Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun Vesi

Puo­li­vä­lin­kan­kaan ve­si­tor­nin re­mont­ti on käyn­nis­ty­nyt – hin­ta­la­puk­si ar­vioi­tu 1,8 mil­joo­naa euroa

16.05.2023 14:47 6
Valheellisia väitteitä Oulun vedenlaadusta esittäneiden mainosten taustalla epämääräinen suodatinten kauppaaja – kirjeitä jaeltu ainakin Värtössä ja Maikkulassa

Val­heel­li­sia väit­tei­tä Oulun ve­den­laa­dus­ta esit­tä­nei­den mai­nos­ten taus­tal­la epä­mää­räi­nen suo­da­tin­ten kaup­paa­ja – kir­jei­tä jaeltu ainakin Vär­tös­sä ja Maik­ku­las­sa

17.01.2023 11:28 20
Tilaajille
Oululaisille on jaettu koteihin lehtisiä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laadusta – "Talousvesi on laadultaan moitteetonta"

Ou­lu­lai­sil­le on jaettu ko­tei­hin leh­ti­siä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laa­dus­ta – "Ta­lous­ve­si on laa­dul­taan moit­tee­ton­ta"

16.01.2023 15:49 48
Vesimaksut nousevat Oulussa tammikuussa – syynä on kustannusten nousu ja investoinnit

Ve­si­mak­sut nou­se­vat Oulussa tam­mi­kuus­sa – syynä on kus­tan­nus­ten nousu ja in­ves­toin­nit

17.11.2022 13:53 8
Putkirikkojen ketjureaktio on mahdollinen Oulussakin – pääosa kaupungin putkistosta on rakennettu jo 1970-luvulla, ja verkosto vanhenee käsiin ilman uusimista

Put­ki­rik­ko­jen ket­ju­reak­tio on mah­dol­li­nen Ou­lus­sa­kin – pääosa kau­pun­gin put­kis­tos­ta on ra­ken­net­tu jo 1970-lu­vul­la, ja ver­kos­to van­he­nee käsiin ilman uu­si­mis­ta

17.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Oulun Vesi remontoi Hietasaaressa ja Toppilassa viemäriä, jota pitkin johdetaan noin 100 000 ihmisen jätevedet kohti jätevedenpuhdistamoa

Oulun Vesi re­mon­toi Hie­ta­saa­res­sa ja Top­pi­las­sa vie­mä­riä, jota pitkin joh­de­taan noin 100 000 ihmisen jä­te­ve­det kohti jä­te­ve­den­puh­dis­ta­moa

11.11.2022 13:54 5
Saitko Oulun vedeltä tekstiviestin? Ole tarkkana, sillä aidon häiriötiedotteen lisäksi liikkeellä on myös huijausviesti

Saitko Oulun vedeltä teks­ti­vies­tin? Ole tark­ka­na, sillä aidon häi­riö­tie­dot­teen lisäksi liik­keel­lä on myös hui­jaus­vies­ti

03.11.2022 12:08 15
Oulun Vesi ilmoittaa jatkossa tekstiviestillä vesihuollon häiriöistä – jos et saa reilun viikon sisällä viestiä, toimi näin

Oulun Vesi il­moit­taa jat­kos­sa teks­ti­vies­til­lä ve­si­huol­lon häi­riöis­tä – jos et saa reilun viikon sisällä vies­tiä, toimi näin

01.11.2022 10:12 3
Oulun Vesi muistuttaa: Vesijohtoja sisältävää tilaa pitää lämmittää talvella sähkön säästämisestä huolimatta

Oulun Vesi muis­tut­taa: Ve­si­joh­to­ja si­säl­tä­vää tilaa pitää läm­mit­tää tal­vel­la sähkön sääs­tä­mi­ses­tä huo­li­mat­ta

27.10.2022 14:02
Oulun vesitornin tähtitorni pysyy kiinni yleisöltä – "Ei voitu enää sallia kulkemista omilla avaimilla"

Oulun ve­si­tor­nin täh­ti­tor­ni pysyy kiinni ylei­söl­tä – "Ei voitu enää sallia kul­ke­mis­ta omilla avai­mil­la"

12.10.2022 18:13 10
Tilaajille
Viemäri tulvi tielle Teknologiakylässä Oulussa – syynä todennäköisesti viemärin tukos

Viemäri tulvi tielle Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä Oulussa – syynä to­den­nä­köi­ses­ti vie­mä­rin tukos

05.07.2022 18:51 2
Taskilan puhdistamon huoltokatkoa seurasi Nallikarin uimakielto, mutta syyllisestä ei ole varmuutta – muutokset puhdistamossa kytkeytyneet uimaveteen aiemmin

Tas­ki­lan puh­dis­ta­mon huol­to­kat­koa seurasi Nal­li­ka­rin ui­ma­kiel­to, mutta syyl­li­ses­tä ei ole var­muut­ta – muu­tok­set puh­dis­ta­mos­sa kyt­key­ty­neet ui­ma­ve­teen aiemmin

05.07.2022 17:30 47
Tilaajille
Madekoskella odotetaan viemäriä ympäristötoimen uhkasakko niskassa – viemärin rakentaminen haja-asutusalueelle voi tulla kalliiksi

Ma­de­kos­kel­la odo­te­taan vie­mä­riä ym­pä­ris­tö­toi­men uh­ka­sak­ko nis­kas­sa – ­vie­mä­rin ra­ken­ta­mi­nen ha­ja-asu­tus­alueel­le voi tulla kal­liik­si

02.06.2022 18:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Parasta tek­niik­kaa jä­te­ve­si­liet­teen kä­sit­te­lyyn – Oulun kau­pun­gin tulisi lo­pet­taa jä­te­liet­teen pel­to­si­joi­tuk­set

14.02.2022 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­lon stra­te­gi­set hank­keet tur­vat­ta­va Oulussa – po­si­tii­vis­ta on, että ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­sen tar­peel­le vai­kut­tai­si olevan yleinen hy­väk­syn­tä

06.01.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun va­ra­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen on ollut pitkä ja kivinen taival

02.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Veden saanti jos mikä on perustarve, ja siksi Oulun vesihuolto pitää hoitaa takuuvarmaan kuntoon
Pääkirjoitus

Veden saanti jos mikä on pe­rus­tar­ve, ja siksi Oulun ve­si­huol­to pitää hoitaa ta­kuu­var­maan kuntoon

28.12.2021 20:00 13
Tilaajille
Oulun päävesilaitos tuottaa suurimman osan oululaisten juomavedestä, mutta on kipeästi laajennuksen ja remontin tarpeessa – näky laitoksen sisällä on paikoin hätkähdyttävä

Oulun pää­ve­si­lai­tos tuottaa suu­rim­man osan ou­lu­lais­ten juo­ma­ve­des­tä, mutta on ki­peäs­ti laa­jen­nuk­sen ja re­mon­tin tar­pees­sa – näky lai­tok­sen sisällä on paikoin hät­käh­dyt­tä­vä

28.12.2021 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­min­taa ha­lu­taan ajaa alas Myl­ly­ojan suu­ra­lueel­la?

13.12.2021 05:15
Tilaajille
Louhe painoi reiän vesijohtoon Kiimingin Viitantiellä – kymmenen kiinteistöä oli noin tunnin ajan ilman vettä

Louhe painoi reiän ve­si­joh­toon Kii­min­gin Vii­tan­tiel­lä – kym­me­nen kiin­teis­töä oli noin tunnin ajan ilman vettä

07.12.2021 13:54 3