Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keskustan Kurvisen ajatus opetus- ja kulttuuriministeriön osastojen yhdistämisestä ei mennyt läpi – päätösperustelu kuorrutettu korulauseilla

Kes­kus­tan Kur­vi­sen ajatus opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön osas­to­jen yh­dis­tä­mi­ses­tä ei mennyt läpi – pää­tös­pe­rus­te­lu kuor­ru­tet­tu ko­ru­lau­seil­la

16.10.2022 09:50 7
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 1
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut avaavat uusia opiskelumahdollisuuksia Suomeen tuleville ukrainalaisille

Yli­opis­tot ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lut avaavat uusia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia Suomeen tu­le­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le

28.04.2022 13:38
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rial­li­sen museon paikka on Ai­no­las­sa

08.02.2022 05:30 4
Tilaajille
Kajaanin yliopistokeskukselle 400 000 euron kertaluonteinen lisärahoitus opetus- ja kulttuuriministeriöltä

Ka­jaa­nin yli­opis­to­kes­kuk­sel­le 400 000 euron ker­ta­luon­tei­nen li­sä­ra­hoi­tus opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riöl­tä

29.11.2021 13:47 2
Ammattiopisto Luovi sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon toistamiseen

Am­mat­ti­opis­to Luovi sai am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen laa­tu­pal­kin­non tois­ta­mi­seen

16.11.2021 14:20 7
Opintotuen tulorajat nousemassa 25 prosentilla vuodeksi 2022: "Ahkeruudelle pitää antaa tilaa"

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­mas­sa 25 pro­sen­til­la vuo­dek­si 2022: "Ah­ke­ruu­del­le pitää antaa tilaa"

26.10.2021 15:15 3
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
OKM ehdottaa uutta palkkiojärjestelmää näyttelynjärjestäjille ja taiteilijoille – tavoitteena turvata taiteilijoiden korvaukset taidenäyttelyihin liittyvästä työstä

OKM eh­dot­taa uutta palk­kio­jär­jes­tel­mää näyt­te­lyn­jär­jes­tä­jil­le ja tai­tei­li­joil­le – ­ta­voit­tee­na turvata tai­tei­li­joi­den kor­vauk­set tai­de­näyt­te­lyi­hin liit­ty­väs­tä työstä

24.06.2021 16:01 2
Liuta Oulun kaupungin esikouluja mukaan kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun

Liuta Oulun kau­pun­gin esi­kou­lu­ja mukaan kak­si­vuo­ti­seen esi­ope­tus­ko­kei­luun

13.04.2021 10:02 1
Uusi lasten ja nuorten liikkumissuositus: monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään tunti päivässä

Uusi lasten ja nuorten liik­ku­mis­suo­si­tus: mo­ni­puo­lis­ta, rei­pas­ta ja ra­sit­ta­vaa liik­ku­mis­ta vä­hin­tään tunti päi­väs­sä

07.04.2021 13:00
Oulun yliopistossa aloitetaan ensimmäisenä Suomessa tutkimaan mikroyrityksiä – "Mikroyritykset työllistävät Suomessa neljänneksen koko maan yritysten työvoimasta"

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa tut­ki­maan mik­ro­yri­tyk­siä – "Mik­roy­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät Suo­mes­sa nel­jän­nek­sen koko maan yri­tys­ten työ­voi­mas­ta"

18.03.2021 10:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tus toimii suurten pai­nei­den kes­kel­lä ja hen­ki­lös­tö nään­tyy, onko meillä siihen varaa?

28.12.2020 06:00 3
Tilaajille
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläisen saamat syytteet olivat tiedossa jo nimitysvaiheessa – "Tiedossamme on, että asia etenee oikeudessa"

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön yli­joh­ta­ja Atte Jääs­ke­läi­sen saamat syyt­teet olivat tie­dos­sa jo ni­mi­tys­vai­hees­sa – "Tie­dos­sam­me on, että asia etenee oi­keu­des­sa"

20.08.2020 10:38 1
Atte Jääskeläinen päihitti OKM:n johtajat ylijohtajahaussa

Atte Jääs­ke­läi­nen päi­hit­ti OKM:n joh­ta­jat yli­joh­ta­ja­haus­sa

06.08.2020 19:09 3
Keskustan puheenjohtajakisan suosikki Annika Saarikko palaa tiede- ja kulttuuriministeriksi

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­san suo­sik­ki Annika Saa­rik­ko palaa tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si

06.08.2020 13:53 3
Urheilulle noin 9,4 miljoonaa euroa korona-avustuksia – "On tarpeellista tukea seuroja, jotta meillä jatkossakin Suomessa on elinvoimaiset liigat ja sarjat"

Ur­hei­lul­le noin 9,4 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tuk­sia – "On tar­peel­lis­ta tukea seu­ro­ja, jotta meillä jat­kos­sa­kin Suo­mes­sa on elin­voi­mai­set liigat ja sarjat"

19.06.2020 12:34 2
Koululaiset ekaluokkalaisista yhdeksäsluokkalaisiin pääsevät lähivuosina harrastamaan maksuttomasti koulupäivän yhteydessä – esitys Suomen mallista luovutettiin ministerille

Kou­lu­lai­set eka­luok­ka­lai­sis­ta yh­dek­säs­luok­ka­lai­siin pää­se­vät lä­hi­vuo­si­na har­ras­ta­maan mak­sut­to­mas­ti kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä – esitys Suomen mal­lis­ta luo­vu­tet­tiin mi­nis­te­ril­le

12.06.2020 14:11 4
Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa perussuomalaisten ajatuspajan julkaisun syyniinsä

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö ottaa pe­rus­suo­ma­lais­ten aja­tus­pa­jan jul­kai­sun syy­niin­sä

10.06.2020 11:54