Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Kotimaan politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Ohisalo: Suomi ei ole irtautumassa yleiseurooppalaisesta maahanmuuttopolitiikasta

Ohi­sa­lo: Suomi ei ole ir­tau­tu­mas­sa yleis­eu­roop­pa­lai­ses­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta

15:08 5
Viimeisin 12 tuntia
Presidentti Niinistön matka Ahvenanmaalle peruuntui – syynä huono lentosää

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön matka Ah­ve­nan­maal­le pe­ruun­tui – syynä huono len­to­sää

10:47 3
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen vih­rei­den kurja ydin­voi­ma­po­li­tiik­ka

03:15 1
Tilaajille
1,5 vuotta poikkeustilaa sai haaparantalaisisän Suomen sisäministerin juttusille – raja-alueen arkimurheet, koronapassi, kaivoskysymykset ja poliisiyhteistyö nousivat keskusteluun

1,5 vuotta poik­keus­ti­laa sai haa­pa­ran­ta­lai­si­sän Suomen si­sä­mi­nis­te­rin jut­tu­sil­le – ra­ja-alueen ar­ki­mur­heet, ko­ro­na­pas­si, kai­vos­ky­sy­myk­set ja po­lii­si­yh­teis­työ nou­si­vat kes­kus­te­luun

19.10.2021 19:38 3
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Kaivostoiminnalle rajoituksia vaativa kansalaisaloite on etenemässä eduskuntaan

Kai­vos­toi­min­nal­le ra­joi­tuk­sia vaativa kan­sa­lais­aloi­te on ete­ne­mäs­sä edus­kun­taan

19.10.2021 10:34 1
Somemyrskyt heiluttavat nyt päätöksentekoa, vaikka Twitter, Facebook, Instagram ja muut alustat antavat ilmeisen vinon kuvan kansalaisten toiveista ja peloista
Pääkirjoitus

So­me­myrs­kyt hei­lut­ta­vat nyt pää­tök­sen­te­koa, vaikka Twit­ter, Fa­ce­book, Ins­tag­ram ja muut alustat antavat il­mei­sen vinon kuvan kan­sa­lais­ten toi­veis­ta ja pe­lois­ta

18.10.2021 20:00 7
Tilaajille
Näkökulma: Kesärannan bileet ja Kurvisen lista vasta alkusoittoa – jatkossa kulttuuri kilpailee samoista rahoista muiden kanssa

Nä­kö­kul­ma: Ke­sä­ran­nan bileet ja Kur­vi­sen lista vasta al­ku­soit­toa – jat­kos­sa kult­tuu­ri kil­pai­lee sa­mois­ta ra­hois­ta muiden kanssa

18.10.2021 19:29 9
Tilaajille
Sanna Marin oli puolueiden puheenjohtajista suosituin seuraavankin hallituksen pääministeriksi, kertoo MT:n kysely

Sanna Marin oli puo­luei­den pu­heen­joh­ta­jis­ta suo­si­tuin seu­raa­van­kin hal­li­tuk­sen pää­mi­nis­te­rik­si, kertoo MT:n kysely

18.10.2021 07:11 35
Poliisin rahankäyttö ministeriöiden tutkittavaksi – väitöstutkijan mukaan epäonnistuneet uudistukset ovat vieneet rahaa kentältä hallintoon
Pääkirjoitus

Po­lii­sin ra­han­käyt­tö mi­nis­te­riöi­den tut­kit­ta­vak­si – väi­tös­tut­ki­jan mukaan epä­on­nis­tu­neet uu­dis­tuk­set ovat vieneet rahaa ken­täl­tä hal­lin­toon

17.10.2021 20:00 17
Arvio: Toimittaja G.F. Sander tarjoaa amerikkalaisen näkökulman presidentti Urho Kekkosen nousuun ja uhoon

Arvio: Toi­mit­ta­ja G.F. Sander tarjoaa ame­rik­ka­lai­sen nä­kö­kul­man pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­sen nousuun ja uhoon

17.10.2021 16:20
Tilaajille
Entinen oikeusministeri Tuija Brax kehottaa selvittämään, jätettiinkö tapahtuma-ala huonompaan asemaan kuin muut elinkeinot – "Se on oikeusvaltiokysymys"

Entinen oi­keus­mi­nis­te­ri Tuija Brax ke­hot­taa sel­vit­tä­mään, jä­tet­tiin­kö ta­pah­tu­ma-ala huo­nom­paan asemaan kuin muut elin­kei­not – "Se on oi­keus­val­tio­ky­sy­mys"

17.10.2021 15:17 12
Tilaajille
Ekonomisti Anni Marttinen on feministi, joka puhuu taloudesta kansan kielellä – ihmisten hyvinvointi ja ympäristö määrittelevät talouskasvun rajat

Eko­no­mis­ti Anni Mart­ti­nen on fe­mi­nis­ti, joka puhuu ta­lou­des­ta kansan kie­lel­lä – ih­mis­ten hy­vin­voin­ti ja ym­pä­ris­tö mää­rit­te­le­vät ta­lous­kas­vun rajat

16.10.2021 08:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ronapas­sia ei sää­det­ty ih­mis­ten kiu­sak­si vaan koko yh­teis­kun­nan hyväksi

16.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin kertoi perjantai-iltana rahapelituottojen kompensaatiosta – "Tämä on aivan normaali prosessi"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kertoi per­jan­tai-il­ta­na ra­ha­pe­li­tuot­to­jen kom­pen­saa­tios­ta – "Tämä on aivan nor­maa­li pro­ses­si"

15.10.2021 22:52
Hallitus pääsi sopuun: Kohutut kulttuurialan leikkaukset peruttu – muutkin Veikkauksen edunsaajat saavat rahansa

Hal­li­tus pääsi sopuun: Kohutut kult­tuu­ri­alan leik­kauk­set peruttu – muutkin Veik­kauk­sen edun­saa­jat saavat rahansa

15.10.2021 22:54 88
SK: Perussuomalaiset nostanut rikossyytteen HKL:n toimitusjohtajaa vastaan – taustalla vaalimainoskohu

SK: Pe­rus­suo­ma­lai­set nos­ta­nut ri­kos­syyt­teen HKL:n toi­mi­tus­joh­ta­jaa vastaan – taus­tal­la vaa­li­mai­nos­ko­hu

15.10.2021 20:36 17
Näkökulma: Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi – entiseen elämään ei ole järkeä palata sellaisenaan: työelämä on monimuotoisempaa kuin arvasimme

Nä­kö­kul­ma: Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyi – en­ti­seen elämään ei ole järkeä palata sel­lai­se­naan: työ­elä­mä on mo­ni­muo­toi­sem­paa kuin ar­va­sim­me

15.10.2021 18:30
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi koronapassin käyttöönoton

Edus­kun­ta hy­väk­syi ko­ronapas­sin käyt­töön­oton

15.10.2021 15:13 12
Kansallismielisyys on siivottu häpeillen pois – sitä tarvittaisiin edelleen politiikan käyttövoimaksi
Kolumni

Kan­sal­lis­mie­li­syys on sii­vot­tu hä­peil­len pois – sitä tar­vit­tai­siin edel­leen po­li­tii­kan käyt­tö­voi­mak­si

15.10.2021 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin meillä tu­le­vai­suu­des­sa on varaa?

15.10.2021 05:15 2
Tilaajille