Ravintolat: Kok­ki­pu­la vaivaa Oulun ra­vin­to­loi­ta

Live: Seuraa Voi­mis­te­lu­päi­vien lä­he­tyk­siä Ou­lu­hal­lis­ta suorana tästä

Baarit: Oulussa on puo­len­tu­si­naa cock­tail­baa­ria, mutta vain yhdessä se on pääasia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Aurinkovoimalat
Haukiputaalle suunniteltu aurinkovoimala palautettiin valmisteluun – Voimala tuottaisi sähköä 30 vuoden ajan

Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­tu au­rin­ko­voi­ma­la pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun – Voimala tuot­tai­si sähköä 30 vuoden ajan

06.06.2023 19:07 1
Tilaajille
Haukiputaalle suunnitellaan aurinkovoimalaa, jonka sähkötuotanto tulisi olemaan 5 000 megawattituntia vuodessa

Hau­ki­pu­taal­le suun­ni­tel­laan au­rin­ko­voi­ma­laa, jonka säh­kö­tuo­tan­to tulisi olemaan 5 000 me­ga­wat­ti­tun­tia vuo­des­sa

05.06.2023 07:00 16
Tilaajille
Mihin aurinkoenergiapuisto voisi Limingassa rakentua? Lännentiellä hanketta vastustavat asukkaat, Ruotsinojalla Pohjois-Pohjanmaan museo

Mihin au­rin­ko­ener­gia­puis­to voisi Li­min­gas­sa ra­ken­tua? Län­nen­tiel­lä han­ket­ta vas­tus­ta­vat asuk­kaat, Ruot­sinojal­la Poh­jois-Poh­jan­maan museo

23.05.2023 15:20 11
Tilaajille
Tornioon kaavaillaan noin sadan hehtaarin aurinkovoimalaa moottoritien lähelle

Tor­nioon kaa­vail­laan noin sadan heh­taa­rin au­rin­ko­voi­ma­laa moot­to­ri­tien lähelle

08.05.2023 14:08 12
Oomi aikoo kaksinkertaistaa suuren aurinkovoimala-alueen Oulun Vihreäsaaressa

Oomi aikoo kak­sin­ker­tais­taa suuren au­rin­ko­voi­ma­la-alueen Oulun Vih­reä­saa­res­sa

07.05.2023 19:00 17
Tilaajille
Aurinkovoimalan rakentaminen Haukiputaalle alkaa ensi kesänä, lisää voimaloille sopivia alueita etsitään

Au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­le alkaa ensi kesänä, lisää voi­ma­loil­le sopivia alueita et­si­tään

20.12.2022 14:33 24
Vanhoille kaivosalueille tulossa yli 60 miljoonan euron aurinkovoimaloiden kokonaisuus Nivalaan ja Pyhäjärvelle – sähköä 15 000 ihmisen tarpeisiin

Van­hoil­le kai­vos­alueil­le tulossa yli 60 mil­joo­nan euron au­rin­ko­voi­ma­loi­den ko­ko­nai­suus Ni­va­laan ja Py­hä­jär­vel­le – sähköä 15 000 ihmisen tar­pei­siin

16.12.2022 16:46 19
Tilaajille
Ouluun uusi aurinkovoimala – kaupunki vuokraamassa Skarta Oy:lle tontin voimalaa varten Ruskonselästä

Ouluun uusi au­rin­ko­voi­ma­la – kau­pun­ki vuok­raa­mas­sa Skarta Oy:lle tontin voi­ma­laa varten Rus­kon­se­läs­tä

30.11.2022 06:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat ovat läh­te­neet tuu­li­voi­ma­buu­miin sel­lai­sel­la vauh­dil­la, että unoh­de­taan luonnon mer­ki­tys ih­mi­sil­le ja vai­ku­tuk­set eko­sys­tee­mil­le

04.11.2022 05:30 1
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – Kun Kalevan toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – Kun Kalevan toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 06:00 82
Tilaajille
Oulun Seudun Sähkö ja Oomi julkistivat mittavan yhteistyösopimuksen: Oulun seudulle tulossa lähivuosina sadan megawatin edestä aurinkosähköpuistoja

Oulun Seudun Sähkö ja Oomi jul­kis­ti­vat mit­ta­van yh­teis­työ­so­pi­muk­sen: Oulun seu­dul­le tulossa lä­hi­vuo­si­na sadan me­ga­wa­tin edestä au­rin­ko­säh­kö­puis­to­ja

07.10.2022 13:30 44
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 8,9 miljoonaa Simon aurinkosähköinvestoinnille – Suomeen ei ole tähän mennessä rakennettu vastaavan kokoista aurinkosähkölaitosta

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö myönsi 8,9 mil­joo­naa Simon au­rin­ko­säh­kö­in­ves­toin­nil­le – Suomeen ei ole tähän men­nes­sä ra­ken­net­tu vas­taa­van ko­kois­ta au­rin­ko­säh­kö­lai­tos­ta

07.10.2022 06:15 17
Tilaajille
Raahen monienergiapuiston avulla mahdollistetaan vihreän vedyn ja metaanin valmistus Kokkolassa

Raahen mo­ni­ener­gia­puis­ton avulla mah­dol­lis­te­taan vihreän vedyn ja me­taa­nin val­mis­tus Kok­ko­las­sa

07.07.2022 07:00 4
Tilaajille
Pyhäjoen ydinvoimalakin pääsee kipeästi tarvitsemaansa rahoitustuen piiriin, jos ydinvoima hyväksytään EU:ssa päästöjä vähentäväksi energiaksi, arvioi elinkeinoministeri Lintilä

Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­kin pääsee ki­peäs­ti tar­vit­se­maan­sa ra­hoi­tus­tuen pii­riin, jos ydin­voi­ma hy­väk­sy­tään EU:ssa pääs­tö­jä vä­hen­tä­väk­si ener­giak­si, arvioi elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lintilä

14.10.2021 17:59 10
Tilaajille
Vihreäsaaren nousee Suomen toiseksi suurin aurinkovoimala – Oulun kaupunki ostaa kaiken sen tuottaman sähkön

Vih­reä­saa­ren nousee Suomen toi­sek­si suurin au­rin­ko­voi­ma­la – Oulun kau­pun­ki ostaa kaiken sen tuot­ta­man sähkön

08.10.2021 19:40 18
Tilaajille