Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Häiriötilanteet
Ukrainan sota on korostanut kriisivarautumisen merkitystä entisestään – Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: pienten kuntien varautuminen jää herkemmin isoja kuntia heikommalle tasolle

Uk­rai­nan sota on ko­ros­ta­nut krii­si­va­rau­tu­mi­sen mer­ki­tys­tä en­ti­ses­tään – ­Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to: pienten kuntien va­rau­tu­mi­nen jää her­kem­min isoja kuntia hei­kom­mal­le tasolle

01.06.2022 21:09
Tilaajille
Varautumisen tarve Ukrainan katastrofin takia moninkertaistuu – Alueellisen valmiustoimikunnan  puheenjohtaja Terttu Savolainen:  "Ihmiset voivat nukkua yönsä rauhassa, Suomi on hyvin varautunut"

Va­rau­tu­mi­sen tarve Uk­rai­nan ka­tast­ro­fin takia mo­nin­ker­tais­tuu – Alueel­li­sen val­mius­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Terttu Sa­vo­lai­nen: "Ih­mi­set voivat nukkua yönsä rau­has­sa, Suomi on hyvin va­rau­tu­nut"

11.03.2022 06:00 24
Tilaajille
Kaleva Median verkkolehdet eivät päivittyneet teknisen vian vuoksi

Kaleva Median verk­ko­leh­det eivät päi­vit­ty­neet tek­ni­sen vian vuoksi

02.03.2022 07:54
Orava katkaisi sähköt lähes 2 500 taloudesta Pyykösjärvellä

Orava kat­kai­si sähköt lähes 2 500 ta­lou­des­ta Pyy­kös­jär­vel­lä

19.01.2022 14:44 21
OmaVerossa häiriö veroilmoitusten määräpäivänä lähellä puoltayötä – lisäaikaa 11.5. määräpäivän veroilmoittajille perjantaihin 14.5. asti

Oma­Ve­ros­sa häiriö ve­ro­il­moi­tus­ten mää­rä­päi­vä­nä lähellä puol­ta­yö­tä – li­sä­ai­kaa 11.5. mää­rä­päi­vän ve­ro­il­moit­ta­jil­le per­jan­tai­hin 14.5. asti

12.05.2021 09:56

Oulun hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ajan­va­raus­pu­he­li­mis­sa häi­riöi­tä

07.04.2021 15:45 2
Oulun Vesi: Kaijonharjun ja Linnanmaan vedenjakelu varmistettiin tilapäisellä korjauksella, asukkaiden kannattaa silti varata käyttövettä

Oulun Vesi: Kai­jon­har­jun ja Lin­nan­maan ve­den­ja­ke­lu var­mis­tet­tiin ti­la­päi­sel­lä kor­jauk­sel­la, asuk­kai­den kan­nat­taa silti varata käyt­tö­vet­tä

21.03.2021 21:57 5
Linnanmaalla sulatettiin lunta vessanvetovedeksi – Säiliöauton raikas vesi teki kauppansa yliopistoalueen vesikriisissä

Lin­nan­maal­la su­la­tet­tiin lunta ves­san­ve­to­ve­dek­si – Säi­liö­au­ton raikas vesi teki kaup­pan­sa yli­opis­to­alueen ve­si­krii­sis­sä

20.03.2021 18:49
Tilaajille
Laaja putkirikko katkaisi vedet tuntikausiksi Linnanmaalla ja Kaijonharjussa – vedenjakelukatkos päättyi iltakuudelta, vesi voi olla tilapäisesti tavallista huonolaatuisempaa

Laaja put­ki­rik­ko kat­kai­si vedet tun­ti­kau­sik­si Lin­nan­maal­la ja Kai­jon­har­jus­sa – ve­den­ja­ke­lu­kat­kos päättyi il­ta­kuu­del­ta, vesi voi olla ti­la­päi­ses­ti ta­val­lis­ta huo­no­laa­tui­sem­paa

20.03.2021 18:27 15
Olkiluodon häiriötilanne on kansainvälisessä asteikossa "nollatason merkityksetön poikkeama" – Reaktori käynnistetään uudestaan sunnuntaina

Ol­ki­luo­don häi­riö­ti­lan­ne on kan­sain­vä­li­ses­sä as­tei­kos­sa "nol­la­ta­son mer­ki­tyk­se­tön poik­kea­ma" – Reak­to­ri käyn­nis­te­tään uu­des­taan sun­nun­tai­na

11.12.2020 21:22
THL: Tartuntatautirekisterissä on häiriö, päiväkohtaisia koronalukuja saatetaan joutua odottamaan maanantaihin saakka

THL: Tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­ris­sä on häiriö, päi­vä­koh­tai­sia ko­ro­na­lu­ku­ja saa­te­taan joutua odot­ta­maan maa­nan­tai­hin saakka

07.11.2020 13:50 3