Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Oulun seudun ympäristötoimi
Tarkastus paljasti: Medium-kypsinä tarjoiltavien jauhelihapihvien ruokamyrkytysriskien hallinnassa on puutteita Oulun seudun ravintoloissa

Tar­kas­tus pal­jas­ti: Me­dium-kyp­si­nä tar­joil­ta­vien jau­he­li­ha­pih­vien ruo­ka­myr­ky­tys­ris­kien hal­lin­nas­sa on puut­tei­ta Oulun seudun ra­vin­to­lois­sa

14.12.2023 12:13 6
Pohjois-Pohjanmaan sinilevätilanne oli menneenä kesänä rauhallinen – eniten levää havaittiin Rokuanjärvellä

Poh­jois-Poh­jan­maan si­ni­le­vä­ti­lan­ne oli men­nee­nä kesänä rau­hal­li­nen – eniten levää ha­vait­tiin Ro­kuan­jär­vel­lä

01.09.2023 11:50
Korona-ajan lemmikit johtaneet eläinlääkäripalveluiden ruuhkiin – Oulun kaupungin palveluissa jonot kasvavat kesäisin etenkin kiireettömissä hammashoidon palveluissa

Ko­ro­na-ajan lem­mi­kit joh­ta­neet eläin­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den ruuh­kiin – Oulun kau­pun­gin pal­ve­luis­sa jonot kas­va­vat ke­säi­sin etenkin kii­reet­tö­mis­sä ham­mas­hoi­don pal­ve­luis­sa

16.08.2023 11:47 2
Tilaajille
Oulussa on tänä kesänä runsaasti jänisruttoa – toimi näin, jos löydät kuolleen jäniksen tai rusakon

Oulussa on tänä kesänä run­saas­ti jä­nis­rut­toa – toimi näin, jos löydät kuol­leen jä­nik­sen tai rusakon

04.08.2023 14:55 3
Tilaajille
Oulun seudun uimavesien laatu on hyvä, muutamalta rannalta löydetty sinilevää – Lämsänjärven uimaranta on edelleen suljettuna

Oulun seudun ui­ma­ve­sien laatu on hyvä, muu­ta­mal­ta ran­nal­ta löy­det­ty si­ni­le­vää – Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta on edel­leen sul­jet­tu­na

08.07.2023 19:14 6
Ilkivallan kohteeksi joutuneen Mourunginjärven uimarannan vedessä voi uida, Pyykösjärvessä pieni määrä sinilevää

Il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan vedessä voi uida, Pyy­kös­jär­ves­sä pieni määrä si­ni­le­vää

22.06.2023 16:44 1
Tyrnävän Suutarinjärvelle uimakielto – Vedestä löytyi ulosteperäisiä bakteereja

Tyr­nä­vän Suu­ta­rin­jär­vel­le ui­ma­kiel­to – Vedestä löytyi ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja

22.06.2023 14:52 3
Tilaajille
Ympäristötoimi tutkii vedenlaatua Kempeleessä Mourunginjärven uimarannalla – lauantaina havaittu kemiallisten vessojen kaataminen voi aiheuttaa terveysriskejä

Ym­pä­ris­tö­toi­mi tutkii ve­den­laa­tua Kem­pe­lees­sä Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nal­la – lauan­tai­na ha­vait­tu ke­mial­lis­ten ves­so­jen kaa­ta­mi­nen voi ai­heut­taa ter­veys­ris­ke­jä

19.06.2023 12:42 3
Tilaajille
Ylikiimingin kalastuskunnalle tunnustusta luonnon monimuotoisuuden tukemisesta – kunnostanut myös reittejä kalastuspaikoille

Yli­kii­min­gin ka­las­tus­kun­nal­le tun­nus­tus­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tu­ke­mi­ses­ta – ­kun­nos­ta­nut myös reit­te­jä ka­las­tus­pai­koil­le

26.01.2023 13:04 5
Nallikarin vedenlaatu on edelleen hyvä

Nal­li­ka­rin ve­den­laa­tu on edel­leen hyvä

05.08.2022 14:40 5
Muhoksen rantavesissä sinilevää, Papinjärvellä ja Rajahaudassa järvisyyhyä – Lämsänjärvi edelleen käyttökiellossa veden pinnan nousun vuoksi

Mu­hok­sen ran­ta­ve­sis­sä si­ni­le­vää, Pa­pin­jär­vel­lä ja Ra­ja­hau­das­sa jär­vi­syy­hyä – Läm­sän­jär­vi edel­leen käyt­tö­kiel­los­sa veden pinnan nousun vuoksi

29.07.2022 14:19 6
Nallikarissa uimista ei taaskaan suositella – vesinäytteessä jälleen liikaa enterokokkeja, myös E. coli -bakteerien määrä ylitti toimenpiderajan

Nal­li­ka­ris­sa uimista ei taas­kaan suo­si­tel­la – ve­si­näyt­tees­sä jälleen liikaa en­te­ro­kok­ke­ja, myös E. coli -bak­tee­rien määrä ylitti toi­men­pi­de­ra­jan

06.07.2022 13:40 58
Nallikarin keskiviikon vesinäytteet olivat puhtaita – uintikielto kuitenkin jatkuu, kunnes kaksi peräkkäistä näytettä ovat puhtaita

Nal­li­ka­rin kes­ki­vii­kon ve­si­näyt­teet olivat puh­tai­ta – uin­ti­kiel­to kui­ten­kin jatkuu, kunnes kaksi pe­räk­käis­tä näy­tet­tä ovat puh­tai­ta

01.07.2022 12:16 3
Nallikarin uimaranta on asetettu uintikieltoon toistaiseksi – ulosteperäisiä enterokokkeja löytyi liikaa myös toisesta näytteestä

Nal­li­ka­rin ui­ma­ran­ta on ase­tet­tu uin­ti­kiel­toon tois­tai­sek­si – ulos­te­pe­räi­siä en­te­ro­kok­ke­ja löytyi liikaa myös toi­ses­ta näyt­tees­tä

27.06.2022 11:56 56
Madekoskella odotetaan viemäriä ympäristötoimen uhkasakko niskassa – viemärin rakentaminen haja-asutusalueelle voi tulla kalliiksi

Ma­de­kos­kel­la odo­te­taan vie­mä­riä ym­pä­ris­tö­toi­men uh­ka­sak­ko nis­kas­sa – ­vie­mä­rin ra­ken­ta­mi­nen ha­ja-asu­tus­alueel­le voi tulla kal­liik­si

02.06.2022 18:00 18
Tilaajille
Oulunsalon haulikkorataa uhkaa sulkeminen – ampumaseuran ympäristölupavalitus nurin hallinto-oikeudessa

Ou­lun­sa­lon hau­lik­ko­ra­taa uhkaa sul­ke­mi­nen – am­pu­ma­seu­ran ym­pä­ris­tö­lu­pa­va­li­tus nurin hal­lin­to-oi­keu­des­sa

18.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Kempeleläisyrittäjä Simo Tolonen huolehtii jatkossakin Oulun seudun löytöeläimistä, mutta ei enää Kempeleessä: "Hassulta tämä jako tuntuu, mutta en jää surkuttelemaan"

Kem­pe­le­läis­yrit­tä­jä Simo Tolonen huo­leh­tii jat­kos­sa­kin Oulun seudun löy­töe­läi­mis­tä, mutta ei enää Kem­pe­lees­sä: "Has­sul­ta tämä jako tuntuu, mutta en jää sur­kut­te­le­maan"

20.10.2021 06:00 24
Tilaajille
Kuivasjärven uimarannalla havaittu runsaasti sinilevää – Ympäristötoimi suosittelee välttämään uimista

Kui­vas­jär­ven ui­ma­ran­nal­la ha­vait­tu run­saas­ti si­ni­le­vää – Ym­pä­ris­tö­toi­mi suo­sit­te­lee vält­tä­mään uimista

13.08.2021 15:38 1
Vesijohtoverkoston huuhtelua tehostettu Haukiputaalla

Ve­si­joh­to­ver­kos­ton huuh­te­lua te­hos­tet­tu Hau­ki­pu­taal­la

12.08.2021 15:45 6
Muhoksella kirkkosaaren uimarannalla todettu runsaasti sinilevää tiistaina– ympäristötoimi muistuttaa seuraamaan tiedotusta ja välttämään uimista tarvittaessa

Mu­hok­sel­la kirk­ko­saa­ren ui­ma­ran­nal­la todettu run­saas­ti si­ni­le­vää tiis­tai­na– ym­pä­ris­tö­toi­mi muis­tut­taa seu­raa­maan tie­do­tus­ta ja vält­tä­mään uimista tar­vit­taes­sa

30.07.2021 12:19