Oamk
Kuukausi
Oamk helpottaa rakennusmestaripulaa täydennyskoulutuksella – miesvaltaisen alan koulutukseen toivotaan myös naisia

Oamk hel­pot­taa ra­ken­nus­mes­ta­ri­pu­laa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la – mies­val­tai­sen alan kou­lu­tuk­seen toi­vo­taan myös naisia

22.01.2021 09:47 4
Opettajan opinnoista työkaluja ohjaustyöhön ja urahaaveiden toteuttamiseen
Mainos Oamk

Opet­ta­jan opin­nois­ta työ­ka­lu­ja oh­jaus­työ­hön ja ura­haa­vei­den to­teut­ta­mi­seen

12.01.2021 08:00
Ammatillisen opettajan opinnoista uusia oivalluksia ja näkökulmia työhön
Mainos Oamk

Am­ma­til­li­sen opet­ta­jan opin­nois­ta uusia oi­val­luk­sia ja nä­kö­kul­mia työhön

08.01.2021 06:00
Printed Intelligence -YAMK-tutkinnosta eväitä kasvavalle alalle
Mainos Oamk

Printed In­tel­li­gen­ce -YAMK-tut­kin­nos­ta eväitä kas­va­val­le alalle

04.01.2021 06:00
Alvarin siilo 3D-kuvannetaan alkuvuodesta drooneilla  – Oamkin ja Factum Foundationin pilottihankkeen toivotaan poikivan lisää yhteistyöprojekteja

Alvarin siilo 3D-ku­van­ne­taan al­ku­vuo­des­ta droo­neil­la – Oamkin ja Factum Foun­da­tio­nin pi­lot­ti­hank­keen toi­vo­taan poi­ki­van lisää yh­teis­työ­pro­jek­te­ja

27.12.2020 10:39 4
Tilaajille
Oulussa opiskelukämppiä voi jatkossa löytyä vaikka keskustan tornitalosta – opiskelijat haluavat asua kampuksen lähellä ja keskustassa

Oulussa opis­ke­lu­kämp­piä voi jat­kos­sa löytyä vaikka kes­kus­tan tor­ni­ta­los­ta – opis­ke­li­jat ha­lua­vat asua kam­puk­sen lähellä ja kes­kus­tas­sa

27.12.2020 07:05 21
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun yli­opis­to ja Oamk pe­rus­ta­vat ai­nut­laa­tui­sen lää­ke­tie­teel­li­sen ku­van­ta­mi­sen tes­ti­la­bo­ra­to­rion – si­joi­te­taan Oysiin

21.12.2020 07:29 2
Toppilan hakesiiloon suunnitellaan teollisen perinnön tutkimuskeskusta – kunnostustyöt alkamassa ensi keväänä

Top­pi­lan ha­ke­sii­loon suun­ni­tel­laan teol­li­sen pe­rin­nön tut­ki­mus­kes­kus­ta – kun­nos­tus­työt al­ka­mas­sa ensi keväänä

17.12.2020 14:49 9
Suomalaista designia myyvän Kuren perustajat valittiin Oulun ammattikorkeakoulun vuoden alumneiksi

Suo­ma­lais­ta de­sig­nia myyvän Kuren pe­rus­ta­jat va­lit­tiin Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden alum­neik­si

03.12.2020 15:48 2
Heidi Fagerholm aloittaa Oamkin uutena rehtorina tänään

Heidi Fa­ger­holm aloit­taa Oamkin uutena reh­to­ri­na tänään

16.10.2020 11:49
Oamkilla tarjolla ennätysmäärä opiskelupaikkoja keskiviikkona alkavassa yhteishaussa – opiskeluvalinnat tehdään todistus- ja valintakoevalinnan perusteella

Oam­kil­la tar­jol­la en­nä­tys­mää­rä opis­ke­lu­paik­ko­ja kes­ki­viik­ko­na al­ka­vas­sa yh­teis­haus­sa – opis­ke­lu­va­lin­nat tehdään to­dis­tus- ja va­lin­ta­koe­va­lin­nan pe­rus­teel­la

01.09.2020 10:53
Korkeakouluopinnot käynnistyvät poikkeusoloissa ja yhteisiä tapahtumia on peruttu – "Ehkä se vähän ahdistaakin, jos kaikki pitää tehdä etänä"

Kor­kea­kou­lu­opin­not käyn­nis­ty­vät poik­keus­olois­sa ja yh­tei­siä ta­pah­tu­mia on peruttu – "Ehkä se vähän ah­dis­taa­kin, jos kaikki pitää tehdä etänä"

25.08.2020 19:01
Tilaajille
Oamk alkaa järjestää kaiken mahdollisen opetuksen etänä, myös uudet opiskelijat siirtyvät koteihinsa opiskelemaan perehdytysjakson jälkeen – taustalla Oulun alueella lisääntyneet koronatartunnat

Oamk alkaa jär­jes­tää kaiken mah­dol­li­sen ope­tuk­sen etänä, myös uudet opis­ke­li­jat siir­ty­vät ko­tei­hin­sa opis­ke­le­maan pe­reh­dy­tys­jak­son jälkeen – taus­tal­la Oulun alueel­la li­sään­ty­neet ko­ro­na­tar­tun­nat

21.08.2020 17:17 5
Rankat säästötoimet kurittavat Oulun ammattikorkeakoulun medianomikoulutusta – "Tämä on nyt työpaikka, jossa jaksaminen on koetuksella"

Rankat sääs­tö­toi­met ku­rit­ta­vat Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun me­dia­no­mi­kou­lu­tus­ta – "Tämä on nyt työ­paik­ka, jossa jak­sa­mi­nen on koe­tuk­sel­la"

20.08.2020 17:00 2
Tilaajille
Ensi syksy näyttää, miten ammattikorkeakoululaisten muutto Linnanmaalle vaikuttaa opiskelijaruokaloiden ruuhkiin – paikkoja on tarpeeksi, mutta ongelmana on ajoitus

Ensi syksy näyt­tää, miten am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten muutto Lin­nan­maal­le vai­kut­taa opis­ke­li­ja­ruo­ka­loi­den ruuh­kiin – paik­ko­ja on tar­peek­si, mutta on­gel­ma­na on ajoitus

10.07.2020 17:44
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Oamkin yt-neuvottelut saatiin päätökseen: irtisanomisia enimmillään yhdeksälle työntekijälle, osa-aikaistamisia enimmillään neljälle

Oamkin yt-neu­vot­te­lut saatiin pää­tök­seen: ir­ti­sa­no­mi­sia enim­mil­lään yh­dek­säl­le työn­te­ki­jäl­le, osa-ai­kais­ta­mi­sia enim­mil­lään nel­jäl­le

30.06.2020 15:00

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rik­si Heidi Fa­ger­holm

26.06.2020 16:08
Oulun ammattikorkeakoulun rehtoriksi tekniikan tohtori Heidi Fagerholm – Oamkin hallituksen puheenjohtajalla ei ole epäilyksiä Fagerholmin suhteen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rik­si tek­nii­kan tohtori Heidi Fa­ger­holm – Oamkin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­la ei ole epäi­lyk­siä Fa­ger­hol­min suhteen

25.06.2020 17:53 6
Oamk tarjoaa ilmaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja työttömille ja lomautetuille

Oamk tarjoaa il­mai­sia avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ja työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le

10.06.2020 11:35