Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kotihoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli yk­si­näi­sis­tä ikä­ih­mi­sis­tä

23.01.2024 05:00 3
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – "Ensin se tuntui lapselliselta, että aikuiselle ihmiselle annetaan tällainen laite"

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – "Ensin se tuntui lap­sel­li­sel­ta, että ai­kui­sel­le ih­mi­sel­le an­ne­taan täl­lai­nen laite"

16.08.2023 06:00 8
Tilaajille
Oululainen Caritas-Säätiö on ostanut enemmistöosuuden Kotirinki-ketjusta

Ou­lu­lai­nen Ca­ri­tas-Sää­tiö on ostanut enem­mis­tö­osuu­den Ko­ti­rin­ki-ket­jus­ta

12.06.2023 12:29 1
Osa sopimuspalokuntalaisista jäi ilman palkkaa – Pohteen aluevaltuusto sai palkanmaksun ongelmista meriselityksen

Osa so­pi­mus­pa­lo­kun­ta­lai­sis­ta jäi ilman palkkaa – Pohteen alue­val­tuus­to sai pal­kan­mak­sun on­gel­mis­ta me­ri­se­li­tyk­sen

17.04.2023 17:23 20
Tilaajille
Pohde yhtenäistää kotihoidon ja tukipalveluiden asiakasmaksut, tällaiset hinnat ovat jatkossa – eniten kysyntää on päivätoiminnalle ja kotiin tuotavalle ruoalle

Pohde yh­te­näis­tää ko­ti­hoi­don ja tu­ki­pal­ve­lui­den asia­kas­mak­sut, täl­lai­set hinnat ovat jat­kos­sa – eniten ky­syn­tää on päi­vä­toi­min­nal­le ja kotiin tuo­ta­val­le ruoalle

06.04.2023 20:09 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vanhus on ko­to­naan monin tavoin hei­koil­la

02.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Pohteella edessä piukat paikat ennen kuin palvelut on uudistettu  – Tupailloissa riittää vielä selittelemistä

Nä­kö­kul­ma: Poh­teel­la edessä piukat paikat ennen kuin pal­ve­lut on uu­dis­tet­tu – Tu­pa­il­lois­sa riittää vielä se­lit­te­le­mis­tä

26.10.2022 12:00 14
Tilaajille
Oulun kotihoidon lakossa henkilökuntaa on riittänyt kaikkina lakkopäivinä

Oulun ko­ti­hoi­don lakossa hen­ki­lö­kun­taa on riit­tä­nyt kaik­ki­na lak­ko­päi­vi­nä

29.09.2022 17:46 11
Tilaajille
Kaupungin maksama lakkopäivien "houkutinraha" suututtaa hoitajia – Oulun kaupunki: Meidän tehtävänämme on turvata asiakkaille palvelut

Kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia – Oulun kau­pun­ki: Meidän teh­tä­vä­näm­me on turvata asiak­kail­le pal­ve­lut

28.09.2022 15:24 51
Tilaajille
Ensimmäinen lakkopäivä Oulun kotihoidossa sujui rauhallisesti – Jokaiselle lakkopäivälle on löytynyt välttämätön määrä työntekijöitä

En­sim­mäi­nen lak­ko­päi­vä Oulun ko­ti­hoi­dos­sa sujui rau­hal­li­ses­ti – Jo­kai­sel­le lak­ko­päi­väl­le on löy­ty­nyt vält­tä­mä­tön määrä työn­te­ki­jöi­tä

27.09.2022 18:17 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt neu­vo­tel­laan hoi­ta­jien tu­le­vai­suu­des­ta – työn­an­ta­ja ja hal­li­tus eivät olleet huo­lis­saan po­ti­las­tur­val­li­suu­des­ta ennen neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

27.09.2022 06:00 4
Tilaajille
Lakko Oulun kotihoidossa alkamassa yöllä: Töihin hankittu vapaaehtoisia muista yksiköistä ja sijaisia myös rekrytointiyrityksistä – "Haasteellinen tilanne"

Lakko Oulun ko­ti­hoi­dos­sa al­ka­mas­sa yöllä: Töihin han­kit­tu va­paa­eh­toi­sia muista yk­si­köis­tä ja si­jai­sia myös rek­ry­toin­ti­yri­tyk­sis­tä – "Haas­teel­li­nen ti­lan­ne"

26.09.2022 14:03 12
Tilaajille
Kotihoito auttaa vaikka lakko iskee – Oulun kaupungin toiseksi suurin yksikkö Kontinkankaalla ja Myllyojalla huolehtii 240:stä avun tarvitsijasta

Ko­ti­hoi­to auttaa vaikka lakko iskee – Oulun kau­pun­gin toi­sek­si suurin yksikkö Kon­tin­kan­kaal­la ja Myl­ly­ojal­la huo­leh­tii 240:stä avun tar­vit­si­jas­ta

25.09.2022 06:00 3
Tilaajille
Oulun kaupunki ottaa käyttöön kotihoidon pysäköintiluvat – pysäköintipaikkojen löytäminen on aiheuttanut vaikeuksia työntekijöille

Oulun kau­pun­ki ottaa käyt­töön ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat – py­sä­köin­ti­paik­ko­jen löy­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut vai­keuk­sia työn­te­ki­jöil­le

06.06.2022 19:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten tur­va­taan ikä­ih­mis­ten hyvä hoito?

26.04.2022 06:45
Tilaajille
Oulun ikäihmisten turvapuhelimissa häiriötilanne, suurin osa ongelmista korjattu

Oulun ikä­ih­mis­ten tur­va­pu­he­li­mis­sa häi­riö­ti­lan­ne, suurin osa on­gel­mis­ta kor­jat­tu

06.04.2022 15:39 1
Oululainen kotihoidon työntekijä ihmettelee, miksi alan kuormittaviin ongelmiin ei löydetä ratkaisuja: "Pitääkö odottaa, että sairauslomat lisääntyvät?"

Ou­lu­lai­nen ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jä ih­met­te­lee, miksi alan kuor­mit­ta­viin on­gel­miin ei löydetä rat­kai­su­ja: "Pi­tää­kö odot­taa, että sai­raus­lo­mat li­sään­ty­vät?"

20.07.2021 06:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­hoi­don aa­mu­vuo­ro – minun pitää olla ih­me­hoi­ta­ja, ja olla kah­des­sa pai­kas­sa yhtä aikaa

14.07.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt sydän syr­jäl­lään seu­ra­taan, jou­tuu­ko mies taas huo­no­kun­toi­se­na huo­no­kun­toi­sen vaimon hoi­det­ta­vak­si

21.06.2021 04:44 3
Tilaajille
Kotihoidon asiakkaiden rokottaminen aiheuttaa huolta ja hämmennystä vanhusten omaisissa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen kotihoidon rokotukset etenevät, niin emme voi antaa tietoa asiakkaallekaan"

Ko­ti­hoi­don asiak­kai­den ro­kot­ta­mi­nen ai­heut­taa huolta ja häm­men­nys­tä van­hus­ten omai­sis­sa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen ko­ti­hoi­don ro­ko­tuk­set ete­ne­vät, niin emme voi antaa tietoa asiak­kaal­le­kaan"

19.03.2021 13:00 9
Tilaajille