Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Koululaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muu­tos­ta ai­kai­siin kou­lu­aa­mui­hin – "Suu­rem­pi uni­mää­rä auttaa kes­kit­ty­mään tun­neil­la, mikä tie­tys­ti johtaa pa­rem­paan kou­lu­me­nes­tyk­seen"

23.02.2023 06:00 32
Tilaajille
Iso-Syöte järjestää ilmaisia lasketteluopetuspäiviä Oulun seudun, Pudasjärven ja Taivalkosken ekaluokkalaisille – "Parhaassa tapauksessa joku löytää laskettelusta elinikäisen harrastuksen"

Iso-Syö­te jär­jes­tää il­mai­sia las­ket­te­lu­ope­tus­päi­viä Oulun seudun, Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken eka­luok­ka­lai­sil­le – "Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa joku löytää las­ket­te­lus­ta elin­ikäi­sen har­ras­tuk­sen"

15.12.2022 13:58 2
Pyöräilybaanan kova vauhti huolettaa Teuvo Pakkalan koululla – kaupunki ei halua baanalle merkkiä, joka varoittaisi pienistä koululaisista

Pyö­räi­ly­baa­nan kova vauhti huo­let­taa Teuvo Pak­ka­lan kou­lul­la – ­kau­pun­ki ei halua baa­nal­le merk­kiä, joka va­roit­tai­si pie­nis­tä kou­lu­lai­sis­ta

10.12.2022 08:47 100
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöstutkija lisäsi liikuntaa matematiikan tunneille ja sai hyviä tuloksia

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­ja lisäsi lii­kun­taa ma­te­ma­tii­kan tun­neil­le ja sai hyviä tu­lok­sia

27.10.2022 10:32
Kouluateria on Suomessa edelleen edullinen ja maidonkulutus on pysynyt vakaana – hävikkiä pyritään vähentämään myös kasvatuksen avulla

Kou­lu­ate­ria on Suo­mes­sa edel­leen edul­li­nen ja mai­don­ku­lu­tus on pysynyt vakaana – ­hä­vik­kiä py­ri­tään vä­hen­tä­mään myös kas­va­tuk­sen avulla

19.10.2022 18:30 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Naisille oma naisellinen kabinetti uuteen suurhotelliin Oulussa

Vanha Kaleva: Nai­sil­le oma nai­sel­li­nen ka­bi­net­ti uuteen suur­ho­tel­liin Oulussa

13.10.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille
Koulujen alkaessa myös kymmenet ukrainalaislapset suuntaavat reppuineen Oulun kouluihin – 9-vuotias harkovalainen Anastasia Khudyaeva on yksi heistä

Kou­lu­jen al­kaes­sa myös kym­me­net uk­rai­na­lais­lap­set suun­taa­vat rep­pui­neen Oulun kou­lui­hin – 9-vuo­tias har­ko­va­lai­nen Anas­ta­sia Khu­dyae­va on yksi heistä

10.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset ki­teyt­tä­vät ko­ti­seu­dun sa­noi­hin rau­hal­li­nen, tur­val­li­nen ja vapaa

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Oletko Pohjois-Pohjanmaan tietäjä? Nyt se selviää – vastaa mielenkiintoisen tietovisan kysymyksiin

Oletko Poh­jois-Poh­jan­maan tie­tä­jä? Nyt se selviää – vastaa mie­len­kiin­toi­sen tie­to­vi­san ky­sy­myk­siin

01.02.2022 06:09 40
Tilaajille
Etätyö tuo nykyään kaupungin TET-mahdollisuudet perämetsien teineille
Kolumni

Etätyö tuo nykyään kau­pun­gin TET-mah­dol­li­suu­det pe­rä­met­sien tei­neil­le

19.12.2021 14:00 1
Tilaajille
Opetuksen laatu paranee kahden opettajan luokassa, osoittaa oululaisväitös – Ritaharjun koululla tulos ei yllätä, ja kiitosta satelee myös oppilailta: "En palaisi vanhaan mistään hinnasta"

Ope­tuk­sen laatu paranee kahden opet­ta­jan luo­kas­sa, osoit­taa ou­lu­lais­väi­tös – Ri­ta­har­jun kou­lul­la tulos ei yllätä, ja kii­tos­ta satelee myös op­pi­lail­ta: "En palaisi vanhaan mistään hin­nas­ta"

17.12.2021 06:00 19
Tilaajille
Oulussa tarjolla maksutonta tekemistä koulujen syyslomaviikolla:  Liikuntatapahtuma X-ON Ouluhallissa, Raksilan ja Pateniemen tekojäät avataan, museoon vapaa pääsy

Oulussa tar­jol­la mak­su­ton­ta te­ke­mis­tä kou­lu­jen syys­lo­ma­vii­kol­la: Lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma X-ON Ou­lu­hal­lis­sa, Rak­si­lan ja Pa­te­nie­men te­ko­jäät ava­taan, museoon vapaa pääsy

18.10.2021 11:27
Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021 – teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen

Tur­val­li­nen Oulu -hank­keen tur­va­tai­to­kas­va­tus voitti kan­sal­li­sen ri­kok­sen­tor­jun­ta­kil­pai­lun 2021 – ­tee­ma­na oli ala­ikäi­siin koh­dis­tu­van kiu­saa­mi­sen ja vä­ki­val­lan eh­käi­se­mi­nen

27.09.2021 15:02 3
Flunssaoireita aiheuttavat virukset aiheuttavat Oulussa koulupoissaoloja ja koronatestauksen ruuhkautumista – suojatoimet koronavirusta vastaan estävät myös flunssien leviämistä

Fluns­sa­oi­rei­ta ai­heut­ta­vat vi­ruk­set ai­heut­ta­vat Oulussa kou­lu­pois­sa­olo­ja ja ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­kau­tu­mis­ta – suo­ja­toi­met ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan estävät myös fluns­sien le­viä­mis­tä

30.08.2021 17:00 17
Tilaajille
Taas yksi haaste suoritettu! Hiukkavaaran koululaiset ideoivat liikuntadiplomin, jota voidaan käyttää mobiilisovelluksella  – ensi syksynä sen saavat käyttöönsä kaikki Oulun koulut

Taas yksi haaste suo­ri­tet­tu! Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu­lai­set ideoi­vat lii­kun­ta­dip­lo­min, jota voidaan käyttää mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la – ensi syksynä sen saavat käyt­töön­sä kaikki Oulun koulut

30.04.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö Oulun kau­pun­gin kus­tan­taa op­pi­lail­le kan­gas­mas­kit?

02.02.2021 05:45 1
Tilaajille
Joka toinen peruskoululainen haluaisi uuden harrastuksen koulupäivän yhteyteen – Suomen malli käynnistyy alkuvuonna

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­ji­mis­tä eri­lai­suu­den takia ta­pah­tuu liikaa – kaikki pitäisi hy­väk­syä mukaan muot­tiin, tai unohtaa vain koko ver­taus­ku­va

13.12.2020 05:30
Tilaajille
Vihreät esittää reppurahaa lisätukea tarvitseville koululaisille – "Jos lisäresursseja ei järjestetä, tilanne kuormittaa koko luokkaa"

Vihreät esittää rep­pu­ra­haa li­sä­tu­kea tar­vit­se­vil­le kou­lu­lai­sil­le – "Jos li­sä­re­surs­se­ja ei jär­jes­te­tä, tilanne kuor­mit­taa koko luok­kaa"

07.12.2020 18:19 18