Ii
Kuukausi
70–80-vuotiaille Oulunkaaren alueen asukkaille soitetaan nyt kotiin rokoteajanvarauksen merkeissä – osa yli 80-vuotiaista vielä tavoittamatta

70–80-vuo­tiail­le Ou­lun­kaa­ren alueen asuk­kail­le soi­te­taan nyt kotiin ro­ko­te­ajan­va­rauk­sen mer­keis­sä – osa yli 80-vuo­tiais­ta vielä ta­voit­ta­mat­ta

02.03.2021 11:31 8
Lukijalta Mielipide Juha Sarsama

Ol­lin­kor­ven tuu­li­voi­ma­hank­keen mai­se­ma­vai­ku­tuk­siin kiin­ni­tet­ty suun­nit­te­lus­sa eri­tyis­tä huo­mio­ta

26.02.2021 05:00 2
Tilaajille
Tulisijasta pudonnut tuohi sytytti tuolin palamaan Iissä, kaksi ihmistä vietiin terveyskeskukseen tarkastettavaksi

Tu­li­si­jas­ta pu­don­nut tuohi sytytti tuolin pa­la­maan Iissä, kaksi ihmistä vietiin ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

20.02.2021 09:24
Lukijalta Mielipide

Tuu­li­voi­ma­lat tulevat muut­ta­maan koko Iin kun­ta-alueen mai­se­maa mer­kit­tä­väs­ti – pää­tök­set, joita nyt teh­dään, ovat lo­pul­li­sia ja va­hin­got pe­ruut­ta­mat­to­mia

17.02.2021 13:00 2
Tilaajille
Oulunkaaren kunnissa rokotetaan jo alle 70-vuotiaita riskiryhmäläisiä – rokotuksia järjestetään osassa kuntia myös iltaisin tai lauantaisin

Ou­lun­kaa­ren kun­nis­sa ro­ko­te­taan jo alle 70-vuo­tiai­ta ris­ki­ryh­mä­läi­siä – ro­ko­tuk­sia jär­jes­te­tään osassa kuntia myös il­tai­sin tai lauan­tai­sin

16.02.2021 09:36 23
Iijoen lohella on vielä toivoa – jos visio toteutuu, lohi ui omin voimin yläjuoksulle lisääntymään vuonna 2030

Iijoen lohella on vielä toivoa – jos visio to­teu­tuu, lohi ui omin voimin ylä­juok­sul­le li­sään­ty­mään vuonna 2030

14.02.2021 16:28 14
Tilaajille
Kaksi henkilöautoa ja pakettiauto kolaroi Nelostiellä Iissä

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ja pa­ket­ti­au­to kolaroi Ne­los­tiel­lä Iissä

09.02.2021 09:41
Yli-Olhavaan nousee 50 tuulivoimalaa, joiden pyyhkäisykorkeus yltää 300 metriin – tuulivoimarakentaminen kääntyy Iissä loppusuoralle

Yli-Ol­ha­vaan nousee 50 tuu­li­voi­ma­laa, joiden pyyh­käi­sy­kor­keus yltää 300 metriin – tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­nen kääntyy Iissä lop­pu­suo­ral­le

06.02.2021 07:00 31
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän ja Kalajoella neljä uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män ja Ka­la­joel­la neljä uutta tar­tun­taa

04.02.2021 15:24 4
Vanhemmat
DNA laajentaa 5G-verkkoaan Pohjois-Pohjanmaalla – verkkoja otettu käyttöön Haapavedellä, Iissä, Limingassa, Muhoksella, Nivalassa ja Pyhäjoella

DNA laa­jen­taa 5G-verk­koaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – verk­ko­ja otettu käyt­töön Haa­pa­ve­del­lä, Iissä, Li­min­gas­sa, Mu­hok­sel­la, Ni­va­las­sa ja Py­hä­joel­la

03.02.2021 11:10
Yhdeksän iiläistä perhettä yrittää kuukauden ajan pienentää hiili- ja materiaalijalanjälkeään – Rissasten perheessä koetetaan nipistää hiilijalanjäljestä liki neljä tonnia per henkilö

Yh­dek­sän ii­läis­tä per­het­tä yrittää kuu­kau­den ajan pie­nen­tää hiili- ja ma­te­riaa­li­ja­lan­jäl­keään – Ris­sas­ten per­hees­sä koe­te­taan ni­pis­tää hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä liki neljä tonnia per henkilö

31.01.2021 18:50 28
Tilaajille
Henkilöauto suistui Nelostieltä Iissä ja osui pylvääseen

Hen­ki­lö­au­to suistui Ne­los­tiel­tä Iissä ja osui pyl­vää­seen

27.01.2021 15:07 1
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 14 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa 12 – koko maassa 192 uutta tau­ti­ta­paus­ta

25.01.2021 12:18 12
Lukijalta Mielipide

Lä­hi­mat­kai­lu Oulun alueen hit­ti­tuot­teek­si, ret­ki­rei­tit ja luon­to­koh­teet tulee saada seudun yh­tei­sen säh­köi­sen kar­tas­ton avulla esille

22.01.2021 05:30 1
Tilaajille
Jakkukylän riippusiltahanke etenee – hallinto-oikeus hylkäsi Iin kunnanvaltuuston päätöstä koskeneen valituksen

Jak­ku­ky­län riip­pu­sil­ta­han­ke etenee – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi Iin kun­nan­val­tuus­ton pää­tös­tä kos­ke­neen va­li­tuk­sen

19.01.2021 14:36 8
Tilaajille
Iissä yritettiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väitöskirja autoilun alkuhistoriasta kertoo, että auto koki vastatuulta ennen kuin yleistyi

Iissä yri­tet­tiin kieltää kaikki autot – Reijo Vallan väi­tös­kir­ja au­toi­lun al­ku­his­to­rias­ta kertoo, että auto koki vas­ta­tuul­ta ennen kuin yleis­tyi

17.01.2021 17:00 5
Tilaajille
Autotallin räystään alta noussut savu kiinnitti ohikulkijan huomion – autopalo tarttui tallirakennukseen Iissä

Au­to­tal­lin räys­tään alta noussut savu kiin­nit­ti ohi­kul­ki­jan huomion – au­to­pa­lo tarttui tal­li­ra­ken­nuk­seen Iissä

16.01.2021 15:25
Lähijunaa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lähijunaliikenne kytkeytyy kaksoisraiteen toteuttamiseen

Lä­hi­ju­naa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne kyt­key­tyy kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mi­seen

15.01.2021 14:00 15
Tilaajille
Korona näytti, että työntekijään ja tekniikkaan voi luottaa – Iiläisen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jälkeenkin, mutta työkavereiden vuoksi toimistoa ei hylätä

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Suomessa 160 uutta koronatartuntaa maanantaina – Oulussa kaksi uutta tartuntaa

Suo­mes­sa 160 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa maa­nan­tai­na – Oulussa kaksi uutta tar­tun­taa

28.12.2020 12:34 37