Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Luitko jo tämän: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Ou­lun-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa

Kotihoito
Kuukausi
Oulun kotihoidon lakossa henkilökuntaa on riittänyt kaikkina lakkopäivinä

Oulun ko­ti­hoi­don lakossa hen­ki­lö­kun­taa on riit­tä­nyt kaik­ki­na lak­ko­päi­vi­nä

29.09.2022 17:46 11
Tilaajille
Kaupungin maksama lakkopäivien "houkutinraha" suututtaa hoitajia – Oulun kaupunki: Meidän tehtävänämme on turvata asiakkaille palvelut

Kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia – Oulun kau­pun­ki: Meidän teh­tä­vä­näm­me on turvata asiak­kail­le pal­ve­lut

28.09.2022 15:24 51
Tilaajille
Ensimmäinen lakkopäivä Oulun kotihoidossa sujui rauhallisesti – Jokaiselle lakkopäivälle on löytynyt välttämätön määrä työntekijöitä

En­sim­mäi­nen lak­ko­päi­vä Oulun ko­ti­hoi­dos­sa sujui rau­hal­li­ses­ti – Jo­kai­sel­le lak­ko­päi­väl­le on löy­ty­nyt vält­tä­mä­tön määrä työn­te­ki­jöi­tä

27.09.2022 18:17 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt neu­vo­tel­laan hoi­ta­jien tu­le­vai­suu­des­ta – työn­an­ta­ja ja hal­li­tus eivät olleet huo­lis­saan po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta ennen neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

27.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lakko Oulun kotihoidossa alkamassa yöllä: Töihin hankittu vapaaehtoisia muista yksiköistä ja sijaisia myös rekrytointiyrityksistä – "Haasteellinen tilanne"

Lakko Oulun ko­ti­hoi­dos­sa al­ka­mas­sa yöllä: Töihin han­kit­tu va­paa­eh­toi­sia muista yk­si­köis­tä ja si­jai­sia myös rek­ry­toin­ti­yri­tyk­sis­tä – "Haas­teel­li­nen ti­lan­ne"

26.09.2022 14:03 12
Tilaajille
Kotihoito auttaa vaikka lakko iskee – Oulun kaupungin toiseksi suurin yksikkö Kontinkankaalla ja Myllyojalla huolehtii 240:stä avun tarvitsijasta

Ko­ti­hoi­to auttaa vaikka lakko iskee – Oulun kau­pun­gin toi­sek­si suurin yksikkö Kon­tin­kan­kaal­la ja Myl­ly­ojal­la huo­leh­tii 240:stä avun tar­vit­si­jas­ta

25.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintiluvat – pysäköintipaikkojen löytäminen on aiheuttanut vaikeuksia työntekijöille

Oulun kau­pun­ki ottaa käyt­töön ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat – py­sä­köin­ti­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut vai­keuk­sia työn­te­ki­jöil­le

06.06.2022 19:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten tur­va­taan ikä­ih­mis­ten hyvä hoito?

26.04.2022 06:45
Tilaajille
Oulun ikäihmisten turvapuhelimissa häiriötilanne, suurin osa ongelmista korjattu

Oulun ikä­ih­mis­ten tur­va­pu­he­li­mis­sa häi­riö­ti­lan­ne, suurin osa on­gel­mis­ta kor­jat­tu

06.04.2022 15:39 1
Oululainen kotihoidon työntekijä ihmettelee, miksi alan kuormittaviin ongelmiin ei löydetä ratkaisuja: "Pitääkö odottaa, että sairauslomat lisääntyvät?"

Ou­lu­lai­nen ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jä ih­met­te­lee, miksi alan kuor­mit­ta­viin on­gel­miin ei löydetä rat­kai­su­ja: "Pi­tää­kö odot­taa, että sai­raus­lo­mat li­sään­ty­vät?"

20.07.2021 06:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­hoi­don aa­mu­vuo­ro – minun pitää olla ih­me­hoi­ta­ja, ja olla kah­des­sa pai­kas­sa yhtä aikaa

14.07.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt sydän syr­jäl­lään seu­ra­taan, jou­tuu­ko mies taas huo­no­kun­toi­se­na huo­no­kun­toi­sen vaimon hoi­det­ta­vak­si

21.06.2021 04:44 3
Tilaajille
Kotihoidon asiakkaiden rokottaminen aiheuttaa huolta ja hämmennystä vanhusten omaisissa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen kotihoidon rokotukset etenevät, niin emme voi antaa tietoa asiakkaallekaan"

Ko­ti­hoi­don asiak­kai­den ro­kot­ta­mi­nen ai­heut­taa huolta ja häm­men­nys­tä van­hus­ten omai­sis­sa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen ko­ti­hoi­don ro­ko­tuk­set ete­ne­vät, niin emme voi antaa tietoa asiak­kaal­le­kaan"

19.03.2021 13:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Muis­tiak­tii­vit: muis­ti­sai­rau­det yleis­ty­vät, van­hus­ten ja muis­ti­sai­rai­den ko­ti­hoi­toon tar­vi­taan lisää työ­voi­maa

19.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vain ki­rur­gi­sel­la mas­kil­la ja ker­ta­käyt­tö­kä­si­neil­lä suo­jat­tu ko­ti­hoi­ta­ja on riski asiak­kaal­le – onko ro­ko­tus­jär­jes­tys Poh­jois-Poh­jan­maal­la oikea?

12.02.2021 06:00 2
Tilaajille
Kotihoidon pysäköintiluvat ovat Oulussa vasta valmisteltavana – laki muuttui kesäkuussa

Ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat ovat Oulussa vasta val­mis­tel­ta­va­na – laki muuttui ke­sä­kuus­sa

06.02.2021 17:01 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Milloin Oulussa ro­ko­te­taan ko­ti­hoi­don asiak­kaat?

21.01.2021 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen paras hoito- ja kas­vu­paik­ka on koti – miten on mah­dol­lis­ta, ettei paras ole edes vaih­to­eh­to­na muille kuin alle kol­me­vuo­tiail­le?

04.01.2021 04:30 1
Tilaajille
Kotihoidon työntekijällä todettiin koronatartunta Sotkamossa – yhteensä 18 ihmistä asetettiin karanteeniin

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta Sot­ka­mos­sa – yh­teen­sä 18 ihmistä ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

22.12.2020 21:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Oulun kau­pun­gin van­hus­ten­hoi­don muis­ta­mis­käy­tän­tö kuo­le­man­ta­pauk­sis­sa?

09.10.2020 05:00
Tilaajille