en­si-il­taa: "Sitä on kai­vat­tu, että pääsee taas elo­ku­van taian maail­maan"

17.08.2020 21:00
Tilaajille
Kolumni

Korona kie­put­taa elo­ku­va-alaa – suo­ra­tois­to­pal­ve­lu­jen laa­jen­tu­mi­nen si­säl­lön­tuot­ta­jik­si on jo muut­ta­nut bis­nek­sen ra­ken­net­ta

07.08.2020 20:00
Tilaajille
Kolumni

Hol­ly­wood-elo­ku­vien pe­ruun­tu­neet en­si-il­lat iskevät elo­ku­va­teat­te­rei­hin myös Suo­mes­sa

25.07.2020 20:00
Tilaajille

Elo­ku­va­teat­te­rit avau­tu­vat Oulussa hei­nä­kuus­sa – Yh­dys­val­tain ja Kiinan ko­ro­na­ti­lan­teet voivat vielä siirtää Hol­ly­wood-en­si-il­to­ja

01.07.2020 06:00
Tilaajille
Kolumni

Val­ko­kan­gas kutsuu jäl­leen, mutta pa­laa­vat­ko kat­so­jat?

26.06.2020 20:00 1
Tilaajille

Elo­ku­va­teat­te­rei­hin pääsee jälleen hei­nä­kuus­sa - luvassa on al­ku­ke­vään suo­sik­ki­elo­ku­via ja odo­tet­tu­ja en­si-il­to­ja

23.06.2020 17:57
Tilaajille

Elo­ku­va­teat­te­ri­ket­jut Suo­mes­sa ja maail­mal­la odot­ta­vat Hol­ly­woo­din uu­tuuk­sia ennen kuin pää­tök­siä salien avaa­mi­ses­ta tehdään

14.05.2020 19:00