Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

SSAB: Raa­hes­sa saatiin kai­vat­tu päätös: te­räs­teh­das jatkaa

Kotimaan politiikka
Viimeisin 12 tuntia
Krista Kiuru on itsepäinen tahtonainen, josta tuli koronarajoitusten monumentaalinen symboli – vastustajilta yllättävä arvio ministerin työtavoista

Krista Kiuru on it­se­päi­nen tah­to­nai­nen, josta tuli ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mo­nu­men­taa­li­nen symboli – vas­tus­ta­jil­ta yl­lät­tä­vä arvio mi­nis­te­rin työ­ta­vois­ta

28.01.2022 21:03 16
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Koronaministerit: Ruokaravintoloille kolme tuntia lisäaikaa – rajoituksia halutaan keventää esimerkiksi elokuvateatterien osalta

Ko­ro­na­mi­nis­te­rit: Ruo­ka­ra­vin­to­loil­le kolme tuntia li­sä­ai­kaa – ra­joi­tuk­sia ha­lu­taan ke­ven­tää esi­mer­kik­si elo­ku­va­teat­te­rien osalta

27.01.2022 22:38 5
Hallitus vapauttaa matkailua: Suomen EU-rajat aukeavat helmikuun alussa – matkailijan pitää silti edelleen ottaa koronapassi mukaan

Hal­li­tus va­paut­taa mat­kai­lua: Suomen EU-ra­jat au­kea­vat hel­mi­kuun alussa – mat­kai­li­jan pitää silti edel­leen ottaa ko­ronapas­si mukaan

27.01.2022 18:30 1
Tilaajille
Kiurun korvaajaksi valittiin kansanedustaja, Husin ex-johtaja Aki Lindén

Kiurun kor­vaa­jak­si va­lit­tiin kan­sa­ne­dus­ta­ja, Husin ex-joh­ta­ja Aki Lindén

27.01.2022 18:17 20
Valtio tukee turvetuotantokoneiden romuttamista lähes 30 miljoonalla eurolla – hakemukset keskitetään Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle

Valtio tukee tur­ve­tuo­tan­to­ko­nei­den ro­mut­ta­mis­ta lähes 30 mil­joo­nal­la eurolla – ha­ke­muk­set kes­ki­te­tään Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sel­le

27.01.2022 15:28 27
Enemmistö eduskuntapuolueista ei halua niputtaa eri vaaleja, kertoo Uutissuomalaisen kysely

Enem­mis­tö edus­kun­ta­puo­lueis­ta ei halua ni­put­taa eri vaa­le­ja, kertoo Uu­tis­suo­ma­lai­sen kysely

27.01.2022 07:59 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­per­päät­tä­jien alue­vaa­lit – näyttää vah­vas­ti siltä, että po­li­tii­kan­te­ko on am­mat­ti­mais­tu­mas­sa alueel­li­sel­la tasolla

27.01.2022 04:30
Tilaajille
Presidentti Niinistö MTV:llä: Itämeren alueella ei tällä hetkellä ole kovin paljon sotilaallisen läsnäolon jännitettä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö MTV:l­lä: Itä­me­ren alueel­la ei tällä het­kel­lä ole kovin paljon so­ti­laal­li­sen läs­nä­olon jän­ni­tet­tä

27.01.2022 00:09 45
Tapahtuma-ala kummastelee, mitä ministerit tarkoittavat avattavilla matalan riskin tapahtumilla – "Miksi meidänkään pitäisi tällaisia rajoituksia noudattaa?"

Ta­pah­tu­ma-ala kum­mas­te­lee, mitä mi­nis­te­rit tar­koit­ta­vat avat­ta­vil­la matalan riskin ta­pah­tu­mil­la – "Miksi mei­dän­kään pitäisi täl­lai­sia ra­joi­tuk­sia nou­dat­taa?"

26.01.2022 18:30 26
Tilaajille
Hyvinvointialueen valmisteluryhmä sijoittaisi psykiatrisen hoidon sosiaalipalveluihin –  lääkärit jyrähtivät: "Kuka vain voi sairastua mielenterveyshäiriöön"

Hy­vin­voin­ti­alueen val­mis­te­lu­ryh­mä si­joit­tai­si psy­kiat­ri­sen hoidon so­siaa­li­pal­ve­lui­hin –  lää­kä­rit jy­räh­ti­vät: "Kuka vain voi sai­ras­tua mie­len­ter­veys­häi­riöön"

26.01.2022 14:58 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ää­nes­tä­mät­tä jät­tä­mi­nen on yhtä vahva kan­nan­ot­to kuin ää­nes­tä­mi­nen­kin

26.01.2022 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä saadaan sää­tö­voi­maa?

26.01.2022 04:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ronapas­si – van­hen­tu­nut jo syn­tyes­sään

26.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Vihreillä on edessään itsetutkiskelun viikot, joiden aikana politiikan painotuksia on pakko miettiä
Pääkirjoitus

Vih­reil­lä on edes­sään it­se­tut­kis­ke­lun viikot, joiden aikana po­li­tii­kan pai­no­tuk­sia on pakko miettiä

25.01.2022 20:00 24
Tilaajille
Suomi vie joitakin sotilastarvikkeita puolustussotaan varustautuvaan Ukrainaan – näillä periaatteilla vientiluvat käsitellään

Suomi vie joi­ta­kin so­ti­las­tar­vik­kei­ta puo­lus­tus­so­taan va­rus­tau­tu­vaan Uk­rai­naan – näillä pe­ri­aat­teil­la vien­ti­lu­vat kä­si­tel­lään

25.01.2022 18:45 30
Tilaajille
Marin ja Andersson: Kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeampaa purkamista harkittava

Marin ja An­ders­son: Kult­tuu­rin ja lii­kun­nan ra­joi­tus­ten en­na­koi­tua no­peam­paa pur­ka­mis­ta har­kit­ta­va

25.01.2022 17:08 9
Suomesta tuulivoiman avulla öljyvaltio
Kolumni

Suo­mes­ta tuu­li­voi­man avulla öl­jy­val­tio

25.01.2022 16:00 85
Tilaajille
Eduskunnan puhemies vaihtuu, kun Anu Vehviläinen ei tavoittele paikkaa – Matti Vanhanen kertoo olevansa käytettävissä

Edus­kun­nan pu­he­mies vaih­tuu, kun Anu Veh­vi­läi­nen ei ta­voit­te­le paikkaa – Matti Van­ha­nen kertoo ole­van­sa käy­tet­tä­vis­sä

25.01.2022 11:21 19
12 lääkäriä ja 13 sairaanhoitajaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa – "Meitä sosiaalialan asiantuntijoita oli valittujen joukossa yllättävän vähän"

12 lää­kä­riä ja 13 sai­raan­hoi­ta­jaa Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­val­tuus­tos­sa – "Meitä so­siaa­li­alan asian­tun­ti­joi­ta oli va­lit­tu­jen jou­kos­sa yl­lät­tä­vän vähän"

25.01.2022 06:13 51
Tilaajille
Ministerit Emma Kari ja Mika Lintilä kertoivat sairastuneensa koronaan, myös vihreiden  Iiris Suomelalla positiivinen testitulos

Mi­nis­te­rit Emma Kari ja Mika Lintilä ker­toi­vat sai­ras­tu­neen­sa ko­ro­naan, myös vih­rei­den Iiris Suo­me­lal­la po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los

24.01.2022 22:16