Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yhdyskuntalautakunta
Oomi aikoo kaksinkertaistaa suuren aurinkovoimala-alueen Oulun Vihreäsaaressa

Oomi aikoo kak­sin­ker­tais­taa suuren au­rin­ko­voi­ma­la-alueen Oulun Vih­reä­saa­res­sa

07.05.2023 19:00 17
Tilaajille
Näille Oulun asuinalueille tulee lisää bussivuoroja, reuna-alueiden kehittäminen jää pois – Selvitimme, mitä joukkoliikenteen kompromissi käytännössä tarkoittaa

Näille Oulun asuin­alueil­le tulee lisää bus­si­vuo­ro­ja, reu­na-aluei­den ke­hit­tä­mi­nen jää pois – ­Sel­vi­tim­me, mitä jouk­ko­lii­ken­teen komp­ro­mis­si käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

27.04.2023 06:00 82
Tilaajille
Kontinkankaalle tehdään kokonaan uusi tieyhteys Professoritien ja Kiviharjutien väliin

Kon­tin­kan­kaal­le tehdään ko­ko­naan uusi tie­yh­teys Pro­fes­so­ri­tien ja Ki­vi­har­ju­tien väliin

19.04.2023 12:05 21
Tilaajille
Yksi nurkka jää matalaksi 12-kerroksiseksi kasvavassa Ravander-korttelissa Oulussa – taloyhtiö ei nähnyt tarvetta lähteä hankkeeseen mukaan

Yksi nurkka jää ma­ta­lak­si 12-ker­rok­si­sek­si kas­va­vas­sa Ra­van­der-kort­te­lis­sa Oulussa – ta­lo­yh­tiö ei nähnyt tar­vet­ta lähteä hank­kee­seen mukaan

15.04.2023 17:00 23
Tilaajille
Moottori hajosi, kun oululaismies ajoi isoon lätäkköön Ratakadulla – kaupunki väisti korvausvaatimuksen vetoamalla valtavaan sademäärään

Moot­to­ri hajosi, kun ou­lu­lais­mies ajoi isoon lä­täk­köön Ra­ta­ka­dul­la – kau­pun­ki väisti kor­vaus­vaa­ti­muk­sen ve­toa­mal­la val­ta­vaan sa­de­mää­rään

15.02.2023 17:30 62
Tilaajille
Oulunsaloon rakennetaan uusi neljän tai viiden ryhmän päiväkoti – valmista voisi olla jo ensi vuoden syksyllä

Ou­lun­sa­loon ra­ken­ne­taan uusi neljän tai viiden ryhmän päi­vä­ko­ti – val­mis­ta voisi olla jo ensi vuoden syk­syl­lä

24.01.2023 19:35 3
Tilaajille
Heinäpään stadionkaava saattaa edetä joutuisastikin kevään aikana, jos uusia valituksia ei tule

Hei­nä­pään sta­dion­kaa­va saattaa edetä jou­tui­sas­ti­kin kevään aikana, jos uusia va­li­tuk­sia ei tule

24.01.2023 05:00 30
Tilaajille
Luontojärjestöt vastustavat Hietasaaren hotellisuunnitelmaa – Golfkentän alle jäisi saaren parhaimpiin kuuluvia vanhoja metsiä

Luon­to­jär­jes­töt vas­tus­ta­vat Hie­ta­saa­ren ho­tel­li­suun­ni­tel­maa – ­Golf­ken­tän alle jäisi saaren par­haim­piin kuu­lu­via vanhoja metsiä

17.01.2023 14:07 105
Tilaajille
Nallikarin kylpylähotelli voi saada naapurikseen uuden 8-kerroksisen hotellin, myös pientä golfkenttää harkitaan

Nal­li­ka­rin kyl­py­lä­ho­tel­li voi saada naa­pu­rik­seen uuden 8-ker­rok­si­sen ho­tel­lin, myös pientä golf­kent­tää har­ki­taan

18.01.2023 09:47 112
Tilaajille
Oulun Energian tulevat uudet toimititilat tehdään täsmälleen vanhaan paikkaan Myllytulliin puretun tilalle

Oulun Ener­gian tulevat uudet toi­mi­ti­ti­lat tehdään täs­mäl­leen vanhaan paik­kaan Myl­ly­tul­liin puretun tilalle

04.01.2023 14:31 26
Tilaajille
Lautakunnalta hyväksyntä: Vanha kemikaalien varastohalli Toppilan Siilotiellä saa uuden elämän asuin- ja liikerakennuksena

Lau­ta­kun­nal­ta hy­väk­syn­tä: Vanha ke­mi­kaa­lien va­ras­to­hal­li Top­pi­lan Sii­lo­tiel­lä saa uuden elämän asuin- ja lii­ke­ra­ken­nuk­se­na

18.10.2022 19:13 11
Tilaajille
Oulun tonttikaupoista Oulunsalossa jätettiin eriävä mielipide – Vihreiden Esa Aalto syyttää kaupunkia miljoonatappioista ja ihmettelee, miksi Salonrannan myynyt yritys saa Oulun asuntomessualueelta kerrostalotontin

Oulun tont­ti­kau­pois­ta Ou­lun­sa­los­sa jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de – Vih­rei­den Esa Aalto syyttää kau­pun­kia mil­joo­na­tap­piois­ta ja ih­met­te­lee, miksi Sa­lon­ran­nan myynyt yritys saa Oulun asun­to­mes­su­alueel­ta ker­ros­ta­lo­ton­tin

27.08.2022 06:00 35
Tilaajille
Lehto Asunnot rakentaa Aineen tontille Alppilaan satoja asuntoja – "Tämä on meille erittäin merkittävä kohde"

Lehto Asunnot ra­ken­taa Aineen ton­til­le Alp­pi­laan satoja asun­to­ja – "Tämä on meille erit­täin mer­kit­tä­vä kohde"

23.08.2022 21:00 18
Tilaajille
Oulun keskustaan nousee lähivuosina uusia, aiempaa korkeampia kerrostaloja Hallituskadulle ja Heinäpäähän

Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

17.05.2022 19:25 36
Tilaajille
Valtuustoaloitteessa esitetään polkupyörille parkkihallia Oulun keskustaan – yksi vaihtoehto voisi olla myös paikat pyörille Kivisydämen hissien lähelle

Val­tuus­to­aloit­tees­sa esi­te­tään pol­ku­pyö­ril­le park­ki­hal­lia Oulun kes­kus­taan – yksi vaih­to­eh­to voisi olla myös paikat pyö­ril­le Ki­vi­sy­dä­men hissien lähelle

17.05.2022 17:47 45
Tilaajille
Neljä vaihtoehtoista ehdotusta Vänmanninsaaren Terwa Tower -tornihotellihankkeesta – jatkoon voi mennä yksi tai yhdistelmä useammasta

Neljä vaih­to­eh­tois­ta eh­do­tus­ta Vän­man­nin­saa­ren Terwa Tower -tor­ni­ho­tel­li­hank­kees­ta – jatkoon voi mennä yksi tai yh­dis­tel­mä useam­mas­ta

27.04.2022 06:00 60
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus: Ainolan museo ja tontti eivät tarvitse nykyistä tiukempaa suojelua

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Ainolan museo ja tontti eivät tar­vit­se ny­kyis­tä tiu­kem­paa suo­je­lua

19.04.2022 22:40 11
Tilaajille
Palaneen koulurakennuksen tilalle Kiimingin Alakylään havitellaan uutta koulua – rakentaminen saattaa alkaa jo ensi vuonna

Pa­la­neen kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilalle Kii­min­gin Ala­ky­lään ha­vi­tel­laan uutta koulua – ra­ken­ta­mi­nen saattaa alkaa jo ensi vuonna

03.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Sivakan Pikisaaren vuokratalohanke etenee: osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville

Sivakan Pi­ki­saa­ren vuok­ra­ta­lo­han­ke etenee: osal­lis­tu­mis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­ma ase­te­taan näh­tä­vil­le

31.08.2021 21:11 14
Terassien lupamaksuihin pieni alennus alkaneelle kaudelle

Te­ras­sien lu­pa­mak­sui­hin pieni alennus al­ka­neel­le kau­del­le

09.06.2021 11:45 1
Tilaajille