Kotihoito

Ou­lu­lai­nen ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jä ih­met­te­lee, miksi alan kuor­mit­ta­viin on­gel­miin ei löydetä rat­kai­su­ja: "Pi­tää­kö odot­taa, että sai­raus­lo­mat li­sään­ty­vät?"

20.07.2021 06:00 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­hoi­don aa­mu­vuo­ro – minun pitää olla ih­me­hoi­ta­ja, ja olla kah­des­sa pai­kas­sa yhtä aikaa

14.07.2021 06:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt sydän syr­jäl­lään seu­ra­taan, jou­tuu­ko mies taas huo­no­kun­toi­se­na huo­no­kun­toi­sen vaimon hoi­det­ta­vak­si

21.06.2021 04:44 3
Tilaajille

Ko­ti­hoi­don asiak­kai­den ro­kot­ta­mi­nen ai­heut­taa huolta ja häm­men­nys­tä van­hus­ten omai­sis­sa – "Jos edes meillä ei ole tietoa, milloin tietyn alueen ko­ti­hoi­don ro­ko­tuk­set ete­ne­vät, niin emme voi antaa tietoa asiak­kaal­le­kaan"

19.03.2021 13:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maan Muis­tiak­tii­vit: muis­ti­sai­rau­det yleis­ty­vät, van­hus­ten ja muis­ti­sai­rai­den ko­ti­hoi­toon tar­vi­taan lisää työ­voi­maa

19.02.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vain ki­rur­gi­sel­la mas­kil­la ja ker­ta­käyt­tö­kä­si­neil­lä suo­jat­tu ko­ti­hoi­ta­ja on riski asiak­kaal­le – onko ro­ko­tus­jär­jes­tys Poh­jois-Poh­jan­maal­la oikea?

12.02.2021 06:00 2
Tilaajille

Ko­ti­hoi­don py­sä­köin­ti­lu­vat ovat Oulussa vasta val­mis­tel­ta­va­na – laki muuttui ke­sä­kuus­sa

06.02.2021 17:01 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Milloin Oulussa ro­ko­te­taan ko­ti­hoi­don asiak­kaat?

21.01.2021 05:45 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen paras hoito- ja kas­vu­paik­ka on koti – miten on mah­dol­lis­ta, ettei paras ole edes vaih­to­eh­to­na muille kuin alle kol­me­vuo­tiail­le?

04.01.2021 04:30 1
Tilaajille

Ko­ti­hoi­don työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta Sot­ka­mos­sa – yh­teen­sä 18 ihmistä ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

22.12.2020 21:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Oulun kau­pun­gin van­hus­ten­hoi­don muis­ta­mis­käy­tän­tö kuo­le­man­ta­pauk­sis­sa?

09.10.2020 05:00
Tilaajille