Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Koronakriisi
Krista Kiurun tilinpäätös hallituskaudesta: "Vastuunkantajia ei ollut koronakriisissä jonoksi asti" – Koronaministerin titteli tuntui silti liian kovalta

Krista Kiurun ti­lin­pää­tös hal­li­tus­kau­des­ta: "Vas­tuun­kan­ta­jia ei ollut ko­ro­na­krii­sis­sä jonoksi asti" – Ko­ro­na­mi­nis­te­rin titteli tuntui silti liian kovalta

20.05.2023 12:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt ei ole oikea aika joustaa il­mas­to­ta­voit­teis­ta

31.12.2022 05:30 10
Tilaajille
Näkökulma: Onko virusmuunnoksesta hallituksen liimaksi? – hajoaminen kesken koronakriisin näyttäisi pahalta

Nä­kö­kul­ma: Onko vi­rus­muun­nok­ses­ta hal­li­tuk­sen lii­mak­si? – ha­joa­mi­nen kesken ko­ro­na­krii­sin näyt­täi­si pahalta

05.12.2021 18:30 11
Tilaajille
Suomen Yrittäjien gallup: Monet yritykset kärsivät yhä korona-ajasta – yritysten usko kriisistä selviämiseen parantunut

Suomen Yrit­tä­jien gallup: Monet yri­tyk­set kär­si­vät yhä ko­ro­na-ajas­ta – yri­tys­ten usko krii­sis­tä sel­viä­mi­seen pa­ran­tu­nut

02.11.2021 11:01 4
Pohjois-Pohjanmaalla koronan jälkimainingit osuneet heikoimmassa asemassa oleviin – Tyrnävällä havahduttiin perheiden kasvaneeseen avuntarpeeseen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la koronan jäl­ki­mai­nin­git osuneet hei­koim­mas­sa ase­mas­sa oleviin – Tyr­nä­väl­lä ha­vah­dut­tiin per­hei­den kas­va­nee­seen avun­tar­pee­seen

24.10.2021 06:00 1
Tilaajille
Lapsiperheitä talousahdingossa koronakriisin seurauksena – Pelastakaa lapset jakanut ruoka-apua yli miljoonalla eurolla

Lap­si­per­hei­tä ta­lous­ah­din­gos­sa ko­ro­na­krii­sin seu­rauk­se­na – Pe­las­ta­kaa lapset jakanut ruo­ka-apua yli mil­joo­nal­la eurolla

05.10.2021 13:50 1
OP: Suomen talous ylittänyt koronakriisiä edeltäneen tason

OP: Suomen talous ylit­tä­nyt ko­ro­na­krii­siä edel­tä­neen tason

17.08.2021 09:26 26
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja: Koronakriisi laajuus ja äkillisyys yllätti kaikki – "On ihmisluontoon kuuluva ominaisuus, että varautuminen jää taka-alalle"

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja: Ko­ro­na­krii­si laajuus ja äkil­li­syys yllätti kaikki – "On ih­mis­luon­toon kuuluva omi­nai­suus, että va­rau­tu­mi­nen jää ta­ka-alal­le"

24.07.2021 15:00 3
Tilaajille
Linja-autoja edelleen vähemmän – bussiliikenne toipuu koronasta hitaasti

Lin­ja-au­to­ja edel­leen vä­hem­män – bus­si­lii­ken­ne toipuu ko­ro­nas­ta hi­taas­ti

02.06.2021 22:31
Tilaajille
Koronatalous elvyttää rahaa painavat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köyhien maiden ihmisille velkaantuminen tuottaa arkista hätää"

Ko­ro­na­ta­lous el­vyt­tää rahaa pai­na­vat rikkaat maat kovaan kasvuun – "Köy­hien maiden ih­mi­sil­le vel­kaan­tu­mi­nen tuottaa arkista hätää"

15.05.2021 18:30 1
Tilaajille
Osa koronan vaikutuksista heikossa asemassa oleviin näkyy vasta myöhemmin – "Ihmisille on kriisin aikana helpompi sietää huonoa tilannetta"

Osa koronan vai­ku­tuk­sis­ta hei­kos­sa ase­mas­sa oleviin näkyy vasta myö­hem­min – "Ih­mi­sil­le on kriisin aikana hel­pom­pi sietää huonoa ti­lan­net­ta"

08.05.2021 18:30
Tilaajille
Suomalainen lääkevalmistaja varoittaa hintaleikkureista – "Lääkevalmistuksen oltava kannattavaa normaalioloissa, jotta kriisissä on omavaraisuutta"

Suo­ma­lai­nen lää­ke­val­mis­ta­ja va­roit­taa hin­ta­leik­ku­reis­ta – "Lää­ke­val­mis­tuk­sen oltava kan­nat­ta­vaa nor­maa­lio­lois­sa, jotta krii­sis­sä on oma­va­rai­suut­ta"

09.04.2021 20:31
Tilaajille
Liian kova kuorma nuorille – mielenterveyden häiriöitä pitää oppia hoitamaan työelämässä
Pääkirjoitus

Liian kova kuorma nuo­ril­le – mie­len­ter­vey­den häi­riöi­tä pitää oppia hoi­ta­maan työ­elä­mäs­sä

05.04.2021 20:00 2
Tilaajille
Oulu isännöi digitaalisesti koronakriisiä käsittelevää talousfoorumia, joka kokoaa yhteen yli 200 kaupunkikehittäjää eri puolilta Eurooppaa

Oulu isännöi di­gi­taa­li­ses­ti ko­ro­na­krii­siä kä­sit­te­le­vää ta­lous­foo­ru­mia, joka kokoaa yhteen yli 200 kau­pun­ki­ke­hit­tä­jää eri puo­lil­ta Eu­roop­paa

17.03.2021 10:08
Oikeusministeri Henriksson Ylelle: Kuntavaalit voisivat olla syyskuussa, jos vaaleja pitää siirtää – ensi viikolla pitää käydä "riskikeskustelu"

Oi­keus­mi­nis­te­ri Hen­riks­son Ylelle: Kun­ta­vaa­lit voi­si­vat olla syys­kuus­sa, jos vaaleja pitää siirtää – ensi vii­kol­la pitää käydä "ris­ki­kes­kus­te­lu"

27.02.2021 12:51 46
Pidetään huolta -juttusarja: Etäarki on selvästi lisännyt nuorten kokemia huolia ja ongelmia – apua voi hakea ainakin näistä palveluista

Pi­de­tään huolta -jut­tu­sar­ja: Etäarki on sel­väs­ti li­sän­nyt nuorten kokemia huolia ja on­gel­mia – apua voi hakea ainakin näistä pal­ve­luis­ta

22.02.2021 07:00 1
Tilaajille
Kaivattu kyläkauppatuki sai jatkoa – Siikajoen Paavolassa kyläkauppa ehti jo lopettaa toimintansa, mutta ovet avattiin uudelleen: "Tuelle löytyisi taatusti käyttöä"

Kai­vat­tu ky­lä­kaup­pa­tu­ki sai jatkoa – Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa ky­lä­kaup­pa ehti jo lo­pet­taa toi­min­tan­sa, mutta ovet avat­tiin uu­del­leen: "Tuelle löy­tyi­si taa­tus­ti käyt­töä"

20.02.2021 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­krii­sin lisäksi pan­de­mia on mie­len­ter­veys­krii­si – oi­keas­taan meillä oli sel­lai­nen jo ennen pan­de­miaa

17.02.2021 09:00
Tilaajille
Taideneuvosto vaatii kulttuurialalle exit-strategiaa ulos rajoituksista – "Rajoitusten kohdentumisesta koettu epäoikeudenmukaisuus on syventynyt perustelluksi epätoivoksi koko toiminnan tulevaisuudesta"

Tai­de­neu­vos­to vaatii kult­tuu­ri­alal­le exit-stra­te­giaa ulos ra­joi­tuk­sis­ta – "Ra­joi­tus­ten koh­den­tu­mi­ses­ta koettu epä­oi­keu­den­mu­kai­suus on sy­ven­ty­nyt pe­rus­tel­luk­si epä­toi­vok­si koko toi­min­nan tu­le­vai­suu­des­ta"

17.02.2021 08:46 4
Korona rökittää rajusti henkilöstöravintoloita, esimerkiksi Antellilla vain puolet väestä töissä – "Toimiala ui todella syvällä"

Korona rö­kit­tää rajusti hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­loi­ta, esi­mer­kik­si An­tel­lil­la vain puolet väestä töissä – "Toi­mia­la ui todella sy­väl­lä"

16.02.2021 06:25 7