EU
Suomen europarlamentaarikot: Panostuksissa vetyyn paljon hyvää, mutta päästötön tuottaminen ja varastoiminen herättävät kysymyksiä

Suomen eu­ro­par­la­men­taa­ri­kot: Pa­nos­tuk­sis­sa vetyyn paljon hyvää, mutta pääs­tö­tön tuot­ta­mi­nen ja va­ras­toi­mi­nen he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä

08.07.2020 15:52 0
Valtiovarainministeri Vanhanen ei lähde puheenjohtajakisaan: "On parempi, että tehtävään otetaan ministeri, joka on toiminut pidempään euroryhmässä"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen ei lähde pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan: "On pa­rem­pi, että teh­tä­vään otetaan mi­nis­te­ri, joka on toi­mi­nut pi­dem­pään eu­ro­ryh­mäs­sä"

25.06.2020 15:23 0
Entinen pääministeri Juha Sipilä piti opposition huolta EU:n elvytysrahastosta oikeutettuna: "Kannustaa laiskuuteen"

Entinen pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä piti op­po­si­tion huolta EU:n el­vy­tys­ra­has­tos­ta oi­keu­tet­tu­na: "Kan­nus­taa lais­kuu­teen"

04.06.2020 18:59 25
Hallitus vaatii muutoksia EU-komission koronaelpymispakettiin

Hal­li­tus vaatii muu­tok­sia EU-ko­mis­sion ko­ro­na­el­py­mis­pa­ket­tiin

04.06.2020 17:25 0
Ohisalo elvytyspaketista: EU tarvitsee kauaskantoisia päätöksiä

Ohisalo el­vy­tys­pa­ke­tis­ta: EU tar­vit­see kauas­kan­toi­sia pää­tök­siä

27.05.2020 15:23 3
Reuters: Italialle ja Espanjalle isoimmat potit elvytysrahoista – Euroopan komissio ehdottamassa 750 miljardin euron tukipakettia

Reu­ters: Ita­lial­le ja Es­pan­jal­le isoim­mat potit el­vy­tys­ra­hois­ta – Eu­roo­pan ko­mis­sio eh­dot­ta­mas­sa 750 mil­jar­din euron tu­ki­pa­ket­tia

27.05.2020 13:57 2
Pääkirjoitus: EU on lopulta joustava – vaikeissa tilanteissa on yleensä onnistuttu rakentamaan tie ulos umpikujasta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: EU on lopulta jous­ta­va – vai­keis­sa ti­lan­teis­sa on yleensä on­nis­tut­tu ra­ken­ta­maan tie ulos um­pi­ku­jas­ta

24.05.2020 20:00 10
Tilaajille
Viikon lopuksi: Tulevaisuudessa parasta on paluu alkujuurille - Hapanjuureen leivottu leipä vei ikivanhaan makumaailmaan.

Viikon lo­puk­si: Tu­le­vai­suu­des­sa parasta on paluu al­ku­juu­ril­le - Ha­pan­juu­reen lei­vot­tu leipä vei iki­van­haan ma­ku­maail­maan.

22.05.2020 20:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Luonnon köyhtyminen pitää pysäyttää kansainvälisin toimin – Suomessa tärkein kamppailu käydään metsissä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luonnon köyh­ty­mi­nen pitää py­säyt­tää kan­sain­vä­li­sin toimin – Suo­mes­sa tärkein kamp­pai­lu käydään met­sis­sä

22.05.2020 18:00 3
Tilaajille
Perussuomalaiset vihjailivat euroerosta, kokoomus ahdisti EU-yhteisvastuulinjasta - Eurooppa-ministerin vastaus: "Kalman katkuisia kaikuja"

Pe­rus­suo­ma­lai­set vih­jai­li­vat eu­roe­ros­ta, ko­koo­mus ahdisti EU-yh­teis­vas­tuu­lin­jas­ta - Eu­roop­pa-mi­nis­te­rin vas­taus: "Kalman kat­kui­sia kai­ku­ja"

14.05.2020 19:19 11

Kalervo Ukkola nousi val­tuus­toon tar­kas­tus­las­ken­nan jälkeen

13.04.2017 10:03 6

Soini vaa­li­tap­pios­ta: PS:n mies­ää­nes­tä­jät nuk­kui­vat sankoin joukoin

12.04.2017 08:54 6
Korsnäsissä rkp nousi yksinvaltiaaksi, ruotsinkielisille haetaan vastavoimaa yhteenliittymistä

Kors­nä­sis­sä rkp nousi yk­sin­val­tiaak­si, ruot­sin­kie­li­sil­le haetaan vas­ta­voi­maa yh­teen­liit­ty­mis­tä

11.04.2017 17:39 0
Kalajoen ääntenlaskennassa inhimillinen virhe – keskustan ehdokkaan ääniä merkittiin kokoomuslaiselle

Ka­la­joen ään­ten­las­ken­nas­sa in­hi­mil­li­nen virhe – ­kes­kus­tan eh­dok­kaan ääniä mer­kit­tiin ko­koo­mus­lai­sel­le

11.04.2017 17:16 16
Risikko suosituin, Tiilikainen peränpitäjä – ministerit mittasivat kotikannatuksen kuntavaaleissa

Risikko suo­si­tuin, Tii­li­kai­nen pe­rän­pi­tä­jä – mi­nis­te­rit mit­ta­si­vat ko­ti­kan­na­tuk­sen kun­ta­vaa­leis­sa

11.04.2017 13:07 2
Aku Ankka ja Donald Trump saivat äänet myös Oulussa

Aku Ankka ja Donald Trump saivat äänet myös Oulussa

11.04.2017 06:00 21
Kajaanissa Suomen alhaisin äänestysprosentti – katso, missä äänestettiin vilkkaimmin ja missä laiskimmin

Ka­jaa­nis­sa Suomen al­hai­sin ää­nes­tys­pro­sent­ti – katso, missä ää­nes­tet­tiin vilk­kaim­min ja missä lais­kim­min

10.04.2017 20:58 4

Kau­pun­ki­puo­lueet me­nes­tyi­vät etelän kau­pun­geis­sa

10.04.2017 17:41 1
"Äänestyspaikan jäinen pihakin hiekoitettiin" – kuntavaalit saivat kiitosta kansainvälisiltä vaalitarkkailijoilta

"Ää­nes­tys­pai­kan jäinen pihakin hie­koi­tet­tiin" – kun­ta­vaa­lit saivat kii­tos­ta kan­sain­vä­li­sil­tä vaa­li­tark­kai­li­joil­ta

10.04.2017 17:38 1
Maajoukkuekoripalloilija sukkana sisään valtuustoon - myös muita urheilijoita mukaan kuntapolitiikkaan

Maa­jouk­kue­ko­ri­pal­loi­li­ja sukkana sisään val­tuus­toon - myös muita ur­hei­li­joi­ta mukaan kun­ta­po­li­tiik­kaan

10.04.2017 17:37 1