Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun ammattikorkeakoulu
Oulussa opiskelevat Harini Nanayakkara ja Dimuthu Lakshan joutuivat ravintolassa huutelun kohteeksi –  Valtaosa Kalevan kyselyyn vastanneista opiskelijoista on huolissaan rasismista

Oulussa opis­ke­le­vat Harini Na­nayak­ka­ra ja Dimuthu Lakshan jou­tui­vat ra­vin­to­las­sa huu­te­lun koh­teek­si – Val­ta­osa Kalevan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opis­ke­li­jois­ta on huo­lis­saan ra­sis­mis­ta

12.09.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijat paljastivat opiskelumuistonsa korkeakoulussa Oulussa – "Opeista, verkostoista ja elinikäistä ystävistä olen ikuisesti kiitollinen"

Lukijat pal­jas­ti­vat opis­ke­lu­muis­ton­sa kor­kea­kou­lus­sa Oulussa – "O­peis­ta, ver­kos­tois­ta ja elin­ikäis­tä ys­tä­vis­tä olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen"

03.09.2023 17:00
Tilaajille
Oulussa opiskeleva Eeva-Maria Kauniskangas sai pääroolin karjalan kielellä – Mustu loukko on yhden naisen sooloesitys Markus Leikolan kynästä

Oulussa opis­ke­le­va Ee­va-Ma­ria Kau­nis­kan­gas sai pää­roo­lin kar­ja­lan kie­lel­lä – Mustu loukko on yhden naisen soo­lo­esi­tys Markus Lei­ko­lan kynästä

01.09.2023 10:15
Tilaajille
Oulusta Helsinkiin muuttaneen Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei"

Oulusta Hel­sin­kiin muut­ta­neen Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei"

25.06.2023 13:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ka­to on yh­tei­nen haas­teem­me – Oamkin nol­la­pääs­töis­ten työ­ko­nei­den tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ym­pä­ris­tö si­jait­see Lin­nan­maan kam­puk­sel­la

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun hallitus jatkaa lähes muuttumattomana – Mukana muun muassa Mirja Vehkaperä ja Jouko Niinimäki

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun hal­li­tus jatkaa lähes muut­tu­mat­to­ma­na – Mukana muun muassa Mirja Veh­ka­pe­rä ja Jouko Nii­ni­mä­ki

16.05.2023 15:02 2
Vappu saa haalarikansan liikkeelle – korkeakoulu­opiskelijat kertovat, millaisia pyhiä sääntöjä opiskelija­haalareihin liittyy

Vappu saa haa­la­ri­kan­san liik­keel­le – kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ker­to­vat, mil­lai­sia pyhiä sään­tö­jä opis­ke­li­ja­haa­la­rei­hin liittyy

30.04.2023 06:10 12
Aladdin ja veikeä Apina vievät seikkailuun – Satumainen kokoillan baletti on kulttuurilahja Oulun alueen lapsille

Aladdin ja veikeä Apina vievät seik­kai­luun – Sa­tu­mai­nen ko­ko­il­lan baletti on kult­tuu­ri­lah­ja Oulun alueen lap­sil­le

24.04.2023 21:17 1
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulussa alkaa uusi EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulleille sairaanhoitajille tarkoitettu täydennyskoulutus

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa alkaa uusi EU- ja ETA-mai­den ul­ko­puo­lel­ta tul­leil­le sai­raan­hoi­ta­jil­le tar­koi­tet­tu täy­den­nys­kou­lu­tus

24.04.2023 11:42 13
Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja on valittu vuoden ensihoitajaksi

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun yli­opet­ta­ja on valittu vuoden en­si­hoi­ta­jak­si

21.04.2023 17:14 13
Oulun korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt: Oulun joukkoliikenne vaatii välttämättömiä parannuksia

Oulun kor­kea­kou­lut ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töt: Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vaatii vält­tä­mät­tö­miä pa­ran­nuk­sia

21.04.2023 14:13 33
Voiko tekoäly tehdä taidetta? Oulussa julkistettu loputonta kuvavirtaa suoltava taidekone haastaa miettimään, kuka on taiteilija ja mitä taide on

Voiko tekoäly tehdä tai­det­ta? Oulussa jul­kis­tet­tu lo­pu­ton­ta ku­va­vir­taa suol­ta­va tai­de­ko­ne haastaa miet­ti­mään, kuka on tai­tei­li­ja ja mitä taide on

31.03.2023 15:00 4
Tilaajille
Oamkin uudistuneen organisaation ensimmäisiksi osaamisalajohtajiksi valittu Taina Junttila ja Jarmo Mikkola

Oamkin uu­dis­tu­neen or­ga­ni­saa­tion en­sim­mäi­sik­si osaa­mis­ala­joh­ta­jik­si valittu Taina Junt­ti­la ja Jarmo Mikkola

27.03.2023 16:09 2
Suomeen perustettu kuusi droonien testialuetta – Oulun kahdella testialueella testataan toimintaa jäätävissä olosuhteissa

Suomeen pe­rus­tet­tu kuusi droo­nien tes­ti­aluet­ta – Oulun kah­del­la tes­ti­alueel­la tes­ta­taan toi­min­taa jää­tä­vis­sä olo­suh­teis­sa

14.03.2023 07:42 4
Kontinkankaan kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa siirtyy Linnanmaalle sisäilmaongelmien vuoksi

Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa siirtyy Lin­nan­maal­le si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi

27.02.2023 20:15 50
Oululainen röntgenhoitaja Nea Tuomaala jatkoi opintoja töiden ohessa ja vaihtoi alaa – Selvitimme, millaisia vaihtoehtoja Oulussa on tarjolla, jos ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin titteli kiinnostavat

Ou­lu­lai­nen rönt­gen­hoi­ta­ja Nea Tuo­maa­la jatkoi opin­to­ja töiden ohessa ja vaihtoi alaa – Sel­vi­tim­me, mil­lai­sia vaih­to­eh­to­ja Oulussa on tar­jol­la, jos ylempi am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tai mais­te­rin titteli kiin­nos­ta­vat

14.02.2023 05:00 4
Tilaajille
Kärppien nuoret lupaukset kulkevat Jenny Huttulan fysioterapian ja fysiikkavalmennuksen kautta kohti unelmaa ammattilaisuudesta: "Välitän aidosti heidän hyvinvoinnistaan"

Kärp­pien nuoret lu­pauk­set kul­ke­vat Jenny Hut­tu­lan fy­sio­te­ra­pian ja fy­siik­ka­val­men­nuk­sen kautta kohti unelmaa am­mat­ti­lai­suu­des­ta: "Vä­li­tän aidosti heidän hy­vin­voin­nis­taan"

12.02.2023 07:15 1
Tilaajille
Mitä Oulun yliopistolla tapahtuu, kun hektinen arki hiljenee viikonlopun viettoon? Katso Kalevan kuvareportaasi Linnanmaan kampuksen perjantai-illasta

Mitä Oulun yli­opis­tol­la ta­pah­tuu, kun hek­ti­nen arki hil­je­nee vii­kon­lo­pun viet­toon? Katso Kalevan ku­va­re­por­taa­si Lin­nan­maan kam­puk­sen per­jan­tai-il­las­ta

27.01.2023 12:00 14
Tilaajille
Linnanmaa kehittyy yliopistokampuksen avulla siitä huolimatta, että yliopistolla on pyrkimyksiä perustaa uusi kampus lähemmäs keskustaa

Lin­nan­maa ke­hit­tyy yli­opis­to­kam­puk­sen avulla siitä huo­li­mat­ta, että yli­opis­tol­la on pyr­ki­myk­siä pe­rus­taa uusi kampus lä­hem­mäs kes­kus­taa

22.01.2023 18:00 92
Tilaajille