HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Oulun ammattikorkeakoulu
Oamk järjestää lähiruokatapahtuman jo viidettä kertaa Oulussa

Oamk jär­jes­tää lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­man jo vii­det­tä kertaa Oulussa

14.09.2021 10:05 3
Ammattikorkeakoulua Oulussa jo 25 vuotta
Kolumni

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lua Oulussa jo 25 vuotta

13.08.2021 06:00
Tilaajille
Geotermistä energiaa voidaan saada lämmöntuotantoon tai lämmitykseen kestävästi Muhoksella
Kolumni

Geo­ter­mis­tä ener­giaa voidaan saada läm­mön­tuo­tan­toon tai läm­mi­tyk­seen kes­tä­väs­ti Mu­hok­sel­la

09.07.2021 06:00 12
Tilaajille
Syksy palauttaa ilon opiskelijoille – ja asettaa omat vaatimuksensa korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille
Pääkirjoitus

Syksy pa­laut­taa ilon opis­ke­li­joil­le – ja asettaa omat vaa­ti­muk­sen­sa kor­kea­kou­luil­le ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töil­le

27.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki purki etäopetussuosituksen korkeakouluilta – Kysyimme, jatketaanko etänä  vai palataanko kampuksille?

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etä­ope­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille
"Täällä on ollut mahdollista elää melkein normaalia elämää" – kevään vaihto-opiskelijat ovat nauttineet olostaan Oulussa koronasta huolimatta

"Täällä on ollut mah­dol­lis­ta elää melkein nor­maa­lia elämää" – kevään vaih­to-opis­ke­li­jat ovat naut­ti­neet olos­taan Oulussa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

19.05.2021 18:00
Tilaajille
Kaleva Live: Arktiset Askeleet huipentui loppunäytökseen – katso valtakunnallisen tanssikatselmuksen päätöspäivä tallenteena täältä

Kaleva Live: Ark­ti­set As­ke­leet hui­pen­tui lop­pu­näy­tök­seen – katso val­ta­kun­nal­li­sen tans­si­kat­sel­muk­sen pää­tös­päi­vä tal­len­tee­na täältä

28.03.2021 14:35 3
Seitsemän kertaa Piazzolla! – nuoret tanssinopettajaopiskelijat tuovat ihoa ja intohimoa argentiinalaissäveltäjän tangoihin Oulun musiikkijuhlilla

Seit­se­män kertaa Piaz­zol­la! – nuoret tans­sin­opet­ta­ja­opis­ke­li­jat tuovat ihoa ja in­to­hi­moa ar­gen­tii­na­lais­sä­vel­tä­jän tan­goi­hin Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la

19.03.2021 07:00
Tilaajille
Oulun ympärille on tulossa iso droonien testialue, jatkossa drooneja saattaa viuhua taivaalla entistä enemmän tutkimustarkoituksessa

Oulun ym­pä­ril­le on tulossa iso droo­nien tes­tia­lue, jat­kos­sa droo­ne­ja saattaa viuhua tai­vaal­la entistä enemmän tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa

07.03.2021 06:01 2
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampukselta löytyi kuollut ihminen

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­ta löytyi kuollut ihminen

15.02.2021 14:00
Opiskelijoille hyviä uutisia: Oulun ammattikorkeakoulun rahoitustilanne paranemassa, koululla on painetta suunnata rahoitusta opetukseen

Opis­ke­li­joil­le hyviä uu­ti­sia: Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ra­hoi­tus­ti­lan­ne pa­ra­ne­mas­sa, kou­lul­la on pai­net­ta suun­na­ta ra­hoi­tus­ta ope­tuk­seen

13.02.2021 07:00 7
Tilaajille
Oamk: Opiskelijat pääosin tyytyväisiä – "Aika selkein luvuin näkyy se, että opiskelijoilla on huolia"

Oamk: Opis­ke­li­jat pääosin tyy­ty­väi­siä – "Aika selkein luvuin näkyy se, että opis­ke­li­joil­la on huolia"

09.02.2021 18:00 3
Tilaajille
Oamkin vetämä tutkimus: Kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät sopivan hyvin rakennusten eristeeksi

Oamkin vetämä tut­ki­mus: Kut­te­rin­las­tu, rah­ka­sam­mal ja turve näyt­täi­si­vät sopivan hyvin ra­ken­nus­ten eris­teek­si

08.02.2021 14:45 17
Oamkin opetuksen laatu herättää huolta – Kuuluuko oppilaiden kriittinen ääni varmasti, Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm?

Oamkin ope­tuk­sen laatu he­rät­tää huolta – Kuu­luu­ko op­pi­lai­den kriit­ti­nen ääni var­mas­ti, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun rehtori Heidi Fa­ger­holm?

04.02.2021 14:56 13
Tilaajille
Opiskelijoiden hätähuuto – ammattikorkeakoululaisten huoleen on syytä vastata jo pelkän mainehaitan korjaamiseksi
Pääkirjoitus

Opis­ke­li­joi­den hä­tä­huu­to – am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten huoleen on syytä vastata jo pelkän mai­ne­hai­tan kor­jaa­mi­sek­si

03.02.2021 20:00 23
Tilaajille
Autojen uusien teknologioiden koulutuksia järjestetään Pohjois-Suomessa –  Ouluun rakentumassa yhteinen alueellisen koulutuksen malli

Autojen uusien tek­no­lo­gioi­den kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään Poh­jois-Suo­mes­sa – Ouluun ra­ken­tu­mas­sa yh­tei­nen alueel­li­sen kou­lu­tuk­sen malli

03.02.2021 08:26
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ja opiskelijajärjestöt huolissaan opetuksen laadusta – osa opiskelijoista pohtinut jopa siirron hakemista

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt huo­lis­saan ope­tuk­sen laa­dus­ta – osa opis­ke­li­jois­ta poh­ti­nut jopa siirron ha­ke­mis­ta

02.02.2021 19:58 54
Nuorten yrittäjäasenteet kohdillaan – opiskelijat näyttivät, että Oulussa osataan
Pääkirjoitus

Nuorten yrit­tä­jä­asen­teet koh­dil­laan – opis­ke­li­jat näyt­ti­vät, että Oulussa osataan

17.01.2021 20:00
Tilaajille

Oulua esi­tel­lään ul­ko­maa­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le ja työn­te­ki­jöil­le eng­lan­nin­kie­li­ses­sä verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa

13.01.2021 11:52
Data-analytiikan ja tiedolla johtamisen tutkinnosta valmiudet nopeasti kehittyvälle tulevaisuuden alalle
Mainos Oamk

Da­ta-ana­ly­tii­kan ja tie­dol­la joh­ta­mi­sen tut­kin­nos­ta val­miu­det no­peas­ti ke­hit­ty­väl­le tu­le­vai­suu­den alalle

28.12.2020 08:00