Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Kaleva live: Katso suora lähetys U20 Kär­pät-Luk­ko-ot­te­lus­ta

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Koululaiset
Vanha Kaleva: Yksinäiset koululaiset vaarassa harhautua tinnerin haistelijoiksi

Vanha Kaleva: Yk­si­näi­set kou­lu­lai­set vaa­ras­sa har­hau­tua tin­ne­rin hais­te­li­joik­si

11.08.2022 10:00
Tilaajille
Koulujen alkaessa myös kymmenet ukrainalaislapset suuntaavat reppuineen Oulun kouluihin – 9-vuotias harkovalainen Anastasia Khudyaeva on yksi heistä

Kou­lu­jen al­kaes­sa myös kym­me­net uk­rai­na­lais­lap­set suun­taa­vat rep­pui­neen Oulun kou­lui­hin – 9-vuo­tias har­ko­va­lai­nen Anas­ta­sia Khu­dyae­va on yksi heistä

10.08.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset ki­teyt­tä­vät ko­ti­seu­dun sa­noi­hin rau­hal­li­nen, tur­val­li­nen ja vapaa

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Oletko Pohjois-Pohjanmaan tietäjä? Nyt se selviää – vastaa mielenkiintoisen tietovisan kysymyksiin

Oletko Poh­jois-Poh­jan­maan tie­tä­jä? Nyt se selviää – vastaa mie­len­kiin­toi­sen tie­to­vi­san ky­sy­myk­siin

01.02.2022 06:09 40
Tilaajille
Etätyö tuo nykyään kaupungin TET-mahdollisuudet perämetsien teineille
Kolumni

Etätyö tuo nykyään kau­pun­gin TET-mah­dol­li­suu­det pe­rä­met­sien tei­neil­le

19.12.2021 14:00 1
Tilaajille
Opetuksen laatu paranee kahden opettajan luokassa, osoittaa oululaisväitös – Ritaharjun koululla tulos ei yllätä, ja kiitosta satelee myös oppilailta: "En palaisi vanhaan mistään hinnasta"

Ope­tuk­sen laatu paranee kahden opet­ta­jan luo­kas­sa, osoit­taa ou­lu­lais­väi­tös – Ri­ta­har­jun kou­lul­la tulos ei yllätä, ja kii­tos­ta satelee myös op­pi­lail­ta: "En palaisi vanhaan mistään hin­nas­ta"

17.12.2021 06:00 19
Tilaajille
Oulussa tarjolla maksutonta tekemistä koulujen syyslomaviikolla:  Liikuntatapahtuma X-ON Ouluhallissa, Raksilan ja Pateniemen tekojäät avataan, museoon vapaa pääsy

Oulussa tar­jol­la mak­su­ton­ta te­ke­mis­tä kou­lu­jen syys­lo­ma­vii­kol­la: Lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma X-ON Ou­lu­hal­lis­sa, Rak­si­lan ja Pa­te­nie­men te­ko­jäät ava­taan, museoon vapaa pääsy

18.10.2021 11:27
Turvallinen Oulu -hankkeen turvataitokasvatus voitti kansallisen rikoksentorjuntakilpailun 2021 – teemana oli alaikäisiin kohdistuvan kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen

Tur­val­li­nen Oulu -hank­keen tur­va­tai­to­kas­va­tus voitti kan­sal­li­sen ri­kok­sen­tor­jun­ta­kil­pai­lun 2021 – ­tee­ma­na oli ala­ikäi­siin koh­dis­tu­van kiu­saa­mi­sen ja vä­ki­val­lan eh­käi­se­mi­nen

27.09.2021 15:02 3
Flunssaoireita aiheuttavat virukset aiheuttavat Oulussa koulupoissaoloja ja koronatestauksen ruuhkautumista – suojatoimet koronavirusta vastaan estävät myös flunssien leviämistä

Fluns­sa­oi­rei­ta ai­heut­ta­vat vi­ruk­set ai­heut­ta­vat Oulussa kou­lu­pois­sa­olo­ja ja ko­ro­na­tes­tauk­sen ruuh­kau­tu­mis­ta – suo­ja­toi­met ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan estävät myös fluns­sien le­viä­mis­tä

30.08.2021 17:00 17
Tilaajille
Taas yksi haaste suoritettu! Hiukkavaaran koululaiset ideoivat liikuntadiplomin, jota voidaan käyttää mobiilisovelluksella  – ensi syksynä sen saavat käyttöönsä kaikki Oulun koulut

Taas yksi haaste suo­ri­tet­tu! Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu­lai­set ideoi­vat lii­kun­ta­dip­lo­min, jota voidaan käyttää mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la – ensi syksynä sen saavat käyt­töön­sä kaikki Oulun koulut

30.04.2021 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­täi­si­kö Oulun kau­pun­gin kus­tan­taa op­pi­lail­le kan­gas­mas­kit?

02.02.2021 05:45 1
Tilaajille
Joka toinen peruskoululainen haluaisi uuden harrastuksen koulupäivän yhteyteen – Suomen malli käynnistyy alkuvuonna

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­ji­mis­tä eri­lai­suu­den takia ta­pah­tuu liikaa – kaikki pitäisi hy­väk­syä mukaan muot­tiin, tai unohtaa vain koko ver­taus­ku­va

13.12.2020 05:30
Tilaajille
Vihreät esittää reppurahaa lisätukea tarvitseville koululaisille – "Jos lisäresursseja ei järjestetä, tilanne kuormittaa koko luokkaa"

Vihreät esittää rep­pu­ra­haa li­sä­tu­kea tar­vit­se­vil­le kou­lu­lai­sil­le – "Jos li­sä­re­surs­se­ja ei jär­jes­te­tä, tilanne kuor­mit­taa koko luok­kaa"

07.12.2020 18:19 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­län koulun op­pi­lai­den ri­pot­te­lu eri luo­kil­le, eri kou­lui­hin ja sa­tun­nai­siin väis­tö­ti­loi­hin on lo­put­ta­va, si­sä­il­ma­on­gel­miin löy­dyt­tä­vä rat­kai­su

03.12.2020 05:30 2
Tilaajille
"Ei uskalla viikkoa pidemmälle suunnitella, kun tilanne niin elää" – Kun syysloma vietetään lähellä kotia, oululaisen koululaisen vapaapäivä täyttyy ulkoilulla, lukemisella ja pyöräilyllä

"Ei uskalla viikkoa pi­dem­mäl­le suun­ni­tel­la, kun tilanne niin elää" – Kun syys­lo­ma vie­te­tään lähellä kotia, ou­lu­lai­sen kou­lu­lai­sen va­paa­päi­vä täyttyy ul­koi­lul­la, lu­ke­mi­sel­la ja pyö­räi­lyl­lä

15.10.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamme kir­jas­to­pal­ve­lut il­mai­sek­si ilok­sem­me, joten vähintä mitä voimme tehdä, on kun­nioit­taa toisten omai­suut­ta ja käyt­täy­tyä si­vis­ty­nees­ti

28.09.2020 07:00
Tilaajille
Osa nuorista kokee, että kiusaamalla saa koulussa kunnioitusta – iso osa kertoo, ettei aikuisten puuttumisesta kiusaamiseen ole

Osa nuo­ris­ta kokee, että kiu­saa­mal­la saa kou­lus­sa kun­nioi­tus­ta – iso osa kertoo, ettei ai­kuis­ten puut­tu­mi­ses­ta kiu­saa­mi­seen ole

23.09.2020 15:14 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Meidän ei tar­vit­se pelätä kouluun tul­les­sam­me ja olisi mu­ka­vaa, jos van­hem­mil­le­kin jäisi mie­li­ku­va, että Maik­ku­lan ylä­kou­lu on tur­val­li­nen paikka"

22.09.2020 06:00
Tilaajille
Jesse ja Jami Hietikko aloittivat koulun vuotta ikätovereitaan myöhemmin – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiusaamiselta, mutta harva perhe käyttää mahdollisuutta

Jesse ja Jami Hie­tik­ko aloit­ti­vat koulun vuotta ikä­to­ve­rei­taan myö­hem­min – Eskarin tuplaus voisi säästää lapset kiu­saa­mi­sel­ta, mutta harva perhe käyttää mah­dol­li­suut­ta

13.09.2020 08:00 1
Tilaajille