Sähkön hinta: OSS myy sähköä alen­nuk­sel­la – mutta vain jä­se­nil­leen

Teollisuus: Yli­kii­min­gis­sä toimiva Conlog sai jät­ti­kau­pat Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Energiakriisi
Kuukausi
Näin Oulun kaupunki harjoittelee sähkökatkojen varalta – jätevesien hallinta yhtenä haasteena, suihkua ja wc:tä ei kannata käyttää sähkökatkon aikana

Näin Oulun kau­pun­ki har­joit­te­lee säh­kö­kat­ko­jen varalta – jä­te­ve­sien hal­lin­ta yhtenä haas­tee­na, suihkua ja wc:tä ei kannata käyttää säh­kö­kat­kon aikana

28.11.2022 12:59 14
Energiakriisin mukanaan tuomaa sähköahdistusta on vaikea välttää
Kolumni

Ener­gia­krii­sin mu­ka­naan tuomaa säh­kö­ah­dis­tus­ta on vaikea välttää

22.11.2022 16:00 26
Tilaajille
Caruna kertoo nostavansa sähkönjakelun hintoja vuoden alusta – uutta korotusta ennakoidaan myös ensi vuoden loppupuolelle

Caruna kertoo nos­ta­van­sa säh­kön­ja­ke­lun hintoja vuoden alusta – uutta ko­ro­tus­ta en­na­koi­daan myös ensi vuoden lop­pu­puo­lel­le

22.11.2022 11:49 42
Miksi oululaiset eivät voi saada halvempaa sähköä oman alueen toimijalta? Näin Oulun Energian toimitusjohtaja Juha Juntunen vastaa

Miksi ou­lu­lai­set eivät voi saada hal­vem­paa sähköä oman alueen toi­mi­jal­ta? Näin Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Jun­tu­nen vastaa

12.11.2022 06:00 110
Tilaajille
Oulun jouluvalot syttyvät tänäkin vuonna, mutta varautuminen poikkeustilaan otettu huomioon laitteistossa – "Tuovat myös iloa kaupunkilaisille"

Oulun jou­lu­va­lot syt­ty­vät tänäkin vuonna, mutta va­rau­tu­mi­nen poik­keus­ti­laan otettu huo­mioon lait­teis­tos­sa – "Tuovat myös iloa kau­pun­ki­lai­sil­le"

06.11.2022 12:45 4
Tilaajille
Tavallisten kansalaisten tutkintapyynnöt panivat Energiaviraston liikkeelle: Nyt määritetään sähkön kohtuullinen hinta – Oomi on yksi tutkintapyynnön kohteista

Ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten tut­kin­ta­pyyn­nöt panivat Ener­gia­vi­ras­ton liik­keel­le: Nyt mää­ri­te­tään sähkön koh­tuul­li­nen hinta – Oomi on yksi tut­kin­ta­pyyn­nön koh­teis­ta

04.11.2022 13:00 63
Tilaajille
Oulun kaupunki neuvoo varautumaan poikkeukselliseen talveen hyvän sään aikana – "Sähkökatkot ovat todennäköisiä"

Oulun kau­pun­ki neuvoo va­rau­tu­maan poik­keuk­sel­li­seen talveen hyvän sään aikana – "Säh­kö­kat­kot ovat to­den­nä­köi­siä"

04.11.2022 12:09 42
Kuluttajaliitto vaatii, että sähkön kohtuullinen hinta määritellään pikaisesti – "Sähkömarkkinat ovat tällä hetkellä rikki"

Ku­lut­ta­ja­liit­to vaatii, että sähkön koh­tuul­li­nen hinta mää­ri­tel­lään pi­kai­ses­ti – "­Säh­kö­mark­ki­nat ovat tällä het­kel­lä rikki"

02.11.2022 15:53 22
Vanhemmat
Lintilä varoittaa sähköyhtiöitä sodalla rahastamisesta ja laukoo suoraan hallituksestaan: "En usko, että olisi pysynyt pystyssä ilman kriisejä"

Lintilä va­roit­taa säh­kö­yh­tiöi­tä sodalla ra­has­ta­mi­ses­ta ja laukoo suoraan hal­li­tuk­ses­taan: "En usko, että olisi pysynyt pys­tys­sä ilman krii­se­jä"

29.10.2022 19:08 25
Tilaajille
Suomalaisista tuli hyviä sähkönsäästäjiä - kulutus laski ripeästi kymmenyksellä
Pääkirjoitus

Suo­ma­lai­sis­ta tuli hyviä säh­kön­sääs­tä­jiä - kulutus laski ri­peäs­ti kym­me­nyk­sel­lä

23.10.2022 20:00 18
Tilaajille
Yli miljoona kotitaloutta vailla sähköä Ukrainassa Venäjän uusien iskujen jäljiltä – presidentti Zelenskyin mukaan Venäjä ampui tänään 36 rakettia

Yli mil­joo­na ko­ti­ta­lout­ta vailla sähköä Uk­rai­nas­sa Venäjän uusien iskujen jäl­jil­tä – pre­si­dent­ti Ze­lens­kyin mukaan Venäjä ampui tänään 36 ra­ket­tia

22.10.2022 16:54 19
Energianeuvosto punnersi päätelmiä energian hintojen taittamiseksi aamuyölle saakka – Marin: Kaasun hintoihin on luvassa ainakin jonkinlainen leikkuri

Ener­gia­neu­vos­to pun­ner­si pää­tel­miä ener­gian hin­to­jen tait­ta­mi­sek­si aa­mu­yöl­le saakka – Marin: Kaasun hin­toi­hin on luvassa ainakin jon­kin­lai­nen leik­ku­ri

21.10.2022 06:16 23
Kiertävät sähkökatkot sulkisivat hengityspotilaiden hoitolaitteita kodeissa – Säännöstelyssä ei ole mahdollista jättää sähköjä yksittäiseen asuntoon

Kier­tä­vät säh­kö­kat­kot sul­ki­si­vat hen­gi­tys­po­ti­lai­den hoi­to­lait­tei­ta ko­deis­sa – Sään­nös­te­lys­sä ei ole mah­dol­lis­ta jättää sähköjä yk­sit­täi­seen asun­toon

20.10.2022 11:30 15
Tilaajille
Lähdimme Raksilan marketeille kokeilemaan, miten helposti tavallisesta kaupasta löytää lähiruokaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asiantuntijakin joutui tihrustelemaan

Läh­dim­me Rak­si­lan mar­ke­teil­le ko­kei­le­maan, miten hel­pos­ti ta­val­li­ses­ta kau­pas­ta löytää lä­hi­ruo­kaa – Alku sujui hyvin, mutta sitten asian­tun­ti­ja­kin joutui tih­rus­te­le­maan

19.10.2022 08:55 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tien­var­sien va­lo­mai­nok­set sam­mu­tet­ta­va en­sim­mäi­se­nä, jos säh­kö­kat­ko­ja jou­du­taan ensi talvena to­teut­ta­maan

16.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Seurantaloilla odotellaan tulevan talven sähkölaskuja pelonsekaisin tuntein – "Sydän syrjällään tässä ollaan"

Seu­ran­ta­loil­la odo­tel­laan tulevan talven säh­kö­las­ku­ja pe­lon­se­kai­sin tuntein – "Sydän syr­jäl­lään tässä ollaan"

13.10.2022 06:00
Sota nostaa sähkön hintaa – kun tästä talvesta selvitään, tulemme energiakriisistä entistä vahvempana ulos
Kolumni

Sota nostaa sähkön hintaa – kun tästä tal­ves­ta sel­vi­tään, tulemme ener­gia­krii­sis­tä entistä vah­vem­pa­na ulos

04.10.2022 16:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Sis­si­so­taa säh­kö­kei­not­te­lua vastaan

02.10.2022 04:30 1
Tilaajille
Energiankulutus väheni kymmenen prosenttia alkuvuonna, sähkön kulutus laski viisi prosenttia – päästöt vähenivät

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

30.09.2022 08:39 11
Kuluttajaliitto vetoaa sähköyhtiöihin, jotta sähkölaskujen kanssa pulaan joutuneet saisivat lisää maksuaikaa

Ku­lut­ta­ja­liit­to vetoaa säh­köyh­tiöi­hin, jotta säh­kö­las­ku­jen kanssa pulaan jou­tu­neet sai­si­vat lisää mak­su­ai­kaa

30.09.2022 07:44 8