Koronakriisi
Kuukausi ja vanhemmat
Kyberpandemia voi olla seuraava harmaa sarvikuono - olemmeko valmiina kohtaamaan sen?
Kolumni Jarno Limnéll

Ky­ber­pan­de­mia voi olla seu­raa­va harmaa sar­vi­kuo­no - olem­me­ko val­mii­na koh­taa­maan sen?

15.09.2020 12:00 1
Tilaajille
"Monelta paikkakunnalta häviää se viimeinen hotelli" – Timo Lapista tuli kasvot matkailulle, joka on syvissä vaikeuksissa

"Mo­nel­ta paik­ka­kun­nal­ta häviää se vii­mei­nen ho­tel­li" – Timo Lapista tuli kasvot mat­kai­lul­le, joka on syvissä vai­keuk­sis­sa

12.09.2020 08:00 4
Tilaajille
Iso-Syötteen laella on viittä vaille valmista – tulen turmelema hotelli valmistuu lokakuussa, mutta tuleva sesonki on kysymysmerkki

Iso-Syöt­teen laella on viittä vaille val­mis­ta – tulen tur­me­le­ma hotelli val­mis­tuu lo­ka­kuus­sa, mutta tuleva sesonki on ky­sy­mys­merk­ki

11.09.2020 18:00 0
Tilaajille
Hallitus kertoo neuvottelutuloksista Twitterissä – Ministeri Saarikko aiemmin: Matkailurajoituksista ei ole enää suuria erimielisyyksiä

Hal­li­tus kertoo neu­vot­te­lu­tu­lok­sis­ta Twit­te­ris­sä – Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko aiem­min: Mat­kai­lu­ra­joi­tuk­sis­ta ei ole enää suuria eri­mie­li­syyk­siä

10.09.2020 17:49 7
Vielä on epäselvää, millä tavalla valtio lähtisi turvaamaan maakuntalentoja – Finnairin oma ratkaisu on siirtymässä lokakuun alkuun

Vielä on epä­sel­vää, millä tavalla valtio lähtisi tur­vaa­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Finn­ai­rin oma rat­kai­su on siir­ty­mäs­sä lo­ka­kuun alkuun

10.09.2020 17:04 4
Marin puolusti EU:n elpymispakettia: Poikkeuksellinen ja kertaluonteinen toimi

Marin puo­lus­ti EU:n el­py­mis­pa­ket­tia: Poik­keuk­sel­li­nen ja ker­ta­luon­tei­nen toimi

09.09.2020 15:02 1
Elinkeinoelämä ja maakunta toipuvat koronakriisistä
Kolumni Petri Keränen

Elin­kei­no­elä­mä ja maa­kun­ta toi­pu­vat ko­ro­na­krii­sis­tä

09.09.2020 12:00 2
Tilaajille
Suomi tarvitsee lisää, ei vähemmän työtä – hämmästelen suuresti visiointia työviikon lyhentämisestä
Kolumni Juha Sipilä

Suomi tar­vit­see lisää, ei vä­hem­män työtä – häm­mäs­te­len suu­res­ti vi­sioin­tia työ­vii­kon ly­hen­tä­mi­ses­tä

08.09.2020 20:00 24
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anna Tiensyrjä, Jukka Rahko, Marja Pekkanen

Mes­su­ala kärsii his­to­rian­sa pa­him­mas­ta krii­sis­tä

08.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Kysely: Lähes 80 prosenttia yrityksistä kokee, ettei hallitus kuuntele yrityksiä tarpeeksi koronan aiheuttamien talousongelmien ratkomisessa

Kysely: Lähes 80 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä kokee, ettei hal­li­tus kuun­te­le yri­tyk­siä tar­peek­si koronan ai­heut­ta­mien ta­lous­on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa

04.09.2020 00:02 7
Aiemmat opit shokkien hoidosta Oulun seudulla auttavat nytkin
Kolumni Jaakko Simonen

Aiemmat opit shok­kien hoi­dos­ta Oulun seu­dul­la aut­ta­vat nytkin

03.09.2020 12:00 0
Tilaajille
Ministeri Lintilä: Jakamatta jääneet kustannustuen miljoonat säästetään uuden kierroksen varalle – nyt hakemuksista hylättiin 73 prosenttia

Mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: Ja­ka­mat­ta jääneet kus­tan­nus­tuen mil­joo­nat sääs­te­tään uuden kier­rok­sen varalle – nyt ha­ke­muk­sis­ta hy­lät­tiin 73 pro­sent­tia

03.09.2020 06:00 0
Matkailualan myllerrys jatkuu – Tallinkin jätti-yt:t vaikuttavat jopa 2 500 työntekijään eri maissa, kuljetuspalveluille kaavaillaan pakollista lähtömaatestausta

Mat­kai­lu­alan myl­ler­rys jatkuu – Tal­lin­kin jät­ti-yt:t vai­kut­ta­vat jopa 2 500 työn­te­ki­jään eri maissa, kul­je­tus­pal­ve­luil­le kaa­vail­laan pa­kol­lis­ta läh­tö­maa­tes­taus­ta

02.09.2020 19:19 0
SAK: Nyt ei ole oikea aika julkisen talouden tasapainottamiselle

SAK: Nyt ei ole oikea aika jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­sel­le

02.09.2020 17:47 1
Haku päättyy, mutta 300 miljoonan euron kustannustuesta on jaettu alle kolmasosa – hylkäyksiä yli kaksi kertaa muita koronatukia enemmän

Haku päät­tyy, mutta 300 mil­joo­nan euron kus­tan­nus­tues­ta on jaettu alle kol­mas­osa – hyl­käyk­siä yli kaksi kertaa muita ko­ro­na­tu­kia enemmän

31.08.2020 06:00 0
Rakennusalaa uhkaa putoaminen pahnanpohjimmaiseksi – Kasvavaan työttömyyteen on jo varauduttu

Ra­ken­nus­alaa uhkaa pu­toa­mi­nen pah­nan­poh­jim­mai­sek­si – Kas­va­vaan työt­tö­myy­teen on jo va­rau­dut­tu

31.08.2020 06:00 0
Yhä harvempi koronatartunnan saava kuolee tautiin – asiantuntija listaa useita syitä, miksi näin on

Yhä har­vem­pi ko­ro­na­tar­tun­nan saava kuolee tautiin – asian­tun­ti­ja listaa useita syitä, miksi näin on

30.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Analyysi: Koronavirus sekoittaa hävittäjäkisaa – nämä kriteerit korostuvat entisestään Hornetin seuraajan valinnassa

Ana­lyy­si: Ko­ro­na­vi­rus se­koit­taa hä­vit­tä­jä­ki­saa – nämä kri­tee­rit ko­ros­tu­vat en­ti­ses­tään Hor­ne­tin seu­raa­jan va­lin­nas­sa

28.08.2020 20:10 4
Analyysi: Onko Kaipolan tehtaan alasajo vasta alkusoittoa? – Koronakriisi saattaa iskeä seuraavaksi autoteollisuuteen

Ana­lyy­si: Onko Kai­po­lan tehtaan alasajo vasta al­ku­soit­toa? – Ko­ro­na­krii­si saattaa iskeä seu­raa­vak­si au­to­teol­li­suu­teen

28.08.2020 19:00 7
Tilaajille
Kesälomien jälkeen suuri epävarmuus varjostaa paluuta arkeen - velkaantuminen on ensiarvoisen tärkeää saada hallintaan ennen kuin on myöhäistä
Kolumni Hannu Takkula

Ke­sä­lo­mien jälkeen suuri epä­var­muus var­jos­taa paluuta arkeen - vel­kaan­tu­mi­nen on en­si­ar­voi­sen tärkeää saada hal­lin­taan ennen kuin on myö­häis­tä

28.08.2020 16:09 1
Tilaajille