Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Oulun Vesi
Viemäri tulvi tielle Teknologiakylässä Oulussa – syynä todennäköisesti viemärin tukos

Viemäri tulvi tielle Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä Oulussa – syynä to­den­nä­köi­ses­ti vie­mä­rin tukos

05.07.2022 18:51 2
Taskilan puhdistamon huoltokatkoa seurasi Nallikarin uimakielto, mutta syyllisestä ei ole varmuutta – muutokset puhdistamossa kytkeytyneet uimaveteen aiemmin

Tas­ki­lan puh­dis­ta­mon huol­to­kat­koa seurasi Nal­li­ka­rin ui­ma­kiel­to, mutta syyl­li­ses­tä ei ole var­muut­ta – muu­tok­set puh­dis­ta­mos­sa kyt­key­ty­neet ui­ma­ve­teen aiemmin

05.07.2022 17:30 47
Tilaajille
Madekoskella odotetaan viemäriä ympäristötoimen uhkasakko niskassa – viemärin rakentaminen haja-asutusalueelle voi tulla kalliiksi

Ma­de­kos­kel­la odo­te­taan vie­mä­riä ym­pä­ris­tö­toi­men uh­ka­sak­ko nis­kas­sa – ­vie­mä­rin ra­ken­ta­mi­nen ha­ja-asu­tus­alueel­le voi tulla kal­liik­si

02.06.2022 18:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Parasta tek­niik­kaa jä­te­ve­si­liet­teen kä­sit­te­lyyn – Oulun kau­pun­gin tulisi lo­pet­taa jä­te­liet­teen pel­to­si­joi­tuk­set

14.02.2022 05:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­huol­lon stra­te­gi­set hank­keet tur­vat­ta­va Oulussa – po­si­tii­vis­ta on, että ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­sen tar­peel­le vai­kut­tai­si olevan yleinen hy­väk­syn­tä

06.01.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun va­ra­ve­si­jär­jes­tel­män ra­ken­ta­mi­nen on ollut pitkä ja kivinen taival

02.01.2022 06:00 12
Tilaajille
Veden saanti jos mikä on perustarve, ja siksi Oulun vesihuolto pitää hoitaa takuuvarmaan kuntoon
Pääkirjoitus

Veden saanti jos mikä on pe­rus­tar­ve, ja siksi Oulun ve­si­huol­to pitää hoitaa ta­kuu­var­maan kuntoon

28.12.2021 20:00 13
Tilaajille
Oulun päävesilaitos tuottaa suurimman osan oululaisten juomavedestä, mutta on kipeästi laajennuksen ja remontin tarpeessa – näky laitoksen sisällä on paikoin hätkähdyttävä

Oulun pää­ve­si­lai­tos tuottaa suu­rim­man osan ou­lu­lais­ten juo­ma­ve­des­tä, mutta on ki­peäs­ti laa­jen­nuk­sen ja re­mon­tin tar­pees­sa – näky lai­tok­sen sisällä on paikoin hät­käh­dyt­tä­vä

28.12.2021 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­min­taa ha­lu­taan ajaa alas Myl­ly­ojan suu­ra­lueel­la?

13.12.2021 05:15
Tilaajille
Louhe painoi reiän vesijohtoon Kiimingin Viitantiellä – kymmenen kiinteistöä oli noin tunnin ajan ilman vettä

Louhe painoi reiän ve­si­joh­toon Kii­min­gin Vii­tan­tiel­lä – kym­me­nen kiin­teis­töä oli noin tunnin ajan ilman vettä

07.12.2021 13:54 2
Vesijohtoverkoston huuhtelua tehostettu Haukiputaalla

Ve­si­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua te­hos­tet­tu Hau­ki­pu­taal­la

12.08.2021 15:45 6
Kysyimme, missä kunnossa Oulun vesijohdot ovat – "Vuotomäärät ovat olleet laskevia koko ajan"

Ky­syim­me, missä kun­nos­sa Oulun ve­si­joh­dot ovat – "Vuo­to­mää­rät ovat olleet las­ke­via koko ajan"

22.03.2021 20:00 1
Tilaajille
Oulun Vesi: Kaijonharjun ja Linnanmaan vedenjakelu varmistettiin tilapäisellä korjauksella, asukkaiden kannattaa silti varata käyttövettä

Oulun Vesi: Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan ve­den­ja­ke­lu var­mis­tet­tiin ti­la­päi­sel­lä kor­jauk­sel­la, asuk­kai­den kan­nat­taa silti varata käyt­tö­vet­tä

21.03.2021 21:57 5
Laaja putkirikko katkaisi vedet tuntikausiksi Linnanmaalla ja Kaijonharjussa – vedenjakelukatkos päättyi iltakuudelta, vesi voi olla tilapäisesti tavallista huonolaatuisempaa

Laaja put­ki­rik­ko kat­kai­si vedet tun­ti­kau­sik­si Lin­nan­maal­la ja Kai­jon­har­jus­sa – ve­den­ja­ke­lu­kat­kos päättyi il­ta­kuu­del­ta, vesi voi olla ti­la­päi­ses­ti ta­val­lis­ta huo­no­laa­tui­sem­paa

20.03.2021 18:27 15
Oululaisessa Koskisen perheessä mittarit pyörivät korona-aikana – perheen poika suihkuttelee huolettomasti kirjaideoita miettien

Ou­lu­lai­ses­sa Kos­ki­sen per­hees­sä mit­ta­rit pyö­ri­vät ko­ro­na-ai­ka­na – perheen poika suih­kut­te­lee huo­let­to­mas­ti kir­ja­ideoi­ta miet­tien

17.03.2021 06:00 9
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennus on nielaisemassa rantatontit – "Rantakiinteistöjä ei ole mahdollista kaavoittaa nykyisentyyppiseen käyttöön"

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nus on nie­lai­se­mas­sa ran­ta­ton­tit – "Ran­ta­kiin­teis­tö­jä ei ole mah­dol­lis­ta kaa­voit­taa ny­kyi­sen­tyyp­pi­seen käyt­töön"

12.01.2021 19:02 19
Tilaajille
Hintan vesilaitoksen laajennuksesta päätetään tiistaina – suunnitelmassa laajennus sijoittuu nykyisen laitoksen ja rannan väliin

Hintan ve­si­lai­tok­sen laa­jen­nuk­ses­ta pää­te­tään tiis­tai­na – suun­ni­tel­mas­sa laa­jen­nus si­joit­tuu ny­kyi­sen lai­tok­sen ja rannan väliin

11.01.2021 10:16 2
Oulun Vesi korottaa maksujaan vuoden vaihteessa – omakotitalossa asuvan perheen lasku kasvaa keskimäärin 2,5 euroa

Oulun Vesi ko­rot­taa mak­su­jaan vuoden vaih­tees­sa – oma­ko­ti­ta­los­sa asuvan perheen lasku kasvaa kes­ki­mää­rin 2,5 euroa

17.12.2020 13:21 6
Limingan Vesihuolto kehottaa harkittuun vedenkäyttöön: Älä kastele nurmikoita, älä pese autoa vesijohtovedellä – Oulussa pohjavesitilanne on vielä vakaa

Li­min­gan Ve­si­huol­to ke­hot­taa har­kit­tuun ve­den­käyt­töön: Älä kastele nur­mi­koi­ta, älä pese autoa ve­si­joh­to­ve­del­lä – Oulussa poh­ja­ve­si­ti­lan­ne on vielä vakaa

22.06.2020 17:51 9