Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Euroopan komissio
Merenkulkijaliitot huolissaan EU:n ilmastopaketin vaikutuksista etenkin Pohjois-Suomen talvimerenkululle – "Pahimmillaan maasta saattaa kadota kokonaisia tehtaita ja satamia"

Me­ren­kul­ki­ja­lii­tot huo­lis­saan EU:n il­mas­to­pa­ke­tin vai­ku­tuk­sis­ta etenkin Poh­jois-Suo­men tal­vi­me­ren­ku­lul­le – "Pa­him­mil­laan maasta saattaa kadota ko­ko­nai­sia teh­tai­ta ja sa­ta­mia"

26.10.2021 22:40 14
Tilaajille
Vihreän diilin ongelmat
Kolumni

Vihreän diilin on­gel­mat

19.10.2021 16:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Geo­po­liit­ti­nen EU kääntää kat­seen­sa poh­joi­seen – Grön­lan­nin pää­kau­pun­ki Nuukiin EU-toi­mis­to

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Euroopan komissio tutkii mahdollista sellukartellia – yllätysvierailuja ainakin UPM:n ja Stora Enson tiloihin

Eu­roo­pan ko­mis­sio tutkii mah­dol­lis­ta sel­lu­kar­tel­lia – yl­lä­tys­vie­rai­lu­ja ainakin UPM:n ja Stora Enson ti­loi­hin

12.10.2021 14:50 13
Tilaajille
Euroopan komissio: Kiviaineksen otto Vasikkasuon louhoksesta on heikentänyt alueen suoluontoa

Eu­roo­pan ko­mis­sio: Ki­vi­ai­nek­sen otto Va­sik­ka­suon lou­hok­ses­ta on hei­ken­tä­nyt alueen suo­luon­toa

05.10.2021 21:11 6
Analyysi: Unkarin pääministeri Viktor Orbán on tunnettu härskistä pelikirjastaan – Homoseksuaalisuuden näyttämisen alaikäisille kieltävä laki polttaa päreitä EU-kumppaneilta

Ana­lyy­si: Unkarin pää­mi­nis­te­ri Viktor Orbán on tun­net­tu härs­kis­tä pe­li­kir­jas­taan – Ho­mo­sek­suaa­li­suu­den näyt­tä­mi­sen ala­ikäi­sil­le kiel­tä­vä laki polttaa päreitä EU-kump­pa­neil­ta

24.07.2021 18:30 4
Tilaajille
Thermacell–keskustelu jatkuu: kokoomuksen europarlamentaarikko teki hyönteistorjuntalaitteista kysymyksen Euroopan komissiolle

Ther­ma­cell–­kes­kus­te­lu jatkuu: ko­koo­muk­sen eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko teki hyön­teis­tor­jun­ta­lait­teis­ta ky­sy­myk­sen Eu­roo­pan ko­mis­siol­le

18.06.2021 09:43 13
Tilaajille
Suomi ja useat muut pohjoiset maat vaativat EU-komissiolta vauhtia rokotteisiin – toimitukset hidastuvat, kun niiden pitäisi kiihtyä

Suomi ja useat muut poh­joi­set maat vaa­ti­vat EU-ko­mis­siol­ta vauhtia ro­kot­tei­siin – toi­mi­tuk­set hi­das­tu­vat, kun niiden pitäisi kiihtyä

15.01.2021 19:14 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Orbanin uhit­te­lu osoit­taa EU:n olevan oi­keas­sa – oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mi ei ole suo­ma­lai­sil­le­kaan yh­den­te­ke­vä

04.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Maahanmuuttopolitiikasta päätettävä Suomessa – ainoa EU-tason toimiva ratkaisu voisi olla Australian mallin soveltaminen
Kolumni

Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta pää­tet­tä­vä Suo­mes­sa – ainoa EU-ta­son toimiva rat­kai­su voisi olla Aust­ra­lian mallin so­vel­ta­mi­nen

03.11.2020 20:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tian el­py­mi­nen edel­lyt­tää vahvaa me­dia-alaa

25.09.2020 06:00
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttöä rajoitetaan lisää vuodesta 2023 alkaen – Suomi äänesti esitystä vastaan

Lyi­jy­hau­lien käyttöä ra­joi­te­taan lisää vuo­des­ta 2023 alkaen – Suomi äänesti esi­tys­tä vastaan

03.09.2020 23:13 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi vah­vem­min kiinni muuhun Eu­roop­paan – Rail Baltica on hyvä esi­merk­ki siitä, kuinka lii­ken­ne­yh­teyk­sien lisäksi TEN-T-po­li­tii­kal­la edis­te­tään in­ves­toin­te­ja kasvun ja työ­paik­ko­jen luo­mi­sek­si

23.07.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yhä useampi ka­las­ta­ja joutuu luo­pu­maan am­ma­tis­taan hyl­kei­den takia – mo­ti­vaa­tio­ta hyl­keen­met­säs­tyk­seen tulee lisätä toi­mi­vin kan­nus­ti­min

21.07.2020 07:00
Tilaajille
Euroopan komissio yrittää välttää improvisointia tulevissa koronavirusepidemoissa – julkaisi listan toimista, joilla eurooppalainen terveydenhuolto vastaa epidemioihin

Eu­roo­pan ko­mis­sio yrittää välttää imp­ro­vi­soin­tia tu­le­vis­sa ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mois­sa – jul­kai­si listan toi­mis­ta, joilla eu­roop­pa­lai­nen ter­vey­den­huol­to vastaa epi­de­mioi­hin

15.07.2020 14:46 1
Oulun yliopisto liittyy Eurooppa-yliopistojen joukkoon – mukaan myös muita suomalaisia korkeakouluja, luvassa lisää EU-tukea

Oulun yli­opis­to liittyy Eu­roop­pa-yli­opis­to­jen jouk­koon – mukaan myös muita suo­ma­lai­sia kor­kea­kou­lu­ja, luvassa lisää EU-tu­kea

09.07.2020 15:51 14
Euroopan komissio: EU:n sisärajat auki kesäkuun loppuun mennessä

Eu­roo­pan ko­mis­sio: EU:n si­sä­ra­jat auki ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

05.06.2020 09:56 1
Suomen kasvavat vastuut laittavat pohtimaan euroalueesta eroamista – mikä määrä takausriskiä on liikaa?
Kolumni

Suomen kas­va­vat vastuut lait­ta­vat poh­ti­maan eu­ro­aluees­ta eroa­mis­ta – mikä määrä ta­kaus­ris­kiä on liikaa?

02.06.2020 20:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Suomen on vaikea hyväksyä satojen miljardien suoria tukia – elpymisrahasto aiheuttaa vielä riitaa Suomessa ja Euroopassa

Nä­kö­kul­ma: Suomen on vaikea hy­väk­syä satojen mil­jar­dien suoria tukia – el­py­mis­ra­has­to ai­heut­taa vielä riitaa Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa

27.05.2020 21:13 5
Yrittäjiltä ruusuja ja risuja elpymisrahastolle: EU:n jättipaketissa lainojen ja tukien suhde epätasapainossa

Yrit­tä­jil­tä ruusuja ja risuja el­py­mis­ra­has­tol­le: EU:n jät­ti­pa­ke­tis­sa lai­no­jen ja tukien suhde epä­ta­sa­pai­nos­sa

27.05.2020 16:27