Harrastukset: Hiih­to­rat­sas­tus on hauska laji, jossa ei tyy­li­pis­tei­tä jaeta

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun Vesi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vii­ni­vaa­ran ve­si­osuus­kun­nan huolet eivät ole häl­ven­neet – riski kaivon kui­vu­mi­ses­ta on ole­mas­sa

05.02.2024 05:30 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun Vesi: Ei huolta veden riit­tä­vyy­des­tä Vii­ni­vaa­ras­sa

27.01.2024 05:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Vii­ni­vaa­ra huk­kain­ves­toin­ti? – "Olen eri­tyi­sen huo­lis­sa­ni ou­lu­lais­ten va­ra­ve­den saan­nis­ta häi­riö­ti­lan­teis­sa"

30.12.2023 05:30 5
Oulun kaupunki ei valita saamastaan Viinivaaran vedenottoluvasta – Valitus kaatui äänin 7–6, vaikka lupaan sisältyy kalliit luonnonsuojelumaksut

Oulun kau­pun­ki ei valita saa­mas­taan Vii­ni­vaa­ran ve­den­ot­to­lu­vas­ta – Valitus kaatui äänin 7–6, vaikka lupaan si­säl­tyy kalliit luon­non­suo­je­lu­mak­sut

19.12.2023 10:03 16
Tilaajille
Oikeus: Oulun Vesi muutti perusteetta laskutuskäytäntöään – Käräjäoikeuden mielestä kiinteistön omistaja ei ole vastuussa vuokralaisen vesilaskuista

Oikeus: Oulun Vesi muutti pe­rus­teet­ta las­ku­tus­käy­tän­töään – Kä­rä­jä­oi­keu­den mie­les­tä kiin­teis­tön omis­ta­ja ei ole vas­tuus­sa vuok­ra­lai­sen ve­si­las­kuis­ta

13.12.2023 16:11 23
Tilaajille
Tuirassa Merikoskenkadulla sijaitseva runkovesijohtoputki vuotanut useasti kuluvana talvena – uusi vuoto saatiin korjattua, tien paikkaus jatkuu yhä

Tui­ras­sa Me­ri­kos­ken­ka­dul­la si­jait­se­va run­ko­ve­si­joh­to­put­ki vuo­ta­nut useasti ku­lu­va­na talvena – uusi vuoto saatiin kor­jat­tua, tien paik­kaus jatkuu yhä

30.11.2023 20:32 6
Tilaajille
Viinivaaran vedenottoluvasta tehdään valitus – Pohjavesi alkaa virrata oululaisten hanoihin aikaisintaan viiden vuoden päästä

Vii­ni­vaa­ran ve­den­ot­to­lu­vas­ta tehdään valitus – Poh­ja­ve­si alkaa virrata ou­lu­lais­ten ha­noi­hin ai­kai­sin­taan viiden vuoden päästä

21.11.2023 15:43 32
Tilaajille
Kuuden vuoden odotus päättyi: Aluehallintovirasto antoi Oulun Vedelle luvan ottaa vettä Viinivaarasta

Kuuden vuoden odotus päät­tyi: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi Oulun Vedelle luvan ottaa vettä Vii­ni­vaa­ras­ta

21.11.2023 07:41 55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hi­moit­tu Vii­ni­vaa­ra – EU ei ole myön­tä­nyt yhtään lupaa Na­tu­ra-aluei­den hei­ken­nyk­sil­le

14.10.2023 05:30 4
Oululle tärkeä pohjavesihanke on viipynyt yhden viranomaisen pöydällä jo kuusi vuotta, miten se on mahdollista?

Oululle tärkeä poh­ja­ve­si­han­ke on vii­py­nyt yhden vi­ran­omai­sen pöy­däl­lä jo kuusi vuotta, miten se on mah­dol­lis­ta?

13.10.2023 06:37 69
Tilaajille
Oulun vedensaanti seisoo pattitilanteessa – Hintan vesilaitosta ei voi valituksen takia laajentaa eikä huonoon kuntoon päässeitä vesilaitoksia korjata ennen laajennusta

Oulun ve­den­saan­ti seisoo pat­ti­ti­lan­tees­sa – Hintan ve­si­lai­tos­ta ei voi va­li­tuk­sen takia laa­jen­taa eikä huonoon kuntoon pääs­sei­tä ve­si­lai­tok­sia korjata ennen laa­jen­nus­ta

09.10.2023 05:00 54
Tilaajille
Oulun keskustassa ollut vedenjakeluhäiriö saatiin rajattua – Myllytullissa rikkoutui valurautainen runkoputki, jota Oulun Vesi alkaa huoltamaan

Oulun kes­kus­tas­sa ollut ve­den­ja­ke­lu­häi­riö saatiin ra­jat­tua – Myl­ly­tul­lis­sa rik­kou­tui va­lu­rau­tai­nen run­ko­put­ki, jota Oulun Vesi alkaa huol­ta­maan

08.09.2023 08:03 27
Oulussa kaivetaan paljon katualueilla – operaattorit asentavat valokuitua ja Oulun Vesi kunnostaa viemäreitä

Oulussa kai­ve­taan paljon ka­tu­alueil­la – o­pe­raat­to­rit asen­ta­vat va­lo­kui­tua ja Oulun Vesi kun­nos­taa vie­mä­rei­tä

14.06.2023 13:08

Puo­li­vä­lin­kan­kaan ve­si­tor­nin re­mont­ti on käyn­nis­ty­nyt – hin­ta­la­puk­si ar­vioi­tu 1,8 mil­joo­naa euroa

16.05.2023 14:47 6
Valheellisia väitteitä Oulun vedenlaadusta esittäneiden mainosten taustalla epämääräinen suodatinten kauppaaja – kirjeitä jaeltu ainakin Värtössä ja Maikkulassa

Val­heel­li­sia väit­tei­tä Oulun ve­den­laa­dus­ta esit­tä­nei­den mai­nos­ten taus­tal­la epä­mää­räi­nen suo­da­tin­ten kaup­paa­ja – kir­jei­tä jaeltu ainakin Vär­tös­sä ja Maik­ku­las­sa

17.01.2023 11:28 20
Tilaajille
Oululaisille on jaettu koteihin lehtisiä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laadusta – "Talousvesi on laadultaan moitteetonta"

Ou­lu­lai­sil­le on jaettu ko­tei­hin leh­ti­siä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laa­dus­ta – "Ta­lous­ve­si on laa­dul­taan moit­tee­ton­ta"

16.01.2023 15:49 48
Vesimaksut nousevat Oulussa tammikuussa – syynä on kustannusten nousu ja investoinnit

Ve­si­mak­sut nou­se­vat Oulussa tam­mi­kuus­sa – syynä on kus­tan­nus­ten nousu ja in­ves­toin­nit

17.11.2022 13:53 8
Putkirikkojen ketjureaktio on mahdollinen Oulussakin – pääosa kaupungin putkistosta on rakennettu jo 1970-luvulla, ja verkosto vanhenee käsiin ilman uusimista

Put­ki­rik­ko­jen ket­ju­reak­tio on mah­dol­li­nen Ou­lus­sa­kin – pääosa kau­pun­gin put­kis­tos­ta on ra­ken­net­tu jo 1970-lu­vul­la, ja ver­kos­to van­he­nee käsiin ilman uu­si­mis­ta

17.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Oulun Vesi remontoi Hietasaaressa ja Toppilassa viemäriä, jota pitkin johdetaan noin 100 000 ihmisen jätevedet kohti jätevedenpuhdistamoa

Oulun Vesi re­mon­toi Hie­ta­saa­res­sa ja Top­pi­las­sa vie­mä­riä, jota pitkin joh­de­taan noin 100 000 ihmisen jä­te­ve­det kohti jä­te­ve­den­puh­dis­ta­moa

11.11.2022 13:54 5
Saitko Oulun vedeltä tekstiviestin? Ole tarkkana, sillä aidon häiriötiedotteen lisäksi liikkeellä on myös huijausviesti

Saitko Oulun vedeltä teks­ti­vies­tin? Ole tark­ka­na, sillä aidon häi­riö­tie­dot­teen lisäksi liik­keel­lä on myös hui­jaus­vies­ti

03.11.2022 12:08 15