Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Asemakeskus
Kaupunginhallitus jatkaa areenan selvityksiä  – "Keskiössä on kysymys siitä, miten tapahtuma- ja elämysareena vastaa tulevaisuuden keskustaympäristön kehittämistarpeisiin"

Kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa areenan sel­vi­tyk­siä – "Kes­kiös­sä on kysymys siitä, miten ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­na vastaa tu­le­vai­suu­den kes­kus­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin"

16.05.2022 21:39 56
Tapahtuma-areena voitaisiin mahdollisesti rakentaa oikeus- ja poliisitalon tontille – kaupunginhallitus jatkaa suunnittelua ensi viikolla

Ta­pah­tu­ma-aree­na voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti ra­ken­taa oikeus- ja po­lii­si­ta­lon ton­til­le – kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa suun­nit­te­lua ensi vii­kol­la

12.05.2022 11:36 62
Oulun elämysareenan tilanne etenee isoin harppauksin kolmen viikon päästä – Kaupunginhallitus päättää selvitysten vaihtoehdoista ja sijoituspaikoista

Oulun elä­mys­aree­nan tilanne etenee isoin harp­pauk­sin kolmen viikon päästä – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää sel­vi­tys­ten vaih­to­eh­dois­ta ja si­joi­tus­pai­kois­ta

21.04.2022 18:00 92
Tilaajille
Oulun kaupunki kutsuu kaupunkilaiset kommentoimaan Asemakeskuksen suunnitelmia

Oulun kau­pun­ki kutsuu kau­pun­ki­lai­set kom­men­toi­maan Ase­ma­kes­kuk­sen suun­ni­tel­mia

11.04.2022 12:26 6
Oulun keskeneräisestä torista alkaa tulla jo mainehaitta
Pääkirjoitus

Oulun kes­ken­eräi­ses­tä torista alkaa tulla jo mai­ne­hait­ta

03.04.2022 20:00 42
Tilaajille
Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bändinnimi, mutta se on myös oululaisten vallitseva asenne kaikkea mahdollista uutta kehitystä kohtaan
Kolumni

Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bän­din­ni­mi, mutta se on myös ou­lu­lais­ten val­lit­se­va asenne kaikkea mah­dol­lis­ta uutta ke­hi­tys­tä kohtaan

23.03.2022 15:26 142
Tilaajille
Oulun tuleva asemakeskus puksuttaa kovaa vauhtia toteutusta kohti – hankkeesta allekirjoitettiin merkittäviä sopimuksia

Oulun tuleva ase­ma­kes­kus puk­sut­taa kovaa vauhtia to­teu­tus­ta kohti – hank­kees­ta al­le­kir­joi­tet­tiin mer­kit­tä­viä so­pi­muk­sia

21.03.2022 19:00 81
Tilaajille
Asemakeskus on saamassa sinetin: Oulun kaupunginhallitus hyväksyi sopimukset Senaatin kanssa

Ase­ma­kes­kus on saa­mas­sa si­ne­tin: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi so­pi­muk­set Se­naa­tin kanssa

14.03.2022 21:18 44
Tilaajille
Oulun asemakeskus nytkähtää jo nyt eteenpäin isoilla askelilla – Kaupunginhallituksella kolme isoa päätöstä pöydällä maanantaina

Oulun ase­ma­kes­kus nyt­käh­tää jo nyt eteen­päin isoilla as­ke­lil­la – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­la kolme isoa pää­tös­tä pöy­däl­lä maa­nan­tai­na

14.03.2022 07:09 97
Tilaajille
Oulun keskustan liikennejärjestelyt pohdinnassa – asemakeskuksen tulolla iso vaikutus liikenteeseen

Oulun kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt poh­din­nas­sa – ase­ma­kes­kuk­sen tulolla iso vai­ku­tus lii­ken­tee­seen

02.03.2022 06:00 22
Tilaajille
Asemanseudun kehittäminen etenee – yhdyskuntalautakunta esitti yhteistoimintasopimusta alueiden luovuttamisesta Asemakeskuksen alueella hyväksyttäväksi

Ase­man­seu­dun ke­hit­tä­mi­nen etenee – yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta esitti yh­teis­toi­min­ta­so­pi­mus­ta aluei­den luo­vut­ta­mi­ses­ta Ase­ma­kes­kuk­sen alueel­la hy­väk­syt­tä­väk­si

22.02.2022 20:55 27
Tilaajille
Asemakeskuksen nähdään nostavan Oulun profiilia – areenahanke herättää myös kriittisiä kysymyksiä

Ase­ma­kes­kuk­sen nähdään nos­ta­van Oulun pro­fii­lia – aree­na­han­ke he­rät­tää myös kriit­ti­siä ky­sy­myk­siä

22.02.2022 06:00 65
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu saa ase­ma­kes­kuk­sen, jol­lai­nen Suomen vii­den­nek­si suu­rim­mal­le kau­pun­gil­le, poh­joi­sen Suomen kes­kuk­sel­le, ke­hit­tä­jäl­le ja ve­tu­ril­le kuuluu

19.02.2022 06:00 18
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen rakentaminen vauhtiin 2024 – alueesta tulee arkkitehtonisesti näyttävä

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen vauh­tiin 2024 – aluees­ta tulee ark­ki­teh­to­ni­ses­ti näyt­tä­vä

18.02.2022 17:30 148
Tilaajille
Oulun asemakeskuksen rakentamiselle viimein sinetti – paraatipaikan suunnittelu alkaa heti, rakentaminen 2024

Oulun ase­ma­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­sel­le viimein sinetti – pa­raa­ti­pai­kan suun­nit­te­lu alkaa heti, ra­ken­ta­mi­nen 2024

18.02.2022 17:33 158
Tilaajille
Villejä visioita ja katkeria pettymyksiä – keräsimme aikajanalle Oulun matkakeskushankkeen tärkeimmät käänteet

Villejä vi­sioi­ta ja kat­ke­ria pet­ty­myk­siä – ke­rä­sim­me ai­ka­ja­nal­le Oulun mat­ka­kes­kus­hank­keen tär­keim­mät kään­teet

22.03.2022 11:15 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­työn arvo nähdään poh­joi­sen inf­ra­ky­sy­myk­sis­sä

17.02.2022 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ket­kaa­va voimaan ilman yli­opis­toa

20.01.2022 04:30 4
Tilaajille
Oululaisena käy kateeksi tamperelaisia – siellä ovat kaikki asiat niin paljon paremmin ja edistyksellisemmin
Kolumni

Ou­lu­lai­se­na käy ka­teek­si tam­pe­re­lai­sia – siellä ovat kaikki asiat niin paljon pa­rem­min ja edis­tyk­sel­li­sem­min

24.10.2021 20:00 33
Tilaajille
Oulun asemakeskus menee nyt maaliin, uskovat kaupunki ja Senaatti – "Kiinnostuksen taso jopa ylitti odotukset"

Oulun ase­ma­kes­kus menee nyt maa­liin, uskovat kau­pun­ki ja Se­naat­ti – "Kiin­nos­tuk­sen taso jopa ylitti odo­tuk­set"

17.06.2021 19:00 43
Tilaajille