Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Esteettömyys
Kela-kyytien ajamiseen vaaditaan nyt kurssi – Oulun Eteläisellä alueella käytännössä kaikki kuskit on koulutettu

Ke­la-kyy­tien aja­mi­seen vaa­di­taan nyt kurssi – Oulun Ete­läi­sel­lä alueel­la käy­tän­nös­sä kaikki kuskit on kou­lu­tet­tu

17.01.2024 06:00 3
Tilaajille
Tea Tuohioja hakee postilaatikkomatkaa pitempiä reittejä, Maiju Laurila aikoo yön yli kajakkiretkelle – Pyörätuolilla liikkuva retkeilijä näkee vaivaa päästäkseen luontoon, eikä silti aina pääse

Tea Tuo­hi­oja hakee pos­ti­laa­tik­ko­mat­kaa pi­tem­piä reit­te­jä, Maiju Laurila aikoo yön yli ka­jak­ki­ret­kel­le – Pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­va ret­kei­li­jä näkee vaivaa pääs­täk­seen luon­toon, eikä silti aina pääse

20.08.2023 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu on kaukana es­teet­tö­mäs­tä

12.08.2023 06:30 3
Tilaajille
Se ei ole keneltäkään pois – Euroviisut opettaa, että kun kiinnitetään huomio vähemmistöön, paranee myös enemmistön elämänlaatu
Essee

Se ei ole ke­nel­tä­kään pois – Eu­ro­vii­sut opet­taa, että kun kiin­ni­te­tään huomio vä­hem­mis­töön, paranee myös enem­mis­tön elä­män­laa­tu

09.06.2023 15:30 14
Tilaajille
Uusi kerrostaloasunto Höyhtyällä räiskyy Intian-matkoilta tuoduissa väreissä – senioritalon esteettömyys ja yhteiskäyttöauto saavat asukkailta vuolaat kiitokset: "Ei mitään kunnan syytinkiä"

Uusi ker­ros­ta­lo­asun­to Höyh­tyäl­lä räiskyy In­tian-mat­koil­ta tuo­duis­sa vä­reis­sä – se­nio­ri­ta­lon es­teet­tö­myys ja yh­teis­käyt­tö­au­to saavat asuk­kail­ta vuolaat kii­tok­set: "Ei mitään kunnan syy­tin­kiä"

25.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sen ää­nes­tys­pai­kan tulisi olla es­tee­tön

15.11.2022 05:15 1
Tilaajille
Tiina Nopanen piilotteli amputoitua jalkaansa, mutta uudenlainen älyproteesi muutti kaiken – Nyt hän haluaa näyttää kaikille, miten liikuntarajoitteinenkin pärjää luonnossa

Tiina Nopanen pii­lot­te­li am­pu­toi­tua jal­kaan­sa, mutta uu­den­lai­nen äly­pro­tee­si muutti kaiken – Nyt hän haluaa näyttää kai­kil­le, miten lii­kun­ta­ra­joit­tei­nen­kin pärjää luon­nos­sa

16.10.2022 14:30
Tilaajille
Analyysi: Esteettömyyteen ei Oulussa suhtauduta välttämättömyytenä, ja se heikentää kaikkien tulevaisuudennäkymiä

Ana­lyy­si: Es­teet­tö­myy­teen ei Oulussa suh­tau­du­ta vält­tä­mät­tö­myy­te­nä, ja se hei­ken­tää kaik­kien tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

08.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Käki johdattaa oville, mutta tuulikaappiin saattaa jäädä jumiin – Näkövammainen Lasse Jalonen pääsi testaamaan remontoidun Ouluhallin esteettömyyttä

Käki joh­dat­taa oville, mutta tuu­li­kaap­piin saattaa jäädä jumiin – Nä­kö­vam­mai­nen Lasse Jalonen pääsi tes­taa­maan re­mon­toi­dun Ou­lu­hal­lin es­teet­tö­myyt­tä

21.06.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­teet­tö­myys kuuluu kai­kil­le – es­teet­tö­myys tai saa­vu­tet­ta­vuus on asioi­den su­ju­mis­ta hel­pos­ti, ym­mär­ret­tä­väs­ti ja jou­he­vas­ti

14.06.2022 06:00
Tilaajille
Esteettömyys on yhdenvertaisuutta - Oulun vammaisneuvosto jaksaa puuttua ongelmiin sitkeästi
Pääkirjoitus

Es­teet­tö­myys on yh­den­ver­tai­suut­ta - Oulun vam­mais­neu­vos­to jaksaa puuttua on­gel­miin sit­keäs­ti

12.06.2022 20:00 5
Tilaajille
Esteettömyyden takaaminen ontuu Oulussa, eikä kissan pöydälle nostaminen saa aikaan kuin hätäisiä ratkaisuja: "Vastaukseksi tarjotaan vain kauniita sanoja"

Es­teet­tö­myy­den ta­kaa­mi­nen ontuu Ou­lus­sa, eikä kissan pöy­däl­le nos­ta­mi­nen saa aikaan kuin hä­täi­siä rat­kai­su­ja: "Vas­tauk­sek­si tar­jo­taan vain kau­nii­ta sanoja"

07.06.2022 06:00 4
Tilaajille
DNA laajentaa Seniorilinjaa muidenkin erityisryhmien käyttöön – linjalla osaaminen esimerkiksi näkö- ja kuulorajoitteisten asiakaspalveluun

DNA laa­jen­taa Se­nio­ri­lin­jaa mui­den­kin eri­tyis­ryh­mien käyt­töön – lin­jal­la osaa­mi­nen esi­mer­kik­si näkö- ja kuu­lo­ra­joit­teis­ten asia­kas­pal­ve­luun

28.12.2021 11:18 1
Valaistus kuntoon ja kulkua sujuvammaksi – Kempeleentien tiesuunnitelmaa esitellään ensi viikolla

Va­lais­tus kuntoon ja kulkua su­ju­vam­mak­si – ­Kem­pe­leen­tien tie­suun­ni­tel­maa esi­tel­lään ensi vii­kol­la

17.11.2021 13:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Talvi tulee var­mas­ti, entä es­teet­tö­myys­asia­mies Ouluun?

03.10.2021 16:00 3
Tilaajille
Hossan kansallispuistossa lisättiin esteettömyyttä ja korjattiin runsaasti retkeilyrakenteita tänä kesänä

Hossan kan­sal­lis­puis­tos­sa li­sät­tiin es­teet­tö­myyt­tä ja kor­jat­tiin run­saas­ti ret­kei­ly­ra­ken­tei­ta tänä kesänä

21.08.2021 15:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Es­teet­tö­myy­den asian­tun­ti­ja on Oululle vält­tä­mä­tön – miten kau­pun­ki var­mis­taa vir­ka­mies­ten ja päät­tä­jien osaa­mi­sen?

11.02.2021 16:00 1
Tilaajille
Oulun kaupunki lakkauttaa esteettömyyteen perehtyneen koordinaattorin tehtävän – Kysyimme: Miten esteettömyysosaaminen taataan Oulussa jatkossa?

Oulun kau­pun­ki lak­kaut­taa es­teet­tö­myy­teen pe­reh­ty­neen koor­di­naat­to­rin teh­tä­vän – Ky­syim­me: Miten es­teet­tö­myys­osaa­mi­nen taataan Oulussa jat­kos­sa?

10.02.2021 19:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu tar­vit­see es­teet­tö­myys­koor­di­naat­to­ria – es­teet­tö­myys ja sen edis­tä­mi­nen ei ole pro­jek­ti, joka tulee val­miik­si kol­mes­sa vuo­des­sa

10.02.2021 07:30 6
Tilaajille