Oamk
Ensi syksy näyttää, miten ammattikorkeakoululaisten muutto Linnanmaalle vaikuttaa opiskelijaruokaloiden ruuhkiin – paikkoja on tarpeeksi, mutta ongelmana on ajoitus

Ensi syksy näyt­tää, miten am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten muutto Lin­nan­maal­le vai­kut­taa opis­ke­li­ja­ruo­ka­loi­den ruuh­kiin – paik­ko­ja on tar­peek­si, mutta on­gel­ma­na on ajoitus

10.07.2020 17:05 0
Tilaajille
Ammattikorkeakoulun muutto Linnanmaalle herättää huolta jo valmiiksi ruuhkaisten bussien osalta – Oulun joukkoliikenne vastaa haasteeseen lisävuoroilla ja uusilla autoilla

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun muutto Lin­nan­maal­le he­rät­tää huolta jo val­miik­si ruuh­kais­ten bussien osalta – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne vastaa haas­tee­seen li­sä­vuo­roil­la ja uusilla au­toil­la

03.07.2020 06:00 4
Tilaajille
Oamkin yt-neuvottelut saatiin päätökseen: irtisanomisia enimmillään yhdeksälle työntekijälle, osa-aikaistamisia enimmillään neljälle

Oamkin yt-neu­vot­te­lut saatiin pää­tök­seen: ir­ti­sa­no­mi­sia enim­mil­lään yh­dek­säl­le työn­te­ki­jäl­le, osa-ai­kais­ta­mi­sia enim­mil­lään nel­jäl­le

30.06.2020 15:00 0

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rik­si Heidi Fa­ger­holm

26.06.2020 16:02 0
Oulun ammattikorkeakoulun rehtoriksi tekniikan tohtori Heidi Fagerholm – Oamkin hallituksen puheenjohtajalla ei ole epäilyksiä Fagerholmin suhteen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun reh­to­rik­si tek­nii­kan tohtori Heidi Fa­ger­holm – Oamkin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­la ei ole epäi­lyk­siä Fa­ger­hol­min suhteen

25.06.2020 13:21 6
Oamk tarjoaa ilmaisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja työttömille ja lomautetuille

Oamk tarjoaa il­mai­sia avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­ja työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le

10.06.2020 11:35 0
Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa -  työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus  ovat ammattikorkeakoulun painoaloja
Kolumni Ville Isoherranen

Yri­tys­läh­töi­syys pai­not­tuu Oamkin opin­to­po­luis­sa - työ­elä­mä­läh­töi­nen ja di­gi­taa­li­nen opetus ovat am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pai­no­alo­ja

06.06.2020 12:00 1
Tilaajille
Kulttuurialan yksikkö saa valoisat ja monipuoliset tilat Linnanmaalle: kolme tanssisalia, esitystilat Poiju ja Jolla sekä useita studioita

Kult­tuu­ri­alan yksikkö saa va­loi­sat ja mo­ni­puo­li­set tilat Lin­nan­maal­le: kolme tans­si­sa­lia, esi­tys­ti­lat Poiju ja Jolla sekä useita stu­dioi­ta

04.06.2020 18:05 1
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlia vietetään perjantaina YouTubessa

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun val­mis­tu­jais­juh­lia vie­te­tään per­jan­tai­na You­Tu­bes­sa

04.06.2020 11:28 0

Oamkin val­mis­tu­jais­juh­lat jär­jes­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa etänä – juhla lä­he­te­tään suorana You­Tu­bes­sa per­jan­tai­na

04.06.2020 10:36 0
Oamk:n koulutusalajärjestöjen myymälä- ja kahvilatoiminta ei saa jatkoa Linnanmaalla – toiminta siirtyy opiskelijakunnan vastuulle

Oamk:n kou­lu­tus­ala­jär­jes­tö­jen myy­mä­lä- ja kah­vi­la­toi­min­ta ei saa jatkoa Lin­nan­maal­la – toi­min­ta siirtyy opis­ke­li­ja­kun­nan vas­tuul­le

19.05.2020 13:53 0
"Taidetta tulisi olla enemmän esillä työpaikoilla" – Oulun ammattikorkeakoulun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen taidekokoelmalle, ratkaisuksi suunnitellaan taidelainaamoa henkilökunnalle

"Tai­det­ta tulisi olla enemmän esillä työ­pai­koil­la" – Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun uusien tilojen seinät eivät tahdo riittää yli 500 teoksen tai­de­ko­koel­mal­le, rat­kai­suk­si suun­ni­tel­laan tai­de­lai­naa­moa hen­ki­lö­kun­nal­le

18.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Oamkin kätilö- ja ensihoitajakoulutuksiin kova pyrky – yhtä ensihoitajan paikkaa tavoittelee 53 hakijaa

Oamkin kätilö- ja en­si­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­siin kova pyrky – yhtä en­si­hoi­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 53 hakijaa

02.04.2020 17:53 7
"Tärkeää on se, miten tullaan toimeen ja tehdään yhteistyötä, eikä se kuinka samanlaisia ollaan" – opiskelijakuntien edustajat puivat yhteiskampuksen uhkia ja mahdollisuuksia

"Tär­keää on se, miten tullaan toimeen ja tehdään yh­teis­työ­tä, eikä se kuinka sa­man­lai­sia ollaan" – opis­ke­li­ja­kun­tien edus­ta­jat puivat yh­teis­kam­puk­sen uhkia ja mah­dol­li­suuk­sia

20.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kirjastopalvelut yhdistyvät helmikuusta alkaen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ja Oulun yli­opis­ton kir­jas­to­pal­ve­lut yh­dis­ty­vät hel­mi­kuus­ta alkaen

30.01.2020 10:29 2
Oulun ammattikorkeakoulussa ultralujasta teräksestä rakennetulla autolla pyritään parantamaan autojen energiatehokkuutta – "Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman luja ja kevyt auton runkorakenne"

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ult­ra­lu­jas­ta te­räk­ses­tä ra­ken­ne­tul­la autolla py­ri­tään pa­ran­ta­maan autojen ener­gia­te­hok­kuut­ta – "Ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la mah­dol­li­sim­man luja ja kevyt auton run­ko­ra­ken­ne"

28.01.2020 23:36 16
137 Oamkin työntekijää siirtyy Oulun yliopiston palvelukseen  –  tulossa uusi yhteinen palveluorganisaatio

137 Oamkin työn­te­ki­jää siirtyy Oulun yli­opis­ton pal­ve­luk­seen – tulossa uusi yh­tei­nen pal­ve­lu­or­ga­ni­saa­tio

12.12.2019 13:25 39

Uu­den­lai­nen mu­siik­ki­pe­da­go­gin tut­kin­to tarjoaa Oulussa myös kirk­ko­mu­sii­kin kou­lu­tuk­sen

11.12.2019 15:43 10
Finnish Nightmares -sarjakuvan luoja Karoliina Korhonen on Oamkin vuoden 2019 alumni

Finnish Night­ma­res -sar­ja­ku­van luoja Ka­ro­lii­na Kor­ho­nen on Oamkin vuoden 2019 alumni

27.09.2019 20:00 2