Vasemmistoliitto
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Li Andersson ihmettelee Annika Saarikon menokehyskommentteja: "Tuntuu varjonyrkkeilyltä"

Li An­ders­son ih­met­te­lee Annika Saa­ri­kon me­no­ke­hys­kom­ment­te­ja: "Tuntuu var­jo­nyrk­kei­lyl­tä"

21.11.2021 13:10 34
Vasemmisto nimesi 67 ehdokasta tuleviin aluevaaleihin Pohjois-Pohjanmaalla

Va­sem­mis­to nimesi 67 eh­do­kas­ta tu­le­viin alue­vaa­lei­hin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

26.10.2021 10:11 5
Tilaajille
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
Ministeriksi palaava Li Andersson budjettiriihen työllisyyskeinoista: "En pidä todennäköisenä, että merkittäviä lisäpäätöksiä tehtäisiin"

Mi­nis­te­rik­si palaava Li An­ders­son bud­jet­ti­rii­hen työl­li­syys­kei­nois­ta: "En pidä to­den­nä­köi­se­nä, että mer­kit­tä­viä li­sä­pää­tök­siä teh­täi­siin"

28.06.2021 18:30 11
Tilaajille
Blokkipolitiikka sai pontta kuntavaaleissa – puoluekenttä jakautui "vasemmistohallitukseen" ja muihin, mikä jätti kokoomuksen monelle ainoaksi vaihtoehdoksi

Blok­ki­po­li­tiik­ka sai pontta kun­ta­vaa­leis­sa – puo­lue­kent­tä ja­kau­tui "va­sem­mis­to­hal­li­tuk­seen" ja muihin, mikä jätti ko­koo­muk­sen monelle ai­noak­si vaih­to­eh­dok­si

13.06.2021 18:30 4
Tilaajille
Vasemmistoliitto vaihtaa ministerinsä kesäkuun päätteeksi: Andersson palaa opetusministeriksi, Sarkkinen nousee STM:ään

Va­sem­mis­to­liit­to vaihtaa mi­nis­te­rin­sä ke­sä­kuun päät­teek­si: An­ders­son palaa ope­tus­mi­nis­te­rik­si, Sark­ki­nen nousee STM:ään

10.06.2021 10:32 25
Äänestysikärajan laskulle vahva tuki: kaksi kolmesta kannatti 16-vuotiaiden äänioikeutta kyselyssämme nuorisojärjestöille – "hyödyttäisi eniten vihreitä ja kokoomusta"

Ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­kul­le vahva tuki: kaksi kol­mes­ta kan­nat­ti 16-vuo­tiai­den ää­ni­oi­keut­ta ky­se­lys­säm­me nuo­ri­so­jär­jes­töil­le – "hyö­dyt­täi­si eniten vih­rei­tä ja ko­koo­mus­ta"

01.04.2021 06:30 14
Tilaajille
Oululainen Mikko Naakka näkee, että hänen suunsa tukittiin, kun ehdokkuus kuntavaaleissa peruttiin – "Ehdokkaan täytyy sitoutua puolueen arvomaailmaan", puheenjohtaja vastaa

Ou­lu­lai­nen Mikko Naakka näkee, että hänen suunsa tu­kit­tiin, kun eh­dok­kuus kun­ta­vaa­leis­sa pe­rut­tiin – "Eh­dok­kaan täytyy si­tou­tua puo­lueen ar­vo­maail­maan", pu­heen­joh­ta­ja vastaa

17.03.2021 22:38 37
Tilaajille
Kysyimme: Mitä vaikutuksia on kuntavaalien siirrolla kahdella kuukaudella eteenpäin?

Ky­syim­me: Mitä vai­ku­tuk­sia on kun­ta­vaa­lien siir­rol­la kah­del­la kuu­kau­del­la eteen­päin?

08.03.2021 20:00
Tilaajille
Vasemmisto kurottaa kakkoseksi Oulussa – ehdokaslistalta erottuu yksi nimi

Va­sem­mis­to ku­rot­taa kak­ko­sek­si Oulussa – eh­do­kas­lis­tal­ta erottuu yksi nimi

04.03.2021 06:12 17
Veikko Ervasti ei kelvannut Oulun vihreille – pitkän linjan kuntavaikuttaja asettuu ehdolle sitoutumattomana vasemmistoliiton riveistä

Veikko Ervasti ei kel­van­nut Oulun vih­reil­le – pitkän linjan kun­ta­vai­kut­ta­ja asettuu ehdolle si­tou­tu­mat­to­ma­na va­sem­mis­to­lii­ton ri­veis­tä

02.03.2021 20:08 30
Nyt Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston ikkunoita töhrittiin hakaristeillä Oulussa – "Toivottavasti poliittiset puolueet tuomitsevat tämän toiminnan yhdessä"

Nyt Poh­jois-Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton ik­ku­noi­ta töh­rit­tiin ha­ka­ris­teil­lä Oulussa – "Toi­vot­ta­vas­ti po­liit­ti­set puo­lueet tuo­mit­se­vat tämän toi­min­nan yh­des­sä"

27.01.2021 11:59 46
Tilaajille
Oululainen Hanna Sarkkinen valmistautuu jo kesällä alkavaan sosiaali- ja terveysministerin työhönsä: "Odotan sitä tosi innokkaasti"

Ou­lu­lai­nen Hanna Sark­ki­nen val­mis­tau­tuu jo kesällä al­ka­vaan so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rin työ­hön­sä: "Odotan sitä tosi in­nok­kaas­ti"

09.01.2021 19:00 40
Tilaajille
Andersson valitsi äitiyspakkauksen, Saramolla on jo siinä selvä suosikkituote – molemmat kehuvat neuvoloita, joita käyttävät niin varakkaat kuin köyhät

An­ders­son valitsi äi­tiys­pak­kauk­sen, Sa­ra­mol­la on jo siinä selvä suo­sik­ki­tuo­te – mo­lem­mat kehuvat neu­vo­loi­ta, joita käyt­tä­vät niin va­rak­kaat kuin köyhät

19.12.2020 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­kult­tuu­rin hei­ken­nyk­set huo­non­ta­vat työn­te­ki­jän asemaa – pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia on jo nyt

17.12.2020 05:00
Tilaajille
Vasemmistoliiton ministerin lapsuudenkodin jääkaapin ovessa oli kokoomuksen ruiskukka – vantaalaisesta Jussi Saramosta opetusministeri vuoden lopulla

Va­sem­mis­to­lii­ton mi­nis­te­rin lap­suu­den­ko­din jää­kaa­pin ovessa oli ko­koo­muk­sen ruis­kuk­ka – van­taa­lai­ses­ta Jussi Sa­ra­mos­ta ope­tus­mi­nis­te­ri vuoden lopulla

29.09.2020 19:39
Li Andersson: Vaadimme muutosturvaan isoja uudistuksia, jos eläkeputken poisto palaa hallituksen pöydälle – "Aika harva työtön tunnistaa oman arkensa keskustelusta, jota poliitikot käyvät"

Li An­ders­son: Vaa­dim­me muu­tos­tur­vaan isoja uu­dis­tuk­sia, jos elä­ke­put­ken poisto palaa hal­li­tuk­sen pöy­däl­le – "Aika harva työtön tun­nis­taa oman arkensa kes­kus­te­lus­ta, jota po­lii­ti­kot käyvät"

26.09.2020 06:00 1
Tilaajille
Kysyimme, voiko opetuksesta ja koulutuksesta vastaavana ministerinä toimia ammattikoulupohjalta? "Siellä on ja pitääkin olla monenlaista elämänkokemusta"

Ky­syim­me, voiko ope­tuk­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa­va­na mi­nis­te­ri­nä toimia am­mat­ti­kou­lu­poh­jal­ta? "Siellä on ja pi­tää­kin olla mo­nen­lais­ta elä­män­ko­ke­mus­ta"

08.09.2020 17:30 12
Li Anderssonin raskausuutinen aloitti puheet ministerikierrätyksestä – Arhinmäkeä sovitellaan pätkätöihin opetusministeriksi

Li An­ders­so­nin ras­kaus­uu­ti­nen aloitti puheet mi­nis­te­ri­kier­rä­tyk­ses­tä – Ar­hin­mä­keä so­vi­tel­laan pät­kä­töi­hin ope­tus­mi­nis­te­rik­si

02.09.2020 14:38 4