Työtaistelut: Kaupan alan lakko sulkee kaksi Oulun isointa Prismaa – Ci­ty­mar­ke­tien au­kio­loai­ko­ja ly­hen­ne­tään

Pääkirjoitus: Tuhoisa maan­jä­ris­tys panee Er­doğa­nin luot­ta­muk­sen koet­teel­le mutta voi myös lientää kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta

Luitko jo tämän : Kui­va­jää­tä val­mis­ta­nut nuori työn­te­ki­jä löy­det­tiin kuol­lee­na Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Iran
Uudenvuoden unelmissani kansa pistää hirmuhallinnoille kampoihin – Voisiko vuosi 2023 olla vallankumouksellinen?
Kolumni

Uu­den­vuo­den unel­mis­sa­ni kansa pistää hir­mu­hal­lin­noil­le kam­poi­hin – Voisiko vuosi 2023 olla val­lan­ku­mouk­sel­li­nen?

02.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Elokuva-arvio: Toimittaja yrittää saada sarjamurhaajan vastuuseen  teoistaan Iranin pyhässä kaupungissa tositapahtumiin perustuvassa tarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Toi­mit­ta­ja yrittää saada sar­ja­mur­haa­jan vas­tuu­seen teois­taan Iranin pyhässä kau­pun­gis­sa to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa ta­ri­nas­sa

22.12.2022 15:35
Tilaajille
Iranin oikeuskanslerin mukaan maan siveyspoliisi lakkautetaan – "Siveyspoliisilla ei ole mitään tekemistä oikeuslaitoksen kanssa"

Iranin oi­keus­kans­le­rin mukaan maan si­veys­po­lii­si lak­kau­te­taan – "Si­veys­po­lii­sil­la ei ole mitään te­ke­mis­tä oi­keus­lai­tok­sen kanssa"

04.12.2022 13:58 1
Iranin mielenosoitusaalto on johtanut tuhansien ihmisten pidätykseen – merkkejä pidätettyjen kidutuksesta ja seksuaalisesta väkivallasta

Iranin mie­len­osoi­tus­aal­to on joh­ta­nut tu­han­sien ih­mis­ten pi­dä­tyk­seen – merk­ke­jä pi­dä­tet­ty­jen ki­du­tuk­ses­ta ja sek­suaa­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta

26.11.2022 10:52 2
Iranista voisi viedä Venäjälle tuhoaseiden sijasta kansalaisrohkeutta, sillä liian moni venäläinen seuraa nyt passiivisena sotaa ja vapauksien murentumista
Pääkirjoitus

Ira­nis­ta voisi viedä Ve­nä­jäl­le tu­ho­asei­den sijasta kan­sa­lais­roh­keut­ta, sillä liian moni ve­nä­läi­nen seuraa nyt pas­sii­vi­se­na sotaa ja va­pauk­sien mu­ren­tu­mis­ta

22.11.2022 20:00 6
Tilaajille
Mika Aaltola koventaisi pakotteita Iranille, joka aseistaa Venäjää tappavilla drooneilla – "Miten oikeudetonta sotaa tukeva valtio saataisiin aisoihin?"

Mika Aaltola ko­ven­tai­si pa­kot­tei­ta Ira­nil­le, joka aseis­taa Venäjää tap­pa­vil­la droo­neil­la – "Miten oi­keu­de­ton­ta sotaa tukeva valtio saa­tai­siin ai­soi­hin?"

17.10.2022 15:19 17
Tilaajille
Washington Post: Iran alkaa toimittaa Venäjälle myös ballistisia ohjuksia – ajatushautomon mukaan Venäjä tekee etnistä puhdistusta Ukrainassa

Wa­shing­ton Post: Iran alkaa toi­mit­taa Ve­nä­jäl­le myös bal­lis­ti­sia oh­juk­sia – aja­tus­hau­to­mon mukaan Venäjä tekee etnistä puh­dis­tus­ta Uk­rai­nas­sa

16.10.2022 21:59 16
Qt lähti rohkeasti rekrytoimaan sovelluskehittäjiä etänä ympäri maailmaa – 14 työperäistä maahanmuuttajaa on aloittanut Oulun toimistossa noin vuoden sisällä

Qt lähti roh­keas­ti rek­ry­toi­maan so­vel­lus­ke­hit­tä­jiä etänä ympäri maail­maa – 14 työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa on aloit­ta­nut Oulun toi­mis­tos­sa noin vuoden sisällä

16.10.2022 17:00 2
Tilaajille
Iranin rohkeat naiset tarvitsevat kaiken tuen
Pääkirjoitus

Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

30.09.2022 20:00 16
Tilaajille
Oulussa järjestetään keskiviikkona mielenilmaus Iranissa kuolleen Mahsa Aminin vuoksi – osallistujat voivat ottaa mukaansa huivin

Oulussa jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na mie­len­il­maus Ira­nis­sa kuol­leen Mahsa Aminin vuoksi – osal­lis­tu­jat voivat ottaa mu­kaan­sa huivin

27.09.2022 13:29 5
Iranilaiset osoittivat mieltä naisten puolesta Oulussa – väkeä kokoontui Toripolliisi-patsaan ympärille

Ira­ni­lai­set osoit­ti­vat mieltä naisten puo­les­ta Oulussa – väkeä ko­koon­tui To­ri­pol­lii­si-pat­saan ym­pä­ril­le

24.09.2022 20:55 9
Tilaajille
Oulun Aleksanterinkatua koristaa uusi taideteos, joka yhdistelee erilaisia ihmisiä paikkansa historiaan – Pegah Sabeti maalasi väriloistoa keskelle harmaata betonia

Oulun Alek­san­te­rin­ka­tua ko­ris­taa uusi tai­de­teos, joka yh­dis­te­lee eri­lai­sia ihmisiä paik­kan­sa his­to­riaan – Pegah Sabeti maalasi vä­ri­lois­toa kes­kel­le har­maa­ta betonia

16.09.2022 15:00 22
Tilaajille
Leffavieras: Iranilaiselokuva muistuttaa, että kuolemanrangaistus on lopullinen

Lef­fa­vie­ras: Ira­ni­lais­elo­ku­va muis­tut­taa, että kuo­le­man­ran­gais­tus on lo­pul­li­nen

10.08.2022 15:10
Tilaajille
Arvio: Elokuva naisesta, jonka mies teloitetaan murhasta syyttömänä, on jälleen yksi vahva nykydraama Iranista

Arvio: Elokuva nai­ses­ta, jonka mies te­loi­te­taan mur­has­ta syyt­tö­mä­nä, on jälleen yksi vahva ny­ky­draa­ma Ira­nis­ta

04.08.2022 16:35
Tilaajille
Putin tapasi Turkin ja Iranin presidentit Teheranissa – keskustelujen aiheena Syyria ja Ukrainan vilja

Putin tapasi Turkin ja Iranin pre­si­den­tit Te­he­ra­nis­sa – kes­kus­te­lu­jen aiheena Syyria ja Uk­rai­nan vilja

19.07.2022 18:18 6
Katupojat aarretta kaivamassa iranilaisdraamassa, joka kuvaa yhteiskunnan heikoimpia

Ka­tu­po­jat aar­ret­ta kai­va­mas­sa ira­ni­laisd­raa­mas­sa, joka kuvaa yh­teis­kun­nan hei­koim­pia

02.06.2022 17:40
Tilaajille
Arvio: Arvoituksellinen road-elokuva Soratie sopii erilaisen elokuvaelämyksen ja hienon näyttelemisen etsijöille

Arvio: Ar­voi­tuk­sel­li­nen road-elo­ku­va Soratie sopii eri­lai­sen elo­ku­va­elä­myk­sen ja hienon näyt­te­le­mi­sen et­si­jöil­le

21.04.2022 16:00
Tilaajille
Arvio: Miehestä tulee julkkis, kun hän palauttaa vankilomalla löytämänsä kultarahat – Farhadin uutuuselokuva päästää tirkistelemään nyky-Irania läheltä

Arvio: Mie­hes­tä tulee julk­kis, kun hän pa­laut­taa van­ki­lo­mal­la löy­tä­män­sä kul­ta­ra­hat – Far­ha­din uu­tuus­elo­ku­va päästää tir­kis­te­le­mään ny­ky-Ira­nia läheltä

10.02.2022 13:25
Tilaajille
Oululainen Abdull Ali Modareszadeh joutui Talibanin kaappaamaksi synnyinmaassaan Afganistanissa – " Ei kukaan halua lähteä kotimaastaan, mutta nyt on pakko"

Ou­lu­lai­nen Abdull Ali Mo­da­res­za­deh joutui Ta­li­ba­nin kaap­paa­mak­si syn­nyin­maas­saan Af­ga­nis­ta­nis­sa – " Ei kukaan halua lähteä ko­ti­maas­taan, mutta nyt on pakko"

19.08.2021 07:00 28
Tilaajille
Yhdysvaltalaismediat: Venäjä aikoo toimittaa Iranille vakoilua helpottavan satelliittijärjestelmän – Putin kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­me­diat: Venäjä aikoo toi­mit­taa Ira­nil­le va­koi­lua hel­pot­ta­van sa­tel­liit­ti­jär­jes­tel­män – Putin kiistää

12.06.2021 08:46 5