Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Synnytykset
Oululainen Heidi Stenius, 27, halusi sairaalasynnytyksen ja kaiken kivunlievityksen – Ylilääkäri ihmettelee villin raskauden trendiä, jossa synnytetään kuin 100 vuotta sitten

Ou­lu­lai­nen Heidi Ste­nius, 27, halusi sai­raa­la­syn­ny­tyk­sen ja kaiken ki­vun­lie­vi­tyk­sen – Yli­lää­kä­ri ih­met­te­lee villin ras­kau­den tren­diä, jossa syn­ny­te­tään kuin 100 vuotta sitten

09.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raa­las­sa syn­nyt­tä­mi­nen on tur­val­lis­ta

03.10.2023 05:30 3
Oululaisen Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olohuoneessa perheensä keskelle – Pohjois-Suomessa yli 20 lasta vuodessa syntyy tarkoituksella kotona

Ou­lu­lai­sen Katri Keräsen kuudes lapsi syntyi olo­huo­nees­sa per­heen­sä kes­kel­le – Poh­jois-Suo­mes­sa yli 20 lasta vuo­des­sa syntyy tar­koi­tuk­sel­la kotona

29.09.2023 13:26 19
Tilaajille
Vanha Kaleva: Suurin osa öljysäiliöistä tuhoutui suurpalossa Ykspihlajassa

Vanha Kaleva: Suurin osa öl­jy­säi­liöis­tä tu­hou­tui suur­pa­los­sa Yks­pih­la­jas­sa

25.05.2023 10:00
Synnytykset jatkuvat Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloissa myös tulevaisuudessa – myös päivystys jatkuu Kemissä

Syn­ny­tyk­set jat­ku­vat Län­si-Poh­jan ja Lapin kes­kus­sai­raa­lois­sa myös tu­le­vai­suu­des­sa – myös päi­vys­tys jatkuu Kemissä

20.12.2022 17:51 3
Tilaajille
Sektioiden määrä kasvaa Suomessa huolestuttavan nopeasti, mutta OYSissa samaa ilmiötä ei ole  –  Riina Pietikäisen sektiosynnytyksestä ei hässäkkää puuttunut

Sek­tioi­den määrä kasvaa Suo­mes­sa huo­les­tut­ta­van no­peas­ti, mutta OYSissa samaa ilmiötä ei ole –  Riina Pie­ti­käi­sen sek­tio­syn­ny­tyk­ses­tä ei häs­säk­kää puut­tu­nut

22.07.2022 06:00 5
Tilaajille
OYSissa ei näy koronapiikkiä synnytyksissä – Kainuun uusi sairaala on  houkutellut synnyttäjiä yli maakuntarajojen

OYSissa ei näy ko­ro­na­piik­kiä syn­ny­tyk­sis­sä – Kainuun uusi sai­raa­la on hou­ku­tel­lut syn­nyt­tä­jiä yli maa­kun­ta­ra­jo­jen

19.01.2022 21:10
Tilaajille
OYSin synnytysosaston potilaat keskitettiin yhdelle puolelle – asiasta liikkui somessa huhuja, joiden oikaisuyritys epäonnistui: "Monella on tapahtuneesta paha mieli"

OYSin syn­ny­tys­osas­ton po­ti­laat kes­ki­tet­tiin yhdelle puo­lel­le – a­sias­ta liikkui somessa huhuja, joiden oi­kai­su­yri­tys epäon­nis­tui: "Mo­nel­la on ta­pah­tu­nees­ta paha mieli"

27.12.2021 14:45 12
Tilaajille
OYSissa katkotaan siipiä somessa leviäviltä huhupuheilta sairaista vauvoista, taustalla todennäköisesti rokotekriittisyys – "Jos jotain poikkeavaa olisi, tietäisimme siitä ensimmäisenä ja reagoisimme heti"

OYSissa kat­ko­taan siipiä somessa le­viä­vil­tä hu­hu­pu­heil­ta sai­rais­ta vau­vois­ta, taus­tal­la to­den­nä­köi­ses­ti ro­ko­te­kriit­ti­syys – "Jos jotain poik­kea­vaa olisi, tie­täi­sim­me siitä en­sim­mäi­se­nä ja rea­goi­sim­me heti"

15.12.2021 09:13
Tilaajille
Sijaissynnytyksellä lasta toivoville markkinoidaan ulkomailta "avaimet käteen" -tyyppisiä valmiita paketteja – laki auttaisi ratkomaan eettisiä ongelmia

Si­jais­syn­ny­tyk­sel­lä lasta toi­vo­vil­le mark­ki­noi­daan ul­ko­mail­ta "a­vai­met käteen" -tyyp­pi­siä val­mii­ta pa­ket­te­ja – laki aut­tai­si rat­ko­maan eet­ti­siä on­gel­mia

24.09.2021 07:08 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on tur­val­lis­ta olla ras­kaa­na ja syn­nyt­tää, äi­tiys­neu­vo­lat ta­voit­ta­vat 99,6 pro­sent­tia ras­kaa­na ole­vis­ta

17.09.2021 06:00
Tilaajille
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

30.05.2020 08:00
Tilaajille