Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sisäilmaongelmat
Oulun kaupunki: Pateniemen Honkapirtti pysyy suljettuna – sisäilman laatu ei parantunut riittävästi korjauksista huolimatta

Oulun kau­pun­ki: Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti pysyy sul­jet­tu­na – ­si­säil­man laatu ei pa­ran­tu­nut riit­tä­väs­ti kor­jauk­sis­ta huo­li­mat­ta

15.02.2024 13:22 12
Kiiminkijoen koulu puretaan ja uusi rakennettaneen Kiiminkipuistoon – rehtorit ja oppilaat toivoivat nykyistä sijaintia

Kii­min­ki­joen koulu pu­re­taan ja uusi ra­ken­net­ta­neen Kii­min­ki­puis­toon – reh­to­rit ja op­pi­laat toi­voi­vat ny­kyis­tä si­jain­tia

05.02.2024 16:13 11
Tilaajille
Analyysi: Pikisaaren uusin koulu kesti käytössä alle 40 vuotta – Suomessa ei osata tai haluta korjata 1970- ja 80-lukujen rakennuksia

Ana­lyy­si: Pi­ki­saa­ren uusin koulu kesti käy­tös­sä alle 40 vuotta – Suo­mes­sa ei osata tai haluta korjata 1970- ja 80-lu­ku­jen ra­ken­nuk­sia

26.01.2024 09:47 50
Tilaajille
Vuosien piina jatkuu Rovaniemen poliisiasemalla: kymmenet työntekijät oireilevat sisäilman takia – "Rikoksesta epäiltyjä ei voi viedä kenenkään kotiin kuulusteltavaksi"

Vuosien piina jatkuu Ro­va­nie­men po­lii­sia­se­mal­la: kym­me­net työn­te­ki­jät oi­rei­le­vat si­säil­man takia – "Ri­kok­ses­ta epäil­ty­jä ei voi viedä ke­nen­kään kotiin kuu­lus­tel­ta­vak­si"

18.01.2024 16:00 2
Tilaajille
Syyskuussa suljetulla Honkapirtillä on tehty sisäilmaa parantavia toimenpiteitä – käyttöönotto riippuu uusintamittauksista

Syys­kuus­sa sul­je­tul­la Hon­ka­pir­til­lä on tehty si­säil­maa pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä – käyt­töö­not­to riippuu uu­sin­ta­mit­tauk­sis­ta

12.12.2023 14:42 5
Oulun normaalikoulun oppilaat muuttavat kalliisiin väistötiloihin ensi syksynä – vanhaa ei korjata, vaan tilalle nousee uusi koulurakennus

Oulun nor­maa­li­kou­lun op­pi­laat muut­ta­vat kal­lii­siin väis­tö­ti­loi­hin ensi syksynä – vanhaa ei kor­ja­ta, vaan tilalle nousee uusi kou­lu­ra­ken­nus

21.09.2023 14:56 41
Tilaajille
Oulun normaalikoulun väistötiloihin ei ole löytynyt vielä ratkaisua – nyt selvitetään, voisiko yläkoulu muuttaa väliaikaisesti yliopistolle

Oulun nor­maa­li­kou­lun väis­tö­ti­loi­hin ei ole löy­ty­nyt vielä rat­kai­sua – nyt sel­vi­te­tään, voisiko ylä­kou­lu muuttaa vä­liai­kai­ses­ti ylio­pis­tol­le

05.09.2023 06:00 23
Tilaajille
Pateniemen Honkapirtti suljettiin yllättäen mikrobiongelmien vuoksi – talo voi olla pois käytöstä koko talven

Pa­te­nie­men Hon­ka­pirt­ti sul­jet­tiin yl­lät­täen mik­ro­bion­gel­mien vuoksi – talo voi olla pois käy­tös­tä koko talven

04.09.2023 14:53 13
Tilaajille
Oulun Linnanmaan koulut väistötiloihin sisäilmaongelmien takia – harjoittelukoulun piina jatkunut yli 10 vuotta

Oulun Lin­nan­maan koulut väis­tö­ti­loi­hin si­säil­maon­gel­mien takia – har­joit­te­lu­kou­lun piina jat­ku­nut yli 10 vuotta

09.03.2023 06:00 59
Tilaajille
Kontinkankaan kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa siirtyy Linnanmaalle sisäilmaongelmien vuoksi

Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lö­kun­taa siirtyy Lin­nan­maal­le si­säil­maon­gel­mien vuoksi

27.02.2023 20:15 50
Sisäilmasta oireileva Nina Auvinen elää lähes eristyksissä – Kosteusvaurioiden yhteys terveyshaittoihin tunnistetaan, mutta syytä oireilulle ei vielä tiedetä

Si­säil­mas­ta oi­rei­le­va Nina Auvinen elää lähes eris­tyk­sis­sä – Kos­teus­vau­rioi­den yhteys ter­veys­hait­toi­hin tun­nis­te­taan, mutta syytä oi­rei­lul­le ei vielä tiedetä

12.12.2022 06:30 3
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen työsuojeluvaltuutettu pohtii mahdollisia jatkotoimia KKO:n astmakorvauspäätösten vuoksi – Asiantuntijan mukaan myös muilla voi olla mahdollisuus korvauksiin

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu pohtii mah­dol­li­sia jat­ko­toi­mia KKO:n ast­ma­kor­vaus­pää­tös­ten vuoksi – Asian­tun­ti­jan mukaan myös muilla voi olla mah­dol­li­suus kor­vauk­siin

02.12.2022 18:30 15
Tilaajille
Sädesieni lymysi Oulun poliisitalon huoneessa 449, poliisin yksinäinen taistelu päättyi ällistyttävään voittoon korkeimmassa oikeudessa – "Sanottiin, että mulla on vain tavallinen flunssakierre"

Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­lon huo­nees­sa 449, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – "Sa­not­tiin, että mulla on vain ta­val­li­nen fluns­sa­kier­re"

02.12.2022 06:00 44
Tilaajille
Korkein oikeus: Oulun poliisilaitoksen vartija ja poliisi sairastuivat astmaan poliisitalon huonon sisäilman vuoksi – Valtiokonttori määrättiin maksamaan korvaukset

Korkein oikeus: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen vartija ja poliisi sai­ras­tui­vat astmaan po­lii­si­ta­lon huonon si­säil­man vuoksi – ­Val­tio­kont­to­ri mää­rät­tiin mak­sa­maan kor­vauk­set

28.11.2022 15:54 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­säil­man laatua kan­nat­taa seurata – läm­pö­ti­lan alen­ta­mi­ses­ta tulee pian pa­lau­tet­ta, mutta il­man­vaih­don pie­nen­tä­mi­nen huo­ma­taan hi­taam­min

04.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­ter­veys­lai­tos ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin laitos ovat vuo­si­kym­me­niä tut­ki­neet si­säil­maa ja ter­veyt­tä

17.08.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kos­teus­vau­rioi­den riskit hal­lin­taan – Tar­vi­taan tu­lo­soh­jaus­ta väestön ter­vey­des­tä vas­taa­vil­le lai­tok­sil­le

11.08.2022 07:00
Tilaajille
Sisäilmaongelmat pakottavat Oulu10-palvelupisteen muuttamaan pois Saaristonkadun tiloista – elokuun alusta palvelut saa Kelan talosta Sepänkadulla

Si­säil­maon­gel­mat pa­kot­ta­vat Oulu10-pal­ve­lu­pis­teen muut­ta­maan pois Saa­ris­ton­ka­dun ti­lois­ta – elokuun alusta pal­ve­lut saa Kelan talosta Se­pän­ka­dul­la

25.07.2022 15:38 24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­lai­luun ei ole syytä – OYSin kun­to­tut­ki­mus­ra­por­tit on saatava jul­ki­sik­si

06.07.2022 05:30 3
Tilaajille
Tuore väitös: Oulun poliisiaseman remontti vei terveyden 21 työntekijältä – myrkyllinen pöly oli yhteydessä vaikean astman puhkeamiseen

Tuore väitös: Oulun po­lii­sia­se­man re­mont­ti vei ter­vey­den 21 työn­te­ki­jäl­tä – myr­kyl­li­nen pöly oli yh­tey­des­sä vaikean astman puh­kea­mi­seen

10.06.2022 13:21 12
Tilaajille