Linnanmaan kampus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ku­tis­tuu­ko Oulun yli­opis­to maa­kun­ta­sar­jaan?

08.06.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään Lin­nan­maa­ta, ei ha­jo­te­ta sitä – pa­nos­tuk­set hu­ma­nis­ti­sil­le ja val­tio­tie­teel­li­sil­le aloille mo­ni­puo­lis­tai­si­vat yli­opis­toa ja li­säi­si­vät var­mas­ti sen hou­kut­te­le­vuut­ta

05.06.2021 06:00 24
Tilaajille

Jos Oulun kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat sai­si­vat päät­tää, niin yli­opis­to jäisi Lin­nan­maal­le

28.05.2021 12:58 38
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki purki etä­ope­tus­suo­si­tuk­sen kor­kea­kou­luil­ta – Ky­syim­me, jat­ke­taan­ko etänä vai pa­la­taan­ko kam­puk­sil­le?

26.05.2021 19:09 2
Tilaajille

Lin­nan­maal­la huolta ja synkkiä nä­ke­myk­siä kes­kus­ta­kam­pus­hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta – Oulun kau­pun­ki vit­kut­te­li ty­ly­tys­pa­pe­rei­den luo­vut­ta­mi­ses­sa

19.05.2021 06:12 128
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­pö­hi­nä näyttää kor­van­neen yli­opis­to­lain – moni paik­ka­kun­ta ja yli­opis­to olisi ylpeä Lin­nan­maan kes­kit­ty­mäs­tä

15.05.2021 06:30 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton suun­ni­tel­ma siirtää Lin­nan­maal­ta kau­pal­lis­ta ja tek­nil­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa va­hin­goit­taa Oulun pii­laak­son kon­sep­tia

26.04.2021 06:30 38
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton va­lin­ta­ko­keet ha­jau­te­taan laa­jem­mal­le alueel­le, Lin­nan­maan lii­kun­ta­hal­li otetaan va­lin­ta­koe­käyt­töön – “Ko­keis­sa nou­da­te­taan tark­ko­ja tur­va­jär­jes­te­lyi­tä”

19.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Kolumni

Ul­ko­veis­tok­set Lin­nan­maal­la edus­ta­vat ko­mein­ta Oulussa olevaa ny­ky­tai­det­ta

16.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko sykkivä Oulu on kam­pu­sa­lue, myös Kempele ja Ii

16.03.2021 06:00 17
Tilaajille

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lun Lin­nan­maan kam­puk­sel­ta löytyi kuollut ihminen

15.02.2021 14:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sat­sa­taan Lin­nan­maan ison kam­puk­sen ja ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­seen, ja ni­me­tään alue Jär­vi-Ou­luk­si

14.02.2021 06:00 3
Tilaajille
Kolumni

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille
Kolumni

Kam­pus­rat­kai­sut syn­ty­vät vaihe vai­heel­ta

09.12.2020 12:00 85
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton toi­min­nal­li­suus ja yh­te­näi­syys kärsisi siir­tä­mäl­lä kampus Rak­si­laan – jäl­jel­le jäisi vain kaksi kor­kea­kou­lua

23.11.2020 05:30 3
Tilaajille

Tans­si­ma­ra­ton 360 o’clock nähdään ik­ku­nas­sa Lin­nan­maan kam­puk­sel­la Oulussa – "Esitys on kuin elävä kan­vaa­si, jossa mennyt, tuleva ja tämä hetki koh­taa­vat"

19.11.2020 13:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­na­taan energia Lin­nan­maan ke­hit­tä­mi­seen – yli­opis­ton siir­rol­la ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen taso ei var­mas­ti­kaan parane, ja tämä kui­ten­kin lienee se pääasia

13.11.2020 05:45 21
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton kam­pus­rat­kai­sun hin­ta­lap­pu riippuu ne­liöis­tä – pieni ja tehokas tulisi edul­li­sim­mak­si

30.10.2020 18:01 48
Tilaajille
Kolumni

Lin­nan­maan kampus on osa ai­koi­naan va­lit­tua kau­pun­ki­mal­lia

25.10.2020 12:00 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rak­si­lan mar­ket­alue liian pieni kam­puk­sel­le, huu­mas­sa näyttää unoh­tu­neen opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lös­tön inf­ra­tar­peet

25.10.2020 05:45 12
Tilaajille