Oamk
Kuukausi
Oamkilla tarjolla ennätysmäärä opiskelupaikkoja keskiviikkona alkavassa yhteishaussa – opiskeluvalinnat tehdään todistus- ja valintakoevalinnan perusteella

Oam­kil­la tar­jol­la en­nä­tys­mää­rä opis­ke­lu­paik­ko­ja kes­ki­viik­ko­na al­ka­vas­sa yh­teis­haus­sa – opis­ke­lu­va­lin­nat tehdään to­dis­tus- ja va­lin­ta­koe­va­lin­nan pe­rus­teel­la

01.09.2020 10:53 0
Korkeakouluopinnot käynnistyvät poikkeusoloissa ja yhteisiä tapahtumia on peruttu – "Ehkä se vähän ahdistaakin, jos kaikki pitää tehdä etänä"

Kor­kea­kou­lu­opin­not käyn­nis­ty­vät poik­keus­olois­sa ja yh­tei­siä ta­pah­tu­mia on peruttu – "Ehkä se vähän ah­dis­taa­kin, jos kaikki pitää tehdä etänä"

25.08.2020 19:01 0
Tilaajille
Oamk alkaa järjestää kaiken mahdollisen opetuksen etänä, myös uudet opiskelijat siirtyvät koteihinsa opiskelemaan perehdytysjakson jälkeen – taustalla Oulun alueella lisääntyneet koronatartunnat

Oamk alkaa jär­jes­tää kaiken mah­dol­li­sen ope­tuk­sen etänä, myös uudet opis­ke­li­jat siir­ty­vät ko­tei­hin­sa opis­ke­le­maan pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen – taus­tal­la Oulun alueel­la li­sään­ty­neet ko­ro­na­tar­tun­nat

21.08.2020 17:17 5
Rankat säästötoimet kurittavat Oulun ammattikorkeakoulun medianomikoulutusta – "Tämä on nyt työpaikka, jossa jaksaminen on koetuksella"

Rankat sääs­tö­toi­met ku­rit­ta­vat Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun me­dia­no­mi­kou­lu­tus­ta – "Tämä on nyt työ­paik­ka, jossa jak­sa­mi­nen on koe­tuk­sel­la"

20.08.2020 17:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Ensi syksy näyttää, miten ammattikorkeakoululaisten muutto Linnanmaalle vaikuttaa opiskelijaruokaloiden ruuhkiin – paikkoja on tarpeeksi, mutta ongelmana on ajoitus

Ensi syksy näyt­tää, miten am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten muutto Lin­nan­maal­le vai­kut­taa opis­ke­li­ja­ruo­ka­loi­den ruuh­kiin – paik­ko­ja on tar­peek­si, mutta on­gel­ma­na on ajoitus

10.07.2020 17:05 0
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Oamkin yt-neuvottelut saatiin päätökseen: irtisanomisia enimmillään yhdeksälle työntekijälle, osa-aikaistamisia enimmillään neljälle

Oamkin yt-neu­vot­te­lut saatiin pää­tök­seen: ir­ti­sa­no­mi­sia enim­mil­lään yh­dek­säl­le työn­te­ki­jäl­le, osa-ai­kais­ta­mi­sia enim­mil­lään nel­jäl­le

30.06.2020 15:00 0

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rik­si Heidi Fa­ger­holm

26.06.2020 16:02 0
Oulun ammattikorkeakoulun rehtoriksi tekniikan tohtori Heidi Fagerholm – Oamkin hallituksen puheenjohtajalla ei ole epäilyksiä Fagerholmin suhteen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rik­si tek­nii­kan tohtori Heidi Fa­ger­holm – Oamkin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­la ei ole epäi­lyk­siä Fa­ger­hol­min suhteen

25.06.2020 13:21 6
Oamk tarjoaa ilmaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja työttömille ja lomautetuille

Oamk tarjoaa il­mai­sia avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ja työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le

10.06.2020 11:35 0
Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa -  työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus  ovat ammattikorkeakoulun painoaloja
Kolumni Ville Isoherranen

Yri­tys­läh­töi­syys pai­not­tuu Oamkin opin­to­po­luis­sa - työ­elä­mä­läh­töi­nen ja di­gi­taa­li­nen opetus ovat am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pai­no­alo­ja

06.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kulttuurialan yksikkö saa valoisat ja monipuoliset tilat Linnanmaalle: kolme tanssisalia, esitystilat Poiju ja Jolla sekä useita studioita

Kult­tuu­ri­alan yksikkö saa va­loi­sat ja mo­ni­puo­li­set tilat Lin­nan­maal­le: kolme tans­si­sa­lia, esi­tys­ti­lat Poiju ja Jolla sekä useita stu­dioi­ta

04.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään perjantaina YouTubessa

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun val­mis­tu­jais­juh­lia vie­te­tään per­jan­tai­na You­Tu­bes­sa

04.06.2020 11:28 0

Oamkin val­mis­tu­jais­juh­lat jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa etänä – juhla lä­he­te­tään suorana You­Tu­bes­sa per­jan­tai­na

04.06.2020 10:36 0
Oamk:n koulutusalajärjestöjen myymälä- ja kahvilatoiminta ei saa jatkoa Linnanmaalla – toiminta siirtyy opiskelijakunnan vastuulle

Oamk:n kou­lu­tus­ala­jär­jes­tö­jen myy­mä­lä- ja kah­vi­la­toi­min­ta ei saa jatkoa Lin­nan­maal­la – toi­min­ta siirtyy opis­ke­li­ja­kun­nan vas­tuul­le

19.05.2020 13:53 0
"Taidetta tulisi olla enemmän esillä työpaikoilla" – Oulun ammattikorkeakoulun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen taidekokoelmalle, ratkaisuksi suunnitellaan taidelainaamoa henkilökunnalle

"Tai­det­ta tulisi olla enemmän esillä työ­pai­koil­la" – Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen tai­de­ko­koel­mal­le, rat­kai­suk­si suun­ni­tel­laan tai­de­lai­naa­moa hen­ki­lö­kun­nal­le

18.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Oamkin kätilö- ja ensihoitajakoulutuksiin kova pyrky – yhtä ensihoitajan paikkaa tavoittelee 53 hakijaa

Oamkin kätilö- ja en­si­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­siin kova pyrky – yhtä en­si­hoi­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 53 hakijaa

02.04.2020 17:53 7
"Tärkeää on se, miten tullaan toimeen ja tehdään yhteistyötä, eikä se kuinka samanlaisia ollaan" – opiskelijakuntien edustajat puivat yhteiskampuksen uhkia ja mahdollisuuksia

"Tär­keää on se, miten tullaan toimeen ja tehdään yh­teis­työ­tä, eikä se kuinka sa­man­lai­sia ollaan" – opis­ke­li­ja­kun­tien edus­ta­jat puivat yh­teis­kam­puk­sen uhkia ja mah­dol­li­suuk­sia

20.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kirjastopalvelut yhdistyvät helmikuusta alkaen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulun yli­opis­ton kir­jas­to­pal­ve­lut yh­dis­ty­vät hel­mi­kuus­ta alkaen

30.01.2020 10:29 2