LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Kaupunginvaltuusto

"Pu­das­jär­vi on paras paikka, mutta haluan tehdä siitä vielä pa­rem­man", sanoo 21-vuo­tias tuleva kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma

18.07.2021 16:24 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onnea uusille kun­ta­päät­tä­jil­le – myös va­lit­se­mat­ta jääneet voivat lopulta on­ni­tel­la it­seään, sillä aikaa jää muuhun

21.06.2021 05:00
Tilaajille

Kes­kus­ta säi­lyt­ti ase­man­sa Poh­jois-Poh­jan­maan val­tiaa­na me­ne­te­tyis­tä pai­kois­ta huo­li­mat­ta

14.06.2021 17:26 8
Tilaajille
Kolumni

Ollapa kär­pä­se­nä ka­tos­sa, kun val­tuus­to­se­mi­naa­ri pui yli­opis­ton muut­to­ai­kei­ta

24.04.2021 16:00 46
Tilaajille

Pa­te­nie­men Sa­han­tien kaa­va­muu­tos läpi Oulun val­tuus­tos­sa – osa asuk­kais­ta vas­tus­taa han­ket­ta ja aikoo va­lit­taa

29.03.2021 21:16 11
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kes­ki­sor­mea kan­san­val­lal­le – po­li­tii­kas­sa yleis­ty­vät her­jauk­set ja huono käytös ovat de­mo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon uhka

10.03.2021 20:00 15
Tilaajille

Kuusamo heitti haas­teen ja Pu­das­jär­vi vas­ta­si: miltä kuu­los­taa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton versio Jou­lu­puu on ra­ken­net­tu -kap­pa­lees­ta? – Katso video!

11.12.2020 13:27
Tilaajille

Oulun Teat­te­rin avus­tus­leik­kauk­ses­sa pää­dyt­tiin 150 000 euron komp­ro­mis­siin – kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä säh­lin­kiä

07.12.2020 21:27 42
Tilaajille

Esi­tyk­siä Oulun val­tuus­tos­sa: Teat­te­rin avus­tus­ta lei­ka­taan aiottua vä­hem­män, pyö­rä­baa­no­jen sijaan rahat pyö­rä­tei­den kun­nos­tuk­seen

30.11.2020 21:10 19
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Latékoé Lawson Hellu pyytää an­teek­si käy­tös­tään ko­va­sa­nai­sek­si äi­ty­nees­sä val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – "Kokous oli pitkä ja raskas ja olin vä­sy­nyt"

15.11.2020 21:35 24

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Orit­ka­rin kol­mio­rai­teen kaa­va­muu­tok­sen

10.11.2020 11:17
Tilaajille

Kaleva oi­kai­see

10.10.2020 15:39

Yli­opis­ton kam­pus­han­ket­ta vas­tus­ta­vien val­tuus­to­aloi­te etenee – Vii­ta­sen lis­tas­sa 18 nimeä

10.10.2020 15:40 22
Tilaajille

Pää­tök­set pal­ve­lu­jen ul­kois­ta­mi­sis­ta ja­koi­vat ja pu­hut­ti­vat Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton po­liit­ti­sia ryhmiä ennen ja jälkeen ää­nes­tys­ten

06.10.2020 21:09
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton tiukat ää­nes­tyk­set ul­kois­tuk­ses­ta ja­koi­vat puo­luei­ta – katso miten val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät

06.10.2020 12:44 39
Tilaajille

Oulun val­tuus­to äänesti illalla niu­kas­ti ul­kois­tus­ten puo­les­ta: Kou­lu­sih­tee­rit, ateria- ja puh­taus­pal­ve­lut sekä ict-pal­ve­lut ul­kois­te­taan – vai­ku­tuk­sia aiotaan seurata

05.10.2020 22:27 64
Tilaajille

Oulun suun­nit­te­le­mat ul­kois­tuk­set siir­ty­vät val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn – myös pitkään kiis­tel­ty kou­lu­sih­tee­rien ul­kois­tus etenee

28.09.2020 22:04 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti mo­der­nia joh­ta­juut­ta Oulussa – in­nos­tu­neet on­nis­tu­vat!

18.09.2020 06:45
Tilaajille