Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

BusinessOulu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu elää yri­tyk­sis­tä – pi­täi­si­kö Bu­si­nes­sOu­lun toi­min­ta ottaa uuteen tar­kas­te­luun?

24.02.2023 05:30 11
Tilaajille
Kun Annakaisa Vääräniemi lähti Oulusta maailmalle, ei hän aikonut ikinä tulla takaisin – 72 maan kiertämisen jälkeen kotipesä löytyi kuitenkin synnyinkaupungista

Kun An­na­kai­sa Vää­rä­nie­mi lähti Oulusta maail­mal­le, ei hän aikonut ikinä tulla ta­kai­sin – 72 maan kier­tä­mi­sen jälkeen ko­ti­pe­sä löytyi kui­ten­kin syn­nyin­kau­pun­gis­ta

22.02.2023 18:00 8
Tilaajille
Stora Enson Oulun tehtaalle etsitään osaajia rekrytointitapahtumassa

Stora Enson Oulun teh­taal­le et­si­tään osaajia rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

03.02.2023 10:37 3
”Antakaa meille mahdollisuus, ette tule pettymään” – miten kansainväliset osaajat ja yritykset löytävät toisensa?
Mainos Business Oulu

”An­ta­kaa meille mah­dol­li­suus, ette tule pet­ty­mään” – miten kan­sain­vä­li­set osaajat ja yri­tyk­set löy­tä­vät toi­sen­sa?

26.01.2023 06:00
Oulu tukee työllistämistä vielä entisin ehdoin – yrityksille suunnattuja  palkkatukia koskevaan lakiin on kuitenkin tulossa uudistus

Oulu tukee työl­lis­tä­mis­tä vielä entisin ehdoin – yri­tyk­sil­le suun­nat­tu­ja palk­ka­tu­kia kos­ke­vaan lakiin on kui­ten­kin tulossa uu­dis­tus

21.01.2023 06:00 2
Tilaajille
Sami Kouva etsi omaa paikkaansa 15 vuotta – sinnikkyys palkittiin: Motivoiva koulutus toi hyvän harjoittelupaikan kautta vakituisen työn
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Sami Kouva etsi omaa paik­kaan­sa 15 vuotta – sin­nik­kyys pal­kit­tiin: Mo­ti­voi­va kou­lu­tus toi hyvän har­joit­te­lu­pai­kan kautta va­ki­tui­sen työn

30.12.2022 09:26
Jatkuva oppiminen motivoi työelämässä: ”Tiesin voivani tehdä vieläkin enemmän”
Mainos BusinessOulu

Jatkuva op­pi­mi­nen motivoi työe­lä­mäs­sä: ”Tiesin voivani tehdä vie­lä­kin enem­män”

21.12.2022 06:00
Eemeli ja Tiina tekevät Oulun kaupungin työelämäohjelmaa nuorille: ”Hyvässä tiimissä hullustakin ideasta tulee jotain oikeaa”
Mainos Työn taitajat

Eemeli ja Tiina tekevät Oulun kau­pun­gin työ­elä­mä­oh­jel­maa nuo­ril­le: ”Hy­väs­sä tii­mis­sä hul­lus­ta­kin ideasta tulee jotain oikeaa”

17.12.2022 06:00
Metallialalle houkutellaan työvoimaa We love metal -kampanjalla

Me­tal­li­alal­le hou­ku­tel­laan työ­voi­maa We love metal -kam­pan­jal­la

13.12.2022 12:39 5
Tilaajille
Uusi rannikkoreitti yhdistää Perämeren ja Merenkurkun matkailun Suomessa ja Ruotsissa

Uusi ran­nik­ko­reit­ti yh­dis­tää Pe­rä­me­ren ja Me­ren­kur­kun mat­kai­lun Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

13.12.2022 10:54
”Yritykset kaipaavat työntekijöitä” – voinko opiskella oppisopimuksella ja 8 muuta kysymystä metallialan opinnoista
Mainos We love metal

”Y­ri­tyk­set kai­paa­vat työn­te­ki­jöi­tä” – voinko opis­kel­la op­pi­so­pi­muk­sel­la ja 8 muuta ky­sy­mys­tä me­tal­li­alan opin­nois­ta

10.12.2022 06:00 1
Laura Karjalainen meni 14 vuotta sitten kesätöihin Nokialle – ja työskentelee siellä edelleen: ”Mahdollisuuksiin kannattaa aina tarttua”
Mainos BusinessOulu

Laura Kar­ja­lai­nen meni 14 vuotta sitten ke­sä­töi­hin No­kial­le – ja työs­ken­te­lee siellä edel­leen: ”Mah­dol­li­suuk­siin kan­nat­taa aina tart­tua”

07.12.2022 06:00
Škoda Transtechilla työskentelevä projekti-insinööri Ville: ”Näen työssäni hyvin konepajan koko prosessin”
Mainos We love metal

Škoda Trans­tec­hil­la työs­ken­te­le­vä pro­jek­ti-in­si­nöö­ri Ville: ”Näen työs­sä­ni hyvin ko­ne­pa­jan koko pro­ses­sin”

03.12.2022 06:00
Toive marketpäälliköksi pääsystä toteutui – Ringa Hintsalan polku on kulkenut Hailuodosta Haukiputaalle ja lopulta Muhokselle
Mainos BusinessOulu

Toive mar­ket­pääl­li­kök­si pää­sys­tä to­teu­tui – Ringa Hint­sa­lan polku on kul­ke­nut Hai­luo­dos­ta Hau­ki­pu­taal­le ja lopulta Mu­hok­sel­le

30.11.2022 06:00
Näkökulma: Virpiniemi kärkkyy miljoonainvestointeja – visioissa siintää kunnon matkailutäky Oululle ja virkistyspaikka kaupunkilaisille

Nä­kö­kul­ma: Vir­pi­nie­mi kärkkyy mil­joo­nain­ves­toin­te­ja – vi­siois­sa siintää kunnon mat­kai­lu­tä­ky Oululle ja vir­kis­tys­paik­ka kau­pun­ki­lai­sil­le

25.11.2022 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta Suomen yri­tys­myön­tei­sin kunta – kunnan teh­tä­vä­nä on toimia ri­va­kas­ti ja jou­he­vas­ti sekä vastata yri­tyk­sien tar­pei­siin

22.11.2022 05:30 3
Tilaajille
”Rakastuin hitsaamiseen” – Sah-Ko Oy:ssä työskentelevä Sini-Sofia Trast löysi unelmiensa työn yllättäen
Mainos BusinessOulu

”Ra­kas­tuin hit­saa­mi­seen” – Sah-Ko Oy:ssä työs­ken­te­le­vä Si­ni-So­fia Trast löysi unel­mien­sa työn yl­lät­täen

16.11.2022 06:00
Intohimona ohjelmistojen testaus – Helmiina Urponen on yksi heistä, jotka varmistavat Bittiumin terveysteknologian laitteiden laadun
Mainos Urapolkuja-juttusarja

In­to­hi­mo­na oh­jel­mis­to­jen testaus – Hel­mii­na Urponen on yksi heistä, jotka var­mis­ta­vat Bit­tiu­min ter­veys­tek­no­lo­gian lait­tei­den laadun

26.10.2022 06:00
Kiinteistöalaa suurella sydämellä – Pekka Ronkainen vie Kotikatu365-mallia Oulusta valtakunnalliseksi
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Kiin­teis­tö­alaa suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Pekka Ron­kai­nen vie Kotikatu365-mal­lia Oulusta val­ta­kun­nal­li­sek­si

19.10.2022 10:47
Trendijuomaksi noussut kuplatee on uusi tuttavuus ja currykastike vie kielen mennessään – Pikisaaren monikultuurinen toritapahtuma rohkaisee ottamaan ensiaskeleen yrittäjyyteen

Tren­di­juo­mak­si noussut kup­la­tee on uusi tut­ta­vuus ja cur­ry­kas­ti­ke vie kielen men­nes­sään – Pi­ki­saa­ren mo­ni­kul­tuu­ri­nen to­ri­ta­pah­tu­ma roh­kai­see ot­ta­maan en­si­as­ke­leen yrit­tä­jyy­teen

27.08.2022 17:30
Tilaajille