Esteettömyys
DNA laajentaa Seniorilinjaa muidenkin erityisryhmien käyttöön – linjalla osaaminen esimerkiksi näkö- ja kuulorajoitteisten asiakaspalveluun

DNA laa­jen­taa Se­nio­ri­lin­jaa mui­den­kin eri­tyis­ryh­mien käyt­töön – lin­jal­la osaa­mi­nen esi­mer­kik­si näkö- ja kuu­lo­ra­joit­teis­ten asia­kas­pal­ve­luun

28.12.2021 11:18 1
Valaistus kuntoon ja kulkua sujuvammaksi – Kempeleentien tiesuunnitelmaa esitellään ensi viikolla

Va­lais­tus kuntoon ja kulkua su­ju­vam­mak­si – ­Kem­pe­leen­tien tie­suun­ni­tel­maa esi­tel­lään ensi vii­kol­la

17.11.2021 13:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Talvi tulee var­mas­ti, entä es­teet­tö­myys­asia­mies Ouluun?

03.10.2021 16:00 3
Tilaajille
Hossan kansallispuistossa lisättiin esteettömyyttä ja korjattiin runsaasti retkeilyrakenteita tänä kesänä

Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa li­sät­tiin es­teet­tö­myyt­tä ja kor­jat­tiin run­saas­ti ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta tänä kesänä

21.08.2021 15:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­teet­tö­myy­den asian­tun­ti­ja on Oululle vält­tä­mä­tön – miten kau­pun­ki var­mis­taa vir­ka­mies­ten ja päät­tä­jien osaa­mi­sen?

11.02.2021 16:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki lakkauttaa esteettömyyteen perehtyneen koordinaattorin tehtävän – Kysyimme: Miten esteettömyysosaaminen taataan Oulussa jatkossa?

Oulun kau­pun­ki lak­kaut­taa es­teet­tö­myy­teen pe­reh­ty­neen koor­di­naat­to­rin teh­tä­vän – Ky­syim­me: Miten es­teet­tö­myys­osaa­mi­nen taataan Oulussa jat­kos­sa?

10.02.2021 19:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tar­vit­see es­teet­tö­myys­koor­di­naat­to­ria – es­teet­tö­myys ja sen edis­tä­mi­nen ei ole pro­jek­ti, joka tulee val­miik­si kol­mes­sa vuo­des­sa

10.02.2021 07:30 6
Tilaajille
Oulun kaupungin vammaisneuvosto valitsi ravintola Tuban vuoden vammaisystävälliseksi toimijaksi – esteettömyydelle kiitoksia neuvostolta

Oulun kau­pun­gin vam­mais­neu­vos­to valitsi ra­vin­to­la Tuban vuoden vam­mais­ys­tä­väl­li­sek­si toi­mi­jak­si – es­teet­tö­myy­del­le kii­tok­sia neu­vos­tol­ta

17.12.2020 12:00
Hossaan uusia esteettömiä palveluita: melontareittejä ja käymälöitä rakennetaan Julmalle-Ölkylle ja Jatkonsalmelle

Hossaan uusia es­teet­tö­miä pal­ve­lui­ta: me­lon­ta­reit­te­jä ja käy­mä­löi­tä ra­ken­ne­taan Jul­mal­le-Öl­kyl­le ja Jat­kon­sal­mel­le

19.09.2020 04:00
Tilaajille
Hiphop-tanssija Mikael Turtiainen loukkaantui vuonna 2008 vakavasti liikenneonnettomuudessa – isä rakennutti pojalleen Suomen esteettömimmän kodin

Hip­hop-tans­si­ja Mikael Tur­tiai­nen louk­kaan­tui vuonna 2008 va­ka­vas­ti lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa – isä ra­ken­nut­ti po­jal­leen Suomen es­teet­tö­mim­män kodin

31.07.2020 21:01 3
Keväällä halvaantunut oululainen Virpi Sillanpää-Posio kotiutuu pian, mutta liian kapeat oviaukot estävät vessaan pääsyn: "Sosiaalityöntekijä ehdotti, että voisin virtsata pulloon siihen asti, että muutostyöt saadaan tehtyä"

Ke­vääl­lä hal­vaan­tu­nut ou­lu­lai­nen Virpi Sil­lan­pää-Po­sio ko­tiu­tuu pian, mutta liian kapeat ovi­au­kot estävät vessaan pääsyn: "So­siaa­li­työn­te­ki­jä eh­dot­ti, että voisin virt­sa­ta pulloon siihen asti, että muu­tos­työt saadaan tehtyä"

18.07.2020 06:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­teet­tö­myys tar­koit­taa myös ha­jus­te­ke­mi­kaa­leis­ta vapaata hen­gi­tys­il­maa

04.06.2020 06:00
Tilaajille