Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Oulunsalo
Kuukausi
Oulussa rikottiin iltapäivällä helleraja ja mitattiin Suomen korkein lämpötila tälle vuodelle – Pellonpäässä 25,4 astetta

Oulussa ri­kot­tiin il­ta­päi­väl­lä hel­le­ra­ja ja mi­tat­tiin Suomen korkein läm­pö­ti­la tälle vuo­del­le – Pel­lon­pääs­sä 25,4 astetta

25.05.2022 16:46 6
Isyys on tuonut Mikael Granlundin elämään perspektiivin, jossa jääkiekko ei ole enää kaikki kaikessa – ”Pojat eivät välitä, onko peli mennyt hyvin vai huonosti”

Isyys on tuonut Mikael Gran­lun­din elämään pers­pek­tii­vin, jossa jää­kiek­ko ei ole enää kaikki kai­kes­sa – ”Pojat eivät välitä, onko peli mennyt hyvin vai huo­nos­ti”

19.05.2022 19:12 4
Tilaajille
Kaupunki purkaa rakennuksia aiheuttamasta turhia ylläpitokustannuksia – menokelkassa viisi rakennusta, mutta Myllyojan koulun purkamista pantataan vielä

Kau­pun­ki purkaa ra­ken­nuk­sia ai­heut­ta­mas­ta turhia yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia – me­no­kel­kas­sa viisi ra­ken­nus­ta, mutta Myl­ly­ojan koulun pur­ka­mis­ta pan­ta­taan vielä

16.05.2022 19:00 24
Tilaajille
Huip­pu­har­vi­nai­nen lintu tup­sah­ti Oulunsalossa ihan vie­reen, kun Mika Ho­ta­kai­nen istui kah­vi­tauol­le ran­ta­ki­vik­koon – Nun­na­tas­kua ei ole koskaan aiemmin nähty Suo­mes­sa ke­vääl­lä

Huip­pu­har­vi­nai­nen lintu tup­sah­ti Ou­lun­sa­los­sa ihan vie­reen, kun Mika Ho­ta­kai­nen istui kah­vi­tauol­le ran­ta­ki­vik­koon – Nun­na­tas­kua ei ole koskaan aiemmin nähty Suo­mes­sa ke­vääl­lä

16.05.2022 14:05
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenne myöhästellyt maanantaina koko päivän – päälautta Merisiltaan tuli selittämätön sähkövika, ja varalautta Meriluoto otettiin käyttöön

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne myö­häs­tel­lyt maa­nan­tai­na koko päivän – pää­laut­ta Me­ri­sil­taan tuli se­lit­tä­mä­tön säh­kö­vi­ka, ja va­ra­laut­ta Me­ri­luo­to otet­tiin käyt­töön

02.05.2022 18:18 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lemmikin viimenen matka – "Kun omasta lemmikistä on luovuttava, niin onhan se äärettömän raskasta"

Lem­mi­kin vii­me­nen matka – "Kun omasta lem­mi­kis­tä on luo­vut­ta­va, niin onhan se ää­ret­tö­män ras­kas­ta"

04.04.2022 18:00 3
Tilaajille
Lämpötila kiikkuu rutkasti lämmön puolella Oulussa, mutta lumipeite ei vain hupene – siihen on kolme syytä

Läm­pö­ti­la kiikkuu rut­kas­ti lämmön puo­lel­la Ou­lus­sa, mutta lu­mi­pei­te ei vain hupene – siihen on kolme syytä

17.03.2022 14:53 20
Tilaajille
Nyt voi ihan oikeasti vaikuttaa – oululaisten tahto näkyy muun muassa nuotiopaikkoina ja pelivälinevuokrauksina

Nyt voi ihan oi­keas­ti vai­kut­taa – ou­lu­lais­ten tahto näkyy muun muassa nuo­tio­paik­koi­na ja pe­li­vä­li­ne­vuok­rauk­si­na

09.03.2022 18:00 4
Tilaajille
Lennosto harjoittelee Horneteilla Oulunsalossa – harjoitus voi aiheuttaa voimakasta melua ja kirkkaita valoilmiöitä

Len­nos­to har­joit­te­lee Hor­ne­teil­la Ou­lun­sa­los­sa – har­joi­tus voi ai­heut­taa voi­ma­kas­ta melua ja kirk­kai­ta va­lo­il­miöi­tä

21.02.2022 12:00 7
Tilaajille
Hailuodon jäätie oli käytössä kahdeksan päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tienteon euromääräiset kustannukset?

Hai­luo­don jäätie oli käy­tös­sä kah­dek­san päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tien­teon eu­ro­mää­räi­set kus­tan­nuk­set?

17.02.2022 15:14 14
Tilaajille
Oululainen Sami Kurttila jatkaa miesten lentopallomaajoukkueen valmennuksessa

Ou­lu­lai­nen Sami Kurt­ti­la jatkaa miesten len­to­pal­lo­maa­jouk­kueen val­men­nuk­ses­sa

10.02.2022 14:02
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 12:00 21
Tilaajille
Hiljaiset ajat ruokkivat luovuutta – "Taiteilijalle tämä on ollut antoisaa aikaa", sanoo oulunsalolaistaiteilija Raili Kukkohovi

Hil­jai­set ajat ruok­ki­vat luo­vuut­ta – "Tai­tei­li­jal­le tämä on ollut an­toi­saa aikaa", sanoo ou­lun­sa­lo­lais­tai­tei­li­ja Raili Kuk­ko­ho­vi

15.01.2022 07:00
Tuuli rysäytti koristelasin yläilmoista maan tasalle Oulunsalossa, viima toi myös pelastuslaitoksen paikalle

Tuuli ry­säyt­ti ko­ris­te­la­sin ylä­il­mois­ta maan tasalle Ou­lun­sa­los­sa, viima toi myös pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le

13.01.2022 17:12
Henkilöauto syttyi palamaan omakotitalon pihassa Oulunsalossa

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­lon pihassa Ou­lun­sa­los­sa

10.01.2022 09:17
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Oulunsalossa – "Pieni riski siinä oli"

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa – "Pieni riski siinä oli"

10.01.2022 00:14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­voi­set so­te-pal­ve­lut: Tapaus Ou­lun­sa­lo

08.01.2022 04:30
Tilaajille

Il­ma­voi­mien har­joi­tuk­ses­ta pois­tu­vat ajo­neu­vot voivat hi­das­taa lii­ken­net­tä Ou­lun­sa­lon ym­pä­ris­tös­sä

02.12.2021 09:27
Uusi 150 lapsen päiväkoti aloittaa Oulunsalossa Mäntypellontiellä ensi syksynä

Uusi 150 lapsen päi­vä­ko­ti aloit­taa Ou­lun­sa­los­sa Män­ty­pel­lon­tiel­lä ensi syksynä

23.11.2021 18:25
Tilaajille
Ylikiimingin ja Oulunsalon kouluissa sekä päiväkodeissa pahoja koronapesäkkeitä – rokotusten ulottaminen nuorempiin voisi hillitä taudin leviämistä

Yli­kii­min­gin ja Ou­lun­sa­lon kou­luis­sa sekä päi­vä­ko­deis­sa pahoja ko­ro­na­pe­säk­kei­tä – ro­ko­tus­ten ulot­ta­mi­nen nuo­rem­piin voisi hillitä taudin le­viä­mis­tä

23.11.2021 15:20 27
Tilaajille