Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kotimaan politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Politiikan kieli on ollut värikästä ja osaa lausahduksista toistetaan yhä sopivan paikan tullen – Tiedätkö, kuka sanoi nämä sanat ja lentävät lauseet?

Po­li­tii­kan kieli on ollut vä­ri­käs­tä ja osaa lau­sah­duk­sis­ta tois­te­taan yhä sopivan paikan tullen – Tie­dät­kö, kuka sanoi nämä sanat ja len­tä­vät lau­seet?

16:00 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Analyysi: Raideyhteyksiä kannattavat melkein kaikki puolueet, mutta sävyissä on suuria eroja – "Yllättävän ylimalkaista", analysoi liikennetoimittaja vaaliohjelmia

Ana­lyy­si: Rai­de­yh­teyk­siä kan­nat­ta­vat melkein kaikki puo­lueet, mutta sä­vyis­sä on suuria eroja – "Yl­lät­tä­vän yli­mal­kais­ta", ana­ly­soi lii­ken­ne­toi­mit­ta­ja vaa­li­oh­jel­mia

11:00 9
Tilaajille
Ratkaistaanko eduskuntavaalit tulos sosiaalisen median kampanjoilla, Sunnuntaikäräjät pohtii

Rat­kais­taan­ko edus­kun­ta­vaa­lit tulos so­siaa­li­sen median kam­pan­joil­la, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

08:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä lääk­keet Suomen näi­vet­ty­mis­tau­tiin?

06:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­teet vaa­li­asee­na – riip­pu­vuus­käyt­täy­ty­mi­sen ydintä ei ym­mär­re­tä

06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­paa­eh­tois­toi­min­nal­la on kas­vu­po­ten­tiaa­lia – kan­san­edus­ta­jat ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa teh­des­sään pää­tök­siä riit­tä­vien toi­min­ta­edel­ly­tys­ten tur­vaa­mi­sek­si

05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaetut ko­ro­na­tuet otet­ta­va tar­kas­te­luun

05:00 1
Tilaajille
Yö oli tuntia lyhyempi, kun Suomessa siirryttiin kesäaikaan – tunnin muutos näkyy jopa sairauskohtausten ja onnettomuuksien määrässä

Yö oli tuntia ly­hyem­pi, kun Suo­mes­sa siir­ryt­tiin ke­sä­ai­kaan – tunnin muutos näkyy jopa sai­raus­koh­taus­ten ja on­net­to­muuk­sien mää­räs­sä

08:06 39
Tilaajille
Ennakkoäänestys jatkui vilkkaampana kuin edellisissä eduskuntavaaleissa – Oulun vaalipiirissä äänensä on antanut 18,9 prosenttia äänioikeutetuista

En­nak­ko­ää­nes­tys jatkui vilk­kaam­pa­na kuin edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä äänensä on antanut 18,9 pro­sent­tia ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta

25.03.2023 20:04 4
Viikko ja vanhemmat
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

17:10 13
Tilaajille
Kansanedustaja Ben Zyskowiczin kimppuun käytiin Helsingin Itäkeskuksessa – pääministeri ja presidentti tuomitsevat hyökkäyksen

Kan­san­edus­ta­ja Ben Zys­ko­wic­zin kimp­puun käytiin Hel­sin­gin Itä­kes­kuk­ses­sa – pää­mi­nis­te­ri ja pre­si­dent­ti tuo­mit­se­vat hyök­käyk­sen

25.03.2023 17:16 18
Perussuomalaisille näyttäisi tulevan jytky ainakin Satakuntaan, mutta alueelliset gallupit vääristävät todellisuutta – kokoomus edelleen valtakunnallisesti johdossa

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le näyt­täi­si tulevan jytky ainakin Sa­ta­kun­taan, mutta alueel­li­set gal­lu­pit vää­ris­tä­vät to­del­li­suut­ta – ko­koo­mus edel­leen val­ta­kun­nal­li­ses­ti joh­dos­sa

25.03.2023 12:00 7
Tilaajille
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

25.03.2023 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­to kaipaa ke­hit­tä­mis­tä – ää­nes­tät­hän sinäkin omais­hoi­ta­jays­tä­väl­li­ses­ti?

25.03.2023 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On korkea aika to­tut­tau­tua aja­tuk­seen, että halvan ruuan aika on lop­pu­mas­sa

25.03.2023 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi neu­vo­loi­ta ei voisi so­vel­taa myös van­huk­sil­le?

25.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jään­mur­ta­jat py­sy­väs­ti Ouluun – esi­mer­kik­si Ruotsin mur­ta­jat on si­joi­tet­tu poh­joi­seen Luu­la­jaan

25.03.2023 05:30 7
Tilaajille
Valinnat perustuvat arvoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lin­nat pe­rus­tu­vat ar­voi­hin

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tys­vilk­kaus lupaa hyvää

25.03.2023 05:00
Tilaajille
Terveydenhuolto on pelastettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vey­den­huol­to on pe­las­tet­ta­va

25.03.2023 05:00
Tilaajille