Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaupunginvaltuusto
Oululaiskoulujen lakkautukset jäivät pöydälle –  lakkautusuhan alla olevilla kouluilla kurjat tunnelmat: "Kaupunki ihannoi suurta ja keskittämistä"

Ou­lu­lais­kou­lu­jen lak­kau­tuk­set jäivät pöy­däl­le –  lak­kau­tus­uhan alla ole­vil­la kou­luil­la kurjat tun­nel­mat: "Kau­pun­ki ihannoi suurta ja kes­kit­tä­mis­tä"

25.04.2023 21:10 91
Tilaajille
Saako Oulu repivän vuoden 2022 jälkeen uuden alun tänä vuonna, Sunnuntaikäräjät pohtii

Saako Oulu repivän vuoden 2022 jälkeen uuden alun tänä vuonna, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

08.01.2023 08:00
Tilaajille
Vaikka budjetti kutistuu, haasteet Oulussa lisääntyvät
Pääkirjoitus

Vaikka bud­jet­ti ku­tis­tuu, haas­teet Oulussa li­sään­ty­vät

14.08.2022 20:00 9
Tilaajille
Ex-valtuutettu Lokka tuomittiin taas rikoksista – jätettiin rangaistuksetta hyvitykseksi oikeudenkäynnin viivästymisestä

Ex-val­tuu­tet­tu Lokka tuo­mit­tiin taas ri­kok­sis­ta – jä­tet­tiin ran­gais­tuk­set­ta hy­vi­tyk­sek­si oi­keu­den­käyn­nin vii­väs­ty­mi­ses­tä

08.03.2022 13:20 2
Tilaajille
Pahinta on, kun omat puukottavat – luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kokema häirintä ja uhkailu on yleistä

Pahinta on, kun omat puu­kot­ta­vat – luot­ta­mus­hen­ki­löi­den ja vi­ran­hal­ti­joi­den kokema häi­rin­tä ja uhkailu on yleistä

03.11.2021 06:53 16
Tilaajille
Perussuomalaisten Jani Törmi haluaa tuoda valtuustoon hyvää keskustelukulttuuria – "Asiat riitelevät, ihmiset eivät"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jani Törmi haluaa tuoda val­tuus­toon hyvää kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria – "Asiat rii­te­le­vät, ihmiset eivät"

09.09.2021 07:00 1
Tilaajille
"Oulun pitää tehdä kunnianhimoisempaa ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa", sanoo vihreiden valtuutettuna aloittava Aino-Kaisa Manninen

"Oulun pitää tehdä kun­nian­hi­moi­sem­paa il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­kaa", sanoo vih­rei­den val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Ai­no-Kai­sa Man­ni­nen

31.08.2021 18:30 14
Tilaajille
"Kampaviinerit pois ja hommiin" – perussuomalaisten valtuutettuna aloittavalla Anna Koskelalla on mielessään pitkä lista hoidettavia asioita Oulussa

"Kam­pa­vii­ne­rit pois ja hom­miin" – pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­val­la Anna Kos­ke­lal­la on mie­les­sään pitkä lista hoi­det­ta­via asioita Oulussa

24.08.2021 18:00 14
Tilaajille
"Oulun pitäisi pystyä houkuttelemaan paremmin nuoria aikuisia jäämään tänne myös valmistumisen jälkeen", sanoo kokoomuksen valtuutettuna aloittava Hanne-Mari Juntunen

"Oulun pitäisi pystyä hou­kut­te­le­maan pa­rem­min nuoria ai­kui­sia jäämään tänne myös val­mis­tu­mi­sen jäl­keen", sanoo ko­koo­muk­sen val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen

18.08.2021 16:11 10
Tilaajille
"Lasten- ja nuorten hyvinvoinnista säästäminen ja velkaantuminen ovat tällä hetkellä Oulun suurimmat ongelmat", sanoo tuore kaupunginvaltuutettu Pia Hiltunen

"Las­ten- ja nuorten hy­vin­voin­nis­ta sääs­tä­mi­nen ja vel­kaan­tu­mi­nen ovat tällä het­kel­lä Oulun suu­rim­mat on­gel­mat", sanoo tuore kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pia Hil­tu­nen

02.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Kaupunginvaltuutettuna aloittava Pekka Hetta tavoittelee muun muassa mielenterveyspalveluiden jonojen lyhentämistä –  "Oulu rikkoo jo lakiakin, kun jonot ylittävät jopa 6 kuukautta"

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Pekka Hetta ta­voit­te­lee muun muassa mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den jonojen ly­hen­tä­mis­tä –  "Oulu rikkoo jo la­kia­kin, kun jonot ylit­tä­vät jopa 6 kuu­kaut­ta"

29.07.2021 18:00 8
Tilaajille
"Pidän tärkeänä, että Oulussa on hyvä asua sekä ydinkaupungissa että koko laajan Oulun alueella", sanoo kaupunginvaltuutettuna aloittava Olli Heikkilä

"Pidän tär­keä­nä, että Oulussa on hyvä asua sekä ydin­kau­pun­gis­sa että koko laajan Oulun alueel­la", sanoo kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na aloit­ta­va Olli Heik­ki­lä

29.07.2021 09:37 7
Tilaajille
"Pudasjärvi on paras paikka, mutta haluan tehdä siitä vielä paremman", sanoo 21-vuotias tuleva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma

"Pu­das­jär­vi on paras paikka, mutta haluan tehdä siitä vielä pa­rem­man", sanoo 21-vuo­tias tuleva kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Olga Oi­nas-Pa­nu­ma

18.07.2021 16:24 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onnea uusille kun­ta­päät­tä­jil­le – myös va­lit­se­mat­ta jääneet voivat lopulta on­ni­tel­la it­seään, sillä aikaa jää muuhun

21.06.2021 05:00
Tilaajille
Keskusta säilytti asemansa Pohjois-Pohjanmaan valtiaana menetetyistä paikoista huolimatta

Kes­kus­ta säi­lyt­ti ase­man­sa Poh­jois-Poh­jan­maan val­tiaa­na me­ne­te­tyis­tä pai­kois­ta huo­li­mat­ta

14.06.2021 17:26 8
Tilaajille
Ollapa kärpäsenä katossa, kun valtuustoseminaari pui yliopiston muuttoaikeita
Kolumni

Ollapa kär­pä­se­nä ka­tos­sa, kun val­tuus­to­se­mi­naa­ri pui yli­opis­ton muut­to­ai­kei­ta

24.04.2021 16:00 46
Tilaajille
Pateniemen Sahantien kaavamuutos läpi Oulun valtuustossa – osa asukkaista vastustaa hanketta ja aikoo valittaa

Pa­te­nie­men Sa­han­tien kaa­va­muu­tos läpi Oulun val­tuus­tos­sa – osa asuk­kais­ta vas­tus­taa han­ket­ta ja aikoo va­lit­taa

29.03.2021 21:16 11
Tilaajille
Keskisormea kansanvallalle – politiikassa yleistyvät herjaukset ja huono käytös ovat demokraattisen päätöksenteon uhka
Pääkirjoitus

Kes­ki­sor­mea kan­san­val­lal­le – po­li­tii­kas­sa yleis­ty­vät her­jauk­set ja huono käytös ovat de­mo­kraat­ti­sen pää­tök­sen­teon uhka

10.03.2021 20:00 15
Tilaajille
Kuusamo heitti haasteen ja Pudasjärvi vastasi: miltä kuulostaa Pudasjärven kaupunginvaltuuston versio Joulupuu on rakennettu -kappaleesta? – Katso video!

Kuusamo heitti haas­teen ja Pu­das­jär­vi vas­ta­si: miltä kuu­los­taa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­val­tuus­ton versio Jou­lu­puu on ra­ken­net­tu -kap­pa­lees­ta? – Katso video!

11.12.2020 13:27
Tilaajille
Oulun Teatterin avustusleikkauksessa päädyttiin 150 000 euron kompromissiin – kaupunginvaltuuston äänestyksessä sählinkiä

Oulun Teat­te­rin avus­tus­leik­kauk­ses­sa pää­dyt­tiin 150 000 euron komp­ro­mis­siin – kau­pun­gin­val­tuus­ton ää­nes­tyk­ses­sä säh­lin­kiä

07.12.2020 21:27 42
Tilaajille