Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Ylikiiminki
Viimeisin 24 tuntia
Vanhalla sukutilalla Ylikiimingissä riittää lääniä puutarhaharrastukseen – emäntä poistuu harvoin kotoa, koska kukat ja kasvit vaativat kastelua lähes päivittäin

Van­hal­la su­ku­ti­lal­la Yli­kii­min­gis­sä riittää lääniä puu­tar­ha­har­ras­tuk­seen – emäntä poistuu harvoin kotoa, koska kukat ja kasvit vaa­ti­vat kas­te­lua lähes päi­vit­täin

24.06.2022 17:49 5
Tilaajille
Vanhemmat
Oululainen venetehdas aikoo palkata kymmeniä työntekijöitä ja lisätä tuotantoa rajusti – "Tehdas on ollut yksi Suomen parhaiten pidetyistä salaisuuksista", sanoo toimitusjohtajana aloittanut Diili-voittaja

Ou­lu­lai­nen ve­ne­teh­das aikoo palkata kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä ja lisätä tuo­tan­toa rajusti – "Tehdas on ollut yksi Suomen par­hai­ten pi­de­tyis­tä sa­lai­suuk­sis­ta", sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Dii­li-voit­ta­ja

04.06.2022 18:00 24
Tilaajille
Kun suurpeto tassuttelee pihapiirissä, Janne Perätalo kiiruhtaa paikalle – kevät on petoyhdyshenkilölle vuoden kiireisintä sesonkia

Kun suur­pe­to tas­sut­te­lee pi­ha­pii­ris­sä, Janne Pe­rä­ta­lo kii­ruh­taa pai­kal­le – kevät on pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le vuoden kii­rei­sin­tä se­son­kia

15.04.2022 06:25
Postipalvelujen mylläys Oulussa jatkuu: Myllyojalla ja Ylikiimingissä palvelupiste korvataan automaatilla

Pos­ti­pal­ve­lu­jen mylläys Oulussa jatkuu: Myl­ly­ojal­la ja Yli­kii­min­gis­sä pal­ve­lu­pis­te kor­va­taan au­to­maa­til­la

19.01.2022 12:32 39
Tilaajille
Ylikiiminkiläinen nainen sai kutsun koronatestiin Helsingin Kamppiin asti – Kummalliset tekstiviestit osoittautuivat oikeiksi mutta väärään numeroon erehdyksessä lähetetyiksi

Yli­kii­min­ki­läi­nen nainen sai kutsun ko­ro­na­tes­tiin Hel­sin­gin Kamp­piin asti – Kum­mal­li­set teks­ti­vies­tit osoit­tau­tui­vat oi­keik­si mutta väärään nu­me­roon ereh­dyk­ses­sä lä­he­te­tyik­si

13.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Ylikiimingin ja Oulunsalon kouluissa sekä päiväkodeissa pahoja koronapesäkkeitä – rokotusten ulottaminen nuorempiin voisi hillitä taudin leviämistä

Yli­kii­min­gin ja Ou­lun­sa­lon kou­luis­sa sekä päi­vä­ko­deis­sa pahoja ko­ro­na­pe­säk­kei­tä – ro­ko­tus­ten ulot­ta­mi­nen nuo­rem­piin voisi hillitä taudin le­viä­mis­tä

23.11.2021 15:20 27
Tilaajille
Entä jos tuleekin kaivos? Oulun Martimossa asuvat ja liikkuvat ovat huolissaan alueelle haetusta malminetsintäluvasta

Entä jos tu­lee­kin kaivos? Oulun Mar­ti­mos­sa asuvat ja liik­ku­vat ovat huo­lis­saan alueel­le hae­tus­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

14.09.2021 06:00 19
Tilaajille
Tuli tuhosi pahoin Vesalan koulun lämmityskeskuksen hakesiiloa Ylikiimingissä aamuyöllä – palolla ei vaikutusta koulun ja päiväkodin toimintaan

Tuli tuhosi pahoin Vesalan koulun läm­mi­tys­kes­kuk­sen ha­ke­sii­loa Yli­kii­min­gis­sä aa­mu­yöl­lä – palolla ei vai­ku­tus­ta koulun ja päi­vä­ko­din toi­min­taan

09.09.2021 09:34
Kaivosyhtiö tyrmää Oulun kaupungin esittämät huolet mahdollisen malminetsinnän haitoista Martimon alueella

Kai­vos­yh­tiö tyrmää Oulun kau­pun­gin esit­tä­mät huolet mah­dol­li­sen mal­min­et­sin­nän hai­tois­ta Mar­ti­mon alueel­la

26.08.2021 11:26 29
Tilaajille
Lavatanssiperinne voimissaan – "Patoutunutta tanssi-intoa on havaittavissa Nuijamiesten lavalla"

La­va­tans­si­pe­rin­ne voi­mis­saan – "Pa­tou­tu­nut­ta tans­si-in­toa on ha­vait­ta­vis­sa Nui­ja­mies­ten la­val­la"

06.08.2021 06:20 7
Oululaisen taidemaalari Sampo Kaikkosen kesänäyttely tuo uusia näkökulmia kirkkotaiteeseen – "Uskon epäilykselle ei ole aikaisemmassa kirkkotaiteessa ollut tilaa"

Ou­lu­lai­sen tai­de­maa­la­ri Sampo Kaik­ko­sen ke­sä­näyt­te­ly tuo uusia nä­kö­kul­mia kirk­ko­tai­tee­seen – "Uskon epäi­lyk­sel­le ei ole ai­kai­sem­mas­sa kirk­ko­tai­tees­sa ollut tilaa"

31.07.2021 11:26
Tilaajille
Ylikiimingin keskustassa satojen metrien matkalle levinnyt öljy siivottiin, vahingon aiheuttaja vielä mysteeri

Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa satojen metrien mat­kal­le le­vin­nyt öljy sii­vot­tiin, va­hin­gon ai­heut­ta­ja vielä mys­tee­ri

29.07.2021 15:05 3
Ylikiimingissä lauantaina palanut talo meinasi syttyä uudestaan – pelastuslaitos kävi paikalla sammuttamassa kytöpalon

Yli­kii­min­gis­sä lauan­tai­na palanut talo meinasi syttyä uu­des­taan – pe­las­tus­lai­tos kävi pai­kal­la sam­mut­ta­mas­sa ky­tö­pa­lon

27.07.2021 06:19
Omakotitalo kärsi pahoja vaurioita tulipalossa Ylikiimingissä – talossa syttyi vielä kytöpalo myöhemmin sunnuntaina

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta tu­li­pa­los­sa Yli­kii­min­gis­sä – talossa syttyi vielä ky­tö­pa­lo myö­hem­min sun­nun­tai­na

25.07.2021 12:32
Jussi Konttinen lentää lentohärvelillään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä korkeuksissa niin kuin linnut

Jussi Kont­ti­nen lentää len­to­här­ve­lil­lään ympäri Oulun seutua, koska haluaa mennä kor­keuk­sis­sa niin kuin linnut

16.07.2021 18:00 5
Tilaajille
Torstaina Kiiminkijokeen kadonnut on löydetty menehtyneenä – etsinnät kestivät yli vuorokauden

Tors­tai­na Kii­min­ki­jo­keen ka­don­nut on löy­det­ty me­neh­ty­nee­nä – et­sin­nät kes­ti­vät yli vuo­ro­kau­den

09.07.2021 20:51
Uima-allasbuumi vaikuttaa saavuttaneen suomalaiset ja nyt Alanyan lomatunnelman voi saada omalle kotipihalle: "Kun ei ole kahteen kevääseen päässyt ulkomaille, niin matkarahat ovat tässä altaassa"

Ui­ma-al­las­buu­mi vai­kut­taa saa­vut­ta­neen suo­ma­lai­set ja nyt Alanyan lo­ma­tun­nel­man voi saada omalle ko­ti­pi­hal­le: "Kun ei ole kahteen ke­vää­seen päässyt ul­ko­mail­le, niin mat­ka­ra­hat ovat tässä al­taas­sa"

02.07.2021 07:00
Tilaajille
Metsäpalo sai todennäköisesti salamasta alkunsa Ylikiimingissä – palo sai edetä vuorokauden verran asumattomalla alueella

Met­sä­pa­lo sai to­den­nä­köi­ses­ti sa­la­mas­ta alkunsa Yli­kii­min­gis­sä – palo sai edetä vuo­ro­kau­den verran asu­mat­to­mal­la alueel­la

08.06.2021 21:47

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ajoi ulos Yli­kii­min­gin­tiel­tä aamulla

07.06.2021 09:42