Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Leijonat: Kärp­pien Arttu Hyry debytoi Lei­jo­nis­sa – tukku mui­ta­kin ou­lu­lai­sia maa­jouk­kuei­siin

Presidentinvaalit: Kalevan vaa­li­ko­ne on nyt auki

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yhteishaku
Oulun yliopiston opiskelijavalintojen tulokset ovat tulleet – varasijalta voi tulla valituksi elokuun alkuun saakka

Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen tu­lok­set ovat tulleet – va­ra­si­jal­ta voi tulla va­li­tuk­si elokuun alkuun saakka

06.07.2023 10:01
Oulun yliopistoon yli 17 500 hakijaa – lääketiede, psykologia  ja kauppatieteet suosituimpia

Oulun yli­opis­toon yli 17 500 hakijaa – lää­ke­tie­de, psy­ko­lo­gia ja kaup­pa­tie­teet suo­si­tuim­pia

31.03.2023 14:49 2
Ensihoitaja- ja fysioterapeuttiopinnot kiinnostivat yhteishaussa Oulun ammattikorkeakouluun pyrkineitä

En­si­hoi­ta­ja- ja fy­sio­te­ra­peut­ti­opin­not kiin­nos­ti­vat yh­teis­haus­sa Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­luun pyr­ki­nei­tä

31.03.2023 11:25 5
Uusi Raksilan lukio nousi suosituimmaksi oululaislukioksi tämän kevään yhteishaussa – aloituspaikkoihin suhteutettuna suosituin oli Kastellin lukion urheilulinja

Uusi Rak­si­lan lukio nousi suo­si­tuim­mak­si ou­lu­lais­lu­kiok­si tämän kevään yh­teis­haus­sa – aloi­tus­paik­koi­hin suh­teu­tet­tu­na suo­si­tuin oli Kas­tel­lin lukion ur­hei­lu­lin­ja

22.03.2023 15:30 2
Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa Oulussa uuden sairaanhoitajakoulutuksen lähihoitajaksi valmistuneille – koulutuksella yritetään vastata Pohjois-Pohjanmaan hoitajapulaan

Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­taa Oulussa uuden sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen lä­hi­hoi­ta­jak­si val­mis­tu­neil­le – kou­lu­tuk­sel­la yri­te­tään vastata Poh­jois-Poh­jan­maan hoi­ta­ja­pu­laan

09.03.2023 13:53 7
Pistelaskuri kertoo omat pääsynäkymät, kun yhteishaku tiistaina alkaa – Oppivelvollisuusiän nostaminen velvoittaa joka teinin hakemaan koulutuspaikkaa

Pis­te­las­ku­ri kertoo omat pää­sy­nä­ky­mät, kun yh­teis­ha­ku tiis­tai­na alkaa – Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nos­ta­mi­nen vel­voit­taa joka teinin ha­ke­maan kou­lu­tus­paik­kaa

20.02.2023 18:30
Tilaajille
Kaikilla on oikeus tukeen – OSAOssa lisäspurttia opiskeluun opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista
Mainos OSAO

Kai­kil­la on oikeus tukeen – OSAOssa li­sä­spurt­tia opis­ke­luun opis­ke­lu­val­miuk­sia tu­ke­vis­ta opin­nois­ta

12.02.2023 06:00
Raahessa aletaan kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä, taustalla muun muassa SSAB:n uudet osaamistarpeet

Raa­hes­sa aletaan kou­lut­taa tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­re­jä, taus­tal­la muun muassa SSAB:n uudet osaa­mis­tar­peet

31.01.2023 07:40 4
Oulun yliopiston hakijamäärä laski viime vuoteen verrattuna 2 500:lla – suosituimpia aloja kevään yhteishaussa lääketiede, kauppatieteet ja psykologia

Oulun yli­opis­ton ha­ki­ja­mää­rä laski viime vuoteen ver­rat­tu­na 2 500:lla – ­suo­si­tuim­pia aloja kevään yh­teis­haus­sa lää­ke­tie­de, kaup­pa­tie­teet ja psy­ko­lo­gia

31.03.2022 18:04 24
Tilaajille
Monimuoto-opinnot kiinnostavat yhä useampaa korkeakouluun hakijaa, sote-alan huippusuosio hiipumassa – OSAOssa sähköala vetää porukkaa

Mo­ni­muo­to-opin­not kiin­nos­ta­vat yhä useam­paa kor­kea­kou­luun ha­ki­jaa, sote-alan huip­pu­suo­sio hii­pu­mas­sa – OSAOssa säh­kö­ala vetää po­ruk­kaa

15.04.2021 16:53 5
Tilaajille
OSAOon haki yhteishaussa yli 2000 ensisijaista hakijaa – media-ala oli suosituin hakukohde

OSAOon haki yh­teis­haus­sa yli 2000 en­si­si­jais­ta hakijaa – me­dia-ala oli suo­si­tuin ha­ku­koh­de

08.04.2021 14:53 3
Oulun lukioiden hakijamäärä jatkoi kasvamistaan, ennätys jälleen uusiksi – Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio suosituin tänä keväänä

Oulun lu­kioi­den ha­ki­ja­mää­rä jatkoi kas­va­mis­taan, ennätys jälleen uusiksi – Oulun Suo­ma­lai­sen Yh­teis­kou­lun lukio suo­si­tuin tänä keväänä

08.04.2021 14:45 2
Korkeakoulujen yhteishaku päättyi: Oulun yliopistoon haki yli 20 000, Oamkiin hakijoita oli lähes 10 600 – uusi psykologian tutkinto-ohjelma nousi suosituimpien hakukohteiden joukkoon

Kor­kea­kou­lu­jen yh­teis­ha­ku päät­tyi: Oulun yli­opis­toon haki yli 20 000, Oamkiin ha­ki­joi­ta oli lähes 10 600 – uusi psy­ko­lo­gian tut­kin­to-oh­jel­ma nousi suo­si­tuim­pien ha­ku­koh­tei­den jouk­koon

31.03.2021 20:35 9
Kevään yhteishaku alkaa keskiviikkona: Oulun yliopistoon lisätty yli 400 aloituspaikkaa, psykologian tutkinto-ohjelma haettavana ensimmäistä kertaa

Kevään yh­teis­ha­ku alkaa kes­ki­viik­ko­na: Oulun yli­opis­toon lisätty yli 400 aloi­tus­paik­kaa, psy­ko­lo­gian tut­kin­to-oh­jel­ma haet­ta­va­na en­sim­mäis­tä kertaa

16.03.2021 06:26 2
Oamk tarjoaa uuden taloushallinnon YAMK-koulutuksen – yhteensä aloituspaikkoja yli 1700

Oamk tarjoaa uuden ta­lous­hal­lin­non YAMK-kou­lu­tuk­sen – yh­teen­sä aloi­tus­paik­ko­ja yli 1700

12.03.2021 08:40
Neljännes Suomen juristeista koulutetaan Lapissa – hyvä työllistyminen, tasokas opetus ja upea luonto houkuttelevat junantuomia opiskelijoita ympäri maata Rovaniemelle

Nel­jän­nes Suomen ju­ris­teis­ta kou­lu­te­taan Lapissa – hyvä työl­lis­ty­mi­nen, tasokas opetus ja upea luonto hou­kut­te­le­vat ju­nan­tuo­mia opis­ke­li­joi­ta ympäri maata Ro­va­nie­mel­le

02.03.2021 09:54 6
Tilaajille
Korona korostaa sairaanhoitajan työn hektisyyttä ja vaativuutta, mutta Sanna Marttila tuntee paloa raskaaseen työhönsä: "Joskus on tärisyttäviä hetkiä leikkaussalissa"

Korona ko­ros­taa sai­raan­hoi­ta­jan työn hek­ti­syyt­tä ja vaa­ti­vuut­ta, mutta Sanna Mart­ti­la tuntee paloa ras­kaa­seen työ­hön­sä: "Joskus on tä­ri­syt­tä­viä hetkiä leik­kaus­sa­lis­sa"

02.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Hyvää opiskelutilaa ei lasketa neliöissä – oululainen Ella Rankinen ja rovaniemeläinen Vilma Teittinen vannovat yksinkertaisen ja riittävän valoisan opiskeluntilan nimeen

Hyvää opis­ke­lu­ti­laa ei lasketa ne­liöis­sä – ou­lu­lai­nen Ella Ran­ki­nen ja ro­va­nie­me­läi­nen Vilma Teit­ti­nen van­no­vat yk­sin­ker­tai­sen ja riit­tä­vän va­loi­san opis­ke­lun­ti­lan nimeen

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Uskaltaako perheen perustaa jo opiskeluvuosina – Pauliina Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

Us­kal­taa­ko perheen pe­rus­taa jo opis­ke­lu­vuo­si­na – Pau­lii­na Majava uskalsi ja hän neuvoo muita: "Ei kannata pelätä elämää"

01.03.2021 17:00
Tilaajille
Toisen asteen haku käynnistyy pian, kaikki perusopetuksen jälkeiset koulutukset haettavissa samaan aikaan – oman jännityksensä kevään hakuprosessiin tuo korona

Toisen asteen haku käyn­nis­tyy pian, kaikki pe­rus­ope­tuk­sen jäl­kei­set kou­lu­tuk­set haet­ta­vis­sa samaan aikaan – oman jän­ni­tyk­sen­sä kevään ha­ku­pro­ses­siin tuo korona

17.02.2021 06:00
Tilaajille