Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Liikkumisrajoitukset
Oulangan kansallispuiston Pähkänänkalliolla liikkuminen on kielletty loppukesälle asti – Oulangalla ja Rukalla on muitakin rajoitusalueita, jonne ei saa mennä

Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton Päh­kä­nän­kal­liol­la liik­ku­mi­nen on kiel­let­ty lop­pu­ke­säl­le asti – Ou­lan­gal­la ja Rukalla on mui­ta­kin ra­joi­tu­sa­luei­ta, jonne ei saa mennä

21.04.2022 14:03
Tilaajille
Oikeuskansleri varoitti hallitusta valmistelemasta huonoa liikkumisrajoitusta – "Voi jättää kansakunnan historiaan ja tajuntaan traumaattisen kokemuksen"

Oi­keus­kans­le­ri va­roit­ti hal­li­tus­ta val­mis­te­le­mas­ta huonoa liik­ku­mis­ra­joi­tus­ta – "Voi jättää kan­sa­kun­nan his­to­riaan ja ta­jun­taan trau­maat­ti­sen ko­ke­muk­sen"

15.04.2021 06:30 18
Tilaajille
Marinin hallitus astui liikkumisrajoituslaissa juridiseen miinaan, josta olisi pitänyt olla tieto
Pääkirjoitus

Marinin hal­li­tus astui liik­ku­mis­ra­joi­tus­lais­sa ju­ri­di­seen mii­naan, josta olisi pitänyt olla tieto

01.04.2021 20:00 75
Tilaajille
Hallitus selvittää vaihtoehtoja esitetyille liikkumisrajoituksille – THL:n Salminen: Kokoontumisiin kodeissa on tarvetta puuttua

Hal­li­tus sel­vit­tää vaih­to­eh­to­ja esi­te­tyil­le liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sil­le – THL:n Sal­mi­nen: Ko­koon­tu­mi­siin ko­deis­sa on tar­vet­ta puuttua

01.04.2021 15:23 17
Pääministeri Marin: Esitys liikkumisrajoituksista vedetään pois eduskunnasta

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta ve­de­tään pois edus­kun­nas­ta

31.03.2021 19:37 11
Näkökulma: Pääministerillä peiliin katsomisen paikka – eduskunnasta tuli märkä rätti liikkumisrajoituksia valmistelleen Marinin silmille

Nä­kö­kul­ma: Pää­mi­nis­te­ril­lä peiliin kat­so­mi­sen paikka – edus­kun­nas­ta tuli märkä rätti liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia val­mis­tel­leen Marinin sil­mil­le

31.03.2021 18:03 54
Tilaajille
Hallituksen esitys liikkumisrajoituksista törmäsi perustuslaillisiin ongelmiin – "Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala"

Hal­li­tuk­sen esitys liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta törmäsi pe­rus­tus­lail­li­siin on­gel­miin – "Ih­mis­ten olisi käy­tän­nös­sä mah­do­ton­ta en­na­koi­da kiel­le­tyn ja ran­gais­ta­van liik­ku­mi­sen ala"

31.03.2021 15:40 54
Liikkumisrajoitusten eduskuntakäsittely venyy pääsiäisen yli

Liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten edus­kun­ta­kä­sit­te­ly venyy pää­siäi­sen yli

26.03.2021 15:00 10
Milloin ja miten Suomi palautetaan normaalitilaan koronan jälkeen? Rajoitusten purkusuunnitelma hallituksen käsittelyyn lähiaikoina

Milloin ja miten Suomi pa­lau­te­taan nor­maa­li­ti­laan koronan jäl­keen? Ra­joi­tus­ten pur­ku­suun­ni­tel­ma hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn lä­hi­ai­koi­na

26.03.2021 06:30 12
Tilaajille
Matkailuyrittäjät ihmettelevät, miksi vuokramökkeilyä rajoitetaan – "Lomanviettotapa ratkaisee, ei se, kuka kiinteistön omistaa"

Mat­kai­lu­yrit­tä­jät ih­met­te­le­vät, miksi vuok­ra­mök­kei­lyä ra­joi­te­taan – "Lo­man­viet­to­ta­pa rat­kai­see, ei se, kuka kiin­teis­tön omis­taa"

25.03.2021 21:21 18
Tilaajille
Seuraavaa kierrosta kustannustukea työstetään jo – moni pienyritys menee kiinni liikkumisrajoitusten takia, kun asiakkaita ei ole

Seu­raa­vaa kier­ros­ta kus­tan­nus­tu­kea työs­te­tään jo – moni pien­yri­tys menee kiinni liik­ku­mis­ra­joi­tus­ten takia, kun asiak­kai­ta ei ole

25.03.2021 16:06 1
Tilaajille
Marin: Valmistelussa malli, jolla rokotteita voitaisiin kohdentaa painotetusti pahimmille epidemia-alueille  – Katso tallenne hallituksen tiedotustilaisuudesta

Marin: Val­mis­te­lus­sa malli, jolla ro­kot­tei­ta voi­tai­siin koh­den­taa pai­no­te­tus­ti pa­him­mil­le epi­de­mia-alueil­le – Katso tal­len­ne hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

25.03.2021 15:01 24
Salailu huono merkki – päättäjien uskottavuus uhkaa rapautua, jos ihmisille jää tunne, että heitä on pidetty pimennossa
Pääkirjoitus

Salailu huono merkki – päät­tä­jien us­kot­ta­vuus uhkaa ra­pau­tua, jos ih­mi­sil­le jää tunne, että heitä on pidetty pi­men­nos­sa

24.03.2021 20:00 29
Tilaajille
Luonnos liikkumisrajoituslaiksi sallisi ulkoilun enintään kahden oman talouden ulkopuolisen kanssa, rikkomisesta sakkoja – lakia ei uskota saatavan voimaan ennen pääsiäistä

Luonnos liik­ku­mis­ra­joi­tus­laik­si sallisi ul­koi­lun enin­tään kahden oman ta­lou­den ul­ko­puo­li­sen kanssa, rik­ko­mi­ses­ta sakkoja – lakia ei uskota saa­ta­van voimaan ennen pää­siäis­tä

24.03.2021 22:46 82
Hallitus neuvotteli liikkumisrajoituksista iltamyöhään – Oppositio ei vakuuttunut tarpeesta, hallituspuolueissakin epäröintiä ennen neuvotteluja

Hal­li­tus neu­vot­te­li liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta il­ta­myö­hään – Op­po­si­tio ei va­kuut­tu­nut tar­pees­ta, hal­li­tus­puo­lueis­sa­kin epä­röin­tiä ennen neu­vot­te­lu­ja

23.03.2021 23:04 29
Näkökulma: Liikkumisrajoitukset eivät ole läpihuutojuttu eduskunnan myllyssä – kansanedustajien ensi viikon pääsiäisvapaa voidaan perua

Nä­kö­kul­ma: Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set eivät ole lä­pi­huu­to­jut­tu edus­kun­nan myl­lys­sä – kan­san­edus­ta­jien ensi viikon pää­siäis­va­paa voidaan perua

23.03.2021 15:12 1
Tilaajille
Poliisiylijohtaja Kolehmainen perää mahdollisiin liikkumisrajoituksiin selkeyttä: "Kaikenlainen epämääräisyys olisi pahasta"

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja Ko­leh­mai­nen perää mah­dol­li­siin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­siin sel­keyt­tä: "Kai­ken­lai­nen epä­mää­räi­syys olisi pa­has­ta"

18.03.2021 12:06 6
Pääministeri Marin kehottaa välttämään pääsiäismatkailua, jos se ei ole välttämätöntä – "Tämä tilanne pitää ottaa vakavasti"

Pää­mi­nis­te­ri Marin ke­hot­taa vält­tä­mään pää­siäis­mat­kai­lua, jos se ei ole vält­tä­mä­tön­tä – "Tämä tilanne pitää ottaa va­ka­vas­ti"

10.03.2021 17:36 20
Kaavaillut liikkumisrajoitukset: koronakävely kaverien kanssa loppuisi, mutta noutoruokaa saisi ehkä hakea

Kaa­vail­lut liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set: ko­ro­na­kä­ve­ly ka­ve­rien kanssa lop­pui­si, mutta nou­to­ruo­kaa saisi ehkä hakea

09.03.2021 09:45 48
Irlanti tuo takaisin liikkumisrajoitukset koronan takia – kodista pääsee viiden kilometrin päähän

Irlanti tuo ta­kai­sin liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set koronan takia – kodista pääsee viiden ki­lo­met­rin päähän

20.10.2020 13:49