Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Uimavedet
Raportti: Nallikarin uimavedet pilanneet suolistobakteerit saattoivat tulla Mustasalmesta – ”Päästöjen lähde on edelleen mysteeri”

Ra­port­ti: Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­det pi­lan­neet suo­lis­to­bak­tee­rit saat­toi­vat tulla Mus­ta­sal­mes­ta – ”Pääs­tö­jen lähde on edel­leen mys­tee­ri”

07.02.2024 10:03 34
Tilaajille
Kalliomontun ja Rantakylän talviuintipaikkojen uimavedet priimaa – ensimmäiset talviuintivesinäytteet otettu

Kal­lio­mon­tun ja Ran­ta­ky­län tal­vi­uin­ti­paik­ko­jen ui­ma­ve­det priimaa – en­sim­mäi­set tal­vi­uin­ti­ve­si­näyt­teet otettu

30.11.2023 12:17 2
Tilaajille
Oulun seudun uimavesien laatu on hyvä, muutamalta rannalta löydetty sinilevää – Lämsänjärven uimaranta on edelleen suljettuna

Oulun seudun ui­ma­ve­sien laatu on hyvä, muu­ta­mal­ta ran­nal­ta löy­det­ty si­ni­le­vää – Läm­sän­jär­ven ui­ma­ran­ta on edel­leen sul­jet­tu­na

08.07.2023 19:14 6
Tyrnävän Suutarinjärven uimarannalla voi taas uida – uintikielto oli voimassa vajaan viikon

Tyr­nä­vän Suu­ta­rin­jär­ven ui­ma­ran­nal­la voi taas uida – uin­ti­kiel­to oli voi­mas­sa vajaan viikon

28.06.2023 15:12 1
Ilkivallan kohteeksi joutuneen Mourunginjärven uimarannan vedessä voi uida, Pyykösjärvessä pieni määrä sinilevää

Il­ki­val­lan koh­teek­si jou­tu­neen Mou­run­gin­jär­ven ui­ma­ran­nan vedessä voi uida, Pyy­kös­jär­ves­sä pieni määrä si­ni­le­vää

22.06.2023 16:44 1
Uimarannat kutsuvat taas – tarkista Kalevan uimarantakoneesta 17 suositun rannan vedenlaatu ja lämpötila

Ui­ma­ran­nat kut­su­vat taas – tar­kis­ta Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta 17 suo­si­tun rannan ve­den­laa­tu ja läm­pö­ti­la

10.08.2023 15:01 18
Tilaajille
Miksi Nallikarin vedessä oli liikaa bakteereja kesällä 2022? Oulun seudun ympäristötoimi aloittaa mittavan selvityksen – näytteistä ei löytynyt viitteitä hevosten tai koirien ulosteista

Miksi Nal­li­ka­rin vedessä oli liikaa bak­tee­re­ja kesällä 2022? Oulun seudun ym­pä­ris­tö­toi­mi aloit­taa mit­ta­van sel­vi­tyk­sen – näyt­teis­tä ei löy­ty­nyt viit­tei­tä he­vos­ten tai koirien ulos­teis­ta

19.09.2022 11:44 19
Tilaajille
Nallikarin vedenlaatu on edelleen hyvä

Nal­li­ka­rin ve­den­laa­tu on edel­leen hyvä

05.08.2022 14:40 5
Muhoksen rantavesissä sinilevää, Papinjärvellä ja Rajahaudassa järvisyyhyä – Lämsänjärvi edelleen käyttökiellossa veden pinnan nousun vuoksi

Mu­hok­sen ran­ta­ve­sis­sä si­ni­le­vää, Pa­pin­jär­vel­lä ja Ra­ja­hau­das­sa jär­vi­syy­hyä – Läm­sän­jär­vi edel­leen käyt­tö­kiel­los­sa veden pinnan nousun vuoksi

29.07.2022 14:19 6
Nallikarin vesi täytti laatuvaatimukset – myrkkykeisosta varoitetaan Lumijoella, järvisyyhystä Rajahaudassa

Nal­li­ka­rin vesi täytti laa­tu­vaa­ti­muk­set – myrk­ky­kei­sos­ta va­roi­te­taan Lu­mi­joel­la, jär­vi­syy­hys­tä Ra­ja­hau­das­sa

15.07.2022 15:37 7
Nallikarin viimeisin uimakielto on purettu, vesinäytteiden tulokset olivat hyviä kahtena päivänä peräkkäin

Nal­li­ka­rin vii­mei­sin ui­ma­kiel­to on pu­ret­tu, ve­si­näyt­tei­den tu­lok­set olivat hyviä kahtena päivänä pe­räk­käin

10.07.2022 12:48 18
Nallikarin uintikielto jatkuu edelleen – tuoreimmassa näytteessä bakteerien määrät alittivat raja-arvot

Nal­li­ka­rin uin­ti­kiel­to jatkuu edel­leen – tuo­reim­mas­sa näyt­tees­sä bak­tee­rien määrät alit­ti­vat ra­ja-ar­vot

09.07.2022 13:12 8
Nallikarin uimaveden laadunvaihtelua selvitetään esimerkiksi vesinäytteillä, joista voi selvitä jopa bakteeri-isännän eläinlaji – Oulussa laatuongelmia kolmella muullakin uimarannalla

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den laa­dun­vaih­te­lua sel­vi­te­tään esi­mer­kik­si ve­si­näyt­teil­lä, joista voi selvitä jopa bak­tee­ri-isän­nän eläin­la­ji – Oulussa laa­tu­on­gel­mia kol­mel­la muul­la­kin ui­ma­ran­nal­la

08.07.2022 14:51 18
Uiminen Nallikarissa kiellettiin jälleen – uimaveden laadun päivittäinen vaihtelu aiheuttanee ympäristötoimelle laajat jatkotoimenpiteet: "Kartoitettavaa on paljon"

Uiminen Nal­li­ka­ris­sa kiel­let­tiin jälleen – ui­ma­ve­den laadun päi­vit­täi­nen vaih­te­lu ai­heut­ta­nee ym­pä­ris­tö­toi­mel­le laajat jat­ko­toi­men­pi­teet: "Kar­toi­tet­ta­vaa on paljon"

07.07.2022 14:58 41
Nallikarissa uimista ei taaskaan suositella – vesinäytteessä jälleen liikaa enterokokkeja, myös E. coli -bakteerien määrä ylitti toimenpiderajan

Nal­li­ka­ris­sa uimista ei taas­kaan suo­si­tel­la – ve­si­näyt­tees­sä jälleen liikaa en­te­ro­kok­ke­ja, myös E. coli -bak­tee­rien määrä ylitti toi­men­pi­de­ra­jan

06.07.2022 13:40 58
Nallikarin keskiviikon vesinäytteet olivat puhtaita – uintikielto kuitenkin jatkuu, kunnes kaksi peräkkäistä näytettä ovat puhtaita

Nal­li­ka­rin kes­ki­vii­kon ve­si­näyt­teet olivat puh­tai­ta – uin­ti­kiel­to kui­ten­kin jatkuu, kunnes kaksi pe­räk­käis­tä näy­tet­tä ovat puh­tai­ta

01.07.2022 12:16 3
Nallikarin pohjoispäädyn vesinäyte puhdas, eteläpäädyssä edelleen liikaa bakteereja – vielä veteen ei saa pulahtaa

Nal­li­ka­rin poh­jois­pää­dyn ve­si­näy­te puhdas, ete­lä­pää­dys­sä edel­leen liikaa bak­tee­re­ja – vielä veteen ei saa pu­lah­taa

30.06.2022 11:34 27
Oulun kaupunki selvittää, mistä Nallikarin uimaveden heikkeneminen johtuu – bakteereita voi päätyä veteen esimerkiksi jätevesistä, laivoista tai uimareista

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu – ­bak­tee­rei­ta voi päätyä veteen esi­mer­kik­si jä­te­ve­sis­tä, lai­vois­ta tai ui­ma­reis­ta

28.06.2022 11:20 57
Nallikarin uimaveden laatu huolestuttaa – enterokokkien määrän lisääntymisen syy ei ole vielä selvillä

Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den laatu huo­les­tut­taa – en­te­ro­kok­kien määrän li­sään­ty­mi­sen syy ei ole vielä sel­vil­lä

27.06.2022 18:00 35
Tilaajille
Oulun uimavedet ovat yhä paikoin viileitä ja pääasiassa puhtaita – Nallikarista on otettu toinen näyte ulosteperäisten enterokokkien vuoksi

Oulun ui­ma­ve­det ovat yhä paikoin vii­lei­tä ja pää­asias­sa puh­tai­ta – Nal­li­ka­ris­ta on otettu toinen näyte ulos­te­pe­räis­ten en­te­ro­kok­kien vuoksi

23.06.2022 15:26 6
Tilaajille