Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Oulun ammattikorkeakoulu
Entinen paperitehdas on 200 miljoonaa euroa maksaneen supertietokone Lumin koti – Kaleva pääsi käymään maailman kärkikolmikosta pohjoisimman tietokoneen sisällä

Entinen pa­pe­ri­teh­das on 200 mil­joo­naa euroa mak­sa­neen su­per­tie­to­ko­ne Lumin koti – Kaleva pääsi käymään maail­man kär­ki­kol­mi­kos­ta poh­joi­sim­man tie­to­ko­neen sisällä

12.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Tammikuulta toukokuulle siirretyssä Leevi Madetoja -pianokilpailussa tänä vuonna liki 70 osallistujaa

Tam­mi­kuul­ta tou­ko­kuul­le siir­re­tys­sä Leevi Ma­det­oja -pia­no­kil­pai­lus­sa tänä vuonna liki 70 osal­lis­tu­jaa

19.05.2022 12:38
Valtatie vei ammattikorkeakouluun – Pyhäjoelta lähtöisin olevan Petra Koskelan muuttokuorma suuntasi kohti Oulua

Val­ta­tie vei am­mat­ti­kor­kea­kou­luun – Py­hä­joel­ta läh­töi­sin olevan Petra Kos­ke­lan muut­to­kuor­ma suun­ta­si kohti Oulua

14.05.2022 14:00
Tilaajille
Valmistavan teollisuuden robotiikkapäivää vietettiin torstaina yliopistolla

Val­mis­ta­van teol­li­suu­den ro­bo­tiik­ka­päi­vää vie­tet­tiin tors­tai­na yli­opis­tol­la

12.05.2022 19:00 1
Tilaajille
Nuorten pianistien Leevi Madetoja -kilpailu ensi viikolla Oulussa – yli 17-vuotiaiden konserttofinaali yhdessä Oulu Sinfonian kanssa

Nuorten pia­nis­tien Leevi Ma­det­oja -kil­pai­lu ensi vii­kol­la Oulussa – yli 17-vuo­tiai­den kon­sert­to­fi­naa­li yhdessä Oulu Sin­fo­nian kanssa

19.05.2022 11:57
Tilaajille
Suomeen on perustettu uusi 6G-yhteenliittymä – perustajajäsenissä mukana Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu ja Business Oulu

Suomeen on pe­rus­tet­tu uusi 6G-yh­teen­liit­ty­mä – pe­rus­ta­ja­jä­se­nis­sä mukana Oulun ylio­pis­to, Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ja Bu­si­ness Oulu

11.05.2022 11:56 4
Cobotti-robotti toimii ihmisen kanssa yhteistyössä – Oulun robottitapahtumassa esillä robotiikan uusimpia sovelluksia

Co­bot­ti-ro­bot­ti toimii ihmisen kanssa yh­teis­työs­sä – Oulun ro­bot­ti­ta­pah­tu­mas­sa esillä ro­bo­tii­kan uu­sim­pia so­vel­luk­sia

10.05.2022 17:20
Tilaajille
Oulun pakopelitarjonta kasvaa – opiskelijaporukka sai kokeilumielessä rakentamastaan pelistä "ihan hulluna" kehuja ja pani pystyyn oman yrityksen

Oulun pa­ko­pe­li­tar­jon­ta kasvaa – opis­ke­li­ja­po­ruk­ka sai ko­kei­lu­mie­les­sä ra­ken­ta­mas­taan pelistä "ihan hul­lu­na" kehuja ja pani pystyyn oman yri­tyk­sen

18.03.2022 17:00 1
Tilaajille
Business Finland myönsi Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimalle uudelle hankkeelle 4,5 miljoonan euron rahoituksen

Bu­si­ness Finland myönsi Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun koor­di­noi­mal­le uudelle hank­keel­le 4,5 mil­joo­nan euron ra­hoi­tuk­sen

04.02.2022 08:20 3
Tanssilla löytää töitä lähes satavarmasti – "Minulle tarjottiin työtä melkein tarjottimella", Nellinoora Paju Oulusta sanoo

Tans­sil­la löytää töitä lähes sa­ta­var­mas­ti – "Mi­nul­le tar­jot­tiin työtä melkein tar­jot­ti­mel­la", Nel­li­noo­ra Paju Oulusta sanoo

27.01.2022 09:00 4
Tilaajille
Oamkin englanninkielisiin koulutuksiin ennätyspaljon hakijoita, vetovoimaisin oli uusi sairaanhoitajakoulutus

Oamkin eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin en­nä­tys­pal­jon ha­ki­joi­ta, ve­to­voi­mai­sin oli uusi sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus

19.01.2022 21:35 3
ICT-osaajatarpeeseen on reagoitu tuntuvasti, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat lisänneet aloituspaikkamääriä lähes 80 prosentilla

ICT-osaa­ja­tar­pee­seen on rea­goi­tu tun­tu­vas­ti, Oulun yli­opis­to ja Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ovat li­sän­neet aloi­tus­paik­ka­mää­riä lähes 80 pro­sen­til­la

07.12.2021 12:31 5
Oamk järjestää lähiruokatapahtuman jo viidettä kertaa Oulussa

Oamk jär­jes­tää lä­hi­ruo­ka­ta­pah­tu­man jo vii­det­tä kertaa Oulussa

14.09.2021 10:05 3
Ammattikorkeakoulua Oulussa jo 25 vuotta
Kolumni

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lua Oulussa jo 25 vuotta

13.08.2021 06:00
Tilaajille
Geotermistä energiaa voidaan saada lämmöntuotantoon tai lämmitykseen kestävästi Muhoksella
Kolumni

Geo­ter­mis­tä ener­giaa voidaan saada läm­mön­tuo­tan­toon tai läm­mi­tyk­seen kes­tä­väs­ti Mu­hok­sel­la

09.07.2021 06:00 12
Tilaajille
Syksy palauttaa ilon opiskelijoille – ja asettaa omat vaatimuksensa korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille
Pääkirjoitus

Syksy pa­laut­taa ilon opis­ke­li­joil­le – ja asettaa omat vaa­ti­muk­sen­sa kor­kea­kou­luil­le ja opis­ke­li­ja­jär­jes­töil­le

27.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki purki etäopetussuosituksen korkeakouluilta – Kysyimme, jatketaanko etänä  vai palataanko kampuksille?

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etä­ope­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille
"Täällä on ollut mahdollista elää melkein normaalia elämää" – kevään vaihto-opiskelijat ovat nauttineet olostaan Oulussa koronasta huolimatta

"Täällä on ollut mah­dol­lis­ta elää melkein nor­maa­lia elämää" – kevään vaih­to-opis­ke­li­jat ovat naut­ti­neet olos­taan Oulussa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta

19.05.2021 18:00
Tilaajille
Kaleva Live: Arktiset Askeleet huipentui loppunäytökseen – katso valtakunnallisen tanssikatselmuksen päätöspäivä tallenteena täältä

Kaleva Live: Ark­ti­set As­ke­leet hui­pen­tui lop­pu­näy­tök­seen – katso val­ta­kun­nal­li­sen tans­si­kat­sel­muk­sen pää­tös­päi­vä tal­len­tee­na täältä

28.03.2021 14:35 3
Seitsemän kertaa Piazzolla! – nuoret tanssinopettajaopiskelijat tuovat ihoa ja intohimoa argentiinalaissäveltäjän tangoihin Oulun musiikkijuhlilla

Seit­se­män kertaa Piaz­zol­la! – nuoret tans­sin­opet­ta­ja­opis­ke­li­jat tuovat ihoa ja in­to­hi­moa ar­gen­tii­na­lais­sä­vel­tä­jän tan­goi­hin Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la

19.03.2021 07:00
Tilaajille