Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Oamk
Oamkiin on kehittynyt ainutlaatuinen miljoonien eurojen tutkimusympäristö työkoneille – "Meidän tietojen mukaan tällaista ei ole missään muualla"

Oamkiin on ke­hit­ty­nyt ai­nut­laa­tui­nen mil­joo­nien eurojen tut­ki­mu­sym­pä­ris­tö työ­ko­neil­le – "Meidän tie­to­jen mukaan täl­lais­ta ei ole missään muual­la"

21.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Oamkin kansainväliset tutkinto-ohjelmat kasvattivat suosiotaan

Oamkin kan­sain­vä­li­set tut­kin­to-oh­jel­mat kas­vat­ti­vat suo­sio­taan

19.01.2023 12:06
Urakysely: Kolme neljästä Oamkista valmistuneesta jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle

Ura­ky­se­ly: Kolme nel­jäs­tä Oam­kis­ta val­mis­tu­nees­ta jää töihin Poh­jois-Poh­jan­maal­le

27.12.2022 12:54 2
Oulun ammattikorkeakoululle miljoonan euron rahoitus päästöttömien työkoneiden kehittämiseen

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le mil­joo­nan euron ra­hoi­tus pääs­töt­tö­mien työ­ko­nei­den ke­hit­tä­mi­seen

22.12.2022 11:58
Jatkuva oppiminen motivoi työelämässä: ”Tiesin voivani tehdä vieläkin enemmän”
Mainos BusinessOulu

Jatkuva op­pi­mi­nen motivoi työe­lä­mäs­sä: ”Tiesin voivani tehdä vie­lä­kin enem­män”

21.12.2022 06:00
“Koulu on kohta siinä pisteessä, ettei tänne kukaan hae” – Kulttuuriopiskelijat huolestuivat Oulun ammattikorkeakoulun opintoalauudistuksesta

“Koulu on kohta siinä pis­tees­sä, ettei tänne kukaan hae” – Kult­tuu­rio­pis­ke­li­jat huo­les­tui­vat Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toa­lauu­dis­tuk­ses­ta

04.12.2022 18:00 44
Oululaistaiteilija vei Poikkimaantien varrelta löytämänsä 43-kiloisen jätekasan kotiin ja teki siitä ihmisen suoliston – Petri Kuljulle taide ei pysähdy eivätkä teokset tule valmiiksi

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja vei Poik­ki­maan­tien var­rel­ta löy­tä­män­sä 43-ki­loi­sen jä­te­ka­san kotiin ja teki siitä ihmisen suo­lis­ton – Petri Kul­jul­le taide ei pysähdy eivätkä teokset tule val­miik­si

23.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Terrori-iskun herättämät tunteet siirtyivät sävellykseen – Laura Mikkola saapuu Ouluun tulkitsemaan Jouko Tötterströmin teosharvinaisuuden

Ter­ro­ri-is­kun he­rät­tä­mät tunteet siir­tyi­vät sä­vel­lyk­seen – Laura Mikkola saapuu Ouluun tul­kit­se­maan Jouko Töt­terst­rö­min teos­har­vi­nai­suu­den

17.10.2022 15:30
Oulussa alkaa kestävän kehityksen koulutusohjelma – osaajia teollisuuteen ja tuotekehitykseen

Oulussa alkaa kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen kou­lu­tu­soh­jel­ma – osaajia teol­li­suu­teen ja tuo­te­ke­hi­tyk­seen

10.10.2022 10:23
Oamkiin haki syksyn yhteishaussa yli 3 000 hakijaa, suosituin oli sosionomikoulutus

Oamkiin haki syksyn yh­teis­haus­sa yli 3 000 ha­ki­jaa, suo­si­tuin oli so­sio­no­mi­kou­lu­tus

15.09.2022 10:15 2
Opiskelijavaihdot elpymässä koronatauon jälkeen – Oamkin opiskelija lähtee Dubliniin, vaikka tarinat vaihdossa olleilta ovat jääneet kuulematta

Opis­ke­li­ja­vaih­dot el­py­mäs­sä ko­ro­na­tauon jälkeen – Oamkin opis­ke­li­ja lähtee Dub­li­niin, vaikka tarinat vaih­dos­sa ol­leil­ta ovat jääneet kuu­le­mat­ta

29.08.2022 19:00
Tilaajille
HS: Valintakokeista on käännytetty hakijoita pois vanhentuneiden passien vuoksi – myös Oulussa vastaavanlaisia tapauksia vuosittain

HS: Va­lin­ta­ko­keis­ta on kään­ny­tet­ty ha­ki­joi­ta pois van­hen­tu­nei­den passien vuoksi – myös Oulussa vas­taa­van­lai­sia ta­pauk­sia vuo­sit­tain

07.06.2022 18:00 11
Tilaajille
Oulun yliopisto ja Oamk tarjoavat vaihtopaikkoja sotaa pakeneville ukrainalaisopiskelijoille

Oulun ylio­pis­to ja Oamk tar­joa­vat vaih­to­paik­ko­ja sotaa pa­ke­ne­vil­le uk­rai­na­lai­so­pis­ke­li­joil­le

18.05.2022 11:14 4
Moni oululaisopiskelija tekee töitä opintojensa ohessa, vapaaehtoisesti tai pikkupakosta – "Harvemminpa kukaan 8–16 toimistotyötä tekevä lähtee enää illalla kaupan kassalle"

Moni ou­lu­lai­so­pis­ke­li­ja tekee töitä opin­to­jen­sa ohessa, va­paaeh­toi­ses­ti tai pik­ku­pa­kos­ta – "Har­vem­min­pa kukaan 8–16 toi­mis­to­työ­tä tekevä lähtee enää illalla kaupan kas­sal­le"

15.02.2022 07:00 9
Tilaajille
Oamkin englanninkielisiin koulutuksiin ennätyspaljon hakijoita, vetovoimaisin oli uusi sairaanhoitajakoulutus

Oamkin eng­lan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin en­nä­tys­pal­jon ha­ki­joi­ta, ve­to­voi­mai­sin oli uusi sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus

19.01.2022 21:35 3
Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään vuodelle 2022 – Oamkiin ja Oulun yliopistoon yhteensä yli sata uutta aloituspaikkaa

Kor­kea­kou­lu­jen aloi­tus­paik­ko­ja li­sä­tään vuo­del­le 2022 – Oamkiin ja Oulun ylio­pis­toon yh­teen­sä yli sata uutta aloi­tus­paik­kaa

20.12.2021 11:46
"Silloin avasin suuni ja aloin kokeilla, mitä ääniä sieltä tulisi" – klassisen laulun lukioiässä löytänyt haukiputaalainen Jere Hölttä voitti toisen palkinnon arvostetussa Timo Mustakallio -kilpailussa

"Sil­loin avasin suuni ja aloin ko­keil­la, mitä ääniä sieltä tulisi" – klas­si­sen laulun lu­kioiäs­sä löy­tä­nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen Jere Hölttä voitti toisen pal­kin­non ar­vos­te­tus­sa Timo Mus­ta­kal­lio -kil­pai­lus­sa

25.07.2021 11:00
Tilaajille
Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden jonot on saatu pääosin purettua – etäopiskelu lisäsi neuropsykiatrisiin alkuarviointeihin hakeutumista

Opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonot on saatu pääosin pu­ret­tua – etäo­pis­ke­lu lisäsi neu­rop­sy­kiat­ri­siin al­kuar­vioin­tei­hin ha­keu­tu­mis­ta

12.07.2021 15:00 1
Tuore tutkimus: Oulu on kuudenneksi suositelluin opiskelukaupunki – vahvuuksina nähdään edullisuus ja luonto, heikkouksina julkinen liikenne ja työllistymismahdollisuudet

Tuore tut­ki­mus: Oulu on kuu­den­nek­si suo­si­tel­luin opis­ke­lu­kau­pun­ki – vah­vuuk­si­na nähdään edul­li­suus ja luonto, heik­kouk­si­na jul­ki­nen lii­ken­ne ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det

27.05.2021 10:44 50
Tilaajille