Säästötoimet: Mitä ti­loil­le käy, kun il­mas­toin­ti sul­je­taan yöksi? Ky­syim­me oleel­li­sia ky­sy­myk­siä Oulun sääs­tö­toi­mis­ta

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

OYS2030
OYSin uuden sairaalan käyttöönotto viivästyy – "Leikkaussalitoimituksessa merkittäviä laatupoikkeamia"

OYSin uuden sai­raa­lan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy – "Leik­kaus­sa­li­toi­mi­tuk­ses­sa mer­kit­tä­viä laa­tu­poik­kea­mia"

12.09.2023 10:04 25
Tilaajille
Hyvinvointialue pitää kiinni uuden OYSin C-osan rakentamisesta – Lainavaltuutta haetaan 244 miljoonaa euroa

Hy­vin­voin­ti­alue pitää kiinni uuden OYSin C-osan ra­ken­ta­mi­ses­ta – Lai­na­val­tuut­ta haetaan 244 mil­joo­naa euroa

04.09.2023 07:47 16
Tilaajille
Oulun uusi sairaala on nipin napin aikataulussa – ensimmäiset potilaat keskeisiin tiloihin vuoden 2024 alkupuolella

Oulun uusi sai­raa­la on nipin napin ai­ka­tau­lus­sa – en­sim­mäi­set po­ti­laat kes­kei­siin ti­loi­hin vuoden 2024 al­ku­puo­lel­la

21.12.2022 06:00 22
Tilaajille
Pistäminen on monen lapsen pahin pelko – uudessa OYSissa piikkikammoa taklataan aivan uusin konstein

Pis­tä­mi­nen on monen lapsen pahin pelko – uudessa OYSissa piik­ki­kam­moa tak­la­taan aivan uusin kons­tein

23.11.2022 06:00 6
Tilaajille
Tulevaisuuden sairaalan C-osan kohtalo auki  – Uuden OYSin huoneisiin ollaankin sijoittamassa yhden sijaan kaksi potilasta

Tu­le­vai­suu­den sai­raa­lan C-osan kohtalo auki – Uuden OYSin huo­nei­siin ol­laan­kin si­joit­ta­mas­sa yhden sijaan kaksi po­ti­las­ta

04.09.2022 18:00 27
Tilaajille
Lainansaanti vaikuttaa OYSin jatkorakentamiseen: "Kaikki riippuu siitä, minkälaiset lainanottovaltuudet hyvinvointialue saa ensi vuonna ja tulevina vuosina"

Lai­nan­saan­ti vai­kut­taa OYSin jat­ko­ra­ken­ta­mi­seen: "Kaikki riippuu siitä, min­kä­lai­set lai­nan­ot­to­val­tuu­det hy­vin­voin­ti­alue saa ensi vuonna ja tu­le­vi­na vuo­si­na"

25.08.2022 06:00 12
Tilaajille
Kustannusten nousu ei vaikuta uuden OYSin rakentamiseen, budjetti on alittumassa useilla miljoonilla – C-rakennuksen kokoa mietitään vielä

Kus­tan­nus­ten nousu ei vaikuta uuden OYSin ra­ken­ta­mi­seen, bud­jet­ti on alit­tu­mas­sa useilla mil­joo­nil­la – C-ra­ken­nuk­sen kokoa mie­ti­tään vielä

08.08.2022 18:00 15
Tilaajille
OYSin uuden sädehoitoyksikön taiteessa näkyy suomalainen luonto, ja eläinten elämään voi tutustua odotellessa QR-koodilla

OYSin uuden sä­de­hoi­to­yk­si­kön tai­tees­sa näkyy suo­ma­lai­nen luonto, ja eläin­ten elämään voi tu­tus­tua odo­tel­les­sa QR-koo­dil­la

22.06.2022 19:44 4
OYSin uuden sairaalan ensimmäinen käyttöönotto viivästyy yli puoli vuotta – suuressa kuvassa aikataulu pitää, ohjelmajohtaja vakuuttaa

OYSin uuden sai­raa­lan en­sim­mäi­nen käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy yli puoli vuotta – suu­res­sa kuvassa ai­ka­tau­lu pitää, oh­jel­ma­joh­ta­ja va­kuut­taa

07.06.2022 16:27 14
Tilaajille
Syövän hoito tehostuu OYSissa – tältä näyttävät sädehoidon yksikön järkälemäiset sädehoitolaitteet, jotka nopeuttavat syövän hoitoa

Syövän hoito te­hos­tuu OYSissa – tältä näyt­tä­vät sä­de­hoi­don yksikön jär­kä­le­mäi­set sä­de­hoi­to­lait­teet, jotka no­peut­ta­vat syövän hoitoa

31.05.2022 06:00 4
Tilaajille
Hortensia tervehtii kirurgia ja potilasta

Hor­ten­sia ter­veh­tii ki­rur­gia ja po­ti­las­ta

27.03.2022 08:00 5
Tilaajille
Näkymät OYSin uuden sairaalan 10. kerroksesta ovat juuri niin huikeat kuin alhaalta voi uumoilla – miljardin euron rakennushankkeessa potilaat saavat omat huoneet

Näkymät OYSin uuden sai­raa­lan 10. ker­rok­ses­ta ovat juuri niin huikeat kuin al­haal­ta voi uu­moil­la – mil­jar­din euron ra­ken­nus­hank­kees­sa po­ti­laat saavat omat huoneet

26.03.2022 17:00 21
Tilaajille
OYSin työmaalla selvitetään, millaisia seurauksia vesivahingosta aiheutuu ja viivästyykö uuden sairaalan valmistuminen

OYSin työ­maal­la sel­vi­te­tään, mil­lai­sia seu­rauk­sia ve­si­va­hin­gos­ta ai­heu­tuu ja vii­väs­tyy­kö uuden sai­raa­lan val­mis­tu­mi­nen

20.01.2022 21:03 4
Tilaajille
Kaukolämpöjärjestelmän kumipalkeen rikko aiheutti uuden OYSin tornitalon ison vesivahingon – vaikutuksia valmistumisaikatauluun aikaista arvioida

Kau­ko­läm­pö­jär­jes­tel­män ku­mi­pal­keen rikko ai­heut­ti uuden OYSin tor­ni­ta­lon ison ve­si­va­hin­gon – vai­ku­tuk­sia val­mis­tu­mis­ai­ka­tau­luun ai­kais­ta ar­vioi­da

11.01.2022 15:40 12
Tilaajille
OYSin työmaalla rikkoutui kaukolämpöputki, kuumaa vettä suihkusi kellarikerrokseen ja höyry sakeutti näkymän – katso lukijan kuvaama video onnettomuudesta

OYSin työ­maal­la rik­kou­tui kau­ko­läm­pö­put­ki, kuumaa vettä suih­ku­si kel­la­ri­ker­rok­seen ja höyry sa­keut­ti näkymän – katso lukijan kuvaama video on­net­to­muu­des­ta

11.01.2022 09:01 15
Tilaajille