Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Energiakriisi
Sähkötukia ja veroista tehtävää sähkövähennystä on haettu odotettua vähemmän – syyksi arvioidaan leutoa talvea ja odotettua maltillisempaa sähkön hintaa

Säh­kö­tu­kia ja ve­rois­ta teh­tä­vää säh­kö­vä­hen­nys­tä on haettu odo­tet­tua vä­hem­män – syyksi ar­vioi­daan leutoa talvea ja odo­tet­tua mal­til­li­sem­paa sähkön hintaa

24.02.2023 13:28 1
Toiveajattelu vaivaa hallitusta toisensa jälkeen, ja siksi olemme nyt ongelmissa
Kolumni

Toi­ve­ajat­te­lu vaivaa hal­li­tus­ta toi­sen­sa jäl­keen, ja siksi olemme nyt on­gel­mis­sa

04.02.2023 16:00 31
Tilaajille
Linnanmaan ja Oulunsalon jäähallit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuukauden ajan energian säästämiseksi – hallien kulut olleet talvella kymmeniä tuhansia euroja

Lin­nan­maan ja Ou­lun­sa­lon jää­hal­lit pysyvät kesällä kiinni lähes neljän kuu­kau­den ajan ener­gian sääs­tä­mi­sek­si – hallien kulut olleet tal­vel­la kym­me­niä tu­han­sia euroja

25.01.2023 11:42 22
Tilaajille
Fingridin toimitusjohtajan mukaan kiertävien sähkökatkojen riski on nyt pieni – tarvittaessa joustoa saadaan kertalaakista 500 megawattituntia

Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan kier­tä­vien säh­kö­kat­ko­jen riski on nyt pieni – tar­vit­taes­sa joustoa saadaan ker­ta­laa­kis­ta 500 me­ga­wat­ti­tun­tia

22.01.2023 13:00 8
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

20.01.2023 18:05 7
Tilaajille
Sami Suodenjoki onnistui pienentämään sähkölaskua saunomisen muutoksilla – tässä lista asioista, jotka vaikuttavat yllättävästi kuluihin

Sami Suo­den­jo­ki on­nis­tui pie­nen­tä­mään säh­kö­las­kua sau­no­mi­sen muu­tok­sil­la – tässä lista asiois­ta, jotka vai­kut­ta­vat yl­lät­tä­väs­ti ku­lui­hin

15.01.2023 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion menot on re­vit­tä­vä auki – rahat on lai­tet­ta­va akuut­tien krii­sien hoitoon ja ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen

14.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taan­tu­ma on jo pors­tuas­sa, keinoja vel­kaan­tu­mi­sen hil­lit­se­mi­seen ei ole haettu to­sis­saan

04.01.2023 05:30 2
Tilaajille
Energiaomavaraisuus on saatava nousuun
Kolumni

Ener­gia­oma­va­rai­suus on saatava nousuun

03.01.2023 16:00 22
Tilaajille
Kempeleläisen moottoripyöräkerhon sähkölaskusta tuli liian iso, nyt toimitalon kustannuksista vastaa kunta – Mikä on rakennuksen kohtalo?

Kem­pe­le­läi­sen moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon säh­kö­las­kus­ta tuli liian iso, nyt toi­mi­ta­lon kus­tan­nuk­sis­ta vastaa kunta – Mikä on ra­ken­nuk­sen koh­ta­lo?

02.01.2023 10:59 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä jos meitä ener­gia-alan yrit­tä­jiä kuun­nel­tai­siin?

31.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Näkökulma: Sähkötukien valmistelusta tuli soppa, josta tavallisen kuluttajan on vaikea pysyä kärryillä – Lopulta kyse on veroeurojen siirtelystä taskusta toiseen

Nä­kö­kul­ma: Säh­kö­tu­kien val­mis­te­lus­ta tuli soppa, josta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan on vaikea pysyä kär­ryil­lä – Lopulta kyse on ve­ro­eu­ro­jen siir­te­lys­tä tas­kus­ta toiseen

27.12.2022 13:17 42
Tilaajille
Taloustieteilijä kritisoi hallituksen valmistelemaa sähkötukea, sillä jopa puolet siitä voi kohdistua hyvätuloisimmille – omavastuu ja kattoraja saavat kiitosta

Ta­lous­tie­tei­li­jä kri­ti­soi hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­maa säh­kö­tu­kea, sillä jopa puolet siitä voi koh­dis­tua hy­vä­tu­loi­sim­mil­le – oma­vas­tuu ja kat­to­ra­ja saavat kii­tos­ta

22.12.2022 21:18 50
Katso kuinka nopeasti sähkökatkon vaikutukset alkavat näkyä – Näin Oulun uimahalleissa ja kotihoidossa varaudutaan kahden tunnin katkoihin

Katso kuinka no­peas­ti säh­kö­kat­kon vai­ku­tuk­set alkavat näkyä – Näin Oulun ui­ma­hal­leis­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa va­rau­du­taan kahden tunnin kat­koi­hin

22.12.2022 18:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­maa muut­tuu, kes­ki­tu­loi­set tuen tar­pees­sa

22.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Olkiluoto 3:n sähköntuotannon kerrotaan jatkuvan joulunpyhien jälkeen, säännöllinen sähköntuotanto käyntiin maaliskuussa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­non ker­ro­taan jat­ku­van jou­lun­py­hien jäl­keen, sään­nöl­li­nen säh­kön­tuo­tan­to käyn­tiin maa­lis­kuus­sa

21.12.2022 22:33 8
Hallitus valmistautuu käyttämään enintään noin 400 miljoonaa euroa uuteen sähkölaskutukeen: Omavastuu on 100 euroa ja tukikatto 700 euroa kuukausittain

Hal­li­tus val­mis­tau­tuu käyt­tä­mään enin­tään noin 400 mil­joo­naa euroa uuteen säh­kö­las­ku­tu­keen: Oma­vas­tuu on 100 euroa ja tu­ki­kat­to 700 euroa kuu­kau­sit­tain

21.12.2022 22:07 59
Sähkötuessa eniten kärsii kansantalous, sanoo Etlan toimitusjohtaja – "Vaalirahan ikävä sivumaku on voimakas"

Säh­kö­tues­sa eniten kärsii kan­san­ta­lous, sanoo Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja – "Vaa­li­ra­han ikävä si­vu­ma­ku on voi­ma­kas"

21.12.2022 17:00 38
Tilaajille
Vastaa kyselyyn: Mistä olet kiitollinen tänä vuonna? Valoakin löytyy, vaikka ajat ovat raskaat

Vastaa ky­se­lyyn: Mistä olet kii­tol­li­nen tänä vuonna? Va­loa­kin löytyy, vaikka ajat ovat raskaat

20.12.2022 10:54 20
Kasvatuspsykologit: Lapsille kannattaa kertoa rehellisesti jos joululahjoihin ei ole varaa – "Talousasioista ei kannata keksiä satuja, joulupukista voi"

Kas­va­tusp­sy­ko­lo­git: Lap­sil­le kan­nat­taa kertoa re­hel­li­ses­ti jos jou­lu­lah­joi­hin ei ole varaa – "Ta­lou­sa­siois­ta ei kannata keksiä satuja, jou­lu­pu­kis­ta voi"

18.12.2022 11:06 7
Tilaajille