Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sähköpula
Suomalaiset jatkoivat sähkön säästämistä helmikuussa

Suo­ma­lai­set jat­koi­vat sähkön sääs­tä­mis­tä hel­mi­kuus­sa

01.03.2023 12:58 3
Kannattiko villasukissa värjöttely loppuvuodesta? Selvitimme, miten  suomalaiset onnistuivat välttämään sähköpulan säästötoimilla

Kan­nat­ti­ko vil­la­su­kis­sa vär­jöt­te­ly lop­pu­vuo­des­ta? Sel­vi­tim­me, miten suo­ma­lai­set on­nis­tui­vat vält­tä­mään säh­kö­pu­lan sääs­tö­toi­mil­la

20.01.2023 18:05 7
Tilaajille
Jos sähkö katkeaa, katkeaa myös normaali arki, ja siksi kriisiin olisi pitänyt tarttua jo aiemmin
Kolumni

Jos sähkö kat­keaa, katkeaa myös nor­maa­li arki, ja siksi krii­siin olisi pitänyt tarttua jo aiemmin

17.12.2022 16:00 22
Tilaajille
Kuka laputtaa hissin, kuka muistuttaa ettei pönttöä saa vetää? Oululaisen asunto-osakeyhtiön tiistaikerhossa syntyi ohjeistus sähkökatkojen varalle

Kuka la­put­taa hissin, kuka muis­tut­taa ettei pönttöä saa vetää? Ou­lu­lai­sen asun­to-osa­ke­yh­tiön tiis­tai­ker­hos­sa syntyi oh­jeis­tus säh­kö­kat­ko­jen varalle

16.12.2022 18:00 19
Tilaajille
Lintilä HS:lle: Ministeriö valmistelee maanantaiksi esityksen sähkölaskujen pienentämiseksi – kokoomusedustajat hakevat mallia Virosta

Lintilä HS:lle: Mi­nis­te­riö val­mis­te­lee maa­nan­taik­si esi­tyk­sen säh­kö­las­ku­jen pie­nen­tä­mi­sek­si – ­ko­koo­mu­se­dus­ta­jat hakevat mallia Virosta

14.12.2022 16:58 26
Kaikissa Oulun hyvinvointikeskuksissa ei ole varavoimalähdettä käytössä, jos sähkökatko yllättää – "Kiireellisten asiakkaiden hoito pystytään turvaamaan joka yksikössä"

Kai­kis­sa Oulun hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa ei ole va­ra­voi­ma­läh­det­tä käy­tös­sä, jos säh­kö­kat­ko yl­lät­tää – "Kii­reel­lis­ten asiak­kai­den hoito pys­ty­tään tur­vaa­maan joka yk­si­kös­sä"

08.12.2022 06:06 13
Väylävirasto varautuu maantievalaistuksen osittaisiin sammutuksiin – näihin aikoihin valoja aiotaan sammuttaa sähköpulan uhatessa

Väy­lä­vi­ras­to va­rau­tuu maan­tie­va­lais­tuk­sen osit­tai­siin sam­mu­tuk­siin – näihin ai­koi­hin valoja aiotaan sam­mut­taa säh­kö­pu­lan uha­tes­sa

02.12.2022 10:24 46
Oulun jouluvalot syttyvät tänäkin vuonna, mutta varautuminen poikkeustilaan otettu huomioon laitteistossa – "Tuovat myös iloa kaupunkilaisille"

Oulun jou­lu­va­lot syt­ty­vät tänäkin vuonna, mutta va­rau­tu­mi­nen poik­keus­ti­laan otettu huo­mioon lait­teis­tos­sa – "Tuovat myös iloa kau­pun­ki­lai­sil­le"

06.11.2022 12:45 4
Tilaajille
Fingrid: Sähkön tuontikapasiteetti Ruotsista pienenee – sähkökatkoihin pitää varautua, kaikki voivat pienentää sähkön kulutushuippuja

Fing­rid: Sähkön tuon­ti­ka­pa­si­teet­ti Ruot­sis­ta pie­ne­nee – ­säh­kö­kat­koi­hin pitää va­rau­tua, kaikki voivat pie­nen­tää sähkön ku­lu­tus­huip­pu­ja

19.09.2022 13:11 46
Energiansäästöön kodissa liittyy myös riskejä – huomioithan nämä asiat

Ener­gian­sääs­töön kodissa liittyy myös riskejä – ­huo­mioit­han nämä asiat

09.09.2022 09:39 7
Sähköverkkoyhtiöt varautuvat energiapulaan – Kempeleen valvomosta kytketään tosipaikan tullen asuinalueita pimeiksi yhtiön alueella Oulunsalosta Utajärvelle

Säh­kö­verk­ko­yh­tiöt va­rau­tu­vat ener­gia­pu­laan – ­Kem­pe­leen val­vo­mos­ta kyt­ke­tään to­si­pai­kan tullen asuin­aluei­ta pi­meik­si yhtiön alueel­la Ou­lun­sa­los­ta Uta­jär­vel­le

09.09.2022 06:00 46
Tilaajille
Putin moittii lännen "aggressiivisia yrityksiä riistää muiden maiden suvereniteetti" – uhkaa energian viennin lopettamisella, jos venäläiselle energialle laitetaan hintakatto

Putin moittii lännen "agg­res­sii­vi­sia yri­tyk­siä riistää muiden maiden su­ve­re­ni­teet­ti" – uhkaa ener­gian viennin lo­pet­ta­mi­sel­la, jos ve­nä­läi­sel­le ener­gial­le lai­te­taan hin­ta­kat­to

07.09.2022 14:48 19
Fingrid: Sähköpula voi aiheuttaa sähkökatkoja ensi talvena – pahin tilanne, jos koko Itämeren alueella on yhtä aikaa kovat pakkaset

Fing­rid: Säh­kö­pu­la voi ai­heut­taa säh­kö­kat­ko­ja ensi talvena – pahin ti­lan­ne, jos koko Itä­me­ren alueel­la on yhtä aikaa kovat pak­ka­set

01.09.2022 17:20 15
Tilaajille
Sähköpulan tuomat sähkökatkot olisivat yrityksille kallis riesa – tuotannonmenetyksiä olisi monissa tehtaissa tiedossa

Säh­kö­pu­lan tuomat säh­kö­kat­kot oli­si­vat yri­tyk­sil­le kallis riesa – tuo­tan­non­me­ne­tyk­siä olisi monissa teh­tais­sa tie­dos­sa

07.08.2022 18:00 7
Tilaajille
Energiapula voi aiheuttaa hamstraamista, kun tunne tavaran loppumisesta saa vallan – "Ei ole mitään tuotetta, joka puuttuisi koko ajan", Kaakkurin Citymarketista kerrotaan

Ener­gia­pu­la voi ai­heut­taa hamst­raa­mis­ta, kun tunne tavaran lop­pu­mi­ses­ta saa vallan – "Ei ole mitään tuo­tet­ta, joka puut­tui­si koko ajan", Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tis­ta ker­ro­taan

05.08.2022 06:00 7
Tilaajille